DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 101     <-- 101 -->        PDF

IN MEMORIAM


Tužna vijest da je 9. ožujka u
Požegi prestalo kucati plemenito srce
Vladimira Frantza , diplomiranog
inženjera šumarstva i djelatnika
požeške Uprave šuma, zatamnila
je sunčano nedjeljno jutro te je primljena
s nevjericom medu prijateljima
i znancima, a posebice među
suradnicima.


Kolega Vladimir F r a n t z roden
je u Požegi 1944. godine, u obitelji
uglednih požeških obrtnika, a u rodnom
gradu završava pučku školu i


VLADIMIR FRANTZ,


dipl. inž. šumarstva (1944-1997)


gimnaziju. Na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu diplomirao je 1971.
godine, te ubrzo počinje raditi u
Odjelu za uređivanje Šumskog gospodarstva
Požege, a zatim u Radnoj
jedinici "Građevinarstvo", čiji direktor
postaje 1978. godine. Tu
funkciju obavlja do 1982. godine,
kada prelazi u Radnu zajednicu zajedničkih
službi, radeći na poslovima
projektiranja, a od osnutka JP
"Hrvatskih šuma" do prerane smrti,
inž. Frantz je stručni suradnik za investicije
i građevinarstvo.


Uvijek ambiciozan i marljiv, željan
novih saznanja, kolega Frantz
uvodi u šumsko građevinarstvo novu
tehnologiju, nabavlja primjerenu
opremu i podiže ovu djelatnost na
razinu visoke ekonomske učinkovitosti.
U projektiranju šumskih komunikacija,
osobito u posljednje vrijeme,
zajedno sa svojim mladim suradnicima,
provodi suvremenu kompjutorsku
metodu projektiranja.
Svojim radom stekao je poštovanje
i odanost suradnika. Od svih hvaljen
i štovan, tih, nenametljiv i ugodan
sugovornik, bio je spreman svima
pružiti pomoć. Njegov pošten
odnos prema radu ostat će trajan
primjer novim naraštajima požeških
šumara.


Vlado je u privatnom životu bio
uzoran sin, brat, suprug i otac, zanimao
se za glazbu , svirao je klavir i
gitaru te pjevao u crkvenom zboru.
Kao veliki zaljubljenik vinograda,
vina i pjesme, znatan dio vremena
boravio je u prirodi, u svom vinogradu
i kućici na obronku Požeške
gore, u društvu svoje obitelji i prijatelja.
Bavio, se i likovnim stvaralaštvom,
dizajnom i grafikom te ostavio
traga u svom umjeću uređenja
interijera i eksterijera u pojedinim
objektima požeške Uprave šuma.


Posljednji ispraćaj inž. Vladimira
Frantza obavljen je 11. ožujka
1997. na požeškom groblju Sv. Elizabete,
u nazočnosti obitelji, rodbine
i mnogih suradnika, prijatelja i
znanaca. Od pokojnika se u ime
Uprave šuma Požega i požeškog
Šumarskog društva oprostio inž.
Marijan Aladrović, izrazivši najiskreniju
sućut najbližima: majci,
sestri, supruzi, kćerki i sinu.


Neka mu je laka gruda hrvatske
zemlje!


I.Tomić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 102     <-- 102 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i sažeto
na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
- U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.
- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu opsežnost
opravdavaju.
- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
- Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
- Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.
- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.
- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.
- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1. Klepac , D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučulišta u Zagrebu, Zagreb.
2. Prpić,B. iKomlenović,N. i Seletković,
Z. 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 5-6, str. 195-215.
- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr.. dipl. inž....).
- Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".
- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
-Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.


- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA


Zagreb, Trg Mažuranića 11


Telefon: 444-206, 449-686


Telefax: 444-206