DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINALSCIENTIFICPAPERS Šumarski list br. 7 8, CXX (1996). 299-306
UDK 630*187.001(497.13)


FITOCENOLOSKE ZNAČAJKE SUMA SLADUNA I CERA (AS. QUERCETUM
FRAINETTO-CERRIS RUDSKI 1949) U SLAVONIJI (HRVATSKA)*


PLANTSOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ITALIAN AND BITTER OAK (ASS. QUERCETUM
FRAINETTO-CERRIS RUDSKI 1949) FORESTS IN SLAVONIA (CROAT1A)


Ivo TRINAJSTIĆ**, Josip FRANJIĆ**, Jasna SAMARDŽIĆ** & Ivica SAMARDŽIĆ***


SAŽETAK: U radu je po prvi puta izvršena detaljna jitocenološko-sintaksonomska
analiza flornoga sastava šume sladuna i cera (Quercetum frainettocerris)
u Hrvatskoj. Ustanovljeno je da se navedena šumska zajednica na padinama
Krndije nalazi na zapadnoj granici svoga areala, a prema flornomu
sastavu predstavlja njenu mezojilniju varijantu (Quercetum frainetto-cerris
subas. carpinetosum betuli) sa znatnim učešćem mezojilnih šumskih elemenata
(Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus avium, Moehringia
trinervia, Ficaria verna). Da lije sladun (Quercus frainetto) u istraživanom
području autokton ili antropogeno proširen, zasad je otvoreno pitanje.


UVOD - INTRODUCTION


Obilazeći šumske sastojine gora koje okružuju Po(
usp. Fukare k et al. 1974), nije izvršena sintaksožešku
kotlinu, mladi inženjer šumarstva Ivica Sa-nomsko-fitocenološka analiza flornoga sastava sastojimardžić
naišao je na južnim padinama Krndije i na na sladuna u Požeškoj kotlini.
sastojine hrasta sladuna - Quercus frainetto TEN. Iako Zbog toga smo tijekom 1995. godine obišli sve pozje
sladun na navedenom području poznat već skoro dva nate sastojine sladuna na padinama požeških gora s
stoljeća (usp. Fukarek 1963), iako je preliminarno namjerom da se što detaljnije upozna njihov florni sasproučen
i florni sastav nekih od područnih sastojina tav.


NOMENKLATURA I RASPROSTRANJENOST SLADUNA (QUERCUS FRAINETTO TEN.)


NOMENCLATURE AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN OAK (QUERCUS FRAINETTO TEN.)


Kao i kod nekih drugih hrastova koji su opisivani u še, što se danas zna da on ima razmjerno velik balkanranom
postlinejskom razdoblju, i kod hrasta sladuna sko-apeninski areal i daje dosta polimorfan. Poznato je
postoji velika taksonomska i nomenklaturna zbrka. daje sladun bio po prvi puta opisan 1813. godine pod
Zbog polaganoga protoka informacija i nepostojanja imenom Quercus frainetto od napuljskoga botaničara
nomenklaturnih pravila tijekom prve polovine 19. stoTenore-
a. Kasnije je Tenore (1831) vrsteno ime
ljeća, botaničari su svaku njima nepoznatu vrstu odmah "frainetto" prepravio u "farnetto", pa se dugo godina
imenovali novim imenom, pa se tako tijekom razmjerdržalo
daje on time htio ispraviti tiskarsku grešku, što
no dugoga razdoblja od Linnea do danas, za mnoge je bilo uobičajeno u ono vrijeme.
vrste nagomilalo mnoštvo imena, od kojih je samo je


Međutim, prema istraživanjima Schwarza(1936)
dno ispravno (validno), dok su sva ostala invalidna. Ta


Tenore je u razne botaničke institucije razaslao
kva sudbina nije mogla mimoići ni hrast sladun, tim vi


herbarski materijal i vlastitom rukom napisao Quercus


* Istraživanja je potpomogla Uprava šuma Požega
** Prof. dr. sci. IVO TRINAJSTIĆ, Dr. sci. JOSIP FRANJIĆ, Dipl. ing. JASNASAMARDŽIĆ, Šumarski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25. HR-10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
*** Dipl. ing. IVICA SAMARDŽIĆ. Uprava šuma Požega, M Tmine 2, HR-34300 Požega, Hrvatska - Croatia