DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
UDK 630* 902.1 Šumarski list, II —12. CXIX (1995), 415—426


DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU


S BIOGRAFIJOM ŠESTORICE ŠUMARA


THE CONTRIBUTION OF CROATIAN FORESTERS TO ARGENTINIAN FORESTRY
With a Biography of Six Foresters


Slavko HRANILOVIĆ* i Oskar PIŠKORIĆ**


SAŽETAK: Dio šumara, koji šupo svršetku rata 1945. godine emigriraali
iz domovine, uspio se tijekom 1947. i 1948. godine uposliti u Argentini. Kako
se u komunističkoj Jugoslaviji o njima nije smjelo pisati, a neki su od njih i u
domovini imali značajnu ulogu u hrvatskom šumarstvu, ovim se člankom izvlače
iz zaborava i na taj način omogućuju saznanja o njihovom, također značajnom
radu i u Argentini.


U prvom dijelu prikazani su razlozi njihovog odlaska iz domovine te rad u
Argentini; drugi dio sadrži bibliografije prof. dr. J. Balena, diplomiranih inženjera
šumarstva Ivice Frkovića, Maksa Hranilovića i Slavka Hranilovića te
diplomiranih inženjera šumarstva i u Argentini profesora Jurja Petraka, Luke
Poduja i Kazimira Uhrina; u trećem dijelu prikazana su argentinska priznanja
za njihov rad u novoj domovini.


Na kraju je izrečena zahvala šumara-emigranata argentinskom narodu i
argentinskoj vladi za prijem i ukazano povjerenje.


UVOD


Povijest XX. stoljeća s dva svjetska rata vrlo je burjom)
a zatim na zapad. U emigraciji Pavelić osniva orna
kako za Europu, tako i za Hrvatsku. Posljedica Prvog ganizaciju koja će se boriti za oslobođenje Hrvata iz jusvjetskog
rata (1914—1918) bila je raspad Austro-ugar-goslavenskog jarma pod nazivom Ustaški pokret. Glavske
monarhije te slom carskog režima u Rusiji, u kojoj no boravište Ustaša bilo je u Italiji, koja ih je podržase
nakon četverogodišnjih unutarnjih borbi učvršćuje vala kao oštricu protiv Jugoslavije.
komunistički odnosno boljševički režim. Oba ova do


Veliki vojni uspjesi nacističke, Hitlerove Njemačke
gađaja bitno su utjecala i na stanje u Hrvatskoj.


na početku Drugog svjetskog rata (1939—1945) ugro


Raspadom Austro-ugarske monarhije Hrvatska 1918. zili su i Jugoslaviju kao državu, pa beogradska vlada,
godine ulazi u državu, u kraljevinu, Srba Hrvata i Sloodnosno
kraljevski namjesnik knez Pavle, u ožujku
venaca, koju kralj Aleksandar pretvara u centralističku 1941. godine potpisuje pristup Trojnom paktu, savezu
Jugoslaviju. U toj Jugoslaviji Hrvati su u odnosu na Njemačke, Italije i Japana. Potpisivanje je obavljeno 25.
Srbe narod drugoga reda te ono što je dozvoljeno Srbiožujka
1941. godine, a već dva dana kasnije, 27. ožujma,
npr. isticanje srpske zastave, pjevanje domoljubka,
raskida ga vojni puč pod vodstvom generala Simonih
pjesama, nije dozvoljeno Hrvatima. Takvi odnosi vića. Dakako da Njemačka to nije mogla podnijeti i 6.
natjerali su pravaša dra Antu Pavelića u emigraciju, najtravnja
1941. godine bombardiranjem Beograda počeprije
u Bugarsku (koja je imala svoje račune sa Srbi-le su ratne operacije u Jugoslaviji, koje su bile završe


ne za desetak dana.


*) Slavko Hranilović, dipl. inž. u m., sada u Zagrebu. Napad Njemaca na Jugoslaviju iskoristio je Ustaški
**) Oskar Piškorić, dipl. inž. u m., Zagreb pokret, koji je imao članova i u zemlji, te austrijski pu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Hranilović, O. Piškorić: DOPRINOS HKVATSKIH ŠUMARA ARGhNTINSKOM ŠUMARSTVU .. Šumarski list. 11 — 12, CXIX (1995). 415—427
kovnik u m. Slavko Kvaternik 10. travnja 1941. godine
proglašava Nezavisnu državu Hrvatsku (NDH), koja se
prostirala od Drave do Jadranskog mora i od Sutle do
Drine tj. obuhvaćala je i Bosnu s Hercegovinom. Nezavisnu
državu Hrvatsku priznale su i Njemačka i Italija,
ali je Italija u okupaciji držala primorsko područje
sve do sloma fašizma početkom mjeseca rujna 1943.
godine.


Slom carske Rusije također se odrazio na naše krajeve
1941. godine. Naime, kada je 20. lipnja iste godine
Njemačka napala Sovjetski savez (Rusiju), u Hrvatskoj
su grupe komunista počele napadati njemačke i talijanske
ali i hrvatske vojne snage, počela je, po komunističkoj
terminologiji, narodnooslobodilačka borba
(NOB). NOB-omje rukovodila komunistička partija Jugoslavije
(KPJ na čelu s generalnim sekretarom Centralnog
komiteta SKJ Josipom Brozom, u ratu nazvanim
Tito. Tijekom vremena Tito je uspio od početnih
nekoliko stotina boraca ustrojiti veće vojne formacije
(partizane), koje su vezale znatne njemačke snage i tako
steći povjerenje Engleza, koji su NOB pomagali kako
oružjem tako i hranom i ljekovima, a ranjenike odvozili
u Italiju na liječenje.


U suprotstavljanju nacističkoj Njemačkoj osniva se
Antifašistički savez Engleske (pod vodstvom predsjed


nika vlade Winstona Churchila), Sjedinjenih američkih
država (pod vodstvom predsjednika Franklina Roosewelta)
i Sovjetskog saveza (pod vodstvom Josipa Visarionovića
Staljina). Na sastanku, održanom od 4. do 12.
veljače 1945. godine, u Jalti na Krimu, navedena trojica
državnika — Churchil, Roosevelt i Staljin — dijele
između sebe poslijeratne interesne sfere, po kojoj diobi
u ex-Jugoslaviji utjecaj bi trebao biti fifti-fifti (pola-pola)
između zapada (Engleska i SAD) i Sovjetskog saveza.
Kako je NOB bila pod vodstvom komunista, dakle
pod utjecaajem Sovjetskog saveza, Nezavisna država
Hrvatska bila je od zapadnih sila prepuštena komunističkoj
stahovladi i u hrvatskoj nije bilo opstanka komunističkim
protivnicima. Stoga se znatan dio hrvatskih
rodoljuba, posebno politička i kulturna elita naroda
1945. godine povlači iz Hrvatske, odlazi u inozemstvo,
pa tako i šumari.


Smjer bježanja bio je preko Slovenije (Štajerske) prema
Austriji — Koruškoj u kojoj su se nalazile engleske
vojne snage. Tek dio izbjeglica uspio se tako spasiti
a većina od njih otišla je u Italiju. U Italiji su smješteni
i zadržani u logoru FERMO kod Ancone, odakle
tijekom 1947. i 1948. godine odlaze u Argentinu, svoju
novu zemlju i drugu domovinu.


1. DOLAZAK HRVATSKIH ŠUMARA U ARGENTINU
1.1. Za vrijeme boravka u logoru Fermo, šumarski
su inženjeri posredstvom Društva sv. Jeronima u Rimu
uspostavili vezu s ambasadom Republike Argentine u
Rimu, gdje su saznali da argentinska vlada kao i predsjednik
general Peron traže inženjere svih struka za rad
u Argentini u ugovornom odnosu. Tom pozivu odazvali
se i šumarski inženjeri, kako zbog mogućnosti zaposlenja
u struci tako i zbog želje da što prije odu iz Italije.
U Italiji su se približavali opći izbori na kojima su predviđanja
bila u korist pobjede ljevice, što bi za posljedicu
moglo imati izručenje hrvatskih izbjeglica Jugoslaviji.
Među prvima otišli su u Argentinu Juraj Petrak,
Makso Hranilović i Slavko Hranilović i zaposlili se u
Ministarstvu javnih radova. Ministar javnih radova general
Pistorini povjerio im je parkovno uređenje zračne
luke u izgradnji Aeropuerto Eseiza, koja danas nosi ime
tog generala, te pošumljavanja okoliša zračne luke. Počelo
se s projektiranjem parkovnog uređenja i pošumljavanja
i nastavilo izvršavanjem planiranih radova; a
sve radove neposredno je nadzirao ministar Pistorini.


U izvršenju klauzule sklopljenog ugovora u argentinskoj
Ambasadi u Rimu na poziv Ministarstva svi šumari
potpisnici ugovora od 10. travnja 1948. godine na


stupaju na svoju novu dužnost u Generalnoj direkciji
šuma tog Ministarstva. To su bili: prof. dr. Josip Balen
te diplomirani inženjeri šumarstva Juraj Petrak, Ivica
Frković, Ivica Asančić, Makso Hranilović, Vladimir Rebrov,
Slavko Hranilović i Luka Poduje te šumarski tehničar
Drago Milinković.


U Argentinu su došli i drugi hrvatski šumari, ali se
nisu zaposlili u državnoj administraciji; to su diplomirani
inženjeri Ivica Rukavina, Aleksandar Despot, Stanko
Mavrak i Kazimir Uhrin, koji je tek kasnije ušao u
državnu službu kao profesor Šumarskog fakulteta u Santiago
del Estero.


1.2. Površina Argentine, bez Antardide te otoka Georgia
i Sandwich, iznosi 2,791.810 km2, a prostire se
između 21°40´ i 55° 18´južne širine te između 56°20´ i
73°30´ zapadne dužine. Šume, prema izmjeri i procjeni
hrvatskih šumara zauzimaju oko 14% ili oko 400.000
km2 državnog teritorija. Konfiguracija površina Argentine
od Atlanskog oceana na istoku prema zapadu postupno
se diže do planinskog vijenca Anda — Cordiljera
s vrhuncima i na 7000 met. nad morem (Aconcagua
7035 m.) Tako veliki rasponi kako po geografskoj
širini tako i po visini uvjetovali su i različite ekološke
uvjete za razvoj šume. Postoje i prostrani predjeli, oso


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 63     <-- 63 -->        PDF

S. Hranilović. O. Piskorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU ...
bito u patagonskim provincijama Rio Negro, Chubut i
Santa Cruz, između atlantske obale na istoku i planinskog
lanca na zapadu, koji imaju stepske a ponegdje i
pustinjske osobine. U tim područjima postoje također i
dijelovi s nešto vode i većom vlažnošću tla gdje je moguće
samo ekstenzivno pašnjačko gospodarenje i gdje
se pojavljuju i manje oaze vrbe, jablana te drugih topola.
Takve i njima slične površine oko 100 000 km2 mogu
se konvenirati u šumska tla.


Između mnogobrojnih vrsta šumskog drveća, zbog
svojih tehnoloških i kemijskih osobina, kao najznačajniju
vrstu valja naglasiti Quebracho Colorado—Schinopsis
balanseae. Kvebračo se ubraja u vrste s najtvrđim
drvom (otud mu i domaće ime: kebračo — lomi
sjekiru). Radi dugotrajnosti upotrebljava se za željezničke
pragove a po kalorijskoj vrijednosti blizu je kamenom
ugljenu. Kvebračo je, međutim, posebno tražen,
zbog velikog sadržaja trijeslovne kiseline, za proizvodnju
kvalitetnog tanina i vrlo traženog u kožarskoj industriji.


Zbog bioloških osobina i mnogostrane upotrebe treba
spomenuti iAustrocedrus chilensis, u Argentini zvan
cipres. Međutim rodu Austrocedrusu prijeti nestanak
iz nepoznatih fizioloških razloga ili dosada nepoznate
bolesti, koja je nazvana Ma 1 del cipres (zlo cipresa).
U traženju uzroka propadanja ove vrste angažiran
je i FAO (Organizacija Ujedinjenih naroda za prehranu
i poljoprivredu) ali brojne komisije fitopatologa i geologa
nisu uspjeli otkriti uzročnike toga "zla".


U Patagoniji tipične prirodne šume sačinjava rod
Nothofagus. Sume te vrste nalaze se na većim nadmorskim
visinama, a zbog osobina tla i klime gotovo
su sve te šume zaštitnog karaktera pa se tek manji dio
iskorištava i pašarenjem. No zbog opasnosti od erozije
gospodarenje u tim šumama zahtijeva posebnu opreznost.


U svim tim neuređenim šumama inače postoji biološka
ravnoteža. Drvna masa se ne povećava, a s prirastom
se nadoknađuje drvna masa ugibanjem prestarih i
bolesnih stabala. Takve šume ne daju traženi ekonomski
učinak te im je funkcija ekološka i zaštitna.


1.3. Do dolaska hrvatskih šumara u Argentinu "šumarima"
su smatrani inženjeri agronomije koji su apsolvirali
i jednogodišnji studij Silvicultura na Agronomskom
fakultetu. Nije bilo ni Zakona o šumama, koji se
tek pripremao. Stoga je za izradu tog Zakona dobro došao
prof. dr. Josip Balen, koji je sudjelovao i na izradi
jugoslavenskog Zakona o šumama iz 1929. godine. Argentinski
Zakon — Defensa de la Riquoza Foresta
N°13 273 — dovršenje i proglašen 1948. godine.
Hrvatske šumare dočekale su ogromne površine prirodnih
šuma i prašuma od kojih su neke nazvane i selva
virgen. Kako je već naprijed rečeno, takve šume ne
mijenjaju količinu drvne mase, jer se prirastom samo


Šumarski list. II —12. CXIX (1995). 415—427


nadoknađuje drvna masa prirodno uginulih stabala. Stoga
je prva zadaća bila evidentirati smještaj, površine i
strukturu tih šuma tj. urediti katastar, utvrditi inventar i
odrediti smjernice gospodarenja, jednom rječju izraditi
uređajne elaborate za gospodarenje tim šumama.


U većinu tih šuma čovjek je jedva i zalazio te su
mnogi predjeli, rijeke i jezera, kao i drugi geomorfološki
oblici, bili bez imena. U nekim područjima, da karte
budu više informativne a ne nijeme mape, uređivači
im daju hrvatska imena kao npr. za potoke imena naših
rijeka Bosne, Bosuta, Korane, Like, Save, Une i druge,
dva manja jezera nazvana su Jasna i Mirna (po nestalim
kćerima Frkovića), jedan slap imenovanje Mimin,
po kolegi Mirni Rosandiću, a drugi Budak, po hrvatskom
književniku Mili Budaku .


Od izrađenih elaborata poimence navodimo onaj iz
1949/50. godine Plan de ordenacicu "Cuarte Forest
al Lago Epeyen," u Provinciji Chubut, kojeg su
izradili I. Frković, I. Asančaić i M. Hranilović. To je
prva osnova toga tipa u Južnoj Americi uopće te je služila
i kao uzor izrađivanju osnova za druge šumske komplekse.
Značajno je za taj posao da nije bilo nikakove
literature te su ih autori izradili na osnovi svog stručnog
znanja i uočavanja problematike šumarstva i općeg
gospodarstva Argentine.


Drukčija je problematika bila u južnoj Argentini, u
Patagoniji duž planinskog vijenca Los Andes.U tom
području dominiraju vrste roda Nothofagus, koje prema
lokalnim edafskim uvjetima tvore sastojine različitih
tipova. Sve su te šume zaštitnog karaktera ali su neke
i proizvodne i koriste se za pašarenje. U tim šumama
uslijed tamošnjih prilika klime i tla postoji velika
opasnost od erozije te je nužna osobita opreznost u racionalnom
gospodarenju. Tu su planirane tvornice celuloze
i papira kao i proizvodi koji podnose troškove
transporta i na veće udaljenosti ali je iskorišćivanje usmjeravano
za osiguranje prirodnog pomlađivanja.


U Argentini postoje velike površine šumskog zemljišta
i u tijeku je pošumljavanje uz povoljne državne
kredite.


U Argentini radovi u šumarstvu su vrlo različiti i zahtijevaju
svestranog stručnjaka.


Kako je već spomenuto, u Argentini u vrijeme dolaska
hrvatskih šumara nije bilo šumarskih učilišta, već
je samo na Agronomskom fakultetu predavan predmet
Silvicultura . Prvi šumarski fakultet osnovan je
1960. godine u Provinciji S an ti ago del Ester o u
istoimenom glavnom gradu te Provincije. U njegovom
osnivanju sudjelovali su Hrvati prof. dr. Josip Balen te
diplomirani šumarski inženjeri Juraj Petrak, Luka Poduje
i Kazimir Uhrin, koji su bili i prvi nastavnici. Danas
djeluju već četiri šumarska fakulteta i jedna srednja
šumarska škola.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 64     <-- 64 -->        PDF

S. Hranilmic. (). Piškoric: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGbNTINSKOM ŠUMARSTVf ... Šumarski list. II —12, CXIX (19951.415—427
2. BIOGRAFIJE
J. Balena, I. Frkovića, M. Hranilovica, S. Hranilovica, L. Poduja i K. Uhrina1´
Prof. dr. JOSIP BALEN


Josip Balen rođen je u Krmpotama
kod Novog Vinodolskog 18.


III. 1890., a umro u Tucumanu u Argentini
1964. godine. Osnovnu školu
završio je u rodnom mjestu, a
gimnaziju u Senju 1909. godine. Šumarstvo
je diplomirao 1913. na Visokoj
šumarskoj i rudarskoj školi u
Banskoj Sćavnici (Slovačka). Doktorirao
je 1923. godine kao prvi doktor
šumarskih znanosti na Gospodasko-
šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu s disertacijom "Bura
i njezino značenje za pošumljavanje
krša". U gimnaziji se školovao kao
stipendist Krajiške investicione zaklade,
a na Visokoj školi kao stipendist
iz dijela prihoda državnih šuma
u Hrvatskoj s kojima je raspolagala
Zemaljska vlada.
" Za bibliografske podatke poslužili su
izvori:


— Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860
- 1960. Zagreb, 1963. Borošić, Ing. Josip:
Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva
šuma i rudnika. Beograd, 1933.
— ŠUMARSKI LIST od 1918. do 1945.
godine u kojem su redovno objavljivana postavljenja
u državnu službu i kretanja tijekom
službovnog vijeka.
U službu stupa 1913. godine u
šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu,
najprije u centrali, a zatim na području
Šumarija u Ogulinu, Mrkoplju i
Ravnoj Gori, pretežno na građevinskim
radovima. U jesen 1914. godine
povjerena mu je uprava Šumarije
Rujevac — Umetić odakle je
već u proljeće 1915. godine premješten
Šumariju Glina. U Glini ostaje
do 1917. godine, a zatim kada je odbio
prijeći u Ministarstvo poljoprivrede
u Budimpešti (u sklopu kojeg
je bila i uprava državnih šuma) premješten
je Šumariju Krasno. Dvije
godine kasnije, 1919, premješten je
za upravitelja Nadzorništva za pošumljavanje
krša u Senju, obavljajući
istodobno jedno vrijeme i dužnost
šumarskog referenta za kotar
Crikvenica i kotar Krk. U Senju
ostaje do 1925. godine, kada je, po
želji ministara Hrvata koji su ušli u
Pašić-Radićevu vladu, premješten u
Ministarstvo šuma i ruda . U Ministarstvu
je jedno vrijeme na dužnosti
inspektora, a zatim postaje šef
Odsjeka za pošumljavanje. U Ministarstvu
ostaje do 1927. godine, kada
je na osnovu raspisanog natječaja
izabran za van rednog profesora za
predmete Podizanje i gajenje šuma
te Zaštita šuma na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu Univerziteta
Beograd u Zemunu. Ujedno je bio
obvezan predavati i Lovstvo na
istom Fakultetu. Redovnim profesorom
imenovanje 1930. godine i na
tom Fakultetu ostaje do 1941. godine
do sloma tadašnje Kraljevine Jugoslavije,
kada odlazi u Zagreb.


U Zagrebu najprije radi u Ministarstvu
šuma i rudnika, a potom je
župan Županstva pri Poglavniku.
Godine 1942. preuzima i predavanja
predmeta Zaštita šuma na Gospodarsko-
šumarskom fakultetu u


Zagrebu, koje zadržava i kada je
imenovan za ministra u Vladi Nezavisne
države Hrvatske. Te godine
reorganizirana je Vlada NDH pa
je u listopadu postao ministar narodnog
gospodarstva. Ministarstvo narodnog
gospodarstva obuhvaćalo je
poslove poljodjelstva, šumarstva,
rudarstva, obrta, veleobrta (industrije,
nap. OP), trgovine i prehrane.
Godinu dana kasnije po odredbi Poglavnika
Pavelića od 11. listopada
1943. godine ponovo se reorganizira
Vlada, po kojoj se ponovo osniva
Ministarstvo šumarstva i rudarstva
kojem je na čelu dr. J. Balen. Na
dužnosti ministra šumarstva i rudarstva
Balen ostaje do kraja Nezavisne
države Hrvatske tj. do svibnja
1945. godine, kada odlazi u inozemstvo.


Kao i mnogi drugi emigranti iz
Hrvatske 1945. godine i dr. Balen je
našao utočište, i novu domovinu u
Argentini. Zaposlio se u Ministarstvu
za agrikulturu i stočarstvo u
svojstvu tehničkog savjetnika u Direkciji
šuma. Na toj dužnosti najznačajniji
je njegov doprinos na izradi
prvog Zakona o šumama — Defansa
de la Riqueza Forestal, Lay N°


13. 273. u godini. Za taj posao imao
je podlogu kao sudionik na izradi jugoslavenskog
Zakona o šumama od
21. prosinca 1929. godine.2´
Po pozivu 1956. godine Universidad
Austral de Chile u Valdivea
odlazi u Chile, gdje je imenovan direktorom
fakulteta Ingenieria Forestal
i predstojnikom Katedre za Silvikulturu,
Politiku i Dendrologiju.
Ujedno je i direktor Instituta za silvikulturu
i pošumljavanje. U Chileu


21 Zakon o šumama. Sa tumačem, Uredbama
i Pravilnicima popratili Dr. Ing. Josip
Balen i Dr. Stevan Sagadin. Beograd. 1930.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S. Hranilović, O. Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU ... Šumarski list, 11 —12. CXIX (1995). 415—427
ostaje do 1960. godine, kada se vraća
u Argentinu preuzimajući kolegije
Dendrologije i Šumarske patologije
na Fakultetu Ingenieria Forestal
Universitat Nacional de Cordoba,
a zatim je na Univerzi Tucumanu
profesor Silvikulture i direktor
Instituta za silciculturu. U Tucumanu
16. ožujka 1964. godine zatiče ga
i smrt i sahranjen je na tamošnjem
groblju uz odgovarajuće počasti Fakulteta
te popratnim tekstom u tamošnjem
dnevniku El Liberal (od


18. III. 1964).
Stručni i društveni rad. Dr. Balen
već s prvim koracima u šumarskoj
operativi, u radu na šumarijama,
kroči ka novim putevima u velikom
dijelu našeg šumarstva, tako
u šumskim upravama Glina i Krasno,
počinje provođenje proreda u
šumskoj upravi u Glini a tipičnu
oplodnu sječu u jelovim šumama u
šumskoj upravi Krasno piše "Uredništvo"
odnosno ing. Petar Prpić3).
Tako već njegovi prvi stručni zahvati
u praksi ukazuju na posebnu sklonost
ka uzgajanju šuma, "a to mu je
i najmilija tema i u naučno literarnom
radu". Ta i prvi stručni članak
napisan 1913. godine u studentskim
klupama, objavljen 1915. godine u
Šumarskom listu, obrađuje problematiku
"pretvaranja čistih bukovih
sastojina u mješovito bukovo-hrastove
sastojine".


Nije zabilježeno, da lije za upravitelja
Nadzorništva za pošumljavanje
krša u Senju došao po svojoj želji
ili "po potrebi službe", ali je i tu
nastupio s novim idejama. Kod izrade
projekata (planova) za pošumljavanje
ne drži se do tada uobičajene
šablone nego u projektima vodi računa
i o potrebama stočarstva te
"projektira i izvodi po naročitom
programu šumske skupine sa čistinama,
negdje postavlja i prosjeke,
da bi bilo što više trave, kako bi se
na taj način pomoglo stoci". U ra


3) Uredništvo (P. Prpić): Uz pedesetu obljetnicu
Prof. dr. ing. Josipa Balena. Šumarski
list 65 (1941) br. 5.


sadnicima proizvodi i sadnice voćaka
koje, uz suglasnost viših vlasti,
besplatno dijeli narodu, a lugare uči
cijepiti i obvezuje ih da pouče seljake.
Balenovim stopama krenuo je
i ing. Ante Premužić, kako svjedoči
njegova knjiga "Seljačko gospodarstvo
na kršu" (Zagreb, 1940). U
strahu od pogoršanja životnih uvjeta
narod nerado prihvaća branje vine
i pošumljavanja, pa je i dr. Balen
u svom rodnom kraju, u tadašnjim
općinama Krivi put i Krmpote,
uspio s podizanjem branjevina
tek nakon njegovih protudokaza o
"štetnosti" kao što je dijeljenje sadnica
voćaka, planiranje pošumljavanja
u skladu s potrebama stočarstva
i dr. Pri odlasku iz Senja ostavio je
2000 jutara novih branjevina s pošumljavanjem.
Problematici pošumljavanja
krša Balen je, dakle,
pristupio studiozno, pa je s tog područja
bila, kako je već navedeno, i
doktorska disertacija a Kraškom području
posvećivao je dio svoga rada
sve do II. svjetskog rata, kako svjedoče
njegovi radovi objavljeni u
Šumarskom listu.


Konačno i u Ministarstvu vodi
Odsjek za pošumljavanje aridnih
površina u Makedoniji osnivanjem
pokusnih stanica u Ržaniču kod
Skopja i na Ovčjem polju i na osnovi
rezultata istraživanja u tim stanicama
1940. godine Ministarstvo šuma
"donijelo je odluku, da se prema
radu na tim stanicama priorijentira
rad na pošumljavanju goleti u
aridnim krajevima".


Dr. Balen je sudjelovao na brojnim
međunarodnim kongresima i
održavao veze s inozemnim sručnjacima.
Bio je dopisnik Češke akademije
i suradnik češkog Šumarskog
leksikona.


Prof. Balen bio je i vrlo aktivan
društveni radnik ne samo u struci
nego i u raznim hrvatskim društvima.


U Šumarskom društvu odnosno
Jugoslavenskom šumarskom udruženju
(JŠU) tijekom više godina
član je upravnog odbora, a od skup


štine u rujnu 1934. godine do skupštine
u rujnu 1937. godine bio je i
predsjednik JUŠ-a. Značajan je njegov
istup kao člana na izvanrednoj
skupštini JŠU održanoj 1928. godine
u Beogradu s temom problematike
šumarstva u državi, gdje je vrlo
kritično progovorio o odnosu vlasti
(ministra šumarstva i rudnika) i
šumskog gospodarstva. Prof. Balen
na skupštini "podnosi referat o najbolnijem
pitanju u šumarskoj struci,
o pitanju personalnom. ... Taj je
referat na skupštini izazvao pravu
buru oduševljenja i značio istinsko
olakšanje" stoji u članku "Uz pedesetu
obljetnicu prof. dr. ing. Josipa
Balena".


Kao predsjednik Upravnog odbora
JŠU inicijator je i orgaizator
obilježavanja 30-obljetnice smrti Josipa
Kozarca, koje je održano 1936.
godine. Tim povodom izrađena su i
u Šumarskom domu postavljena poprsja
Josipa Kozarca i Frane Kesterčaneka
i izdana monografija o Josipu
Kozarcu.4´


Izvan struke godinama surađuje
u svim hrvatskim društvima u Zemunu
i Beogradu te je bio predsjednik
H.P.D. Tomislav, "Hrvatskog
Radiše", Hrv. pjevačke župe "Klaić"
te član središnje uprave Hrvatskog
pjevačkog saveza, bio je redovni
član Društva hrvatskih književnika
itd.


Literarni rad. Prof. Balen stručni
je pisac po vokaciji. Kao gimnazijalcu,
u đačkom listu "Luč" objavljena
mu je jedna pjesma, dokje suradnja
u omladinskim časopisima
"Pobratim", "Mlada Hrvatska" tekla
pod pseudonimima, jer se podaci nalaze
u Katalogu Leksikografskog
zavoda "Miroslav Krleža" u Zagrebu.
Prvi stručni članak je onaj već
naveden o pretvorbi čistih bukovih
sastojina u mješovite hrastove-bukove,
objavljenom u Šumarskom listu
1915. godine. U Šumarskom listu od
1922. do 1941. godine objavio je 35


41 Balen, J.: Josip Kozarac. O tridesetoj
godišnjici njegove smrti. Zagreb, 1936.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 66     <-- 66 -->        PDF

S. llr.inimvić, O. Piškoric: DOPRINOS HKVATSKIH ŠUMARA
većih i manjih priloga. U Zborniku
Pola stoljeća šumarstva (Zagreb,
1926) i u Le Karst Yougoslave (Zagreb,)
njegovi prilozi s područja pošumljavanja
krša, a o tome je pisao
i u časopisu "Silva mediterannea"
(na francuskom jeziku). Osim u
ovim publikacijama njegovi članci
nalaze se u daljnjih 13 časopisa i novina
a najviše ih je između 1941. i


1945. godine objavio u novinama
"Hrvatsko gospodarstvo", "Hrvatski
narod" i "Spremnost".


IVICA FRKOVIĆ
dipl. inž. šum.


Ivica Frković rođenje u Ličkom
Novom 3. veljače 1894. godine, a
umro u Buenos Airresu 21. veljače
1980. godine. Šumarstvo je studirao
i završio 1919. godine na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu. Studij mu je
bio prekinut zbog sudjelovanja u
Prvom svjetskom ratu, te mu je kod
nastupa u državnu službu na račun
toga priznato promaknuće 4 godine,
3 mjeseca i 1 1 dana. U državnu službu
u svojstvu privremenog šumsko-
inženjerskog pristava nastupio
je 24. kolovoza 1919. godine. U
1921. godini kao kr. šumarsko-inženjerski
pristav nalazi se u Državnom


OENTINSKOM ŠUMARSTVU ...


Kao zasebne knjige objavljene su:


O proredama (Zagreb, 1929),


Zakon o šumama (zajedno s dr.
Segedinom, Beograd, 1930),


Naš goli krš (Zagreb, 1931),


Josip Kozarac (Zagreb, 1936),


Šumski rasadnici (Zemun, 1938) i


Nauka o šumi G. F. Morozova


(Zemun, 1940).
Po opsegu, knjigama treba pribrojiti
i "članke":


šumskom uredu na Sušaku, slijedi
Šumarija u Ljeskovcu, odakle je
1925. godine primješten, u državnu
Šumariju u Pitomači. Već krajem
iste godine premješten je u Ministarstvo
šuma i ruda u Beograd, uz promaknuće
za inspektora I. kategorije


6. grupe i postavljen za šefa personalnog
odsjeka Generalne direkcije
šuma. Na ovo mjesto nesumnjivo je
postavljen na prijedlog Bogoslava
Kosovića, tada pomoćnika ministra
šuma i ruda u Vladi Pašić-Radić.S)
Promjenom osobe ministra i pomoćnika
ministra i Frković mijenja mjesto
u Ministarstvu, razrješen je dužnosti
šefa personalnog odsjeka te
radi na raznim referadama do 1954.
godine. Te godine kao viši šumarski
savjetnik 4. grupe I. stepena premješten
je Direkciji (državnih) šuma
na Sušak, gdje ostaje samo nekoliko
mjeseci, jer je premješten
istovrsnoj Direkciji u Zagreb. Osnivanjem
Banovine Hrvatske u rujnu
1939. godine prelazi u Bansku upravu
Banovine a početkom 1940. g.
imenovan je predstojnikom Odjela
za šumarstvo. Na toj dužnosti ostaje
do početka 1941. godine, kada je
umirovljen.


Uspostavom Nezavisne Države
Hrvatske Frković je imenovan 14.


51 Ureništvo: Ing. Bogoslav Kosović:
Šumarski list 64. (1940), br. 8.


Šumarski list, 1 I —[2. CXIX (1995). 415—427


Prilog poznavanju naših mediteranskih
šuma (Šum. list, 1935),


Drugi prilog poznavanju naših
mediteranskih šuma (Šum. list,
1937),


O rogovlju jelena (Lovačko-ribarski
vjesnik, 1924, 1934.).


U prvom "Prilogu ..." prikazane
su šumske vrste i sastojine na otoku
Mljetu, a u drugom nasadi čempresa
u Dalmaciji. U oba rada nalaze
se i dendrometrijske analize stabala.


travnja 1941. godine za ministra šuma
i ruda na kojem mjestu ostaje do
listopada 1942. godine kada je reorganizacijom
Vlade šumarstvo i rudarstvo
uklopljeno u ministarstvo
narodnog gospodarstva. Od tada je
na raznim političkim dužnostima
sve do mjesta povjerenika za Bosnu
u Sarajevu. Po slomu NDH u svibnju
1945. godine odlazi u emigraciju
sklanjajući se po raznim mjestima,
uglavnom u Austriji. Od tada
dugi niz godina živi pod imenom
Andre Jose. Godine 1948. s ostalim
šumarima emigrantima odlazi u Argentinu
na već ugovoreno mjesto u
Ministarstvu poljodjelstva i stočastva,
Direkcija za šume organizacijska
jedinica Narodnog šumarskog
instituta (IFONA — Instituta Forestal
National). Kako je već uvodno
navedeno u Argentinu 1948. godine
prispjeli šumari (Asančaić, Frković,
Hranilović M., Hranilović S.,
Milinković, Poduje i Rebrov) upućeni
su na uređaj ne poslove i sastav
šumskog katastra. Frković, s Asančaićem
i Maksom Hranilovićem, te
poslove nije napuštao sve do umirovljenja,
iako su im bila nuđena i
druga, "bolja" mjesta. U ostalom i
na tim mjestima uvodili su mlade inženjere
u stručne poslove, a ispravno
uvođenje mladih stručnjaka u
praktički rad jednako je važno kao
i dobra fakultetska nastava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 67     <-- 67 -->        PDF

S. Hranilović, (). Piskorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU .
Šumarski list, 11—12, CXIX (1995), 415—427


MAKSO HRANILOVIĆ
dipl. inž. šum.


Makso Hranilović rođenje u Dišniku
(Bačka) 2. kolovoza 1901.,
gdje mu je otac bio grkokatolički
župnik, a umro u Buenos Airesu 10.
travnja 1976. godine. Osnovnu školu
polazio je u rodnom mjestu, a
srednju, II. klasičnu gimnaziju, završava
1919. godine u Zagrebu. Studij
šumarstva na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu završava
1925. godine, a državni ispit
za samostalno vođenje šumskog go


SLAVKO HRANILOVIĆ
dipl. inž. šum.


spodarstva položio je 1928. u Beogradu
(ti ispiti polagali se kod Ministarstva
šuma i ruda).


Prema raspoloživim podacima
kretanja u službi bila su: u 1929. godini
unapređenje za šumarskog pristava
I. kategorije 8. grupe u Šumskoj
upravi Vrhovine; 1930. (201)
premješten je k Šumskoj upravi
Trnjane, a odavde 1933. (213) k Sreskom
načelstvu u Slavonskoj Požegi.
Koliko je ostao u Krapini nije poznato,
ali je 1936. (63) zabilježeno,
daje od Sreskog načelstva u Gospiću
opet premješten u Požegu, gdje
ostaje dvije godine, te 1938. (45)
premješten je Sreskom načelstvu u
Đakovu. U Đakovu je iste godine


(514) unapređen za šumarskog savjetnika
6. grupe. 1941. godine (402)
premješten je u Ministarstvo šuma
i ruda u Zagrebu u kojem ostaje do
kraja rata 1945. godine kada odlazi
iz domovine. 1944. (112) godine postavljen
je nadstojnikom Odsjeka za
upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama u Gospodarskom odjelu
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo
Ministarstva šuma i rudarstva.
Po odlasku iz domovine u svibnju
1945. godine tri godine živi u logorima,
posebno logoru Fermo a


Slavko Hranilović rođen je u
Pećnu, Žumberak, 28. studenoga
1914. godine. Osnovnu školu polazi
u rodnom mjestu, a srednju, II.
klasičnu gimnaziju u Zagrebu, Šumarstvo
studira na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu Sveučilišta
Nezavisne Države Hrvatske i diplomira
1941. godine. Prvo namještenje
dobiva u Vlastelinstvu Đakovačke
biskupije, a nastavlja u Ravnateljstvu
šuma "Psunj" u Novoj Gradiški.
Po svršetku rata 1945. godine
odlazi iz domovine i nakon boravka
u izbjegličkom logoru Fermo
kod Ancone u Italiji 1947. godine
odlazi u Argentinu.


Po dolasku u Argentinu na poziv
ministra Javnih radova generala Pi


1947. godine s ostalim šumarima
odlazi u Argentinu i zapošljava se
u struci u Ministarstvu poljoprivrede
i stočarstva, Direkcije za šume te
zajedno s ostalima hrvatskim šumarima
radi na poslovima inventarizacije
i uređivanja šuma. Na tim
poslovima ostaje do umirovljenja
1976. godine. Suradnik je u 33 elaborata
od kojih valja izdvojiti Gospodarsku
osnovu za šume uz jezero
Lago Epuyen, koji je prvi takav
elaborat u Argentini u kojem su dane
i smjernice za buduće cjelovito
gospodarenje tj. za uzgoj, zaštitu i
za racionalno iskorišćivanje. Značenje
ovog elaborata može se ocijeniti
ako se uzme u obzir da su se hrvatski
šumari našli u posve različitom
ambijentu u odnosu na domovinu.
To su prašume — selva virgen — s
oko 200 vrsta drveća, na području
argentinskih sjevernih provincija
Misiones i Chaco.


Uz radove na uređivanju šuma i
osnivanja šumskog katastra, hrvatski
šumari radili su i na drugim poslovima
pa Makso Hranilović sudjeluje
i pri izradi prvog Pravilnika za
uređivanje šuma. Na taj je način pridonio
solidnoj osnovi za ovu neophodnu
granu racionalnog gospodarenja
šumskim bogatstvom.


starinija zajedno s inženjerima Petrakom
i Maksom Hranilovićem radi
na planiranju i izvođenju radova
pošumljavanja i parkiranja objekta
zračne luke u izgradnji — Aeropuerto
Eseiza.


10. travnja 1948. godine prelazi
u ugovornu službu u Ministarstvo
poljoprivrede i stočarstva, narodna
administracija šuma u Buenos Airesu,
od 1948. do 1950. godine radi u
komisijama za inventarizaciju i uređivanje
šuma u provincijama Chako
i Misiones.
Godine 1950. premješten je u El
Bolson, Provincia Rio Negro, sa zadatkom
primjenjivanja općih normi
uređivanja, a osobito onih propisanih
u studiji Plan de Ordenaciou Cu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 68     <-- 68 -->        PDF

S. Hranilović. O. Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU ... Šumarski list, I I — 12, CX1X (1995). 415—427
artel Forestal Lago Epuyen, koji je
zapravo prvi plan uređivanja toga tipa
u Latinskoj Americi, a kojeg su
1949. godine sastavili inženjeri I.
Frković, I. Asančić i M. Hranilović.


Prema ugovoru s Fakultetom za
agrikulturu, katedre Silvicultura,
Narodnog sveučilišta u Buenes Airesu,
Hranilović više godina sudjeluje
u istraživanjima o prirodnom
pošumljavanju vrste lenge (Nothofagus
pumilio)u brdskim srnama
oko jezera Mascardi, Rio Negro.


U El Bolsonu na Pokusnoj stanici
Gral San Martin studenti zadnjih
godišta Euscuela Superior de
Bosques Universidad Nacional La
Plata obavljali su dvomjesečnu
praksu. Hranilović je kao ugovornik
voditelj te prakse.


Za unapređivanje i razvoj šumarstva
u Južnoj Argrntini osnovan je
program "Akcija za Patagoniju" kojim
je također rukovodio Hranilović.
Kao direktor Pokusne stanice Gral


— San Martin osobito se bavio rješenjem
problema zvan Mal de Cipres.
Naime, počelo je masovno sušenje
patagonske autoktone i vrijedne
vrste "cipres" tj. čileanskog ce-
Prof. JURAJ PETRAK


dipl. inž. šum.


dra (Austrocedrus chilensis) pa je
organizirao tim za proučavanje, ne
samo domaćih fitopatologa nego i
patologa Ujedinjenih naroda odnosno
FAO-a.


Posebna pozornost posvećena je
uzgajanju i čuvanju andino-patagonskih
brdskih šuma od kojih se tek
manji dio može iskorišćavati, dok je
veći dio ekološko-zaštitne funkcije.
Za pošumljavanje slobodnih prostora
u rasadniku Pokusne stanice tražene
su razne aloktone vrste, posebno
četinjače, brzog rasta i po tome
što kraćeg proizvodnog razdoblja.


Uz pošumljavanja u državnoj režiji
poticala se i privatna inicijativa
podjelom po vrlo povoljnim državnim
kreditima. Nadalje izrađen je i
publiciran kompletan elaborat za podizanje
tvornice celuloze i papira u
cilju proizvodnje proizvoda koji su
se uvozili, ali i sa svrhom komplementarnog
iskorišćavanja lenge.
Iskorišćavanjem stvarani su uvjeti
za bolje prirodno pomlađivanje te
konverzija malovrijednih sastojina u
bolje, normalno gospodarske.


Ing. Hranilović je kao predstavnik
Xarodnog šumarskog instituta
(INFOMA) sudjelovao u radu znan-


Juraj Petrak rođen je u Mrzlom
polju kraj Karlovca 14. veljače
1892. godine, a umro je u Santiago
del Estero u Argentini 25. studenoga
1965. godine. Šumarstvo je diplomirao
1917. godine na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu. Za mirovinu
priznato mu je 1 godina, 8 mjeseci
i 2 dana vojne službe (Prvi svjetski
rat). Prema Šematizmu6) početak
službovanja naveden je 18.
kolovoz 1917. godine bez oznake
gdje i u kojem svojstvu. Međutim
prema Šumarskom listu 1919. godine,
br. 5-6. šumarski vježbenik je


61 Borošić, ing. Josip: Šematizam i status
osoblja Ministarstva šuma i rudnika. Beograd,
1933.


stvenih sastanaka te u korporaciji
Ciencia i Tecnica.


Godine 1979. kao argetinski
državljanin službeno putuje u bivšu
Jugoslaviju, točnije u Hrvatsku i
Sloveniju, radi upoznavanja laganih
pomičnih žičara u cilju mogućnosti
njihove primjene u Argentini, u teško
pristupačnim brdskim šumama.


Od 1960. do 1982. godine djeluje
kao ekonomski savjetnik u Ministarstvu
gospodarstva Provincije
Chubut, a povremeno i kao savjetnik
u Ministarstvu gospodarstva
Provincije Rio Negro. Pod kraj svog
aktivnog djelovanja imenovanje na
dužnost Coordinator del Centro Regional
Audino - Patagonia, na kojoj
je funkciji i umirovljen 1986. godine.


Hranilović je bio aktivan i izvan
struke, kao građanin grada El Bolson,
Trio Negro. Tako je u tom mjestu
i profesor i suosnivač gimnazije
i pedagoške škole. Kroz dugi niz godina
predsjednik je prestižnog Automobil
kluba te predsjednik Aero
kluba. Nadalje je osnivač i dirigent
mješovitog pjevačkog zbora, a u raznim
prigodama i savjetnik gradskog
načelnika.


Nakon umirovljenja 1986. godine
živi u Buenos Airesu, a 1994. godine
vraća se u domovinu i živi u
Zagrebu.


kod Gradiške imovne općine. Godine
1922. ( Š. 1. str. 707) na dužnosti
je privremenog šumarskog nadpovjerenika
u IX. činovnom razredu u
Fužinama. Međutim ubrzo, Š. 1.
1923. str. 256. u svojstvu kr. šumarskog
inženjera pristava premješten
je iz (državne) šumarije Škare u
(državnu) Šumariju u Rujevcu. Godine
1925. dolazi za šumarskog referenta
Kotarskoj oblasti Sv. Ivan
Zelina, odakle je premješten u istom
svojstvu u Kutinu. Iz Kutine je
1931. godine premješten u Šumarski
odsjek Kr. banske uprave u Zagrebu.
Ministar šuma i rudnika Pavao
Matica7I imenovao gaje šefom
svog Kabineta 1935. godine, na kojoj
je dužnosti bio i 1934. godine.
Početkom 1939. godine iz Beograda
dolazi u Zagreb Kr. Banskoj
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 69     <-- 69 -->        PDF

S. Hraniluvić. O. Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGF.NTINSKOM ŠUMARSTVU ... Šumarski lisl. I 1 — 12. CXIX (1995), 415—427
upravi Savske banovine i u vrhovnoj
je instanci šumarstva u Hrvatskoj
tj. najprije u Banskoj vlasti Banovine
Hrvatske (1939 - 1941) a potom
u Ministarstvu šumarstva i rudarstva
Nezavisne Države Hrvatske
gdje ostaje sve do kraja rata 1945.
U Ministarstvu - Glavno ravnateljstvo
za šumarstvo na dužnosti je pročelnika
Općeg odjela.


Nakon sloma NDH odlazi iz domovine
i do 1947. godine živi u
hrvatskom izbjegličkom logoru Fermo
u Italiji. Godine 1947. odlazi s
ostalim šumarima u Argentinu na
rad u ugovornom odnosu Ministarstvu
za poljodjelstvo i stočarstvo,
Nacionana šumarska administracija.
Radi na inventarizaciji i uređivanju
šuma, a kada je 1962. godine u gradu
Santiado del Estero osnovan Šumarski
fakultet imenovan je profesorom
na tom Fakultetu. Na Fakultetu
organizira katedru za uređivanje
šuma na kojoj ga je dužnosti
1965. godine zatekla smrt. Posljednje
godine bio je i direktor Instituta


7) Pavao Matica, kao župnik u Bednji
imenovanje 1935. godine za ministra šuma
i rudnika u Beogradu a njegovo ministrovanje
značajno je po tome, stoje za šumarske
vježbenike postavio više desetaka diplomiranih
inženjera šumarstva, od kojih su neki
nepostavljenje čekali i više godina ili su radili
kao "umni nadničari".


Luka Poduje rodio se 1915. godine
na Visu. Studij šumarstva završava
1938. godine na Gospodarskošumarskom
fakultetu u Zagrebu a
stručni ispit - ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva položio
je 1943. godine u Zagrebu. U
svojstvu šumskog vježbenika nastupio
je na mjesto u Šumarskoj upravi
u Tomislavgradu odakle je 1942.
godine premješten Kotarskoj oblasti
u Sv. Ivanu Zelini. Zabilježeno
je daje premješten za upravitelja šumarije
u Novom Vinodolu, a da li
je na tu dužnost nastupio nije poznato,
jer se već polovicom 1943. go


za silvikulturu na Narodnom univerzitetu
u Tucunamu.


Iz prvog dijela njegovog rada u
Argentini tj. kada je radio u Administraciji
nacionalnih šuma na
inventarizaciji, objavio je brojne informacije
i studije od kojih izdvajamo
"Uređenje šuma cipresa (Libocedrus
kasnije nazvan Austrocedrus
chilensis)" kompleksa El Bolson,
Provincija Rio Negro, zatim tema
"Pokusno uređivanje šumskog rezervata
Lote V" u Presidencia de la
Plaža, Provincia Chaco.


O Petraku kao profesoru uređivanja
šuma donosimo dalje tekst koji
je objavljen u dnevnim novinama
El Liberal prigodom njegove smrti.
Ovdje donosimo kao dio bibliografije
i konstataciju daje dovršio udžbenik
za uređivanje šuma ali ga je
smrt pretekla da ga objavi; sudbina
rukopisa je nepoznata. U niže navedenim
člancima Petrak je obrađivao
prirast hibrida, rast i prirast unešenih
eukalipta, prirodna i umjetna regeneracija
sastojine kvebrača, pokusne
plantaže brzorastućih vrsta, itd.:


1956. "Crecimiento en volumen
de las plantaciones de hibridos de
chopos en la Argentina" - Conf.
Reg. Alamo p. America latina, Bs
Aires (El Forestal N" 8: 7 Bs Aires).


Prof. LUKA PODUJE
dipl. inž. šum.


dine nalazi kod Kotarske oblasti u
zagrebu. Po slomu Nezavisne Države
Hrvatske u svibnju 1948. godine
nalazi se u Italiji. U Argentinu Poduje
odlazi kao i ostali hrvatski šumari
iz logora Fermo 1948. godine
i u ugovornom odnosu zapošljava se
u Ministarstvu poljodjelstva i stočarstva,
Nacionalna šumarska administracija
te radi na inventarizaciji i
uređivanju šuma. Nakon tri godine,
1951., prelazi u privatnu službu nastavljajući
rad u struci. Godine
1958. odlazi u Čile u svojstvu titularnog
profesora na Šumarskom fakultetu
Universidad Austral de


1957. — y F. Cerosimo: "Estudio
de crecimiento e incremento volumetrico
con las species E. camaldulensis
y E. robusta en la Estacion
Forestal de Castelar" - Actas
Prim. Jornd. Arg. Eucalipto, Asoc.
For. Arg., Bs Aires.


— "Densidad de plantacion en el
bosque" - Ingen. Agronom, 13
(4): 27 Bs Aires.
1959. Regeneracion natural y artifical
del quebracho Colorado (Schinpsis
balanae Engl.)" - Foil.
Tec. Forest N° 3, Ad. Nac. Bosques.
Bs Aires.


1960. "Modification de los tratamientos
silviciturales en bosques
subtropicales argentinos" - Actas 50
Cong. For. Mundial: 637, Seattle,
EE. UU. (1963: Notas Silv. N° 12,
Ad Nac. bosques).


1964. Formacion de plantaciones
experimentales con especies de rapido
creciemento - Foil. Tec. Forest.
N° 20, Ad. Nac. Bosiquetes, Bs Aieres.


"Meetodos de cortas aconsejables
en plantaciones de Eucaliptus
sp. con respecto a las posibilidades
de production" - Foil. Tec. Forest.
N° 21, Ad. Nac. Bosques, Bs
Aires.


"Diversos aspectos economicos
en.la formacion de plantaciones de
produccion" - Notas silv. N° 20,
Ad. Nac. Bosques, Bs Aires.


Chile - Valdivia. Na tom Fakultetu
predaje uređivanje šuma i
zaštitu šuma do 1960. godine, godine
jakog potresa, kada se vraća u
Argentinu. U Valdivia bio je također
i direktor Instituta za uređenje i
zaštitu šuma.


U Argentini nastavlja profesorski
rad na raznim fakultetima i različitim
odnosima i to:


— u Santiago del Estero, Fakultet
de Ingenieria Forestal,
— Universidad Nacional de
Cordoba, Catedra de Desometria
(dendrometrije),


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 70     <-- 70 -->        PDF

S. Hranilović, O. Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM Sl´MARSTVU .
. CXIX (1995). 415—427
— Escuela Superior de Bosqu-na Fakulteta te najvišu sveučilišnu djeljuju mu Premio al merito
es, Fakultet de Agronomia, funkciju "Rektor de la UniAgropecuario
por su activi—
Universidad Nacional de la versidad Nacional de la dad y contribucion a la de-
Plata, Economia y Legislacion FoPampa
en Santa Rosa. Sve fensa de los recursos naturestal,
te na
ovo Poduje je postigao svojim intenrales
renovables en la Pamzivnim
i svestranim radom, koji mopa.


— Universidad Nacional de la
gu savladavati samo iznimni poje


Poduje je bio i drušveno djelat


Pampa en Santa Rosa.


dinci.
an te mu je 1982. godine povjerena


U Santa Rosa Poduje je došao


dužnost organiziranja argetinskog


Uz profesorske dužnosti Poduje


1965. godine i u njoj ostaje i nakon


šumarskog kongresa kao Presi


je obavljao i druge značajne dužno


umirovljenja. Na Sveučilištu u Santa


dente de la Comision Orga


sti. Tako je u vladi Provincije La


Rosa počinje kao profesor adjunto


nizadora del 5to Congreso


Pampa bio "direktor Provinci


nastavlja kao profesor asociado do


Forestal Argentino, a na sa


al de Bosques" i director de


1977. godine, da bi postigao stupanj


mom kongresu, koji je održan u


Recursos Naturales Renova-


Profesor Titular, 1983. godine.
Santa Rosa, izabran je i za predsjed


bles i ista Vlada 1981. godine do


U Santa Rosa izabran je i za dekanika
Kongresa.


Prof. KAZIMIR UHRIN
dipl. inž. šum.


Kazimir Uhrin rodio se 1914. goje
sa službovanjem u Ravnateljstvu Fakultet Ingeneria Forestal
dine u Novoj Gradiški a umro 1990. banovinskih šuma u Mostaru, odadel
Universidad Cordoba


1961. godine bira ga za profesora


godine u Santiago del Estero u Arkle
je krajem 1940. premješten u


Dasometrije i Transportes Foresta


gentini. Iz oskudnih podataka saznaŠumsku
upravu Busovača. Krajem


les, a 1968. godine imenovan je


jemo daje šumarstvo završio na Po1942.
godine zahvalio se na službi


glavnim direktorom IFIA tj. Instituljoprivrednom
fakultetu beogradte
1949. godine došao u Argentinu to Forestal de Idustrializacion y Adskog
Univerziteta u Zemunu. Počeo i zaposlio se u privatnom poduzeču. ministration.


3. ARGENTINSKA PRIZNANJA HRVATSKIM ŠUMARIMA
Izbor hrvatskih šumara za profesore i druge visoke verzitetu u Tucumanu i ističući eminentne zasludužnosti
mogu se protumačiti i činjenicom da u Argenge
profesora Balena na izobrazbi šumarskih stručnjatini
tada nije bilo šumarskih stručnjaka. Takvo tumačeka.
nje samo je djelomično točno, jer da se nisu istakli svo


Na pogrebu u Tucumanu u ime Fakulteta od Prof.
jim znanjem i radom zacijelo bi ostali anonimusi. Zar


Balena oprostio se dekan Ing. Nestor Ledesma te
tome u prilog ne govori činjenica daje ing. Poduje 1982. rekao: Šuma je profesoru Balenu bila njegova temelj


godine, dakle kada je več bilo domaćih šumskih inže


na životna preokupacija, on je naučio njezin jezik, slunjera,
bio biran za predsjednika Argetinskog šumarskog


šao njene tajne, razumio ih i proživljavao tragediju šukongresa?
Kakav je doprinos naših šumara bio u arge


ma Svijeta zbog neodgovornog ponašanja čovjeka pretinskom
šumarstvu, kazuju nam posmrtni govori i pos


ma njoj. Bio je učitelj učitelja šumarskih znanosti, osnimrtni
osvrti u tisku, a svih šumara akcijom dvojice se


vao je fakultete i fakultetske institute ili usavršavao ponatora
u argetinskom Parlamentu.


stojeće i svi su oni znali cijeniti njegove zasluge na izo


3.1. U dnevnim novinama Santiago del Estero El Librazbi
mladih šumarskih stručnjaka. Završavajući svoj
beral od 18. ožujka 1964. u rubrici Universitarias objavgovor
Ledesma je rekao da gaje ateizam grubo progoljen
je slijedeći tekst:
nio na njegovom životnom putu, te daje naučavajući u
Santiagu del Estero ostvario najdraže težnje svoga ži


Dekan Fakulteta In gen i eri a Forestal povodom


vota.


smrti Dr. Josipa Balena, koji je predavao na tom fakultetu,
pozvao je sve studente da se pridruže posmrtnim 3.2. Odajući priznanje profesoru Jorge Petraku Fapočastima
umrlome profesoru i odredio na dan pogrekultet
Ingeneria Forestal proglasio je povodom njegoba
zatvaranje Fakulteta, položio vijenac uz odar i izrave
smrti dane žalosti (od dana smrti do dana pogreba
zio sućut pokojnikovoj supruzi. Izrazio je sućut i Uniobustavljena
je nastava). Pokojnikovoj supruzi i obite
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 71     <-- 71 -->        PDF

S. Hranilović. O. Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU ..
lji Fakultet je uputio izraze sućuti i na odar položio vijenac.
U svojoj Rezoluciji Fakultet je naglasio veliki
doprinos Prof. Petraka u pripremi budućih šumarskih
inženjera, te da njegovi napori i zasluge trebaju biti primjer
svima onima koji imaju svetu dužnost naučavanja.


U lokalnom dnevniku grada Santiago del Estero El
Libera od 25. XI: 1965. objavljena je smrt Petraka slijedećim
tekstom: "Ing. Forestal Profesor Jure Petrak,
koji je nekoliko godina radio na ovdašnjem fakultetu
Ingeneria Forestal rodio se 1892. u Mrzlom polju,
Hrvatska. Za šumarskog inženjera diplomirao je na poznatom
Sveučilištu u Zagrebu. U svom zvanju radio je
u svojoj domovini do zadnjeg svijetskog rata koji je razorio
Jugoslaviju, i kada je morao bježati iz domovine
te 1947. stigao uArgentinu: U Argentinu je primljen u
ugovornom odnosu u Ministarstvo agrikulture sa službom
u Administraciji narodnih šuma kao specijalista
za uređivanje šuma. U toj službi napisao je brojne znanstvene
radove koji su služili kao putokaz za materiju
uređivanje šuma u našoj zemlji i na osnovi tih radova
smatranje najboljim specijalistom uređivanja i procjene
šuma. Ti njegovi radovi bili su objavljeni u specijaliziranim
publikacijama. Godine 1962. pozvao gaje ovdašnji
Fakultet da organizira katedru za uređivanje šuma,
a u zadnje vrijeme bio je i direktor Instituto silviculture
na Narodnom sveučilištu u Tucunamu.


Ing. Petrak istakao se ne samo po svom znanstvenom
kapacitetu i po profesionalnim sposobnostima nego
i svojim ljudskim osobinama, bio je veliki učitelj,
osvojio je simpatije studenata i postigao daleko više nego
što zahtijeva sveučilišna katedra.


Za vrijeme djelovanja na lokalnom Sveučilištu ostavlja
pečat autetične kulture i ljubavi za znanost, osnovnih
sposobnosti za osiguranje uspjeha sveučilišnih profesionalaca".


Šumarski list. II —12, CXIX 119151, 415- 427


Nekrolog profesoru Petraku posvetio je i časopis Rivista
Forestal Argentina, Buenes Aires, u broju 1. 1966.
U nekrologu zapisano je, da ga je "njegovo profesorsko
zvanje karakteriziralo zapravo kroz cijeli njegov život,
te je stoga ne samo u praksi pokazivao veliki znanstveni
kapacitet nego i neprocijenjive ljudske sposobnosti,
koje su nadmašile sveučilišnu katedru, osvajajući
simpatije učenika i poštovanje kolega. Nema sumnje
da će njegova osobnost uvijek biti živa radi duha mudrosti
i ljubavi prema šumarskoj znanosti, koju je znao
prenositi onima koji su ga okruživali."


3.3 Osim navedenih priznanja pojedinim hrvatskim
šumarima za njihov doprinos argentinskom šumarstvu
i gospodarstvu uoće, izrečeno je priznanje i za sve šumare,
a što ima odjeka u političkom životu od velikog
značaja u osamostaljenju Hrvatske. To je ono izrečeno
u SENADO DELA NACION, Secretaria Parlamentaria,
DIARO DE ASUNTOS ENTRADOS Ano VII NO
64 od 23. VII: 1991. po senatorima Horacio Bravo
Herrera i Arturo Jimenez Montilla prigodom
rasprave o priznanju samostalnosti državama Hrvatskoj
i Sloveniji. Svoje obrazloženje nužnosti priznanja Hrvatske
i Slovenije navedena gospoda senatori potkrepljuju
moralnim, pravnim i povijesnim razlozima te doprinosom
Hrvata za prosperitet države Argentine. U naprijed
navedenom broju DIARI-ja, na str. 729, odnosni tekst
glasi "Kulturni, znanstveni i umjetnički doprinos
hrvatskog naroda argetinskoj zajednici posebno se očituje
doprinosom inženjera šumarstva i agronomije. Jedni
su (Dr. Balen, Inž. Petrak, Poduje, Uhrin) postavili temelje
prvom šumarskom fakultetu u Argentini, u Santiago
del Estero, a drugi su (Frković, Asančajić; Makso
Hranilović, Slavko Hranilović) profesionalno savjetovali
vlade na rješavanja šumarskih problema u Provincijama
od Chaco do Tiera do del Fuego. "
ZAHVALA


Koristimo ovu priliku da u ime svih emigranata, a
napose šumara, zahvalimo argentinskom narodu i argetinskim
vlastima na toploj dobrodošlici i što su, kada
su drugi odbijali, ponudili sve mogućnosti za normalan
i dostojan ljudski život. Za vrijeme našeg bo


ravka u toj novoj i dragoj nam domovini osjećali smo
i moralnu obvezu da našim djelovanjem i raspoloživim
mogućnostima bar djelomice uzvratimo primljena
nenaplativa dobra i osjećaj humane solidarnosti.


EL APORTE DE LOS PROFESIONALES FORESTALES CROATAS A LA REPUBLICA ARGENTINA


Una parte de los profesionales forestales que en el
ano 1945 emigraron de su patria lograron proseguir su
profesion en la Republica Argentina. Teniendo en cuenta
que algunos de ellos, ya antes del exodo, cumple


ron destacadas funciones en la administracion croata,
y en la prensa comunista yougoslava nada de ellos pudo
comentarse, con este articulo es los saća del posible
olvido, dandose a conocer tambien las significatias
acciones ejercidas en la Republica Argentina.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 72     <-- 72 -->        PDF

S. Hranilović. O. PiSkoric: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU . Šumarski list, 11 — 12, CXIX (1995), 415—427
En la primera parte se presentan los motivos del exe-


En la terzera parte se čitan algunos de los reconoido,
la admision y la labor cumplida en la Argentina.


mientos que han recibido por la meritoria labor reali-
En la segunda parte es exponen las biograffa del Prof, zada en la Argentina.


dr. Josip Balen, de los diplomados ingenieors Ivica Finalmente se expresa el agradecimento de los proFrković,
Makso Hranilović, Slavko Hranilović, y asi-fesionales croatas al pueblo y al gobierno argentino
mismo de los diplomados ingenieros y en la Argentina por la calida acogida a todos los imigrantes croatas y
profesores Juraj Petrak, Luka Poduje i Kazimir Uhrin. por los demas bienes recibidos.


SUMMARY: A number of foresters, who emigrated from their homeland
at the end of the war in 1945, succeeded to find work in Argentina during
1947 and 1948. Because in Communistic Yugoslavia nobody was allowed to
write about them, and as some of them had an important role in Croatian forestry, the object of this article is to make amends for this neglect and present
knowledge of their important work also in Argentina.


The first part presents the reasons for their emigration, their reception and
work in Argentina.


The second part presents the biographies of Prof. dr. J. Balen, Ivica Frković B. Eng., Maks Hranilović B. Eng., Slavko Hranilović B. Eng., Prof. Juraj
Petrak B. Eng., Prof. Jozo Poduje B. Eng., and Prof Kazimir Uhrin B. Eng.


The third part present Argentinian awards for work in their new homeland.


Finally, the forester-emigrants express gratitude to the Argentinian people and Government for their acceptance and trust.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Šumarski list, 1 I-.(´XIX llš>´)S). 415—427


S. Hranilović, 0 . Piškorić: DOPRINOS HRVATSKIH ŠUMARA ARGENTINSKOM ŠUMARSTVU .
SENA 1)0 l)E
LA NACION


SECRETARIA
PAHLAMENTARIA


DiARIO DE
ASUNTOS
ENTRADOS


ANO VII — N9 64
MARTES 23 DE JULIO


OlflECCION PU0LICACIONEG


BUENOS AIHES


199 1


SUM AMO


SKNAnomrs


1, — I´i´fivu Itcrrcr«! de coinunicacion. Solicilando se
declare i\". intcirs nacional el Primer CongrrEO
Mondial Gartlcliano, a real/.arsc cn Hnenos Aiics
cl 11 uc dicicrnlie proximo (S.-450/91). (Cullnra.)
(IVu!. 723.)


2.—Renilr/.: do cniniinit:aci´´-n. Pioponlcndo »in COnven
iu enlrc l~n locarrilin Argentines y Fnljricacloncs
Militate.?, para intcnainl´iar inatoiialcs cl«: nlilidul
reoiprnea (S.--157/91). (Asonlos Adminislralivns y
Mnniclpalcs, Tiansiiorlcs y Difensn Nacional.) (l´Vitiina
72-1.)


0. — Humeri) Fciisi de coimmlcacl´irt. Solicilando la dclogaeiun
cl« la fcwilucion 125/88 del FONAVi, solirc
norma:; paia [inanciar ol»ras (S.-458/91). (Vivionda.)
(l´<\i>. 721.)
4. —Solana: Jlu eoniuniracioii. Solicilando r.c rctjlatnenli:
la ley do cK´irlitn dol Inslilnlo Nacional Central
Uuico Coordiuador de Alilacicm e linplanlc y cl
Fondo Soli-.laiio de Trajplantos (S.-159/91). (Asislencia
Social v Salnd l´uhlica y Picsiipncsto y Hacienda.)
(lVig. 721.)
5.—Dravo llciTcra y Jimćnrz Monlilla: de resolucion:
Adliirit´rido a la Indep´.ndoiicia dc Croacia y Eslovenin
y solicilando MI roconociniii-nlo conio Estados
indepcndiciitcs (S.-100/9.1). (ltelneiones Extcriores
y Ci.l´.o.) (Pat;. 7L3.) -^2 9 .


fi.—Plavo y Poslcoia:´! do coninnicaoion. Solicilando
inform´.´:: soljrc los piijnicios rim: cs´.an´a produeiciido
el nniu.ailo do las iinpii! lactones (S -401/91).
(Comouio <: liv.´ns´.na.) (Pag. 730.)


7.—[jalfcniiic: ropiodnec ""I proveclo de ley solire
piotccc ion ecolmjicu y amliicnlal, rcgislrado l>ajo
>:l i´.tiiiicrn S.-Oi 1/80 (S.-402/91). (Hccnrsos NaluiaI<:
S y Anililcnlc lluniano y Asi.it c nula Socid y


Salnd IVililiei.) (IVor. 7:11.)´


S. — Laffrrrierc: do c oiminiiaeiou. Soliritando la dona-
cii´in de nn iiiimicl´lo silo :=i Tavana a favor de la
jjiovincia do ICnlre llios, para la cmisttiircion de
ima esom-la dc nivoi nudio (S.-403/91). (A.suntos
Admiuislralivos y Municipal´.:«: y Education.) (Pa(´
ina 734.)
9. — IJrilns: :1c conuinicaeićn. Solicilando transferir los
fon-.lo? !|in: IJNTKL adenda al Inslilnlo Nacional
do Prevision Social, a fin dc alionar cl Iticremonlo
a j.iljil.ulos y pciisiouad.ir (S-40 1/91). (Presopuesto
y Hacienda, Asnnlon Admiuislralivos y Mnnlcipalis,
Tr.aljajo y Pieiisiću Social y para cimocitnicnlo
do la emulsion dead i por ley 23.090.) (Pag. 7.14 )