DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 95 Šumarski list br. 11 — 12. CXIX (1995), 409^1 4


PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA


INSTRUCTION FOR THE FOREST MANAGEMENT


Šime MEŠTROVIĆ*


SAŽETAK: Od prve instrukcije za uređivanje šuma u Hrvatskoj prošlo je
225 godina. Tijekom tog vremena na z,akonskoj osnovi donašani su različiti
napuci i pravilnici. Posljednji je donio 1994. godine ministar poljoprivrede i
šumarstva (Narodne novine broj 52/94). U članku su iznijete osnovne razlike
toga i prethodnih pravilnika. Kako se radi o značajnim propisima naznačit
ćemo ih ukratko:


— unutar gospodarske jedinice formiraju se uređajni razredi koji su
osnovna jedinica za koju se obrađuju način i cilj gospodarenja, a u svezi s
time ophodnja i potrajnost gospodarenja (etat i dr.),
— gospodarske jedinice čine sve šume prostorno geografske cjeline
šumskogospoda rskog područja,
— za gospodarsku jedinicu donose se jedinstveni propisi po uređajnim
razredima bez obzira na vlasništvo,
— obnova šuma obvezno se obavlja autohtonim ili udomaćenim vrstama
drveća,


— pored valorizacije drvne zalihe propisana je i valorizacija općekorisnih
funkcija (ekološka i socijalna) u odnosu na vrijednost drvne zalihe (stvarnu
ili potencijalnu),
— izmjera i obrada podataka je na razini dosega znanosti i praktične
primjene.
Ključne riječi: pravilnik, šumskogospodarska osnova, osnova
gospodarenja, obnova šuma, općekorisne funkcije, potrajnost, uređajni razred.


UVOD — Introduction


Rješenjem Ministra poljoprivrede i šumarstva Mihajlo Tompak , dipl. inž. šum., načelnik
Republike Hrvatske od lipnja 1993. g. imenovana je šumarstva Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
komisija za izradu Pravilnika o uređivanju šuma u Republike Hrvatske, član;
sastavu:


Mr. se. Gašpar Fabijanič, dipl. inž. šum. šef


Dr. se. Šime Meštrović, red. prof. Šumarskog


službe za uređivanje šuma u Direkciji Javno poduzeće


fakulteta u Zagrebu za predmet Uređivanje šuma,


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, član.


predsjednik komisije;


Komisija je u rujnu 1993. godine dostavila


* Prof. dr. se. Šime Meštrović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Ministarstvu tekst koji je upućen na raspravu u sve
Zagrebu. odjele za uređivanje pri upravama šuma (njih 13), zatim


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 56     <-- 56 -->        PDF

S. Mcštrovic: PRAVILNIK <) URKĐIVANJI Sl´MA Šumarski lisl br. I 1 —12. CXIX (1995), 409u
Šumarski institut, Šumarski fakultet, te u Direkciju
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb.


Uvažavajući sve pristigle primjedbe kao bazu za
ispravke i dopunu Pravilnika, Komisija je sačinila
konačan tekst prijedloga i obrazložila ga Ministru I.
Tarnaj u, dipl. inž. šum. i pomoćniku za šumarstvo
dr. se. J. V u k e 1 i ć u, izv. sveuč. prof.


Prihvativši sve postavke s našim obrazloženjima
Ministar je u daljnjoj zakonskoj proceduri donio
Pravilnik koji je objavljen u Narodnim novinama br. 52
od 14. srpnja 1994. godine.


Rad na izradi Pravilnika za sve članove Komisije bio
je veliko priznanje ali i obveza. Svoj zadatak Komisija
je izvršila na vrijeme, zahvaljujući povjerenju koje nam
je iskazao Ministar i njegov pomoćnik za šumarstvo,
pružajući nam za cijelo vrijeme rada punu podršku.


Uređivanje šuma u Hrvatskoj ostvaruje se temeljem
zakonskih propisa već punih 225 godina. Na tom
zacrtanom razvojnom putu svaki je od članova Komisije
ugradio barem 30-tak godina aktivnog djelovanja ne
samo u znanosti već i operativi uređivanja šuma u
Hrvatskoj i svijetu.


OPĆE ODREDNICE


Pravilnik za uređivanje šuma koga je u ime Vlade
Republike Hrvatske donio ministar I. Tarnaj logična je
stepenica u razvojnom hodu uređivačke znanosti i
prakse kod nas i u svijetu.


Sagledavajući stručne i znanstvene dosege šumarske
struke te razvojni trenutak našeg gospodarstva u
oslobođenoj i slobodnoj samostalnoj Hrvatskoj državi,
Pravilnikom smo zacrtali takva rješenja koja će povući
zakonsku operativu da ih podrži u oživotvorenju, a
svijest sudionika u provedbi.


Pri radu na Pravilniku poštivali smo zakonitosti
šuma i šumskih ekosustava uz ove pretpostavke:


1. Suma je samoobnovljivi prirodni resurs pa je u
tome treba pomagati i usmjeravati;
2. Suma je dobro od općeg interesa, shodno tome
za sve šume određenog prostora utvrđuje se ista razina
planiranja;
3. Osnova gospodarenja je sastavni dio
gospodarskog razvoja kraja u kome se nalazi;
4. Gospodarenje šumama usmjeriti u pravcu
osiguranja stabilnosti ekosustava i punu učinkovitost
svih njegovih funkcija;
5. Postojanje biološke raznolikosti ne samo između
ekosustava ili između biljnih zajednica nego i unutar
njih pa i unutar pojedinih sastavnica ekosustava;
6. Glavni proizvod šume je drvna zaliha koja se
dobiva kao rezultat stojbinskih uvjeta i gospodarskog
tretmana tijekom razvoja pojedinih sastojina ili stabala;
7. Sporedni proizvodi su gospodarski proizvodi
šumskih ekosustava, a ne odnose se na drvnu supstancu;
8. Općekorisne funkcije šuma i šumskih ekosustava
odnose se na socijalne (društvene) i ekološke koristi za
čovjeka i okoliš na lokalnoj i globalnoj razini;
9. Sva potrebna mjerenja u šumi kao i obradu
podataka obavljati najmodernijim metodama baziranim
na znanstvenim osnovama osiguranje zadovoljavajućih
rezultata.
INSTRUKCIJE ZA UREĐIVANJE SUMA


Sve dosadašnje zakonske uredbe, naputke,
pravilnike, upute i dr. nazvali smo jednim imenom
instrukcije za uređivanje šuma.


Zakonsku uredbu o šumama iz 1769. godine koju je
donijela carica Marija Terezija na hrvatskome jeziku,
smatramo prvom instrukcijom za uređivanje šuma
(Klepac , 1965). Taje uredba vrijedila za gotovo
cijelo područje današnje države Hrvatske i umnogome
je doprinijela očuvanju prirodnih šuma u Hrvatskoj.
Propisi o ophodnjama, metodi godišnjih sječina,
potrajnosti i sadnji šumskog drveća pravilno su
postavljeni (M e š t r o v i ć , 1995).


Zatim slijede:
"Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojidbe
šuma imovnih općina u Hrvatsko-Slavonskoj Krajini od
1881";
"Naputak za sastavak gospodarskih osnova odnosno
programa" iz godine 1903. koji je vrijedio za Kraljevinu
Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju (Meštrović 1993.);
"Uputstva za uređivanje državnih šuma" iz godine
1931. (odnosila su se na tadašnju Jugoslaviju);
"Uputstva za doznaku stabala i određivanje prihoda
u prebornim šumama" iz 1937. godine (poznata pod
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Š. Mestrović: PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA Šumarski list br. I 1 —12. CXIX (1995), 409—414


nazivom Instrukcija iz 1937. godine od Šurića) za
preborne šume;


"Privremena uputstva za inventarizaciju šuma iz
godine 1946." (odnosila su se na cijelu Jugoslaviju);


"Opća uputstva za uređivanje šuma" 1948. godine
(odnosila su se također na Jugoslaviju);


"Novi sistem uređivanja prebornih šuma" iz 1961.
godine — (službeno samo za preborne šume u SR
Hrvatskoj);


"Pravilnik o izradi šumsko privrednih osnova,
osnova gospodarenja, programa za unapređenje šuma"
iz godine 1968. Pravilnik je vrijedio samo za SR
Hrvatsku i bio umnogočemu prekretnica rada na
uređivanju šuma udarivši određene postavke
gospodarenju kako regularnih tako i prebornih šuma koji
su se u tom pravcu dalje dograđivali. Uveden je novi
naziv PRAVILNIK i to je poslije NAPUTKA iz 1903.
prvi koji seje odnosio isključivo za šume Hrvatske ali
sada za sve šume, a ne samo državne ili šume imovnih
općina.


"Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova,
osnova gospodarenja i programa za gospodarenje
šumama" iz 1976. godine je opširniji od prethodnog i u
njemu su precizirane neke postavke nagovještene u
prethodnom (M e š tr o v i ć, 1978).


Temeljem novog Zakona o šumama iz 1977. godine
donesen je "Pravilnik o načinu izrade
šumskogospodarskih osnova područja, osnova
gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za
gospodarenje šumama" (Narodne novine broj 19 od 19.
svibnja 1981.).


Radi usuglašavanja s novim zakonskim odredbama
iz 1983., godine 1985. izlazi novi "Pravilnik o načinu
izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova
gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za
gospodarenje šumama". Navedeni je pravilnik imao i
nekoliko dopuna koje su se odnosile na usuglašavanje
s zakonskim promjenama iz 1990. i 1991. godine. Taj
je pravilnik bio na snazi do listopada 1994. godine kada
je zamijenjen Pravilnikom o uređivanju šuma kome je
posvećen ovaj rad.


NOVE ODREDNICE U ODNOSU NA PRETHODNI PRAVILNIK


Na znanstvenom skupu o uređivanju šuma održanom
1985. godine na Brijunima uz nazočnost velikog broja
sudionika (oko 120), zacrtane su mnoge odrednice koje
su našle mjesto u Pravilniku zajedno s novim
usmjerenjima u odnosu prema šumama kao dobru od
općeg interesa zacrtanom u Zakonu o šumama i
provedenom u organizaciji i djelovanju šumarske struke.


Tako već u prvim zajedničkim odredbama stoji da
se cilj i način gospodarenja te svi radovi koji iz toga
proizlaze, utvrđuju na razini uređajnih razreda u okviru
gospodarske jedinice. Prema tome samo se dorađuje i
usavršava načelo koje je zacrtano već u Naputku 1903.
godine. Prethodnim Pravilnikom cilj i način
gospodarenja određivao se prema ekološkogospodarskim
tipovima a razvrstao po uređajnim
razredima. Novom odredbom sastavljačima je olakšan
posao jer su uređajni razredi točno definirani i lako i
jednostavno se određuju.


Istraživanja ekološkogospodarskih tipova
intenzivirat će se i s obzirom na mjerilo i s obzirom na
strukturu obrade (uvođenje podtipova) pa će u svom
radu uređivačka služba moći ta znanstvena dostignuća
koristiti (M e š t r o v i ć , 1987).


Povezano s iznijetim, posebno je značajan propis o
utvrđivanju potrajnosti gospodarenja na razini uređajnog
razreda u okviru gospodarske jedinice. Ponovno smo
utvrdili propis koji je vrijedio sve do 1948. godine.
Njegovom izmjenom tijekom posljednjih 50-tak godina
poremetila se struktura mnogih naših šuma. Nadalje se
predviđa u okviru gospodarske jedinice za pojedinu


vrstu i gospodarski oblik ustanovljenje samo jednog
uređajnog razreda, a ne kao do sada više njih.


Značajna je i odredba o uzgojnom obliku i načinu
gospodarenja kojom se utvrđuje preborno gospodarenje
(stablimično ili grupimično) samo za šume jele s ostalim
vrstama drveća s učešćem iznad 10%. To znači da se u
čistim šumama bukve ili u mješovitim šumama bukve
i ostalih vrsta drveća, osim jele, provodi sastojinsko
gospodarenje bez obzira u kojem se rejonu odnosno
oblasti one nalaze, a da se u mješovitim šumama jele
provodi grupimično ili stablimično preborno
gospodarenje. Na tu odredbu uputila su nas iskustva i
znanstvene zasade, pa bez obzira na do sada uvriježenu
praksu gospodarenja bukovim šumama u tzv. oblasti
prebornih šuma (Smilaj, 1957) potrebno je u novim
osnovama izvršiti preinaku načina gospodarenja te u
tom pravcu odrediti smjernice. Uz studiozan prikaz i
pravilan tretman ne bi trebalo biti gospodarskih žrtava.


Obzirom daje mjeriteljstvo te obrada i prezentacija
podataka propisana prema sadašnjim dosezima znanosti
i tehnologije neka mi bude dozvoljeno ne ulaziti u
razlike koje iz toga proizlaze. Također se ovom prilikom
ne želim osvrtati ni na neke druge preinake koje su bile
neophodne glede osnovnih postavki "Pravilnika", a to
su definicije uzgojnih oblika, granice ophodnje, veličina
odsjeka itd.


Ovdje ću posebno obraditi još tri značajne razlike
koje će imati odraza na šume i šumarstvo u budućnosti,
a po prvi puta se izrjekom uvode u praksu uređivanja
šuma.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 58     <-- 58 -->        PDF

S. Mcštrović: PRAVILNIK 0 UREĐIVANJU SUMA Šumarski list br. 11-. CXIX (1995), 409Prva
i možda najznačajnija odredba Pravilnika o
uređivanju šuma iz 1994. godine jest ona koja govori
da sve šume i šumska zemljišta Hrvatske predstavljaju
jedinstveno šumskogospodarsko područje i da se s toga
za njega mora donijeti jedinstvena osnova gospodarenja.
Prema tome i za gospodarske jedinice kao dijelove
šumskogospodarskog područja moraju se izrađivati
osnove gospodarenja s jedinstvenim ciljem i načinom
po uređajnim razredima bez obzira na vlasništvo
(državno, privatno ili drugih korisnika). To je samo na
prvi pogled komplicirano, ali u biti je uz nešto veći
angažman rješivo, a o društvenim prednostima te
postavke kako za državu tako i za privatne vlasnike da
i ne govorimo. Ubuduće će za određeno geografsko,
gospodarsko područje sve šume i šumska zemljišta činiti
jednu gospodarsku jedinicu za koju će se donijeti
jedinstvena osnova gospodarenja svim šumama ali tako
da će za svaki uređajni razred bez obzira na vlasništvo
biti propisan istovjetan tretman. Jasno je da se privatne
šume u okviru gospodarske jedinice mogu posebno


Jedinstvena šumskogospodarska osnova


knjižiti ali će se u njima izvoditi svi propisani radovi
kao i u drugim dijelovima toga uređajnoga razreda.
Pitanje organizacijske provedbe je stvar dogovora, ali
nije nerješivo (Meštrović-Starčević, 1994).
Državnih šuma ima oko 4/5, a privatnih 1/5 pa nije
problem obuhvatiti uređivačkim radom sve šume na
cijelom prostoru Hrvatske tim prije kada se prema
zakonu o šumama izdvajaju sredstva i to ne samo za
državne šume nego za sve šume. Država mora biti
zainteresirana za pravilno gospodarenje svim šumama
jer su one od općeg interesa i općekorisne vrijednosti
šuma su 3 do 10 pa i više puta veće od vrijednosti drvne
zalihe (Meštrović, 1990).


Prema tome možemo utvrditi daje u bogatoj praksi
uređivanja šuma u Hrvatskoj, koja je na posebnim
zakonskim postavkama djelotvorna na teritoriju države
Hrvatske punih 225 godina, prvi puta propisano jednako
gospodarenje šumama i šumskim zemljištima bez obzira
na područje gdje se šuma nalazi, zatim na gospodarsko
stanje šuma te na vlasništvo.


Obnova šuma


Šume u Hrvatskoj se razlikuju od gotovo svih šuma
Europe, pa i velikog dijela svijeta po svojoj prirodnosti
i autohtonosti. Iako prati staru europsku šumarsku
tradiciju i u obrazovanju i u praksi, šumarstvo Hrvatske
je imalo svoj razvojni put iz kojega je nastala posebna,
danas u svijetu priznata i poznata Hrvatska škola
prirodnih šuma, koja postaje uzorom ostalim naprednim
svjetskim školama i naprednoj šumarskoj praksi.


Svjesni navedene činjenice i velikih prednosti koje
nam ona donosi kroz zakonske odrednice pravilnika
obvezujemo uređivače odnosno šumarske planere da se
obnova sastojina obavlja autohtonim ili udomaćenim
vrstama drveća koje osiguravaju najveću ekološku i


gospodarsku vrijednost. Prema tome, obvezna je
prirodna obnova oplodnim ili prebornim sječama. Kada
se radi o proširenoj reprodukciji odnosno o osvajanju
novih površina onda također nema probnih sadnji već
se zna ako je šumski ekosustav narušen treba
pošumljavati pionirskim vrstama drveća u cilju stvaranja
uvjeta za povrat autoktone vegetacije. Pionirske vrste
drveća su također autoktone ili udomaćene.


Ne smiju se ponavljati greške nerezonskog
očetinjavanja, a posebno ne unošenja vrsta drveća s
drugih kontinenata na velikim površinama u naše
autoktone sastojine poslije neprimjerenih sječa i zaostale
obnove.


Ekološka i socijalna valorizacija


Sagledavanje svekolikih koristi od šuma kao i
valorizacija svih tih koristi došla je do punog izražaja u
svim dijelovima Pravilnika. To pravilnik iz 1994. godine
svrstava u red naših najnaprednijih zakonskih odredbi.
Ne samo da se deklarativno očituje u tom pravcu, a
posebno u članku 19, nego i zahtijeva da se izvrši
valorizacija koja dobiva svoje mjesto kako u
šumskogospodarskoj osnovi tako i u osnovama za
gospodarske jedinice.


Kako bi olakšali posao, donesen je i poseban obrazac
koji je istina izazvao polemike, ali će se sastavljači
osnova naučiti njime koristiti a u svijesti svih stručnjaka
će se polako usaditi spoznaja o korisnosti stabla, grupe
stabala, sastojine ili osnova ne samo kroz drvnu
supstancu nego i kroz sve druge koristi. Ne mogu tvrditi
da je obrazac najprikladnije koncipiran i da neće
doživjeti poboljšanja, čak štoviše to bi bilo poželjno,
no za sada je on baziran na zakonskim osnovama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Š. Meštrović: PRAVILNIK 0 UREĐIVANJU ŠUMA Šumarski list br. 11 — 12, CXIX (1995), 409-^»14


(Zakon o šumama) i znanstvenim dosezima o
načinu vrednovanja.


Predloženim načinom dobit će se za svaki odsjek
(sastojinu) vrijednost te sastojine s ekološke i socijalne
točke gledišta u usporedbi s vrijednostima drvne zalihe
stvarne sastojine ili potencijalne na tom staništu, a
prema koeficijentima iznijetim u radu Prpić, B.:
Ekološka i gospodarska vrijednost šuma u Hrvatskoj,
Šume u Hrvatskoj, Zagreb 1992, str. 137—156.


U kolonama općekorisnih funkcija pod površinom
misli se na površinu sastojine koja može biti pomnožena
s 2, 3, 4 ili 5 ovisno o faktoru, a može jedan dio sastojina
imati jedan faktor a drugi dio drugi faktor, pa će
površina predstavljati njihov zbroj.


Za gospodarsku jedinicu ukupni zbroj hektara
pojedinog faktora podijeljen s površinom gospodarske
jedinice daje prosječnu vrijednost jedinice za tu
funkciju, a zbroj svih prosječnih vrijednosti po hektaru
je prosječna vrijednost 1 ha u odnosu na drvnu zalihu.


Zbroj svih vrijednosti po gospodarskim jedinicama
bit će sveukupna vrijednost šuma s gledišta općekorisnih
funkcija šuma. Takav podatak dobit ćemo za 10 godina
kada sve osnove šumskogospodarskog područja dođu
na red za obnovu i šume budu uređivane po kriterijima
ovoga pravilnika.


Istina je da ćemo već tijekom 1995. godine kod
izrade šumskogospodarske osnove područja napraviti
određenu valorizaciju koja neće biti potpuna već
aproksimativna.


Možemo ustvrditi da će se tijekom vremena način
procjena i ocjena usavršiti i da će davati sve bolje i bolje
rezultate.


Naša prva praktična iskustva u izradi ocjene vrijednosti
općekorisnih funkcija šuma pokazala su se
zadovoljavajuća, a prva osnova gospodarenja koja je na
toj bazi napravljena bila je "Kamešnica" u Dalmaciji autora


R. Laginje i Z. Bogovića odobrena tijekom proljeća 1995.
godine. Sveukupni faktor po 1 ha bio je 4,57.
PRIRUČNIK ZA UREĐIVANJE SUMA


Tijekom mjeseca listopada i studenog 1994. godine,
a to znači u samom početku važenja "Pravilnika o
uređivanju šuma", Hrvatske šume p.o. Zagreb
organizirale su sastanke o primjeni pravilnika. Na
sastancima su bili nazočni predstavnici odjela za
uređivanje šuma i predstavnici odjela za proizvodnju
iz uprava šuma kao i djelatnici iz Direkcije Hrvatske
šume p.o. Zagreb, a upute za primjenu dali su predlagači
pravilnika.


Sastanci su održani u Virovitici za US Vinkovci,
Osijek, Našice, Požega, Koprivnica i Zagreb, u
Karlovcu za UŠ Karlovac, Delnice, Sisak, Ogulin, Senj
i Gospić te u Crikvenici za UŠ Senj, Split, Gospić i
Buzet.


Isticani problemi uglavnom su se odnosili na
prijelazno razdoblje — kako obradu izvršiti tamo gdje
su već terenski radovi završeni, što je usuglašeno s
predstavnicima Ministarstva i pomoćnikom ministra za
šumarstvo.


Daljnje nejasnoće odnosile su se na problem kultura
i plantaža topola, na gospodarenje u šumama bukve na
području US Ogulin, Delnice, te na uključivanje
privatnih šuma u jedinstveni gospodarski tretman od
prostorne podjele do propisa smjernica gospodarenja.


Općenito se može reći da su s uredivačima koji rade
u odjelima za uređivanje šuma sve nejasnoće otklonjene
što ne znači da su od svih stručnjaka prihvaćene sve
postavke pravilnika.


U stručnoj javnosti pozdravljamo dva osvrta na
pravilnik s nadom da će ih biti i više, a posebno kada
on bude u punoj primjeni. Svaki prikaz pa i onaj
naizgled kritički, dobro je došao.


Prvi osvrt, sažet ali sustavan i kompletan pod
naslovom: "Pravilnik o uređivanju šuma" iznio je u listu
Hrvatske šume od 26. listopada 1994. godine mr. se.
Gašpar Fabij anić.


Drugi je objavljen na stranicama Šumarskog lista br.
5—6, 1995. godine pod naslovom: "Pravilnik o
uređivanju šuma — provoditi ili mijenjati" autora
Tomislava Starčevića , dipl. inž. šum. "Hrvatske
šume" Zagreb. Autor razmatra samo neke članke,
izradbe i tumačenja kojih je i sam pismenim
prijedlozima kreirao, pa vjerujem korisnijim sada se
usmjeriti na iznalaženje načina stvarne primjene,
odnosno kako autor kaže provođenje pravilnika.


Uočavajući korisnost izrade detaljnijih uputa kako
za izradu tako i za izvođenje osnova gospodarenja, s


G. Fabijanićem sam pripremio "Priručnik za
uređivanje šuma" tijekom prosinca 1994. godine.
Izdavač priručnika je Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva, a suizdavač "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
Dovršetak tiskanja očekuje se krajem rujna 1995.
godine, pa će stručnoj javnosti biti dostupan prije objave
ovoga članka.
Priručnik sadrži "Pravilnik o uređivanju
šuma " zatim tumačenje pravilnika te različite tablice
od onih za temeljnicu (kružno plošnih) do tablica
volumena sveukupnog drva i volumena krupnog drva,
te prirasno prihodnih tablica po bonitetnim razredima i
ekološkogospodarskim tipovima i na kraju norme u
uređivanju šuma.


Vjerujem da će "Priručnik za uređivanje šuma" biti
od znatne koristi kako šumarskim gospodarstvenicima
tako i korisnicima tijekom edukacije.