DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 79     <-- 79 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Glasnik za šumske pokuse je
glasilo-godišnjak znanstvenih
radnika Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i u 1995.
godini 32. je knjiga redovnog
izdanja. Glavni urednik je Prof. dr.
Đuro Rauš , a tehnički urednig
graf. inž. Boris Rukavina. Siva
boja omotnih stranica zamijenjena je
šumarskom -zelenom. Čitamo, daje
"tiskanje ove publikacije omogućeno
dotacijom Ministarstva
znanosti, tehnologije i informatike
Republike Hrvatske, te javnog
poduzeća "Hrvatske šume". Ovaj
svezak Glasnika sadrži sedam
članaka:


Oršanić , Milan: Uspijevanje
šumskih kultura obične smreke
(Picea abies (L) Krst.), crnoga bora
(Pinus nigra Arn) i europskog ariša
(Larix decidua Mili.) na
Zagrebačkoj gori (str. 1-90),


Grube šić, Marijan: Usporedba
vegetacijskog sastava
dabrovih staništa u nekim europskim
zemljama i potencijalnih
staništa u Hrvatskoj (str. 91-105),


Rauš, Đuro i Spanjol,
Željko: Dendroflora i valorizacija
park-šume Sijana kod Pule (str. 107128),


Risović , Stjepan: Optimizacija
učina viševretenskih glodalica
za obradu drva (str. 129-168),


GLASNIK


za šumske pokuse


Vol. 32 god. 1995.


K o v a č i ć, Đuro: Prilog gospodarenju
šumama u Istri (str. 169197),


Spanjol, Željko i Spanjol,
Snježana: Dendroflora i pejzažno
oblikovanje na otoku Rabu (str. 179223)
i


Rauš , Đuro: Sto trajnih ploha
Republike Hrvatske (Ekološka
istraživanja) (str. 225-275).


M. Oršanić je istražio razlike
u uspijevanju ariša, crnog bora i
smreke u g.j. Stubička gora, g.j.
Sljeme-Medvedgradske šume i g.j.
Markuševačka gora, dakle na
području Medvednice. Stanišne
prilike prikazane su u šumskim
zajednicama a to su: šume hrasta
kitnjaka i običnog graba, šume
gorske bukove s mrtvom koprivom
te šume bukve i jele. Rezultate
svojih istraživanja u t. 11.
Zaključaka: sažeo je: "iako se na
osnovi ovih istraživanja, s obzirom
na dob ovih kultura (18, 21, 34, 42
i 56 god. -OP) ne mogu izvesti
konačni zaključci, ima osnova za
zaključak da je smreka kao vrsta
najproduktivnija jer daje stabla
najveće kvalitete i dobro čišćenje od
grana. Nedostaci smrekovih kultura
su: velike štete od snijega,
ekstremno kisela prostirka, sporiji
rast u početku. Za ariš i bor je
karakteristično da su po
proizvodnosti približno jednaki,
spontani ulaz autoktone vegetacije
je dobar (obje vrste tvore svjetle
sastojine), kvaliteta ariševog debla
je veća (vrlo se dobro čisti od
grana). Bor se čisti vrlo sporo i ima
puno grana u pršljenju većeg
promjera. Obje vrste dosta
intenzivno prirašćuju u početku te je
potrebna manja njega".


U usporedbi crni bor - smreka
nije uzeta u obzir:
a) veća meliorativna vrijednost
bora u odnosu na smreku,


b) daje smreka u Stubičkoj gori
sađena na donjem dijelu padine
nagiba 30 a crni bor na "južnoj do
jugozapadnoj ekspoziciji i na nagibu
20-35°(a) strma padina ima početak
na vrhu grebena", i


c) da ima svojti crnog bora s
tanjim granama nego li ona sađena
u ovom slučaju.


U povjesnom pregledu umjetnog
pošumljavanja u Hrvatskoj autor
navodi, da su npr, Laudonov gaj i
šuma Perjasica podignute u drugoj
polovici XIX: stoljeća. Stvarnost je
drukčija. Laudonov gaj podignut
je u XVIII: stoljeću " a
Perjasica ili borik Bosiljevo u
prvoj polovici XIX: stoljeća.2´


M. Grubešić u Zaključcima
kaže, da je "osnovni čimbenik za
obitavanje dabra hrana (a) ima vrlo
širok spektar vrsta kojima se hrani
"Z. Potočić: Laudonov gaj. Šum. list 1990. br. 3-5. i (Đuro Rukavina): Glas o šumama i šumarstvu u gornjoj Krajini prije 40 godina.
Šumarski list XXV (1900), sv. IX-X, str. 544-550. u kojem se prenosi pisanje o šumama u Gornjoj Krajini u časopisu Vereinschrififlir
Forst, Jagd und Naturkunde iz god. 1860.


2,Izvod iz članka Antuna Tomića : Predlog kako da se občuvaju šume, i kojih se pri tom pravilah deržati valja, List mesečni hrvatskoslovenskog
Gospodarskog družtva 1843. godine objavljen u Šumarskom listu 1994. br. 11-12. str. 234.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 80     <-- 80 -->        PDF

(čak oko 300), pa pronalazi hranu u
svakoj biljnoj zajednici koja se
razvija uz vodene površine." U
Hrvatskoj bi posebno "mogla biti
vrlo pogodna staništa za dabra s
velikim prehrambenim potencijalom
podravske ritske šume sa svojim
vodenim površinama." Nadalje
"uzimajući u obzir očuvanost
prirodnih staništa u Hrvatskoj i
činjenicu da se dabar održao i na
umjetnim prostorima u Europi,
stvara se optimizam za uspjeh
reintrodukcije dabra u Hrvatsku".


Tandem Rauš - Spanjol s
otoka Raba prebacio se u Istru i
pokazao današnje stanje park-šume
Sijana, parkovne i izletničke šume
grada Pule a takvu namjenu ima
preko stotinu godina. Ta "carska
šuma sa svojim sočnim livadama i
stogodišnjim hrastovima, svojim
skrovitim mjestima i tajnovitim
drvoredima, najomiljenije je mjesto
Puljana" autori u prijevodu navode
dio teksta objavljenom u Illustrierte
Osterreichische Riviera-Zeitung iz
1904/1905. godine. U Rivieri-
Zeitungu površina šume Sijana
iskazana je s okruglo 150 ha, dok je
današnja površina, prema Programu
gospodarenja 1965-1974. 152,13 ha
od čega otpada 138,46 ha na šumom
obrasle površine, 2,46 ha su čistine,
4,76 ha šumski je rasadnik, 5,91 ha
neplodno je tlo (putevi, prosjeke,
zgrade) a 0,54 ha poljoprivredno.
Kao gospodarsku jedinicu
Programom je park šuma Sijana
podijeljena je na 6 odjela sa 68
odsjeka; ukupno je 8402 stabla
iznad taksacijske granice od 10 cm.
Najviše je stabla alepskog i
brucijskog bora - 3780, zatim
medunca - 2625 itd. Inače "unutar
park-šume Sijana zabilježćeno je 98
vrsta listača i 18 vrsta četinjača
aloktonih i autoktonih drvenastih
vrsta", ustanovili su autori.


"Piškoric, Oskar: Josip Ressel u hrvatskom
šumarstvu. Šumarski list CXVII (1993.) br.


11-12, str. 493.


Iz zaključka S. Ri so vica
navodimo da je u radu prikazan i
"matematički model kao pomoć pri
rješavanju problema optimizacije
učina viševretenskih glodalica za
obradu drva."


Drugi članak u ovoj knjizi
Glasnika za šumske pokuse s
područja Istre jeD. Kovačića o
gospodarenju šumama panjačama
Istre te otoka Cresa i Lošinja. Tih
šuma s ophodnjom od 20 godina je
2605 ha (od čega 12 ha šume
crnike), 254 ha s ophodnjom od 40
godina i 1676 ha s ophodnjom od 60
godina (unutar kojih je 24 ha
sastojina pitomog kestena). Iz
autorovog Zaključka navodimo:
"Ove degradirane prirodne šume
(treba) u što kraćem roku prevesti u
visoki oblik "time" da će i za
medunčeve sjemenjače biti dovoljna
ophodnja kojih 80-100 godina, samo
je potrebno njegovanjem sastojina
postići u toj dobi veće gospodarske
efekte nego je to postiglo modelno
stablo." Kako će se pak "ponovo
uzgojiti medunčevu šumu", dakako
u visokom uzgoju, dao je smjernice
već J: Ressel.3´


Kako sam radio u Istri od lipnja
1945. do listopada 1947. tj. do
likvidacije Oblasnog NOO Istra i to
najprije kao referent Kotarskog
NOO Pazin, a zatim u navedenom
NOO-u to mogu potvrditi da
gospodarskih , a i drugih elaborata,
za predratno razdoblje (II svjetskog
rata) nema. Za vrijeme talijanske
vladavine za Istru u Puli postojao je
Centurij Milizia Forestale Puli i
arhiv tog ureda 1945. godine
prebačen je NOOO za Istru, u Odjel
za šumarstvo. Cjelokupnu arhivu
sam pregledao i izlučio ono, što
nema veću vrijednost. Iz tog
materijala posebno navodim:


1. projekte za uređenje bujica
rijeka Mirne i Raše i pošumljavanja
njihovih perimetara izrađenih oko
1935. godine i ostvarivanih do
početka II. svjetskog rata,
b) elaborat poput današnjeg
Programa gospodarenja za jednu
šumu nedaleko Kanfanara površine
oko 30 ha,


c) brojne isplatne liste s radova
pošumljavanja u kojima je bilo
razdvojeno kopanje jama za sadnju
i sama sadnja uz količinu radova, pa
i izvještaja o uspjehu sadnje.


Izdvojeni spisi te navedeni
elaborati prigodom likvidacije
Oblasnog NOOO 1947. upućeni su
u Zagreb Ministarstvu šumarstva,
ali tamo, kako mi reče Ing. August
Horvat, nisu sačuvani.


Na osnovi podataka iz platežnica
izračunao sam radne norme i poslao
ih uredništvu Šumarskog lista za
objavljanje, rukopis je nestao, a
podaci nisu objavljeni.


Đuro Kovačić u ovom "prilogu
gospodarenja šumama u Istri" kao
uređivač posebno je obradio rast i
prirast hrasta medunca te je to prvi
korak za upoznavanja ove vrste u
kraškim ekološkim uvjetima ne
samo kod nas nego uopće.


Ž. i S. Spanjol u Zaključku svog
rada, uz ostalo navode:


— da je dosadašnjim
istraživanjima utvrđeno 248 drvenastih
vrsta i to pretežno autoktonih
elemenata šuma hrasta crnike i
crnog jasena, a "s egzotama i atraktivnim
vrstama Rab ne obiluje".
Međutim nije isključena mogućnost
da u vrtovima ili dvorištima, do
kojih nisu došli, može biti još
"zanimljivih i značajnih površina
drvenastih vrsta",
— da su za sve radove sanacije
i održavanja, kao i podizanja novih
zelenih površina potrebni projekti i
programi;
— da se "dobit zarađena
turističkom djelatnošću mora
jednim dijelom vratiti u parkove i
ostale pejzažne oblikovne sadržaje,
koji su sastavni dio cjelokupne
turističke valorizacije otoka".