DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


KAKO POSLIJE PRENAMJENE ŠUME OBNOVITI NJENU
EKOLOŠKU FUNKCIJU


Povećan industrijski razvoj, širenje urbanih središta, odlaganje otpada, izgradnja prometnica,
postavljanje cjevovoda, regulacija rijeka, izgradnja hidroelektrana, termoelektrana i
nuklearnih elektrana, emisije štetnih tvari, cestovni promet, suvremeno poljodjelstvo i dr.,
značajno ugrožavaju šume.


Današnje propadanje šuma, čiji je uzrok najvećim dijelom promjena "kemijske klime", zasigurno
je upozorenje čovjeku kako se u biosferi zbivaju promjene opasne za njegovo zdravlje.


Poznato je kako je šuma vrijedna infrastrukturna biljna formacija, koja predstavlja čvrsto
ekološko uporište u prostoru sa značajnim utjecajem na ekologiju krajolika. Šuma spriječava
eroziju tla, utječe na klimu ublažavajući njene ekstreme, povećava vlagu zraka za sušnih godina
te tako utječe na povećanje poljodjelske proizvodnje, uravnotežava vodne odnose u prostoru
ublažavanjem visokih vodnih valova i ravnomjernom opskrbom izvora pitkom vodom,
šuma pročišćuje onečišćeni zrak, proizvodi zelenu biomasu, ispušta kisik i veže ugljični dioksid
kao najopasniji staklenički plin. Sa socijalnog stajališta šuma povećava ljepotu krajolika,
omogućava šport i rekreaciju te povećava turistički promet.


Zbog svojega velikog utjecaja na kakvoću čovjekovog okoliša te održavanja biološke raznolikosti,
šuma je u Hrvatskoj zaštićena Ustavom Republike Hrvatske, Deklaracijom o
zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj, Zakonom o šumama, Zakonom o zaštiti prirode,
Zakonom o zaštiti okoliša i dr.


Hrvatske šume ne obrastaju ravnomjerno Republiku Hrvatsku. Poznata je velika šumovitost
Gorskog kotara, sjeveroistočnih padina Velebita, Papuka i Psunja, dijela jugoistočne
Slavonije (Spačvanske šume), dok su značajni dijelovi Podravine, srednje Posavine, žitorodnog
dijela Hrvatske, južno od Osijeka i sjeverno od Vinkovaca skoro bez šume. I upravo u
tim dijelovima Hrvatske s malom šumovitošću velike investicije ugrožavaju šumski pokrov, a
dogovorom između investitora i šumarske struke štete se mogu značajno smanjiti.


Tu se očito radi o prenamjeni šuma velike ekološke i gospodarske vrijednosti. Navodimo
primjer šume Render , jedne od najljepših europskih šuma bukve i jele pokraj Delnica koja
je uništena naftnim cjevovodom i dalekovodom. Slična sudbina čeka mnoge vrijedne šume u
Podravini i Posavini te u okolici velikih gradova (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i dr.).


Prenamjena šume za cestu, dalekovod, hidroelektranu i dr., koja je prošla uobičajeni postupak,
završava na kraju trajnim gubitkom šume i promjenom ekoloških prilika u prostoru na
štetu kakvoće okoliša. Uz obimne programe obnove šuma oštećenih propadanjem i troškova
jednostavne ali i proširene biološke reprodukcije zbog održavanja i unapređenja općekorisnih
funkcija šume, J. P. "Hrvatske šume" ne može izdvojiti posebna sredstva za podizanje nove
šume u zamjenu za uništenu, čije su ekološke i socijalne funkcije trajno nestale.


Zbog zaštite okoliša potrebno je zakonski osigurati naknadu za izgubljenu ekološku, socijalnu
i sirovinsku funkciju šume, sredstvima koja su potrebna za podizanje nove šume. U
takvim slučajevima investitor je dužan sudjelovati u financiranju pošumljavanja, a prema
stručnom programu kojeg pribavljaju J. P. "Hrvatske šume".


Ovaj nedostatak u našemu zakonodavstvu bilo bi najbolje riješiti podzakonskim aktom uz
Zakon o šumama.


Danas je u pravnim službama javnih poduzeća prisutno mišljenje kako je prenamjena
šuma riješena Zakonom o šumama i to naknadom iz dohotka (0.07%) stoje, međutim, tek djelomična
naknada za održavanj e i unapređenje općekorisnih funkcija šuma. Kad šumarstvo
ne bi vodilo brigu o općekorisnim funkcijama šuma, stanje okoliša u Hrvatskoj bi se
značajno pogoršalo. To isto će se dogoditi ako ne osiguramo sredstva za pošumljavanje u
smislu naknade za trajno izgubljenu šumu.


Prof dr. sc. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Nacionalni park Plitvička jezera
Plitvička jezera National Park


(Foto: M. Pavić)


Naklada 1600 primjeraka