DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 121     <-- 121 -->        PDF

S. Korpel: RAZVOJ 1 STRUKTURA BUKOVO-JELOVIH PRAŠUMA I NJIHOVA PRIMJENA KOD GOSPODARENJA . Šumarski lisl br. 3—i, CXX (1996), 203—208
5). Usprkos navedenim činjenicama, poznavanje dinamike
prašume određenih ekosustava dobar je naputak
za obrazlaganje načela i značajki preborne šume, kao
prirodi najbližeg (usmjerenog) gospodarenja šumom
(Prpić 1979, 1994, Schtitz 1989). Pomoću pogodne
transformacije značajki (parametara) i svojstava bukovo-(
smrekovo)-jelove prašume moguće je postići stabilne,
proizvodno i funkcionalno djelotvorne preborne
šume (si. 6).


Prirodna šuma (prašuma), usprkos svoje izrazite raznodobnosti,
postupno gubi na visinskoj izdiferenciranosti
i poprima oblik jednoslojne gradnje. Karakteristična
preborna struktura, uravnotežena preborna šuma nije
prirodni fenomen. Ona nestaje i moguće ju je trajno
održati samo sistematičnim planskim šumskim gospodarenjem,
tj. sustavnim prebornim sječama (Schiitz
1989). I uravnotežena preborna šuma s optimalnom
strukturom, s vertikalnim sklopom, bez prebornih sječa,
prepuštena samoregulacijskim procesima postepeno
osiromašuje stablima donje i srednje etaže i pretvara
se u jednoslojnu strukturu s horizontalnim sklopom.


Na temelju usporednih analiza prebornih šuma na
području prirodne raširenosti bukve, jele i smeke, utvrdili
smo koje značajke, koje taksacijske veličine i bitne
procese treba eliminirati, transformirati, poticati,te u kojoj
mjeri i kojom proporcionalnošću.


Iz usporednog pregleda proizlazi da se samo neke
značajke (veličine) prašume prenose u prebornu šumu
približno jednakom proporcionalnošću. To je zastupljenost
drveća, uobičajeni i prosječni periodični volumni
prirast (otprilike 7—8 m3) i površinski sklop. Kod većine
hitnijih značajki i pojava potrebno je prilikom transformacije
proporcionalnost ili smanjiti na polovicu ili
udvostručiti. Brojka 2 javlja se kao najčešći (najpovolj


ponicka Kuta (12 SlDvensk.1 Cupča)


odjel 161a


drvna zaliha (Vorrat) r


1930


SI. 7. Tijek prirodne obnove i visinskog rasta jele (1) i smreke (2) ovisno o
starosti (kalendarske starosti) i promjenama drvne zalihe u mješovitoj
prebornoj šumi (Prirodni rezervat Ponieka Huta, Šumsko dobro
Slovenska Cupča, sastojina 161a).


Bild 7 Der Verlauf der Naturverjiingung und Hohenwaehstums der Tanne


(I) und Fichte (2) abhdngend vom Alter und Holzvorratsdnderung
im gemischten Plenterwald (Naturreservat Ponickd Huta, Waldgut
Slovenska Lupča, Bestand 161a).
niji) transformacijski faktor. U prašumi se fiziološki granične
(za života dosegnute) debljine (koje iznose otprilike
130—150 cm za jelu i smreku, 110—120 cm za
bukvu) planirano smanjuju na otprilike 70—80 cm, odnosno
60 cm. Za ovo je dovoljno razdoblje od oko
180—200 godina, tj. otprilike polovica razvojnog ciklusa.


Prosječna zaliha po 1 ha treba se smanjiti na otprilike
polovicu (sa 750 na 350—400 m3), maksimalna zaliha
(s 1.000 na 500 m3 po ha), udio debelih stabala (sa
75% na 35^0% ) i vrlo debelih stabala (s 40 na 20%).
Prosječno vrijeme izrazitog usporavanja početnog rasta
zbog snažne zasjene skraćuje se otprilike na polovicu
(sa 75—85 godina na 30—40 godina) (si. 7, 8) kao i
prosječno vrijeme debljinskog pomaka (za 4 cm debljinski
stupanj) stabala srednjeg i gornjeg sloja (s 15—
20 godina na 7—9 godina). Iz polovičnog trajanja proizvodnog
ciklusa proistekao je dvostruki površinski opseg
obnove (s 15—20% na 30—40% ukupne površine)
i otprilike dvostruka količina jedinki biološki osigurane
obnove (s visinom iznad 20 cm).


Iz cjelokupnog razvojnog ciklusa prašume eliminira
se stadij optimuma (terminalni), napredna faza stadija
dorastanja, čime se istovremeno eliminiraju etape
sa stagnacijom obnove. Na nižoj razini zaliha, dolazi
do ekološkog i proizvodnog spajanja stadija intenzivnog
rasta sa stadijem raspada u kojem se vrši preborna
sječa radi postizanja trajnosti obnove.


Optimalna zaliha stabilne (uravnotežene) jelovo(
smrekovo)-bukove preborne šume, s dobrim proizvodnim
mogućnostima, trebala bi se na kvalitetnijim staništima,
zavisno od udjela drveća, kretati u rasponu od
350—450 m3 po 1 ha. U interesu kontinuirano ujednačenog
ostvarivanja pirasta, stalne obnove i pozitivnih
visinskih pomaka matičnih stabala, zaliha ne bi smjela
pasti ispod 300 m3 niti porasti iznad 500 m3 po 1 ha
(Holubčik 1962, Matić 1979, Schiitz 1989). Kada
je zaliha veća od 450 m3, prednost u pogledu obnove
i rasta (u visinskim pomacima) daje se jeli u odnosu
na smreku i bukvu. Kod zalihe koja iznosi 350—400
m3 po 1 ha stvaraju se uvjeti (prije svega svjetlosni uvjeti)
koji su pogodni za obnovu i odrastanje svih triju
vrsta stabala (si. 7). Kada se kod povećane zastupljenosti
bukve prekorači zaliha od 400 m3 po 1 ha, nastaju
teškoće u trajnosti obnove i u kontinuiranosti visinskih
pomaka. Sume kojima se može dobro upravljati i koje
su pogodne za obnovu jesu preborne šume s finalnom
debljinom do 70 cm, kada uobičajni prirast, (odnosno
prosječni periodični prirast) iznosi oko 7—8 m3 po 1
ha. Zalihe iznad 450 m3 obično su povezane s finalniim
debljinama iznad 80 cm. Kod ovakvih debljina prerada
je ograničena, transport otežan, a ekonomičnost eksploatacije
smanjena (povećane štete u donjem sloju i
podrastu).