DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3^», CXXI ( 1997). 127-131
UDK630* 188.001(497.13)


FITOCENOLOSKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA SUMA ČESMINE


-QUERCUS ILEX L. NA KOZJAKU KRAJ SPLITA*
PLANTSOCIOLOGICAL ANALYSIS OF HOLM OAK - QUERCUS ILEX L.
FORESTS ON KOZJAK NEAR SPLIT (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIĆ** i Juraj KAMENJARIN***


SAŽETAK: U radu je izvršena fitocenološka i sintaksonomska analiza vazdazelenih
šuma crnike ili česmine (Quercus ilex L.) na Kozjaku kraj Splita.
Istraživanja su pokazala da se na Kozjaku razvijaju dvije šumske zajednice
crnike i to as. Orno-Quercetum ilicis H-ić. (1956) 1958 i as. Ostryo-
Quercetum ilicis Trinajstić (1965) 1974.


UVOD - Introduction


U primorskom dijelu Republike Hrvatske osnovicu samo na ograničena područja. Florni sastav crnikovih
vazdazelene šumske vegetacije tvori, kao što je dobro šuma mnogih dijelova Hrvatskog primorja i nakon 60poznato,
hrast crnika ili česmina - Quercus ilex L. To godišnjih fitocenoloških istraživanja, još uopće nije u
Hrvatskom primorju od ušća Mirne u Istri, na sjeveropotpunosti
istražen. Jedno od takvih neistraženih pozapadu,
pa do poluotoka Prevlake na jugoistoku daje dručja je i greben Kozjaka što se uzdiže neposredno izznačajke
pravoga Sredozemlja (eumediterana). Na tom nad Kaštelanskog zaljeva u blizini Splita, i prati obalnu
i u europskim mjerilima razmjerno velikom prostoru Q. liniju u dužini od nekih 14 km (usp. Kamenjarin
ilex izgrađuje nekoliko šumskih zajednica (usp. Tri1995).
najstić 1985) od kojih neke zauzimaju veće, a neke


Južne padine Kozjaka, naročito u istočnom dijelu,


manje površine.


obrasle su s razmjerno uščuvanim česminovim šumaAnaliziramo
li, međutim, dosad objavljene podatke ma. Mjestimično su svojevremeno stradale od požara,


o flornom sastavu pojedinih šumskih zajednica na pa su i poslužile kao model sukcesije vegetacije na potemelju
fitocenoloških snimaka, možemo uočiti da zažarištima
(usp. Trinaj stić 1996). Međutim, tom pripravo
raspolažemo s razmjerno oskudnim podacima godom njihov florni sastav nije bio pobliže fitoceno(
usp. Trinajstić 1995), a i takvi se podaci odnose loško-sintaksonomski analiziran.
MATERIJAL I METODE - Material and Metods


Za fitocenološku analizu izabrane su neutjecane Sintaksonomska analiza flornoga sastava izvršena
sastojine što potpunijega sklopa s dobro razvijenim sloje
na karakteristične i diferencijalne vrste asocijacije,
jem drveća, grmlja i niskoga rašća. Kao stoje uobičajekarakteristične
vrste sveze, reda i razreda, te pratilice.
no, veličina fitocenoloških snimaka kretala seje izmeRedoslijed
pojedinih skupina vrsta izvršena je prema
đu 100 i 200 m2. Fitocenološke snimke izrađene su po stupnju pokrovnosti i stupnju nazočnosti.
metodi Zürich-Montpellier i posebno analiziran florni Fitocenološke snimke u tablici složene su bez posesastav
za sloj drveća, sloj grmlja i sloj niskoga rašća. bnog rasporeda.


* Istraživanja je financiralo JP "Hrvatske šume" u sklopu zadatka I-D-5 i Ministarstvo znanosti i tehnologije u sklopu zadatka 1-08-138
**Prof. dr. sci. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, HR-10000 Zagreb
***Mrsci. Juraj Kamenjarin, Fakultet prirodno-matematičkih i pedagoških znanosti HR-21000 Split


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 18     <-- 18 -->        PDF

[. Trinajstić, J. Kamenjarin: FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ŠUMA ČESMINE-... Šumarski list br. 3-4, CXXI( 1997), 127-131


REZULTATI-Results


Fitocenološko-tipološka istraživanja česminovih šukazan
je na tablici 1. koja je sastavljena na temelju 6 fima
na Kozjaku pokazala su da se na tom prostom razvijaju tocenoloških snimaka. Snimke potječu iz širega prostora
dvije šumske zajednice: šuma česmine i crnoga jasena - as. povrh Kaštel Sućurca.
Orno-Quercetum ilicis i šuma česmine i crnoga graba - as. Kao što se iz tablice može razabrati, florni sastav naOstryo-
Quercetum ilicis. Obje šumske zajednice podvedene
šumske zajednice je razmjerno siromašan, sve


vrgnute su detaljnoj sintaksonomskoj analizi, što je i bio ukupno 23 vrste. 1 broj vrsta po pojedinoj fitocenocilj
ovoga rada. Mješovite šume česmine i crnoga jasena loškoj snimci razmjerno je malen i kreće se od 15 do 19
zauzimaju na padinama Kozjaka razmjerno velike površi(
prosječno 17) vrsta. U sloju drveća javljaju se kao stalne.
Jedan dio površina svojevremeno je bio zahvaćen pone
samo 3 vrste - Quercus ilex, Arbutus unedo i Fraxižarom
(usp. Trinajstić 1996), a ovom prigodom istraživanus
ornus. Njima treba pribrojiti i oskorušu -Sorbus
njima su obuhvaćene one površine koje nisu bile zahvaćedomestica,
a potječe iz sjemena uzgojenih stabala u Kane
požarom. Florni sastav as. Orno-Quercetum ilicis prištelima
koje su donijele ptice.


Tablica l.As. Orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958


Broj snimke/Nr. veget. record: 1 2 3 4 5 6
Veličina snimke/Size veget. rec. m2: 200 200 200 200 100 100
Broj vrsta po snimci/Nr. spec. veg. rec: 15 17 18 17 17 19
Karakt. vrste asocijacije (char, ass.i:
A Fraxinus ornus + + 2.1 + 1.1
B Fraxinus ornus 1.1 + + +
C Fraxinus ornus + + + +
Diferencijalne vrste asocijacije (dif.ass.):
B Coronilla emeroides 1.2 + 1.2 +.2 + +
C Sesleria autumnalis +.3 1.3
Karakt. vrste sveze (char.all.1
Ouercion ilicis. reda (char.ordef)
Ouercetalia ilicis i razreda (char, class)
Ouercetea ilicis:
A Quercus ilex 4.5 4.5 3.4 3.4 3.2 3.3
Arbutus unedo 1.1 1.1 2.3 1.2 3.2 3.3
Juniperus macrocarpa +
B Phillyrea media 1.2 + +.2 +.2 1.2 1.2
Lonicera implexa 1.2 +.2 +.2 +.2 1.2 +.2
Pistacia lentiscus 2.3 + +.2 +.2 +.2 +.2
Quercus ilex 2.3 1.1 3.4 +.2 +.2
Osyris alba +.2 +.2 +.2 +
Viburnum tinus +.2 + +.2 + +
Juniperus oxycedrus +.2 + + +
Arbutus unedo 1.2
Spartium junceum +
C Smilax as per a 2.3 3.3 3.4 4.4 2.3 3.3
Ruscus aculeatus 2.2 3.4 1.2 +.2 1.3 3.3
Carex halleriana +.2 +.2 +.2 +.2 * +.2 +.2
Asparagus acutifolus + + +.2 +.2 + +
Rubia peregrina + + +.2 + +
Quercus ilex , + . + +
Viburnum tinus , + . +
Cyclamen repandum +
Pratilice (Comp.´):
A Sorbus domestica +
C Tamus communis + 1.1 1.1 + + +
Cistus salvifolius + + + +.2 + +
Quercus virgiliana + + +
Cistus incanus +


A- Drveće (Trees); B - Grmlje (Shrubs); C - Nisko rašće (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I.Tnnajstić.J. Kamenjarin: FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ŠUMA ČESMINE -Šumarski list br. 3^t, CXX1 ( 1997), 127-131


Tablica 2. As. Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstić ( 1965) 1974


Broj snimke/Nr. veget. record:


Veličina snimke/Size veget. record m2:


Broj vrsta po snimci/ Nr. spec, veget. rec:


Karakteristične vrste asocijacije (char, ass.):
A Ostrya carpinifolia
B Ostrya carpinifolia
C Viola alba subsp. denhardtii
Silene italica


Diferencijalne vrste asocijacije (dif. ass.):
A Fraxinus ornus
Carpinus orientalis
B Coronilla emeroides
Carpinus orientalis
Lonicera etrusca
Fraxinus ornus
Rosa sempervirens
C Sesleria autumnalis


Karakteristične vrste sveze (char, all.)


Quercion ilicis. reda (char, ordert


Quercetalia ilicis i razreda (char, class)


Quercetea ilicis


A Quercus ilex
Phillyrea media
Arbutus unedo


B Quercus ilex
Lonicera implexa
Phillyrea media
Juniperus oxycedrus
Osyris alba
Spartium junceum
Arbutus unedo


C Ruscus aculeatus
Rubia peregrina
Asparagus acutifolius
Smilax aspera
Teucrium flavum
Clematis flammula
Asplenium onopteris
Carex distachya


Pratilice (Comp.):
B Frangula rupestris
Quercus virgiliana
Prunus mahaleb
Crataegus monogyna
C Cyclamen hederifolium
Galium sp.
Euphorbia wulfenii
Inula conyza
Epipactis atropurpureaMelandrium divaricatum
Hedera helix
Campanula pyramidalis
Picris laciniata
Ceterach officinarum
Psoralea bituminosa
Alyssoides utriculata
Dorycnium hirsutum
Arab is turrita
Geranium purpureum
Tamus communis


1
200
29


2.2


2.2


(+)


2.2


23
+.2
+


3.3


+.2


3.3


3.3
1.2
+.2
+


+.2


+
1.1
+


+


+


+


+


2.2
+.2
+
+
+


1.2
+.2
+


1.2


+


2


200
29


1.2


1.2


1.2


2.3
2.3
+
3.3


3.3
+
33
+.2
1.2
+.2
+


+
3.3
+
+.2
+.2
+.2
+
+.2


+.2


12
+.2
+.2


+


+


+
+


+
+


3
200
31


3.2


1.2


+.2


+.2
1.3
+
+.2


2.3


2.3
+.2
+.2
+.2


1.3
+
1.1
+.2
1.2
+
+.2
+


+.2
+.2


22
+.2
+


+


+


+.3
+
+
+


+´.3


4


200
32


1.2


+


1.2
+
+
+
+
+.2


1.3


4.4


+


+


+


+


+


2.3
+.3
+
3.4


+


+


+


+


+


A - Drveće (Trees); B - Grmlje (Shrubs); C - Nisko rašće (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1. Trinajstić, J. Kamenjarin: FITOCENOLOŠKO-SINTAKS0N0MSKA ANALIZA ŠUMA ČESMINE -... Šumarski list br. 3^1, CXXI ( 1997). 127-131
U mediteransko-montanom dijelu Kozjaka po prilici
iznad longitudinalnoga požarnog puta, razvijene su
sastojine česmine u sastavu kojih se s većim ili manjim
učešćem razvija crni grab (Ostrya carpinifolia) i izgrađuje
posebnu šumsku zajednicu, as. Ostryo-Quercetum
ilicis. Florni sastav navedene šumske zajednice prikazanje
na tablici 2, koja je sastavljena na temelju 4 fitocenološke
snimke. Snimke potječu iz šumskih sastojina
područja Gajine sjeverno i sjeveroistočno od planinarskog
doma "Putalj".


As. Ostryo-Quercetum ilicis floristički je bogatija
od as. Orno-Quercetum ilicis, a bogatstvu pridonosi
znatniji udio elemenata listopadnih šuma reda Quercetalia
pubescentis. Tako je u sastavu istraživane zajednice
na Kozjaku registrirano ukupno 44 vrsta, po jednoj


RASPRAVA


U šumskom području Splita, a ne samo na Kozjaku i
paša i sječa praktički su potpuno eliminirani. To u znatnoj
mjeri pogoduje razvoju šumske vegetacije, a to je
dobro uočljivo i na terenu. Pred više od 40 godina, kada
je u sklopu tadašnjega Instituta za krš iz Splita
istraživana samo listopadna šumska vegetacija (usp. A.
Horvat etal. 1955), udio pašnjačkih elemenata u sastavu
šumske vegetacije pretežno otvorenoga bio je
znatan. Danas u sastavu šumske vegetacije praktički
više i nema pašnjačkih elemenata. Naime eliminacijom
sječe i paše sastojine su se sklopile, pa je heliofilne
pašnjačke vrste jaka zasjena u potpunosti istisnula.
Sklapanje krošanja razmjerno niskih stabala, te dobro
razvijen sloj grmlja osjetljivi su na požar. Međutim, treba
naglasiti da šume česmine na Kozjaku uglavnom


ZAKLJUČAK


Greben Kozjaka koji prati obalu u zaleđu Kaštelanskog
zaljeva u dužini nekih 14 km obrastao je u
istočnom dijelu južnih padina vazdazelenim šumama
crnike ili česmine (Quercus ilex). S obzirom na nadmorsku
visinu, na nižim položajima razvijena je šuma
česmine i crnoga jasena - as. Orno-Quercetum ilicis, a
na položajima višim od 400 m šuma česmine i crnoga
graba - as. Ostryo-Quercetum ilicis.


U raduje izvršena sintaksonomska analiza flornoga
sastava navedenih šumskih zajednica i ustanovljeno da


fitocenološkoj snimci od 22-31, prosječno 28 vrsta. U
sloju drveća zabilježeno je 6 vrsta, od kojih Ostiya carpinifolia,
Fraxinus ornus i Quercus ilex dominiraju,
dok su Carpinus orientalia, Phillyrea media i Arbutus
unedo rjeđe. Učešće listopadnih elemenata je znatno
veće, pa od svih registriranih vrsta njih 10 ili čak 25 %
ukupnoga flornog sastava otpada na listopadno drveće i
grmlje. Među zeljastim pratilicama ističe se skupina
pratilica općenito značajnih za red Quercetalia pubescentis
(Cyclamen hederifolium, Inula conyza, Epipactis
atropurpurea, Arabis turrita, Tamus communis), što
ukazuje na izrazito granični položaj as. Ostryo-Quercetum
ilicis prema listopadnoj šumskoj vegetaciji (as. Ostryo-
Quercetum virgilianae).


- Discussion
nisu izravno ugrožene od požara, već ih neizravno
ugrožavaju kulture alepskog bora koje se nalaze u blizini
i koje su izuzetno osjetljive na požar, stoje svojevremeno
i rezultiralo jakim požarom (usp. Trinajsti ć
1996).


Zanimljivo je naglasiti daje taj požar uspješno zaus


tavila transverzalna prosjeka, pa njena širina može biti


mjerilo kako široke moraju biti prosjeke u niskim


šumama česmine kako bi se požar zaustavio.


Šume česmine i crnoga graba na strmim terenima


viših dijelova Kozjaka uspješno umiruju i učvršćuju la


bilni i lagano pokretljivi kameni materijal točila, pa tu


imaju izrazito pionirsku ulogu. Zbog toga njihova zašti


ta od požara ima još veće značenje.


- Conclusion
je as. Orno-Quercetum ilicis siromašnija vrstama (u 6
fitocenoloških snimaka ukupno 23 vrste), a as. Ostryo-
Quercetum ilicis bogatija vrstama ( u 4 fitocenološke
snimke 44 vrste).


Obje zajednice predstavljaju šumu izraslu iz panja, a
kako su već odavno eliminirane i sječa i paša, nalaze se
izvan direktnih čovjekovih utjecaja, ali su indirektno
ugrožene od požara, koji se na sastojine česmine može
proširiti iz susjednih kultura alepskoga bora, pa će o
tome svakako trebati voditi računa.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I.Trinajstić,J.Kamenjarin:FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ŠUMA ČESMINE-... Šumarski list br. 3 4, CXXI ( 1997), 127-131


LITERATURA - References


Horvat, A., Plesa, V.,Gračanin, Z., Jedlov-Quercetea ilicis Br.-Bl. u jadranskom primorju
sky, D., Vrdoljak, Ž., Jovančević, M., Jugoslavije. Poljopr. Šum. (titograd) 31(2), 71-96.
1955: Istraživanja o regresiji i progresiji šumske Trinajstić , I., 1995: Sintaksonomska istraživanja
vegetacije i tala na kršu (Kozjak). Ann. Inst. Exp. šum a crnik e (Quercus uex L.) u istočnoj Istri
Forest. Jugosl.Akad. 1, 11-145. (Hrvatska). Šum. list 119(7-8), 223-226.


Kamenjarin , J., 1995: Floristička, fitocenološka i Trinajstić , I., 1996: Sukcesija vegetacije na požarifitogeografska
obilježja planine Kozjak iznad štima šuma crnike i crboga jasena as. Or«o-ö«er-
Splita. Mag. rad (mscr.). Zagreb. cetum üicis u Hrvatskoj. Šum. list 120(1-2), 3-7.


Trinajstić,I. , 1985: Fitogeografsko-sintaksonomski
pregled vazdazelene šumske vegetacije razreda


SUMMARY: In the littoral part of the Republic of Croatia, the basis of the
evergreen forest vegetation consists, as it is known, of the holm-oak -Quercus
ilex L. This gives to Hrvatsko primorje from the Mirna mouth in Istria, in the
northwest, to Prevlaka peninsula, in the southeast, characteristics of the real
Mediterranean (Eumediterranean). In that relatively large area, even according
to the European standards, the Q. ilex build several forest associaitons (cf.
Trinajstić 1985) some of which occupy larger surfaces and some rather small
ones. If however, an analysis of the data published so far with respect to the


floral composition of individual forest associations on the basis ofplantsociological
records is made, it can be seen that the data available are relatively
very poor (cf. Trinajstić 1995) and refer to the limited areas only. The floral
composition of the evergreen oak forests in many parts of Hrvatsko primorje
even after a 60-year plantsociological researches as yet has not been fully investigated
at all. One of such non-researched areas is the Kozjak shoulder.


The Kozjak shoulder which follows the coast line in the Kaštelanski zaljev
hinterland about 14 km in lenght is covered in the eastern part of its southern
slopes by the evergreen holm-oak forests (Quercus ilex). With regard to the altitude,
in lower position it is developed the ass. Orno-Quercetum ilicis and in
the position above 400 m the ass. Ostryo-Quercetum ilicis.


In the work, the syntaxonomic analysis of the floral composition of the said


forest associations has been made and it has been found out that the ass. Orno-
Quercetum ilicis is poorer with species (in 6 plantsociological records in total
23 species) and the ass. Ostryo-Quercetum ilicis richer with species (in 4
plantsociological records 44 species).