DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Š. Kurpel: RAZVOJ I STRUKTURA BUKOVO-JELOVIH PRAŠUMA I NJIHOVA PRIMJENA KOD GOSPODARENJA ... Šumarski lisc br. 3—4, CXX (1996), 203—208


2. TEMELJNE ZNAČAJKE I SVOJSTVA BUKOVO-JELOVE (SMREKOVE) PRAŠUME
Dinamika strukture, procesi rasta i razvoja mješovitih
prašuma bukve-jele-smreke u uvjetima Slovačke prate
se duže od 30 godina u 4 objekta koja su zaštićena
kao strogo prirodni (šumski) rezervati (NPR Badinsky
prales /Nacionalni prirodni rezervat Badinska prašuma/,
NPR Dobrocsky prales /NPR Dobročka prašuma,
NPR Stužica i NPR Hroncokovy grun /NPR Hrončokovi
obronak/). Površina svakog rezervata prelazi 30 ha,
dakle radi se o razvojno samostalnim, ekološki i proizvodno
ujednačenim objektima. Bitne značajke i taksacijske
veličine mjere se ili na čitavoj površini rezervata
ili na njegovom reprezentativnom dijelu. Detaljniji
podaci utvrđuju se na nizu trajnih istražnih površina,
veličine 0,5 ha i 3—6 puta za jedan objekt. Mjerenja se
ponavljaju u 5-godišnjim, odnosno 10-godišnjim intervalima.
Na 16 istražnih površina kroz 30—40 godišnja
promatranja provelo se ukupno 58 kompletnih mjerenja.
Taj opseg i značajna reprezentativnost omogućili
su stvaranje i karakterizaciju predodžbe dinamičkih promjena
i određivanje značajnih dendrometrijskih podataka
u okviru čitavog razvojnog ciklusa bukovo-jelove
(smrekove) prašume. Dobiveni rezultati odnose se, kako
na kvantitativne prirasno-proizvodne, tako i na kvalitativne
(razvojne) značajke. Kod karakterizacije posebno
se osvrćemo na tri osnovne vrste drveća (jela, bukva,
smreka), ali najveći naglasak stavljamo na jelu kao
glavnog indikatora ekosustava. Bez značajnijeg udjela
jele u 5. i 6. vegetacijskom stupnju (5 - šuma bukve i


jele, 6 - šuma bukve, jele i smreke) u europskim zemljama
nije moguće govoriti o stabilnoj, proizvodno i funkcionalno
djelotvornoj prebornoj šumi.
Na temelju prosječne fizičke starosti koju prirodno
doživljavaju krupna stabla, utvrdilo se da jela prosječno
doživi 400—430 godina, smreka 300—380 godina
a bukva 220—230 godina. Trajanje razvojnog ciklusa


0 : 100 200 300 ; 400 9°°i™.
stadij ; isiadij optimaistadij jpreborna faza
. „„ ,„, ^,,,1,,c .raspadanja prctarna f-iA; Cn-Mrulm j : ::´:i;i!lanja :
" M ´* . . .,,,, , IMI.i I .-, . T(.,i:, ´..1J- ....TU...-. ,


" .. " ´(Urjitvraa- 3" (Entwlcklunrjszyklus) đ*«0 stadiur.) :LcmUd^u3nja___^asta (
(MsrJii^nptBstO (ifera>edransstafiun)


SI. I. Izmjenjivanje i preplitanje razvojnog ciklusa, tijek i slijed razvojnih
stadija i razvojnih faza prikazani prema promjeni drvne zalihe i
strukture sastojine. Točkastocrtkasta krivulja označava zbroj zaliha
iz oba ispreplićuča ciklusa.


Bild I Abwechseln und Verflechten des Entwicklungszyklus, Verlauf und
Reihenfolge der Entwicklungsstadien und - Phasen, gemdfi der
Anderung von Hohvorrat und Bestandesstruktur. Striclv´Punkt´-Kurve
bezeichnet die Vorratssumme cms den beiden abwechselnden Zvklen.


za cijeli taj prirodni ekosustav zaokruženo je na 400 godina.
Razvojni procesi i formiranje strukture sastojine
otežani su značajnim razlikama u dosegnutoj starosti jele
(smreke) i bukve. To čini ritam rasta jele složenim,
jer se kod veće zastupljenosti bukve jela može biti za
vrijeme jedne svoje generacije dva puta potisnuta od
strane dosta ekspanzivne bukve. Najpogodnija i najizrazitija
značajka, koja se može sa sigurnošću utvrditi
je drva zaliha živih stabala i njene promjene u okviru
razvojnog ciklusa. Drvna zaliha se zavisno od razvojne
faze i od zastupljenosti stabala kreće od 450—550 do
900—1100 m3 po ha. Kod udjela bukve većeg od 40%
raspon je oko 450—900 m3, a kod većeg udjela četinjača
(naročito jele) raspon iznosi 500—1000, odnosno
1100 m3 po ha (si. 1). Kako bi se smanjila subjektivnost
u razlikovanju pojedinih dijelova razvojnog ciklusa,
raščlanili smo ih i definirali na dvije razine. Na razvojne
stadije koji su nadređeni dijelovi (etape), objektivizirani
prije svega promjenama zalihe, te na razvojne faze
koje su u odnosu na ove podređene etape (dijelovi) prije
svega prema izgledu strukture sastojina.


SI. 2. Bukovo-(smrekovo)-jelova prašuma u prirodnom rezervatu Dobročka
prašuma u početnoj fazi stadija dorastanja.


Bild 2 Buchen-(Fichten)-Tannen-Urwald im Naturreservat Dobročka Prales,
in der Anfangsphase des Aufwachsstadiums.