DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Autor iznosi da su rađeni obračuni korejatije između
vremenskih serija podzemne vode i dinomike radijalnog
prirasta hrasta lužnjaka i na osnovi toga su doneseni
određeni zaključci. Ti se odnosi ne mogu tražiti običnom
koleracijom, nego pomoću kroskoleracione analize (za
dulje vremensko razdoblje), koja bi pretpostavila mehanizam
što bi mogoo uputiti na vezu između podzemne
vode i radijalnog prirasta hrasta lužnjaka (B. Milović).


Zanimljiva je činjenica da su u Turopoljskom lugu često
podizane lužnjakove kulture na pašnjocima, na livadama
i na oranicama, što je stručni promašaj, jer
lužnjak ne može biti pionirska vrsta na tim degradiranim
tlima (Matić, Skenderović, 1993.). Takve kulture
očituju strukturne anomalije s lošom tehničkim svojstvima
stabala, a i više su podvrgnute sušenju. Promašaj je
i sadnja lužnjakove kulture na stojbinama poljskog jasena.
Sušenje je najviše zahvatilo labilne zajednice hrasta
lužnjaka, velike žutilovke s drhtavim šašem, koje se
nalaze na prijelazu od niže prema gredi. Zajednice crne
johe i poljskog jasena, koje su prirodno razvijene natom
staništu ili su umjetno podignute na svom staništu, dobro
se odupiru svim nepovoljnim utjecajima (promjenama),
i sušenja nema.


Od većih hidrotehničkih zahvata na području Odranskog
polja izrađen je odteretni kanal Odra približno 31 km
od ukupne dužina 52 km. Odteretni kanal Odro koji je
dovršen do otprilike 10 km prije šume Kalje, bio je u
funkciji 3 puta.


Objekti čvora Strejefko, u konačnom rješenju šuštavo za
zaštitu od poplava Srednjeg Posavlja, imaju višenamjenski
značaj. Zbog fleksibilnosti planiranog zoštitnog sustava
i tu su moguće modifikacije u rješenju, ako bi iste
pridonijele poboljšanju u općem interesu.


Za dobra rješenja potrebno je široka duradnja stručnjaka
iz više područja. Pri rješavanju ekološko-gospodarskih
problema šumarske komponente obrambenog
sistema Srednjeg Posavlja nužna je suradnja šumarskih,
vodoprivrednih i drugih djelatnika.


Pogoršanje kvalitete voda


Prema našim saznanjima nisu do sada vršena sustavna
mjerenja kvaliteta voda na poplavljenim površinama pa
stoga nije moguće dati objektivnu ocjenu utjecaja unijetoga
zagađenja, odnosno dati stručno fundirane ocjene
stanja i mogućih promjena na tom području.


Za Sovu, za Dravu i la veće pritoke već se dulje razdoblje
vrše mjerenja kvalitete voda. na osnovu tih podataka
utvrđen je stupanj zagađenosti vodotoka i aktualni
trend. Na žalost, većina tih uvećoj je ili u manjoj
mjeri zagađena i razlikuje se od propisane kvalitete voda
koja je određena Uredbom o kategorizaciji vodotoka.


Elementi strategije zaštite voda počeli su se uobličavati
još prije dvije i pol decenije. Tako je 1986. god. donesen
plan za zaštitu voda od zagađivanja. Plan sadrži jasno
ytvrđene ciljeve, mjere za zaštitu voda, način financiranja
aktivnosti na zaštiti voda, i druge elemente. Danas
možemo konstatirati da je plan samo djelomično realiziran,
jer se pročišćava približno 20% od ukupno zagađenih
voda. Prema određenim pokazateljima zaustavljen
je trend porasta zagađivanja voda. U cjelini nisu
postignuti planirani ciljevi. Zašto je tako, ima mnogo
dobro poznatih razloga, i ne treba ih ponovno iznositi.


Umjesto zaključka


Pojava sušenja nizinskih šuma sjeverne Hrvatske sigurno
zabrinjava djelatnike šumarstva i brojne djelatnike različitih
struka u zemlji. Stoga je nužno poticati sližena
istraživanja kako bi se utvrdili uzroci tih pojava. Primjer
takve aktivnosti je multidisciplinarni istraživački projekt
koji je započeo 1982. god. pod naslovom: Ekološki, biološki
i gospodarski aspekt učinka izvođenja vodoprivrednih
radova obrambenog sistema Srednjeg Posavlja na
nizinske šumske ekosisteme, u koji je uloženo mnogo
roda i novca, ali još nije završen konačni izvještaj.
Prikupljane podloge, rz;.šena istraživanja i obrade
omogućit će bolje razumijevanje uzroka pojava sušenja


NIVOGRAM SREDNJIH MJESEČNIH NISKIH VODOSTAJA KUPE
(FARKAŠIČ) I PIJEZOMETRA K - 25


k
muni.


n^


s
\


»7


,K


»6


ts-


M


ui iv v vi «i n. oi x xr HI


SUka 4


šuma i dati naznake kako u budućnosti učiniti što je
moguće manjima štete u nizinskim šumama Srednje
Posavine.


Utvrđivanje zavisnosti režima podzemnih i površinskih
voda i šumskih zajednica bitno bi pridonijelo ublažavanju
nastalih problema.


Zaključak analiziranih članaka u kojima se bez dvojbe
utvrđuje da je sušenje nizinskih šuma sjeverne Hrvatske
isključivo posljedica redukcije poplava, sniženja razina
podzemnih voda i pogoršanja kvalitete voda ne može se
prihvatiti jer niti je objektivan niti je argumentiran.


Na žalost još uvijek ne raspolažemo s dovoljno podloga
za utvrđivanje uzroka sušenju stabala ili dijelova šumsko-
gospodarskih jedinica, stoga će i dalje biti potrebno
vršiti opsežna multidisciplinarna istraživanja kao zajednički
zadatak za zelenije sutra.


MIROSLAV BRAUN, dipl. inž.
mr. se. BLAGOJE MILOVIĆ, dipl. inž.


LITERATURA


SREBRENOVIĆ, D., 1975. : Analiza režima velikih
voda Save


SREBRENOVIĆ, D, 1980. : Analiza čvora Strelefko


SREBRENOVIĆ, D., 1983. : Identifikacija stupnja
zaštite od poplava Srednjeg Posavlja
GRUPA AUTORA 1984. : Ekološki, biološki i
gospodarski aspekt učinka izvođenja vodoprivrednih
radova ombrambenog sistena srednje Posavlje na
nizinske šumske ekosisteme


SREBRENOVIĆ, D., MILOVIĆ, B, MARIĆIĆ, D,
ŠIMUNKOVIĆ, D., 1985. : Utvrđivanje režima
podzemnih i površinskih voda u području Lonjskog
i Mokrog polja i retencije Kupčine nakon izvedbe
sistema Srednje Posavlje


ŽDERIĆ, D., 1985. : VES BRODARCI Studija utjecaja
na okolinu


RACZ, Z„ PRPIĆ, 8., MAYER, B., 1987. : HES
STRELEĆKO. Studija utjecaja na poljoprivredu i
šumarstvo


SIMIĆ, R., SASUNIĆ, A., 1988. : HES STRELEĆKO
Predhodna studija utjecaja na okolinu


An., 1992.: Auen; gefahrdele lebensadern Europas
Beiltroge der Akodemie tur Natur-und Umweltschulz
Baden-Wiirttengerg. Band 13 b.


KRATOFIL, L, STEFANITZ, b. 1993. : Analiza režima
podzemnih voda Odranskog polja


MILOVIĆ, B., 1993. : Analiza do sada izrađene
tehničke dokumentacije i budući zadaci HES
STRELEĆKO


MILOVIĆ, B, 1993. : Analiza do sada izrađene


tehničke dokumentacije i budući zadaci VES
BRODARCI
An., 1994.: Lebensraum DonauEuropaisches


6kosystem Beiltroge der Akademh fiir Natur-und
Umweltschulz Baden-Wurttengerg.