DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Instruktivni su, baš za razumijevanje toga problema, slijed
i posljedice radova na Gornjoj Rojni, još u prošlom
stoljeću izvršeni su rodovi na uređivanju (korekciji) toka
Gornje Rajne. Uz svođenje toka na glavno korito te izgradnjom
nasipa uz korito isključene su murdacije iz
sustava za odođenje velikih voda iz sliva. Slijedeći korak
bila je izgradnja prvo stabilizacionih progova u koritu a
zatim niza vodnih stuba. Posljedica zahvata jest znatno
povećanje vršnih protoka velike vode i propast autohtonoga
biolipa u zoobolju. Danas se predviđaju veliki
radovi i znotna sredstva kako bi se u najvećoj mogućoj
mjeri ublažilo posljedice zahvata iz prošlosti.


Primjer regulacije Rajne u osnovi se razlikuje od pristupa
u rješenju zaštite od poplava Srednjeg Posavlja jer
prihvaćeni koncept iskorištavonja (zadržavanja) nizinskih,
prirodno plavljenih površina i u budućem rješenju
zaštite od poplavo osigurava opstanak karakterističnih
sastojaka tog područja, površine oko 50,000 ha, proglasiti
Parkom prirode Lonjsko polje. Tako će i za
budućnost biti očuvan taj rijedak pojov europskog
značenja.


Drugo je pitanje što se još može u planiranom sustavu
poboljšati u općem interesu. Skup takvih postavki može
se pročitati u referatu Morina Schneidera Jucobvjo koji
je održan na međunarodnom kongresu u Rastottu u
ožujku 1992. god. i nosi naslovPosljedice tel ničkih zahvata
u savskom nizinskom biolipu i mogućnosti
ograničenja ekoloških šteta. Analizirajući predložene
mjere za smanjivanje mogućih štetrih posljedica došlo
se do zaključka da nema posebnih teškoća prihvatiti
većinu tih mjere (v. Hrvatska vodoprivreda br. 8/9).


Ostaje nejasno zašto dr. B. Mayer u svojim člancima nije
barem napomenuo da je zoštitni sustav u izgradnji
(ostvoreno oko 40% svih ulaganja) te pokušao ocjeniti
utjecaje sustava u konoćnom obliku. Fleksibilnost je jedna
od bitnih znofojaka planiranog zaštitnog sustava
Srednjeg Posavlja, pruža široke mogućnosti upravljanja
vodama. Kako to nije predmet ovog napisa, o tome će
biti govora u slijedećoj prilici.


Možemo dakle zaključiti, na osnovi dosadašnjih istraživanja
i iskustva, da rješenje s prostranim plavljenim
površinama u sustavu zaštite od poplava Srednjeg
Posavlja osigurava opstanak i očuvanje svih karakterističnih
sastojina tih površina. Svako rješenje, pa tako i
to, može se poboljšati, pa bi to trebalo biti naš zajednički
cilj i zodotak.


Analiza režima podzemnih voda


Autor je vršio istraživanja podzemnih voda u nizinskoj
šumi Turopoljski lug na pijezometarskim stacionarima u
razdoblju 1989-1993. god. Dao je grafikone vegetacijskih
presjaka vodostaja u pijezometrima za razdoblje
od 5 godina. Tako kratko razdoblje u hidrološkom smislu
znači veoma malo (ovisi jesu li godine bile sušne ili
kišne). Ne mogu se donositi čvrsti zaključci o padu
razine podzemnih voda na osnovi petogodišnjih prosječnih
rozina u pijezometrima u vegetacijskom razdoblju
i tvrditi općenito da je došlo do sniženja razine podzemnih
voda.


Za to isto područje ima obrada razine podzemnih voda
iz koje se vidi da minimalne razine padaju u 1977.
gcd., a da se u razdoblju 1981-1990. god. opaža lagan
porast razine, ako se to razdoblje promatra zajedno.
(Slika 2.).


ODRANSKO POLJE
OSCILACIJA NIVOA PODZEMNIH VODA
1981.-1990


S´iJtu 2.


Ovdje je riječ o veoma složenim problemima, režim
podzemnih vodo nalozi se pod različitim utjecajima i to
se ne smije pojednostaviti. Obrada podatoko mora biti
kompleksna, mora definirati veze utjecajnog područja
površinskog toka Save i podzemnih voda u tom horizontu,
oscilacije tih razina u okviru godine, i utjecaj klimatskih
faktora, oborina i evopotronspiracije.


Autor spominje trend pada minimalnih i drugih vodostaja,
kako u rijeci Sovi kod Zagreba, tako i u okolnim pijezometrima
(Bonacci, Trninić i dr.). Navedeni su autori
istraživali taj problem, ima dokaza za sniženje vodostaja
Save, odnosno za produbljenje njena korita i za
sniženje razine podzemnih voda uz Sovu i u zagrebačkim
vodocrp´ilištimo, oli se to ne odnosi na šume Turopoljskog
Ijga i Kolja. Iz situacija hidroizohipsi (si. 3)
može se vidjeti da su dominantni i bitni smjerovi kretanja
razine podzemnih voda na tom području iz
Vukomerafkih gorica (9,5% trajanja) prema središnjem
dijelu Odranskog polja i Save, i djelimično iz Samoborskog
gorja. Samo pri visokim vodostajima (5% trajanja)
Sava prihranjuje podzemlje na cijeloj dužini od
Podsuseda do Siska, a sav ostali dio godine nizvodno od
Mičevca pa do Sisko stanje je obrnuto, tj. Sava drenira
podzemlje. Iz analiza provedenih za lijevo zaobalje područja
lonjskog polja došlo se do sličnog zaključka da
na potezu nizvodno od Rugvice podzemne vode trajno
prihronjuju Savu, do iznimno u pojedim profilimo može
doći da Sava prihranjuje podzemlje, ali samo uz vodostaj
veći od 5% trajanja.


To potvrđuju provedeni proračuni kroskorelacionih analiza
o utjeraju Sove na razinu podzemnih voda u zaoba-


Iju za razdoblje od 10 godina. Analize pokazuju da je
utjecaj Save jak na razinu podzemnih vodo u uskom pojasu
uz Savu uzvodno od Rugvice, da veza ima u širem
dijelu približno odteretnoga kanala Odre, a da je na
preostolom dijelu zanemariv.


Iz nivograma srednjih mjesečnih niskih vodostoja Kupe i
pijezometra K-25 uočava se da je razlika vodnih razina
u pijezometrima i u Kupi približno jedan do 2,5m s
time da su vodostaji u pijezometrima viši. Time je ujedno
definirano da podzemne vode prihranjuju Kupu.
(Slika 4.).


U istraživanjima u Turopoljskom lugu i u Kupćini autor
iznosi da nepropustljivost, odnosno kontinuitet krovine
dovodi do izolacije površinskih podzemnih voda. Slične
su tvrdnje iznosili projektanti (Elektroprojekt) za projekt
VES Brodarci, fazu I. i fazu II. zaštite zoobalnog područja
rijeke Kupe od uspore podzemnih voda uzvodno od
VES Brodorci, ali je revizija pokazala da tvrdnje ne stoje
(Cavlek, Župan). Detaljnom analizom svih uređaja na
tom području dobivene su tako visoke vrijednosti koeficijenata
korelacije, do treba posumnjati u nepropustljivost
odnosno u kontinuitet krovine koko je dano u tom eleboratu.


Zato je bez detaljnih istraživanja kakva su rađena za
područje rijeke Kupe uzvodno od VES Brodorci teško
povjerovoti u nepropustljivost, odnosno u kontinuitet
krovine u Turopoljskom lugu i u Kupfini. To je biton
problem, pa autoru ispada da oborinske vode ne komuniciraju
s podzemnim vodama i da je to jedan od razloga
sušenju hrasta lužnjaka, u što je teško povjerovati.


ODRANSKO POUE
PODZEMNI NIVOI TRAJANJA 95%