DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRVI SASTANAK HRVATSKE KOMISIJE ZA TOPOLU


Dana 14. rujna 1995. održanje
u lugarnici Kondrić kod Đakova
prvi sastanak Hrvatske komisije za
topolu. Hrvatska komisija za topolu
osnovana je Zaključkom Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva
od 14. kolovoza 1995. godine.
Ovom sastanku prethodilo je okupljanje
budućih članova 12. srpnja
1995. godine, također u Kondriću,
kada je i definiran prijedlog za članstvo,
te predložen okvir za djelokrug
rada Komisije.


Za predsjednika Komisije imenovan
je mr. Pavle Vratarić, a za
zamjenika Josip Sikora. Članovi
Komisije su: dr. Joso V u k e 1 i ć, Verica
Cvek, Dubravko M oj a š, dr.
SlavkoMatić, dr. Ante Krstinić,
dr. Joso Grač an, dr. Branimir Mayer,
Vjekoslav Mikić, Milan
Žgela, Branko Belčić, Josip Barulek,
Ondrej Lovaš, Sjepan
Vidaković, Stanko Antunović,
te Dragomir Pf eif er koji je tajnik
Komisije.


Od ideje o osnutku do osnivanja
proteklo je dosta vremena pa evo nekoliko
važnijih događaja koji su
značajni za osnutak Komisije.


9. ožujak 1992. godine
Inicijativa za članstvo Republike
Hrvatske u Međunarodnoj komisiji
za topolu inače specijaliziranoj
ustanovi FAO, organizacije UN-a
za hranu i poljoprivredu.


2. srpanj 1992. godine
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
uputilo je drugi put (nakon
prijema u UN) zahtjev za priznavanje
Republike Hrvatske kao zemlje
članice Međunarodne komisije za
topolu.


7. kolovoz 1992. godine
Dva formalna pisma Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva generalnom
direktoru FAO-a: Prijava za
članstvo u Međunarodnoj komisiji
za topolu, te Izjava o prihvaćanju
Konvencije Međunarodne komisije
za topolu radi informacije o učinjenom.


16. rujan 1992. godine
Zagreb - prvi sastanak u svezi s
osnivanjem Hrvatske komisije za topolu


22. do 25. rujna 1992. godine
Na 19-om zasjedanju Međunarodne
komisije za topolu održanom
u Zaragozi, Španjolska, glasovalo
se o prijemu Republike
Hrvatske u članstvo Međunarodne
komisije za topolu, te je tom
prigodom Hrvatska primljena za
punopravnog člana.


19. ožujka 1993. godine
Generalni direktor FAO-a obavještava
naše Ministarstvo za vanjske
poslove, o prijemu Republike Hrvatske
u Međunarodnu komisiju za topolu.
Obavijest o našem prihvaćanju
Konvencije poslana je svim članicama
Komisije i Organizacije UN.
Približavanje 20. zasjedanja Međunarodne
komisije za topolu koje
je zakazano za 1. do 4. listopad
1996. godine u Budimpešti, nametnulo
je i intenziviranje rada Hrvatske
komisije za topolu. U tom smislu
je na sastanku 14. do 15. rujna
1995. donesen program rada, izabrane
su radne skupine Komisije, kao i
zaduženi nositelji izrade Državnog
izvješća za potrebe Međunarodne
komisije za topolu.


Program rada Hrvatske komisije
za topolu sastoji se od šest osnovnih
dijelova:


1. Promicanje i razvoj uzgoja
i zaštite topola i vrba u okviru
Šumsko-gospodarskog područja.
U okviru ovog dijela osnovni su
zadaci: izrada prijedloga kriterija za
utvrđivanje intenziteta gospodarenja
ovisno o staništu i gospodarskom interesu,
utvrđivanje optimalne tehnike
i tehnologija sadnje u prirodnim
i promijenjenim uvjetima, uvođenje
novih selekcija topola i vrba, te očuvanje
genofonda autoktonih vrsta
rodova Populus i Salix, posebno za
crnu topolu (Populus nigra) osnivanjem
mreže zaštićenih sastojina (Euro-
program).


2. Koordinacija izrade projekta
sadnje topola i vrba i osiguranje
financijske potpore osobito
stranog kapitala, s naslova razvoja
ruralnog gospodarstva.
3. Promicanje značaja uzgoja
topola i vrba u zaštiti okoliša i
drugih opće korisnih funkcija koje
osiguravaju šume, kulture i
plantaže topola i vrba.
4. Promicanje i razvoj uzgoja
i zaštite topola i vrba na vanšumskim
zemljištima.
U okviru ovog dijela osnovni su
zadaci:


- Izrada katastra potencijalnih
površina za sadnju topola i vrba na
privatnom i državnom posjedu
- Predlaganje izmjena propisa u
svezi sa sadnjom topola i vrba na
vanšumskim površinama u cilju poticanja
proizvodnje, posebno na privatnom
posjedu
- Izrada praktičnih naputaka za
sadnju, njegu i zaštitu topola i vrba
- Izrada praktičnih naputaka za
združenu sadnju sa sjetvom ratarskih
kultura


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 78     <-- 78 -->        PDF

- Organizacija proizvodnje sadnog
materijala za potrebe vanšumskog
uzgoja topola i vrba
- Praćenje distribucije sadnica i
uspjeha sadnje
- Organizacija preventivnih i represivnih
mjera zaštite novopodignutih
plantaža i kultura
- Sadnja demonstracijskih objekata
u različitim područjima Države
5. Koordinacija transfera
znanstveno-istraživačkog rada
korisnicima
6. Sudjelovanje u radu Međunarodne
komisije za topolu pri
FAO i u njenim tijelima, sukladno
prihvaćenoj konvenciji
Program rada Komisije će nastojati
ostvariti putem svojih pet radnih
skupina za čiji rad su odgovorni
njihovi voditelji. Radne skupine
su:


- Radna skupina za tehniku i tehnologiju
pod vodstvom Josipa Sikore
, dipl. inž. šum.
- Radna skupina za oplemenjivanje
pod vodstvom dr. Ante Krstinića
- Radna skupina za zaštitu pod
vodstvom Ondreja Lovaša , dipl.
inž. šum.
- radna skupina za iskorištavanje
i korištenje drveta pod vodstvom
dr. Ante Krpana
- Radna skupina za ekonomiku i
organizaciju pod vodstvom mr. Pavla
Vratarića
Državno izvješće koje će biti
podneseno na slijedećem sastanku
Međunarodne komisije biti će sači


njeno za četiri zadana područja:
Politika i zakonodavstvo, za što
je zadužen mr. Pavle Vratarić
Statistički i gospodarski podaci,
za što je zadužen Josip S i k o r a, dipl.
inž. šum.
Tehnički podaci, za što je zadužen
dr. Ante Krstinić
Opće informacije, za stoje zadužen
mr. Pavle Vratarić
Nakon podjela zaduženja drugi
dio sastanka je protekao uz videoprojekciju
filma koji je svojim
prvim dijelom bio svojevrsna prezentacija
Magistarskog rada Stjepana
Plantaka, pod naslovom "Racionalizacija
izabranih uzgojnih radova",
a svojim drugim dijelom dao
prikaz različitih faza prirodnog pomlađivanja
mekih listača, te prikaz
plantažiranja selekcioniranim klonovima
topola.


Završetkom videoprojekcije počela
su izlaganja pripremljena za
ovaj sastanak po temama kako slijedi:


Josip Sikora, Općenito o šumama
poplavnog područja s posebnim
osvrtom na prirodne šume


Stjepan Vi đakovi ć, Rasadnici
topola i vrba u Hrvatskoj


Stanko Antunović, Tehnologija
podizanja plantaža i intenzivnih
kultura topola i vrba


Ondrej Lovaš , Zaštita topola i
vrba na području Uprave šuma Osijek


Ondrej Lovaš , Utjecaj intenzivnog
uzgoja topola na gospodare


nje šumama osječko-valpovačkog
područja


Dr. Joso Gračan , Realizacija
Programa znanstveno-istraživačkog
rada


Dr. Ante Krstinić izvijestio je
Komisiju o boravku u Institutu u
Casale Monferratu te podnesenom
referatu na sekciji Eurogen.


Drugi dan sastanka, članovi
Hrvatske komisije za topolu iskoristili
su za terenski obilazak izabranih
objekata na području šumarija
Osijek i Valpovo, te su pri tome pokazali
veću upornost od upornosti
kiše koja je tih dana obilno zalijevala
okolicu Osijeka. Objekti uključeni
u terenski obilazak bili su: rasadnik
Višnjevac s posebnim zadržavanjem
kraj sustava za navodnjavanje,
Komparativni nasadi topola
Pampas i Španjolska ada, te plantaža
Viljan - cv. Constanzo na preuzetom
tzv. "marginalnom zemljištu".


Na kraju zanimljivo je reći da se
stvara tradicija oko sustava za navodnjavanje
u rasadniku Višnjevac
jer je i ovaj put uslijed jake kiše i
velikog blata, kao i u nekoliko navrata
ranije, demonstracija sustava bila
nemoguća. "Prirodna" kiša je i
ovom zgodom onu "umjetnu" natjerala
da ostane po strani.


Dragomir Pfeifer