DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ne šume kojom se gospodari metodom
razmjera dobnih razreda. Vrijeme
koje je potrebno za izjednačenje
površina dobnih razreda u
najvećoj mjeri ovisi o početnoj
strukturi i odnosu površina dobnih
razreda unutar promatrane stvarne
šume. Vrijeme potrebno za izjednačenje
površina dobnih razreda kreće
se između 90 godina (cjelokupna
Uprava šuma Zagreb, šumarija Jasenovac)
pa do preko 200 godina
(šumarija Lipovljani, g.j. Šiljakovačka
Dubrava). Normalan razmjer
dobnih razreda koji osigurava potrajnost
prihoda, može se postići
jednako brzo, kako na razini gospodarske
jedinice, tako i na razini šumarije,
dijela uprave šuma i cjelokupne
uprave šuma. Promjena dužine
ophodnje unutar simuliranih scenarija
u istraživanim jednodobnim
šumama hrasta lužnjaka utječe na
dužinu vremena potrebnog za postizanje
normalnog razmjera dobnih
razreda. Politika gospodarenja je


Početkom ove godine mr. se.
Vicko Ivančević. dipl.inž. šum. na
Šumarskom fakultetu uspješno je
obranio doktorsku disertaciju "Šuma
i šumarstvo dijela hrvatskog
primorskog krša tijekom XIX. i


dnodobnom šumom definirana brzinom
izvođenja oplodne sječe (načinom
računanja površinskog etata
glavnog prihoda) i dužinom ophodnje,
vrlo je znažan vanjski čimbenik
koji utječe na buduće ponašanje
(kretanje razmjera dobnih razreda,
etata i drvne zalihe) jednog
zatvorenog sustava regularne šume.
Za buduće gospodarenje istraživanim
šumama hrasta lužnjaka, koje
imaju nepravilnu dobnu strukturu, s
ciljem postizanja stabilnog sustava
s potrajnom proizvodnjom svih koristi
šume, ocjenjuje se kao najpovoljnije
ono gospodarenje pri kojemu
izvođenje oplodnih sječa ovisi o
površini sastojina starijih od jedne
polovine ophodnje, a sa šumom se
gospodari ophodnjom od 140 do 180
godina. Sustavdinamičkim modeliranjem
moguće je u simulacijski
model ugraditi buduće predvidive
ili nepredvidive neželjene promjene
koje će se odraziti na gospodarenje
šumskim resursima na odre-


VICKO IVANČEVIĆ


XX. vijeka". Time je stekao pravo
na akademski naslov doktora znanosti
u oblasti biotehničkih znanosti,
područja šumarstvo.
Vicko Ivančević rođenje u Korčuli
9. ožujka 1937. g., gdje je pohađao
osnovnu školu. Realnu gimnaziju
završio je u Splitu, a Šumarski
fakultet, šumsko-biološki smjer
u Zagrebu. Prvi radni odnos zasnovao
je u tadašnjem Šumskom gospodarstvu
Senj gdje neprekidno radi
sve do danas. U tom razdoblju obavljao
je različite poslove od uzgajanja,
zaštite, uređivanja šuma, projektiranja
šumskih prometnica i ekologije
u stručnim službama i u šumarijama.
Stručni ispit položio je
1968. godine. Prije četiri godine
raspoređen je na mjesto rukovoditelja
Odjela za ekologiju i zaštitu šuma
u Upravi šuma Senj gdje se i danas
nalazi.Završio je poslijediplomski
studij iz "Oblikovanja prirodnih
i rekreacijskih objekata" i pri tome


đenom području. Na temelju takve
dinamike ponašanja sustava kao
odziva na simulirani scenarij, može
se izvoditi dugoročno planiranje fizičkih,
ekonomskih i financijskih
elemenata. Kako se radi o prirodnim
sustavima u kojima vladaju vrlo
složeni uzročno-posljedični odnosi
u vremenu i prostoru, sustavdinamičko
modeliranje može biti vrlo
snažna podrška planiranju i odlučivanju
pri gospodarenju šumama, te
se stoga preporučuje primjena upotrijebljene
metodologije uz primjenu
GIS tehnologije konkretno
u praksi.


Time bi se stvorila pogodna osnova
za izradu kako kratkoročnih,
tako i dugoročnih planova gospodarenja
određenog područja na više
razina gospodarenja, pa bi prostorno
i vremensko planiranje
šumskim dobrima dobilo jednu
kvalitetniju razinu.


Hranislav Jakovac, dipl. inž.


izradio magistarski rad "Posebne
namjene šuma crnog bora Senjske
drage". Mentor mu je bio prof. dr.
Ivo Dekanić. Sa svojim radovima
sudjelovao je na više kongresa i savjetovanja,
a u "Šumarskom listu"
bio je dugogodišnji urednik za znanstveno-
stručno područje krša. Upisan
je u registar istraživača u svojstvu
istraživača-suradnika u znanstvenom
području šumarstva. Autor
je više stručnih radova, uređajnih elaborata
i članaka. Bio je član Predsjedništva
Hrvatskog šumarskog
društva u dva mandata, tajnik senjskog
šumarskog društva i predsjednik
Sekcije za zaštitu čovjekove okoline
u Senju i član Savjeta Velebita
- parka prirode. Danas je član
Komisije za Velebitski botanički
vrt, tajnik Komisije za osnivanje
šumarskog muzeja u Krasnu, predsjednik
senjskog ogranka "Lijepa
naša" i predsjednik Matice hrvatske
-Ogranka Senj.