DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 5.56 (001) Abies Alba Mill. Šumarski list br. 11 — 12, CXIX (1995), 359—360


DINAMIKA KRETANJA DRVNE ZALIHE NA PANJU U ŠUMAMA GORSKOG
KOTARA TIJEKOM 40 GODINA (1950—1990.)


THE FLUCTUATIONS IN GROWING STOCK OF THE SILVER FIR BEECH
SELECTION FORESTS IN THE REGION OF GORSKI KOTAR


Dušan KLEPAC*


U prebornom gospodarenju šumama poznavanje
drvne zalihe na panju i njezino kretanje jedan je od najvažnijih
elemenata uređivanja šuma. Pritom se nameću
određene poteškoće, osobito zbog promjene organizacijskih
oblika gospodarenja. Unatoč tome, pokušao sam
u šumama Gorskog Kotara utvrditi kako se kretala drvna
zaliha na panju tijekom zadnjih 40 godina, t.j. od 1950—
1990., i to zato, jer sam našao jedno čvrsto pisano uporište
u knjizi "Šumsko gospodarstvo Delnice
1960—1980", objavljenoj u Delnicama 1981. godine.
U toj knjizi na str. 106—110 iskazane su drvne zalihe
na panju za jelu i bukvu po gospodarskim jedinicama i
ukupno za stanje 1950 godine. Pod oznakom jela uključena
je i smreka, a pod oznakom bukva i javor i ostale
listače. Prema tom izvoru na teritoriju tadašnjeg šumskog
gospodarstva u Delnicama na površini od 71.369
ha obrasle šumske površine bilo je 14,237.400 kub. metara
jele i 8,627.300 kub. metara bukve ili ukupno
22,864.700 kub. metara, što znači prosječno po jednom
hektaru kub. metara: jele 200, bukve 120, t.j. ukupno


320. To je bilo u 1950. godini.
Da bi dobio analogne podatke u 1990. godini, zamolio
sam šefa Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma
u Delnicama Mr. B. Pleše-a, da mi ih stavi na raspolaganje.
Evo tih podataka: na obrasloj površini sadašnje
Uprave šuma u Delnicama na površini od 87.893
ha raste 14,090.793 kub. metara jele i 10,774.567 kub.
metara bukve, što je ukupno 24,865.360 kub. metara
drvne zalihe na panju ili prosječno po jednom hektaru
u kub. metrima: jele 160, bukve 122, t.j. ukupno 282.


Sto nam govore ove brojke? Tijekom 40 godina (od
1950 do 1990) prosječna drvna zaliha goranskih šuma
pala je od 320 kub. metara po hektaru na iznos od 282,


t.j. za oko 12% na štetu jele.
* Akademik, prof. dr. se. Dušan Klepac, HAZU, Zagreb
Sličnu analizu kretanja drvne zalihe na panju u goranskim
šumama obavio je 1981. godine naš uvaženi
taksator Navratil 1. On je to učinio za razdoblje od
1950. do 1970. godine. Došao je do zaključka da je
drvna zaliha na panju u iznosu od 322 kub. metra po
jednom hektaru u 1950. godini pala na iznos od 298 kub.
metara po hektaru u 1970. godini. (Izvor: Navratil /.:
Prinosne mogućnosti šuma, Monografija "Gorski kotar",
Delnice 1981, str. 515.)


Prema tome u goranskim šumama imamo ovakvu dinamiku
kretanja drvne zalihe na panju, izražene u kub.
metrima po jednom hektaru:


Godina JELA BUKVA UKUPNO
1950. 200 120 320
1970. 182 116 298
1990. 160 122 282


Upada u oči da se tijekom 40 godina stalno smanjuje
drvna zaliha na panju. U tom vremenu drvna zaliha
jele pala je za 40 kub. metara po jednom hektaru ili
prosječno jedan kubični metar po hektaru na godinu.


Već je Navratil I. u 1981. godini upozorio na tu
činjenicu i napisao ovo u spomenutom članku: "Za prosječno
III bonitet jele i III/IV bonitet bukve (po Suriću)
i uz primjenu Klepčevih normala (normalna stanja kojima
se osigurava najpovoljnija šumska proizvodnja)


trebalo bi da se u šumama Gorskog kotara nalazi
veća drvna masa."


A sada usporedimo podatke o navedenim prosječnim
drvnim zalihama s Klepčevom normalom za treći
bonitet i za omjer smjese jela : bukva = 0,6:0,4. Ta normala
glasi: 214 jele, 115 bukve ili ukupno 329 kub. metara
po jednom hektaru. (Izvor: Klepac D.: Uređivanje
šuma, Zagreb 1965, str. 290.)


Evidentno je, da je konkretno stanje goranskih
šuma u 1950 godini prilično dobro odgovaralo nor
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 6     <-- 6 -->        PDF

D. Klepac: DIMANIKA KRETANJA DRVNF. ZALIHE NA PANJU U ŠUMAMA GORSKOG KOTARA . Šumarski list br. 11—12. CXIX (1995), 359—360
malnom stanju. To je prva činjenica. Druga očita činjenica
je, da se nakon 40 godina stanje u šumama
Gorskog kotara pogoršalo i udaljilo od normale. Treća
činjenica su prevelike sječe.


Da su sječe šuma u Gorskom kotaru bile zaista previsoke
govori nam dinamika kretanja drvne zalihe na
panju, jer bi u protivnom slučaju drvna zaliha na panju
trebala ostati na istoj razini, a poželjno bi bilo da se ona
povećava a ne da se smanjuje.


Navedeni podaci odnose se na državne šume. No,
ako se promatra cjelokupni šumski posjed, stanje nije
mnogo bolje.


Postavlja se pitanje kako to da je drvna zaliha jele
na panju u goranskim šumama pala u prosjeku za 40
kub. metara tijekom 40 godina (od 1950. do 1990.) ili
godišnje za jedan kub. metar po jednom hektaru, dok
je bukva ostala na gotovo istoj razini. Taj problem zaslužuje
podrobnu analizu i svestrana opširna istraživanja.


S gledišta uređivanja šuma usudio bih se reći ovo.
Prvo, čini se, da moje normale nisu uzimane dovoljno
u obzir pri obračunu etata.


Drugo, izračunavanje etata vršeno je na temelju izmjerenog
prirasta. Taj prirast ima značenje bruto prirasta
koji je uvijek veći od neto prirasta zbog mortaliteta


stabala. U ekstremnim slučajevima može se dogoditi da
se u šumi izmjeri određeni prirast koji je gospodarski
jednak ništici. To se događa u prašumi gdje se u duljim
vremenskim razdobljima izjednačuje prirast s mortalitetom
stabala. U našoj praksi treba izmjereni prirast
smanjiti za određeni iznos i tako smanjeni prirast
uzeti u račun pri utvrđivanju etata. Tako su radili
naši stari taksatori.


Ovdje su navedeni samo neki razlozi koji su doveli
do smanjenja drvne zalihe goranskih šuma. Koliko su
u tome sudjelovale ostale okolnosti i ostali uzročnici kao
što je onečišćenje zraka, vode i tla reći će viša šumarska
znanost, šumarska praksa i svi ostali istraživači koji
se bave okolišem. Pretpostavlja se da ima i da će biti
različitih mišljenja i obrazloženja za pojavu opadanja
drvne zalihe jele. Jedno prilično prihvatljivo opravdanje
leži u epidemijskom propadanju jele u Europi pa i
u Gorskom kotaru. Jela je fiziološki oslabila, ona se suši
i propada, negdje više, negdje manje. To je točno, ali
ne treba zaboraviti ni to, da se etat ne računa na bazi
sušaca nego na temelju prirasta i normalne i konkretne
drvne zalihe. Tek kad je etat obračunan i odobren u gospodarskoj
osnovi, on se ostvaruje na taj način da se


najprije doznačuju za sječu šušci, a razlika između
etata i drvne mase sušaca ostvaruje se redovitom sječom
zdravih stabala.


SUMMARY: The GROWING STOCK represents the most important part
of Forest Management. By periodic assessments of the GROWING STOCK it
is possible to obtain the information about the trend of production. Therefore
the fluctuations in GROWING STOCK of Silver Fir Beech Selection Forests
in the region of Gorski Kotar is very useful. It is expressed by mean Volumen
in cu. m. per 1 hectar as follows:


YEAR SILVER FIR BEECH TOTAL


cu. m. per ha cu. m. per ha cu. m. per ha


1950 200 120 320


1970 182 116 298


1990 160 122 282


The Normal Growing stock, proposed by KLEPAC D. (1965) was:
Silver Fir Beech Total
214 cu. m. per ha 115 cu. m. per ha 329 cu. m. per ha
It is evident that 40 years ago the condition of the Selection Silver Fir Beech Forests was more favorable than 1990. There are many reasons for that.


The most important reason consists in too heavy cuttings in these forests.