DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMASLADUNAI CERA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 299-306
FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE SLADUNA (QUERCUS FRAINETTO)


PLANTSOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS


Kao što je poznato (usp. I. H o r v a t 1946, 1950) prva
sustavna fitocenološka istraživanja sladunovih šuma
započeo je u šumadiji botaničar Igor Rudski, još
prije Drugog svjetskog rata (1938-1940) na poticaj poznatoga
hrvatskog botaničara-fitocenologa Ive Hor vata.
Kako je Rudski 1944. godine umro, rezultate
njegovih istraživanja objavio je poslije Drugog svjetskog
rata njegov suradnik Pavle Černjavski pod
naslovom "Tipovi lišćarskih šuma jugoistočnog dela
Šumadije" (Rudski 1949). Rudski (1949) je šume
hrasta sladuna {Quercus frainetto = "Q. conferta") na
poticaj I. Horvat a opisao kao jednu asocijaciju pod
imenom ´´ Quercetum confertae-cerris serbicum" i u
njenom sklopu razlikuje dvije subasocijacije (subas.
tvpicum i subas. Carpinus betulus), te jedan oblik degradacijskoga
stadija kojemu, također, daje status subasocijacije
bez nekoga posebnog imena.


Od tada, do naših dana sakupilo se mnogo podataka


o flornomu sastavu, gradi i strukturi as. Quercetum
frainetto-cerris (B. Jovanović 1956; Fukarek et
al. 1974; San da et al. 1992) praktički iz čitavoga balkanskoga
dijela areala sladuna.
Rezultate svih fitocenoloških istraživanja sladunovih
šuma ujedinio je I. Hor vat upreglednoj sintetskoj
fitocenološkoj tablici (usp. I. Horvat, Glavač, &
Ellenberg 1974: 235-236, tab. 46) iz koje je vidljivo
da sladunove šume na velikom prostoru središnjega
Balkana izgrađuju jednu razmjerno homogenu šumsku
asocijaciju, bez obzira kako njene sastojine u raznim
područjima bile fitocenološko-sintaksonomski interpretirane.
Tu asocijaciju u skladu s važećim sintaksonomskim
kodeksom (Barkma n et al. 1986) treba označiti
imenom "Quercetum frainetto-cerris Rudski


OF THE ITALIAN OAK (QUERCUSFRAINETTO)


1949", jer je njen florni sastav u obliku analitičke tablice
po prvi puta objavljen u spomenutom radu Rud skog
a iz 1949. godine.


U posljednje vrijeme spomenuta se zajednica navodi
i pod imenom Quercetum frainetto-cerris (Rudski
ap. Horvat 46) Oberdorfer 48 (usp. Th. Mii 11 er
1992), ali Oberdorfer 1948. godine nije imao na
raspolaganju fitocenološke snimke Rudskogajers u
one objavljene 1949. godine. Kako se to može razabrati
iz pregleda literature kod I. Horva t et al. (1974), podaci
Oberdorfera iz 1948. godine odnose se na
jedan rukopis ("Mscr.") pod naslovom "Die regionalen
Waldgesellschaften Thessaliens, Sudmakedoniens und
Thrakiens", pa netom citirana kombinacija kod TH.
Muller a (1992: 122) nije validna.


U sklopu asocijacije Quercetum frainetto-cerris, osim
subasocijacija koje je već bio zapazio i Rudski,
moći će se razlikovati zasigurno i još poneke, naročito
u istočnim i južnim dijelovima njena areala, ali to nije
predmet ovoga rada.


Prve podatke o flornomu sastavu as. Quercetum
frainetto-cerris u Hrvatskoj objavljuju Fukare k et al.
(1974) s tri fitocenološke snimke iz područja Hajderovac
na južnim padinama Krndije, ali bez detaljnije
sintaksonomske analize flornoga sastava. Na temelju
naših vlastitih terenskih istraživanja tijekom 1995. godine
izrađeno je devet fitocenoloških snimaka, koje su
ujedinjene u tablicu 1. Snimke potječu iz šire okolice
Kutjeva, i to iz Gospodarskih jedinica "Južna Krndija


1" (odjeli: 104c-Hajderovac, 122c-Čukur, 133 i 134Dragaljevac,
136a i 136b-Gradište) i "Južna Krndija 2"
(odjel 4a).


ANALIZA FLORNOGA SASTAVA - ANALYSIS OF THE FLORAL COMPOSITION


U flornomu sastavu analiziranih sastojina as. Quercetum
frainetto-cerris zabilježeno je ukupno 117 vrsta,
od toga u preko 50% snimaka 33 vrste (28.21%), a u samo
jednoj snimci čak 40 vrsta (34.19%). Razmjerno
veliki broj vrsta zabilježenih u preko 50% snimaka govori
nam o florističkoj homogenosti istraživanih sastojina,
a znatno učešće vrsta zabilježenih u samo jednoj
fitocenološkoj snimci o utjecaju degradacije istraživanih
sastojina.


Prema dobroj zastupljenosti sladuna (Quercus frainetto)
i cera (Q. cerris) sama je zajednica lagano prepoznatljiva,
bez obzira da lije sam sladun u istraživanomu


području autokton ili je eventualno unijet. U svakom
slučaju zauzeo je svoju ekološku nišu, termofilno ili
acidofilno stanište. Slično stanište zauzima i as. Lathyro-
Quercetumpetraea, koja negdje u Požeškoj kotlini
postiže svoju istočnu granicu.


Prema zastupljenosti mezofilnih karpinetalnih elemenata
{Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus avium,
Moehringia trinervia, Ficaria verna), a i niza mezofilnih
elemenata, ovom prigodom shvaćenih kao karakteristične
vrste razreda Querco-Fagetea, a općenito
najvećim dijelom karakterističnih za red Fagetalia, priključili
smo istraživane sastojine as. Quercetum frai