DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 50     <-- 50 -->        PDF

A. I´. B. Krpan, S. Govortin, T. Sinkovic: ISPITIVANJE KOJIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA ...
Šumarski lisl hr. I 1 — 12. CXIX (1995). 391—W6
ZAKLJUČAK — Conclusion


Rezultati ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava
jelovine ne pokazuje nikakvu povezanost sa stupnjem
oštećenja krošanja jelovih stabala. Srednja vrijednost
gustoće je najveća kod najoštećenijeg stabla (stablo broj


2. pn = 0,4239 g/cm3). Istražena mehanička svojstva također
poprimaju najveće vrijednosti upravo kod stabla
koje je ocjenjeno kao najoštećenije (stablo broj 2. at =
39,80 MPa, a = 73,04 MPa).
Očekivani pad vrijednosti istraženih fizičkih i mehaničkih
svojstava na posljednjim godovima kod oštećenih
stabala nije uočen.


Iz prethodno navedenog se može zaključiti da oštećenja
uočena na krošnjama jele nisu ostavila traga na
fizičkim i mehaničkim svojstvima jelovine.


Što se tiče uporabne vrijednosti drva zapažene promjene
boje na čelima trupaca, ne predstavljajući destruktivne
promjene, nisu utjecale na kvalitetu proizvedenih
sortimenata odnosno klase kvalitete u području
pilanskih trupaca, te su svi proizvedeni sortimenti zadržali
punu komercijalnu vrijednost.


Istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava te uporabne
vrijednosti drva jelovine nužno je nastaviti. Istraživanjima
bi bilo potrebno obuhvatiti uz stabla većih
stupnjeva oštećenja i odumrla stabla. Time bi šumarska
struka dobila jasnija uputstva koja bi se stabla
trebala posjeći bez gubitaka drva i pada kvalitete proizvoda.


LITERATURA — Literature


Glavač, V., H. Koenies & B. Prp i ć , 1985: O unosu
zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog
gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Šumarski list, CIX,
br. 9—10. str. 429—447.


G 1 a v a č , V ., 1989: Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo
pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom
rašću. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 315—


327.
Glavaš, M ., 1987: Nadelkrankheiten der Weisstanne in Kroatien.
Sammelbuch, 5 IUFRO Tannensymposium, Zvolen,
3.-5 . 9. 1987. s. 395—400.
Hrašovec . B. , 1995. Feromonske klopke — suvremena biotehnička
metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka.
Šumarski list, CXIX, br. 1—2, str. 27—31.


Klcpac , D. , 1975: Gubitak prirasta u jelovim šumama koje se
suše. Radovi br. 23, Šumarski institut Jastrebarsko, str.
130—139.


K o m 1 e n o v i č , N ., 1989: Utjecaj SO, i nekih drugih polutanata
na SR Hrvatsku. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str.
243—260.


Kreutzar, K., 1989: Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla
u novim šumskim štetama. Šumarski list, CXIII, br. 6—8.
str. 261—278.


Mayer.
R ., 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom
ekosistemu. Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 299—


313.
Opalički, K .. 1970: Mineri i defolijatori jele i njihovo učešče
u procesu sušenja sastojina jele. Šumarski list, XCIV, br.
l—A, str. 69—83.


Prpič, B., N. Komlenovič & Seletković, 1988:
Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. Šumarski list, CXII. br.
5—6, str. 195—215.


Prpič , B. , 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji.
Šumarski list, CXIII, br. 6—8, str. 235—242.


Prpič, B., Z. Seletković & M. Ivkov, 1991: Propadanje
šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i
abiotskim činiteljima danas i u pršlosti. Šumarski list, CXV,
br. 3—5, str. 107—129.


S c h u 1 z , H ., 1989: Oštećenje šume — Kvalitet drveta. Šumarski
list, CXIII, br. 6—8, str. 335—344.


S chiitt , P ., 1989: Međunarodni aspekti problematike umiranja
šuma. Šumarski list. CXIII, br. 6—8, str. 329—333.


Spaič, I., 1968: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja
moljca jelinih iglica (Argyresthria fundella F.R.). Šumarski
list, XCII. br. 5—6, str. 165—188.


Špoljarić. Z., B. Petrič & V. Ščukanec, 1975:
Anatomske promjene drva u odnosu na parcijalnu defolijaciju
jele. Radovi br. 23, Šumarski institut Jastrebarsko,
str. 140—149.


*Grup a autora , 1975: Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj. Radovi br. 23,
Šumarski institut Jastrebarsko i Poslovno udruženje šumsko
privrednih organizacija Zagreb, str. 1 —163.


** 1995: Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kupjački
vrh (1995—2005). Šumarski fakultet Zagreb, str. 1—99.