DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXI (1997), 115-126
UDK. 630* 902 : 945+946.001 (497.13)


HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA


CROATIAN FORESTRY IN THE SECOND PART OF 19th CENTURY


Referat održan 17. prosinca 1996. godine u Vinkovcima na znanstvenom skupu HAZU
HRVATSKI BAN JOSIP ŠOKČEVIĆ


Dušan KLEPAC*


SAŽETAK: Druga polovica XIX. stoljeća vrlo je značajna za hrvatsko šumarstvo.
Nakon osnivanja Hrvatsko-s lavons koga šumarskoga društva 1846.
godine - dakle prije 150 godina — hrvatsko šumarstvo dobiva svoj zamah u
razvoju. To se očituje u Zakonu o šumama 1852 koji je u Hrvatskoj stupio na
snagu 1858. godine. Dvije godine kasnije, tj. 1860. osnovano je u Križevcima
Gospodarsko i šumarsko učilište. U to je vrijeme na Strossmayerovu preporuku
Vinkovčanin Josip Sokčević imenovan hrvatskim banom (19. VI. 1860.) i
ustoličen 1861. godine. On uvodi hrvatski jezik u urede i priprema reforme za
modernizaciju Hrvatske (1861 -1867). Za Sokčevićeva banovanja utemeljena


je i oživotvorena Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 15. III. 1861 -4.


III. 1866. i 1. I. 1867. Hrvatsko sveučilište osnovano je 1874. i djelovalo u tri
fakulteta - Pravnom, Bogoslovnom i Mudroslovnom. Poslije pripojenja Vojne
krajine Banskoj Hrvatskoj (1881) površina Hrvatske iznosi 42.532 km2 s
15.325 km2 šuma. Godine 1877. javlja se znanstveni i stručni časopis Šumarski
list koji izlazi neprekidno do danas. Glede bogatstva i vrijednosti hrvatskih
šuma, doneseni su 1894. Zakoni kojima se uređuje šumarska služba kod političke
uprave, a četiri godine kasnije, tj. 1898. godine osnovana je Šumarska
akademija, koja je bila prislonjena na Mudros lovni fakultet. Nakon dvadeset
godina Šumarska će akademija prerasti u Gospodarsko-šumarski fakultet
(1919) te kasnije u samostalni Šumarski fakultet (1960).
UVOD


Hrvatsko šumarstvo doživjelo je drugoj polovici Tri događaja u to vrijeme od velikog su značenja za hr


XIX. stoljeća svoj preporod. Tom preporodu prethodio vatsko šumarstvo: Zakon o šumama 1852., Gospodarje
dugi razvoj hrvatskoga šumarstva, koji se posebno sko i šumarsko učilište u Križevcima 1860. i Šumarska
ogleda u prvom Zakonu o šumama (1769), koji je na akademija u Zagrebu 1898. To je razlog zašto sam taj
njemačkom i kajkavskom jeziku proglasila carica M a -dio šumarstva izabrao predmetom moga rada, utoliko
rija Terezija . Znameniti datum hrvatskoga šumarviše,
stoje u to vrijeme banovao Vinkovčanin - general
stva je također 1846. godina, kad je osnovano Hrvatsko Josip Sokčević (1861 - 1867). Za njegova banovanja
hrvatski je postao službeni jezik, a znanost je dobila


šumarsko društvo. Taj događaj stvorio je, uz ostale
svoje temelje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjet


okolnosti, uvjete za formiranje modernoga šumarstva u
nosti u Zagrebu (1861 - 1866767). Josip Juraj Stros


Hrvatskoj. To se posebice odnosi na razdoblje od 1850


smaye r istupa u Saboru 29. travnja 1861. sa pri


do 1900 godine, koje možemo nazvati preporodom hr


jedlogom osnivanja akademije znanosti i umjetnosti.


vatskog šumarstva.


Franjo Josip I. je 4. ožujka 1866. potvrdio Statut
akademije, a na samu Novu godinu 1867. potvrdio je
nove članove akademije i tek tada je Akademija mogla
početi s konstituiranjem, iako je njezin rad započeo


* Akademik Dušan Klcpac. HAZU, Zagreb, Zrinski trg 1 1861.(Supek, 1996).


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 6     <-- 6 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 115-126
Druga polovica XIX. stoljeća karakteristična je po


vladavini Franje Josipa I. koji je Austrijskom a po


tom Austro-Ugarskom Monarhijom vladao 68 godina


(1848 - 1916). Početak njegove vladavine počinje ap


solutističkim režimom, poznatim pod imenom Bachov


apsolutizam, ozloglašenim, između ostaloga, i po ger


manizaciji Hrvatske.


Slobodarske ideje Francuske revolucije prodiru u
Hrvatsku, posebno u Zagreb, gdje 25. ožujka 1848.
Ivan Kukulj ević i Ambroz Vranicani sazivaju
veliku narodnu skupštinu u Ilirskoj dvorani u Gornjem
gradu. Iste godine general Josip Jelačić postaje banom
Hrvatske, postiže velike pobjede, ima mnogo uspjeha,
ali i političkih padova. Kad je s banske stolice
odstupio Jelačićev nasljednik general Ivan Coroni n
i, Strossmayer predlaže Vinkovčanina generala Josipa
Šokčevića za bana Hrvatske (19. VI. 1860). Čim
je došao u Zagreb (12. srpnja), Šokčević je izjavio
da gaje car opunomoćio uvesti u urede hrvatski jezik.


Razvoj hrvatskoga gospodarstva slijedio je političke
prilike i neprilike u Hrvatskoj. Nakon ukinuća
kmetstva, odlukom bana Jelačića (1848), došlo je do
raspadanja velikih feudalnih posjeda. Tako je postupno
nastala potreba za naprednim poljodjelstvom. U tom
smjeru dolazi do osnivanja Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga
društva 1841. Svrha toga društva upravo je
bila promicanje naprednih ideja iz poljodjelstva, pa je
već druge godine osnovan u tu svrhu Gospodarski list
( 1842), koji ove godine navršava svoju 154. godišnjicu
neprekidnog izlaženja. U Hrvatsko-slavonskom gospodarskom
društvu bilo je i šumara. Medu njima posebno
se isticao Dragutin Ko s. On je pokrenuo ideju da se
unutar toga društva osnuje samostalni odsjek za šumarstvo.
U tome su mu pomagali uvaženi šumari Antun
Tomić (1803 -- 1894) i Franjo Šporer (1806 1865).
Polučili su veliki uspjeh na prvom sastanku budućega
hrvatskoga šumarskoga društva, održanom u
Prečecu kraj Zagreba, 26. prosinca 1846. Taj datum
smatramo - mi šumari - početkom Hrvatskoga šumarskoga
društva, koje je 1996. godine (9 - 11. XI)
proslavilo u Zagrebu 150. obljetnicu i 120. obljetnicu
izlaženja Šumarskog lista, stručnoga glasila Hrvatskoga
šumarskoga društva, koje je izašlo u prvom broju


1. siječnja 1877. godine. Zajedničko djelovanje gospodara
i šumara putem svojih stručnih udruženja urodilo
je plodom: 19. studenoga 1860. otvoreno je u Križevcima
Gospodarsko i šumarsko učilište. Iz njega će izrasti
1898. Šumarska akademija kao preteča bio-tehničkih
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
ZAKONI O ŠUMAMA 1852. I 1894.


Prvi znaci šumarstva u Europi javljaju se u rimskoj
provinciji Galiji gdje se, prema Pliniju, spominju uređene
šume, takozvane »sylvae caeduae«. U Hrvatskoj


se početci šumarstva naziru u nekim statutima starih hrvatskih
gradova: Ninski, 1103., Korčulanski, 1214.,
Splitski, 1240., Dubrovački, 1272., Trogirski, 1322.,
Krčki 1388. i drugi. Šumarstvo se također spominje u
Vinodolskom zakonu iz 1288., u Vorböczyjevu Tripartitumu,
1514. i drugdje. Te odredbe odnose se uglavnom
na sprečavanje prevelikih sječa. No tijekom vremena javljaju
se propisi kako se ima gospodariti šumama. Tako
primjerice zakonska uredba Marije Terezije iz 1769., pisana
na njemačkom i kajkavskom, propisuje sječne zrelosti
za glavne vrste drveća i detaljno navodi kako se
sječe u šumi imaju voditi. Iako je F. Kesterčanek
( 1882.) nazvao tu zakonsku uredbu prvim hrvatskim zakonom
o šumama i prvom šumarskom naukom u Hrvatskoj,
ipak ona nije mogla zadovoljiti potrebe suvremenog
šumarstva u to vrijeme. Zato je austrijska vlada pozvala
1843. sve područne oblasti, društva, veleposjednike
i šumare da joj »saopće svoje mnijenje kako bi se moglo
na put stati preovladalom krčenju u nerazložnoj
sječi šuma«. Na temelju mnogih i različitih mišljenja
sastavljen je 1848. prvi nacrt Zakona o šumama. Taj nacrt
predložilo je ministarstvo na pretres Gospodarskom
Kongresu 1849. u Beču. Kongres je nacrt zakona o šumama
uzeo u pretres u svojim sjednicama 29., 30. i 31.
ožujka 1849. Kongresu je predsjedao ministar za zemaljsku
kulturu barun Thinnfeld, a izvjestitelj šumarskog
odbora bio je c. kr. odsječni savjetnik Feistmantel,
poznati šumarski stručnjak. Kraljevina Hrvatska i Slavonija
nisu bile pozvane na taj Kongres, ali je Kongresu
ipak kao zastupnik tih kraljevina bio nazočan Dragutin
Ko s, c. kr. šumarnik i predsjednik tadašnjeg Hrvatskoslavonskoga
šumarskoga društva, poznat po svome
djelu Das Forstwesen in Kroatien ( 1847.).


Nacrt predloženoga zakona, sastavljen u ministarstvu,
bio je vrlo stručan i zahtjevan. Iz njega se mogu razabrati
ove najvažnije postavke: uvodi se nadzor nad
gospodarenjem privatnim šumama, a što se tiče postupka
sa šumama uopće, napose državnim šumama, uživanje
treba urediti za trajno pokriće potreba u drvu; općinske
šume treba staviti pod neposredni nadzor države;
pretvorba šuma u drugu vrstu kulture i krčenje se zabranjuje;
traži se stručna uprava i nadzor nad šumama.


U raspravi oko nacrta predloženoga zakona došla su
do izražaja dva pravca, čisto šumarski i liberalni pravac,
koga su zastupali uglavnom šumovlasnici. Većina
članova Kongresa bila je protivna tome da se u općinskim
šumama postave državni šumarski organi, tako da
takva odredba nije ušla u Zakon, ali je usvojen prijedlog
da su šumovlasnici dužni namjestiti osposobljeno
stručno šumarsko osoblje.


Zakon o šumama donio je kralj Franjo Josip I., 3.
prosinca 1852. za cijelu Austro-Ugarsku Monarhiju.
Posebnim carskim patentom od 24. lipnja 1857. Zakon
iz 1852. štavljenje u život u Hrvatskoj i Slavoniji 1. siječnja
1858., au Vojnoj krajini 7. veljače 1860.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 7     <-- 7 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 115-126
Zakon o šumama iz 1852. dijeli šume na državne,
općinske i privatne. U drugom paragrafu toga zakona
izričito se kaže da se nijedno šumsko zemljište ne
smije oduzeti niti pretvoriti u drugu kulturu. Time
je ozakonjeno temeljno načelo potrajnosti u šumarstvu.
U najstrožem obliku ono dolazi do izražaja u devetom
paragrafu toga zakona glede općinskih šuma koje
su opterećene pravom "drvarenja" (takozvanim služnostima),
"te se šume ne samo trebaju uzdržavati nego
valja neprestano primjerenim načinom njihovo stanje
poboljšavati". Osim toga, za te šume ustanovljuje se
gospodarstvena osnova, što će još više doći do izražaja
u Zakonu od 26. ožujka 1894., u kojem se u trećem paragrafu
izričito kaže ovo: "U šumah obćinskih ima se
zavesti potrajno šumarenje" (Nachhaltiger Betrieb),
(Izvor: A. Borošić -A . Goglia, Zagreb, 1900, str. 266).
Tako je načelo trajnosti u šumarstvu dobilo svoju zakonsku
podlogu. To je ostao kamen temeljac suvremenoga
šumarstva. Zahvaljujući načelu trajnosti u Zakonu iz
1852. površina hrvatskih šuma je do danas sačuvana.


Zakon o šumama 1852. objavili su u knjizi A. Boro
š i ć i.A. Goglia u nakladi Knjižare Kugli u Zagrebu
1900. (str. 1-423). U toj knjizi donesen je spomenuti
Zakon u cijelosti na str. 5-135.


Zakon je podijeljen na 7 odsjeka, a ima 77 paragrafa
i komentar o svakom članku. On je opširan te obuhvaća
sve šumarske djelatnosti, od gospodarenja šumama do
kaznenih odredaba za prekršitelje zakona. Taj je zakon
vrijedio sve do propasti Austro-Ugarske Monarhije.
Tijekom vremena izdani su novi zakoni koji su nadopunjavali
onaj dio Zakona iz 1852. koji nije bio dovoljno
riješen, kao primjerice pitanje državne uprave u općinskim
šumama, te ustrojenje šumarskih škola, o čemu će
biti govora u naredna dva poglavlja ovoga rada.


Pošto su riješeni imovinsko pravni odnosi između
feudalaca i seljaka u civilnoj Hrvatskoj, segregacijom
iz vlastelinskih šuma i pašnjaka stvorene su zemljišne
zajednice poslije 1857., a imovne općine na teritoriju
Vojne krajine 1873. godine. Tek tada se stanje šuma
počelo bolje uređivati. Ubrzo se uvidjelo da Zakon od
1852. nije dovoljno riješio problem uprave i gospodarenja
šumama, pa su u tom pogledu, nakon većih
rasprava, donesena dva nova zakona iste godine 1894.


Prvi je zakon od 22. I, 1894., kojim se ureduje šumarsko-
tehnička služba kod političke uprave u Kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji.


Drugi je zakon od 26. III. 1894., kojim se ureduje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih
pod osobitim nadzorom.


U prvom zakonu (paragraf 4) određuje se da kod Kr.
zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, valja ustrojiti
posebni šumarski odsjek. U šestom paragrafu propisuje
se "akademička naobrazba" za šumarsko-tehničku
službu kod političke uprave.


U drugom zakonu (paragraf 1) propisuje se gospodarenje
u šumama pod naročitim javnim nadzorom,


pa se izrijekom kaže: "Gradske, trgovištne, upravne,
mjestne, plemićke i poveljne obćine dužne su prema § 9
šumskog zakona sumarni, što ih one posjeduju, upravljati
i gospodariti po načelih sastavljene za to gospodarstvene
osnove, koja treba, da ustanovljuje, kako će
se polučivati što viši i trajni užitci obzirom na sudari
je stanje šumah."


Prema tome, Zakonom o šumama od 26. III. 1894.
jasno je i izričito određeno da se šumama pod osobitim
javnim nadzorom (prvi paragraf zakona) ima gospodariti
potrajno na temelju sastavljene gospodarske osnove,
odnosno programa.


Devet godina poslije te zakonske odredbe Odjel za
unutarnje poslove kr. hrv. slav. dalm. zem. Vlade donio
je naredbu br. 23.152 od 23. IV 1903. glede sastavka
gospodarskih osnova i programa s posebnim "Naputkom".
Autor "Naputka" bio je Andrija Borošić (1865


- 1909), jedan od najboljih šumarskih operativnih
stručnjaka u drugoj polovici XIX. stoljeća. Spomenuti
Naputak zasnivao se na kombiniranom rašestarenju.
Vrijedio je za šume "pod osobitim javnim nadzorom"
sve do 1945. godine, te je odigrao historijsku ulogu u
našem šumarstvu; po njemu je sastavljeno nekoliko
stotina gospodarskih osnova. (K1 e p a c, 1965).
ŠUME U HRVATSKOJ


Sredinom XIX. stoljeća Hrvatska je bila podijeljena
na 2 dijela: na civilnu Hrvatsku ili takozvani Provincijal
i na vojničku Hrvatsku ili takozvanu Vojnu krajinu.
Civilna Hrvatska bila je podijeljena na 7 županija: modruško-
riječka, zagrebačka, varaždinska, križevačka,
požeška, virovitička i srijemska. Civilnom Hrvatskom
upravljao je ban pa se ona zvala također Banska Hrvatska.


Vojna krajina sastojala se od 11 regimenti ili pukovnija:
lička, otočka, ogulinska, slunjska, petrinjska, glinska,
križevačka, đurđevačka, gradiška, brodska i petrovaradinska.
Kao što su se u Provincijalu županije dijelile
na okružja, kotare i općine, tako su regimente imale
svoje bataljune, kumpanije i općine. Uprava je bila vojnička.


Zakon o šumama (1852) imao se primjenjivati u
civilnoj Hrvatskoj od 1858., au Vojnoj krajini od 1860.
godine. Međutim, manifestom Franje Josipa I. Vojna
kraj ina je 1881. ujedinjena s Hrvatskom.


U to vrijeme sve do propasti Austro-Ugarske Monarhije
teritorij Hrvatske i Slavonije imao je površinu
od 42.532 km2 (i to 23.810 km2 civilne i 18.722 km2
vojne površine). (Izvor: D. Pavličević , 1994.). Površina
šuma iznosila je 1,532.516 ha (15.325 km2) ili 36
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 8     <-- 8 -->        PDF

D.Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3 4.CXXI ( 1997). 115-126


% ukupnog teritorija Hrvatske i Slavonije. S obzirom
na vlasništvo šuma, stanje je bilo ovakvo:


313.197 ha državne šume 20%
794.071 ha općinske, gradske,
zemljišno-zajedničke
i imovnoopćinske šume 52 %


425.248 ha privatne šume 28 %
1,532.516 ha ukupno
Oko polovice svih šuma pripadalo je općinama, zemljišnim
zajednicama, imovnim općinama, gradovima
i crkvama. To su bile takozvane šume pod osobitim javnim
nadzorom. Zato je razumljivo daje Zakon o šumama
1852. poklonio velik dio baš tim šumama. To je još
više došlo do izražaja Zakonima od 1894., kojima se
zahtijevala akademska naobrazba za upravitelje tih šuma
i gospodarenje po gospodarskim osnovama.


Glede vrsta drveća sastav tadašnjih naših šuma bio
je ovakav:


416.471 ha svih hrastovih šuma
1,030.941 ha bukovih i ostalih
listopadnih šuma


85.104 ha crnogoričnih šuma
1,532.516 ha ukupno
Sto se tiče uzgojnog oblika bilo je 1,253.738 ha visokih
šuma (sjemenjača) i 278.778 ha niskih šuma (panjača).
(Izvor: Šumarski list, 1886., str. 248).


Ovdje navedene brojke podudaraju se s podacima u
djelu A. Bedoa Die wirtschaftliche und commercielle
Beschreibung der Wälder des ungarischen Staates prema
kojem površina Hrvatske i Slavonije iznosi 7,373.477
rali (ili 42,434.360 ha) s 36 % šuma, tj. 2,663.095 rali
(ili 1,532.611 ha). (Izvor: Šumarski list, 1886., str. 285).


Tijekom vremena površina šuma se neznatno mijenjala,
jer su neke šumske površine pretvorene u drugu
vrstu kultura tako da površina šuma u 1901. godini iznosi
1,504.591 ha, tj. za27.925 ha manje, kakojeto navedeno
u Šumarskom listu od 1902. god. na str. 639.


Glede Dalmacije i Istre imamo ovakvu situaciju.


U nekim dalmatinskim i istarskim gradovima vrlo
rano se javljaju različiti statuti i odredbe o ograničavanju
prevelikih sječa šuma. Ipak stanje šuma i šumarstva
Dalmacije i Istre u drugoj polovici XIX. stoljeća zaostaje
za onim u Hrvatskoj i Slavoniji.


Tome ima više razloga od kojih su najvažniji politički,
gospodarski i ekološki, pogotovo ako se ima pred
očima činjenica da Dalmacija i Istra - iako u Austrougarskoj
Monarhiji - nisu bile potpuno uključene u
gospodarsko-upravno-politički sustav Hrvatske i Slavonije.
Mnoga nastojanja da se Dalmacija i Istra priključe
Hrvatskoj i Slavoniji nisu uspjela, iako je u tom
pogledu bilo vrlo energičnih zahtjeva, kao primjerice
ono kad je ban Josip Šokčević sazvao u svezi s carskom
odlukom Bansku konferenciju u Zagrebu 26. studenoga
1860., na kojoj je bilo zaključeno da se Dalmacija i Istra
združe s užom Hrvatskom. O tome akademik F. Š i š i ć
(1975.) piše ovako:


"U vezi s tim carskim reskriptom sazove ban Šokčević
za 26. studenoga u Zagreb Bansku konferenciju
najvidenijih hrvatskih političara (njih 55), koja ostade
na okupu do 17. siječnja 1861. Odmah na prvoj
sjednici Konferencija zaključi da se caru pošalje deputacija
koja će zamoliti: da se hrvatski jezik uvede
u sve javne poslove; da se osnuje Hrvatsko-slavonska
dvorska kancelarija po uzoru na obnovljenu
Ugarsku; da se imenuju veliki župani pojedinih županija;
da se sjedine s Hrvatskom, Krajina, Dalmacija,
Kvarnerski otoci i tri od starine hrvatska kotara
Istre (Volosko, Labin i Novigrad), a njihovi zastupnici
dođu već na iduće zasjedanje Hrvatskog sabora.
Car Franjo Josip primio je deputaciju 2. prosinca
vrlo milostivo, a već 5. dade joj pismeni odgovor:
hrvatski se jezik uvodi kao službeni, a u Beču se osniva
privremeni Hrvatski dvorski dikasterij; ban
ima iz Konferencije predložiti uređenje županija i
velike župane. Što se tiče sjedinjenja Dalmacije car
je izjavio daje voljan udovoljiti želji Hrvata, pa zato
nalaže da se u tu svrhu pozovu izaslanici Dalmacije
u Bansku konferenciju; o Istri i Kvarnerskim otocima
nije bilo u rješenju ni riječi. Carev odgovor pročitan
je na sjednici 10. prosinca i primljen na znanje
s velikom radošću, a zatim se članovi Konferencije
raziđoše, da se opet skupe kad dođu dalmatinski izaslanici.
Ali oni nisu došli. Dalmatinsko činovništvo,
na čelu sa samim carskim namjesnikom generalom
barunom Lazarom Mamu lom, potajno je nagovaralo
Dalmatince da ne idu u Zagreb, a one koji su
svakako htjeli poći zadržalo je pod izlikom kako treba
da prije dočekaju službeni poziv od oblasti. Nato
se Banska konferencija razišla, jer je saznala da uzalud
čeka braću iz Dalmacije (17.1 1861 )."
U XIX. stoljeću Dalmacija je ustvari bila politička


tvorevina druge austrijske uprave (1814- 1918). Prema


D. Foretiću (1969) Dalmacija se tada protezala od
rta Kusače na otoku Grguru iznad Raba, na sjeveru, do
južne granice, označene lokalitetom Željeznice, blizu
Špica. "Pokrajina (Dalmacija) se, dakle, prostire u
smjeru sjeverozapad -jugoistok i predstavlja izdužen
teritorij kome se najveća širina nalazi na području Zadra."
(D. Foretić, 1969).
U to je vrijeme ukupna površina tog teritorija (Dal


macije) 12.440 km2 (ili 1,284.000 ha), od čega je na
otoke otpalo 2.387 km2 (ili 238.700 ha). Površina šumskog
zemljišta iznosila je 380.000 ha ili 30 % cjelokupnog
zemljišta, ali površina šuma nije bila toliko velika,
jer je veći dio šumske površine bio pokriven različitim
degradacijskim oblicima autohtone šume hrasta crnike


(Qiiercus ilex, L.).
Glede vlasništva, veći dio (oko 200.000 ha) bio je u
rukama općina. Šume su se iskorištavale najviše za ogrjev
i za ispašu stoke, poglavito koza kojih je u Dalmaciji
sredinom XIX. stoljeća bilo 424.000 komada. Kasnije
je taj broj bio smanjen, no ipak su koze najvećim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 9     <-- 9 -->        PDF

D. Klcpac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA
dijelom obrstile dalmatinske šume, iako je bilo dobrih
primjera organiziranog šumarenja i pašarenja, primjerice
na otoku Olibu i drugdje.


U drugoj polovici XIX. stoljeća počelo je obilnije
pošumljavanje u primorskom pojasu Dalmacije, i to ponajviše
alepskim borom (Pinus halepensis L.), koji se
uzgajao u rasadnicima duž Jadrana u količini oko 60.000
komada sadnica na godinu. Pošumljavanje Marjana u
Splitu alepskim borom školski je primjer pošumljavanja
dalmatinskoga gologa krasa (D. K1 e p a c, 1986).


Šumarska je služba bila organizirana pretežno u svrhu
očuvanja šume od požara, pa se u to vrijeme spominje
5 šumara, 6 nadi ugara i 500 lugara (D. Foretić, 1969).


U Istri je u drugoj polovici XIX. stoljeća stanje šuma
i šumarstva bilo slično onome u Dalmaciji. Prema
Vitoloviću (1969.) šumska površina u Istri kretala
se po godinama ovako:


1886. g. 164.526 ha


1904. g. 164.382 ha


1907. g. 165.374 ha


To znači šumovitost Istre od 33,1 %. Ipak, samo jedan
dio šumske površine bile su šume u dobrom stanju.
Iskorištavanje šuma u Istri nije se mnogo razlikovalo
od onoga u Dalmaciji, s tom razlikom da su se u Istri
primjenjivali neki venecijanski oblici gospodarenja u
šumama hrasta medunca (Quercus pubescens, L.) i pitomoga
kestena (Castanea sativa, L.), koji su omogućavali
trajno drvarenje i pašarenje. To je takozvano "pedalenje",
koje je, primjerice, i danas sačuvano na otoku
Cresu (šum. predjel Tramontana).


Općenito uzevši, u drugoj polovici XIX. stoljeća Istra
je bila šumovitija od Dalmacije, što vrijedi i danas.
U Istri su pošumljavanja vršena alepskim, ali i crnim
borom, varijetetom austrijskog (Pinus nigra, var. austriae
L.).


Na nekim su lokalitetima pošumljavanja vrlo dobro
uspjela, primjerice Čikat na otoku Veli Lošinj (M.
Božičević, 1981)i drugdje.


U drugoj polovici XIX. stoljeća u hrvatskom šumarstvu
osjeća se velika briga za poboljšanjem i uređenjem
degradiranih šumskih površina. U tom smjeru treba
spomenuti uspješno smirivanje bujičnog područja u
Senjskoj draži, stoje obavio general Vukasović sa
svojim sljedbenicima u vremenu od 1860. do 1918.


Kolika je briga hrvatskoga šumarstva bila za pošumljavanje
golih terena najbolje svjedoči uspostava
Nadzorništva za pošumljavanje krasa (1878) u Senju.
To Nadzorništvo osnovala je iz utrška posječenih starih
hrastovih šuma Krajiška investicijska zaklada. Djelovala
je uspješno preko pola stoljeća. Odmah nakon uspostave
Nadzorništva, novčanim sredstvima od prodaje
stare slavonske hrastovine, formirana su dva šumska
rasadnika ili takozvana "biljevišta" u Senjskoj draži, i


Šumarski list hr. 3-4, CXXI ( 1997), 115-126


to jedan u Sv. Mihovilu (1880) u površini od 16 ha i drugi
u Kestenu (1886) s površinom od 0,9 ha. U tim rasadnicima
proizvodile su se sadnice uglavnom crnog bora
(1,5 - 2 mil.) i listača (0,5 mil.) godišnje. Pošumljavanje
su izvodili naši znameniti šumarski stručnjaci: J.
Bale n, A. Kauders, V. Ples a, L. Kohuti drugi.


Sadnicama iz senjskih šumskih rasadnika pošumljeni
su i mnogi dijelovi kontinentalne Hrvatske. Najbolji
primjer za to je park-šuma An in dol u Samoboru. Ona je
podignuta prije stotinu i više godina sadnicama bora i
ariša, koje je "biljevište" u Sv. Mihovilu poklonilo
gradu Samoboru.


U drugoj polovici XIX. stoljeća u Hrvatskoj ima i
drugih uspješnih pošumljavanja, medu koje svakako
treba ubrojiti smirivanje i ozelenjivanje Đurđevačkih
pijesaka.


U pogledu upravljanja šumama bilo je u drugoj polovici
XIX. stoljeća različito. Do 1881. u Vojnoj krajini
šumama je upravljalo austrijsko ministarstvo rata iz
Beča, a u ostalom dijelu Hrvatske, takozvanoj civilnoj
Hrvatskoj (Provincijalu), šumama je gospodarila Kraljevska
zemaljska hrvatska vlada« iz Zagreba putem
svojih organa.


Poslije Austro-ugarske nagodbe 1867. došlo je do
velike promjene. Prema toj nagodbi stvorena je dvojna
monarhija u kojoj je austrijski dio bio carevina a ugarski
dio kraljevina, tako daje Franjo Josip I. bio istovremeno
car i kralj (Kaiser und König). Prema spomenutoj
nagodbi hrvatske su zemlje bile u stvari podijeljene između
carevine Austrije i kraljevine Ugarske. Pod Beč,
odnosno pod Austriju, pripadale su Istra, Kvarnerski
otoci, Dalmacija, Dubrovnik i Boka Kotorska. Ostali
dio bio je u ingerenciji Ugarske, odnosno Pešte, koja
provodi jaku mađarizaciju u Hrvatskoj, jer su gospodarske,
željezničke, porezne, poštanske i druge službe
bile u nadležnosti Ugarske. To je vrijedilo i za državne
šume kojima je upravljalo ugarsko ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva u Pešti. Za uređivanje državnih šuma
u Hrvatskoj vrijedila je stara uredba o šumama za
kraljevinu Ugarsku, izdana 1788., poznata pod nazivom
Holtz und Wald Ordnungfür Königreich Hungarn,
wie die Wälder erziegelt, besser aufgebracht, vermehret,
und erhalten werden können.


U privatnim šumama, poglavito u veleposjedima, u
većini slučajeva šumarski stručnjaci bili su iz Austrije i
Ugarske.


U šumama zemljišnih zajednica, imovnih općina, u
crkvenim šumama, gradskim i drugim nekim šumama
bili su namještenici naši šumari koji su završili svoje
stručno obrazovanje u šumarskoj akademiji u Mariabrunnu
u Austriji ili u Šćavnici u Ugarskoj (sada u Slovačkoj),
od 1860. do 1898. u Gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcima, a od 1898. - 1919. na Šumarskoj
akademiji Mudroslovnog fakulteta u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 10     <-- 10 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3^1, CXXI( 1997). 115-126
Stanje šuma u Hrvatskoj sredinom 19. stoljeća bilo
je teško iz više razloga: neriješeni imovinsko-pravni
odnosi između feudalaca i kmetova, prevelika sječa šuma,
krčenje šuma itd. Tada još Šumarski list nije izlazio
pa je zanimljivo o šumarskim problemima navesti knjižicu
pod naslovom


ŠTO BI VALJALO RADITI,
da šumarstvo u Hervatskoj i Slavoniji procvieta
u deržavno-gospodarstveno
uharu zemlje
sastavljeno po nalogu
grofa Eltza
od grofovskog Eltzovog šumara
Adolfa Divalda,
objavljenu u zagrebačkim Narodnim novinama 1864. u
br. 113-116 i 120-124; druga je jedinica Unser Fortwesen,
objavljena u novinama "Agramer Zeitung" 1864.,


br. 117-121.


"Nijedno ni drugo nije original, nego, u Narodnim
novinama, prijevod, a u Agramer Zeitungu opširan prikaz
sadržaja originala, knjižice izdane iste, 1864., godine
u Osijeku, a knjižica se nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj
biblioteci u Zagrebu. U originalu naslov je knjižice
Divald, Adolf, Graf: Was sollte geschehen im die
Fortswirtschaft in Croatien u. Slavonien in staatsvirthschaftlichen
Interesae des Landes zur Hüthe zu bringen.
Esseg, 1864. Navod daje knjižica sastavljena po
nalogu grofa Eltza nalazi se i u originalu, ali na unutar


njem listu.
´Što bi valjalo raditi´ na unapređenju šumarstva u
Hrvatskoj i Slavoniji u ono vrijeme zapravo je odgovor,
kako stoji na početku ove knjižice, na "Naredbu visokog
hervatsko-slavonskog namjesništva" koja je tražila
izvješće o stanju šumarstva i gospodarenja šumama te
prijedloge za poboljšanje gospodarenja. Inicijativa je
zapravo potekla od "Hérvatsko-slavonske dvorske kancelarije"
(u Beču), koja je "dočula" da se u "hrvatskoj i
slavonskoj kraljevini utamanjuju šume, i da ne sieku i
ne izkoriepljuju samo seljani poveće prostorije šumah
nego i više zemaljskih vlastelinah, koji ih po propisu i
ne sade." (P i š k o r i ć, 1991.).
Godinu dana poslije D i v a 1 d o v e knjižice izlazi u
Hrvatskoj knjiga Slovaka akademika Bogoslava S u 1 e ka
(1816 - 1895) pod naslovom Koristi i gajenje šumah,
Zagreb, 1865. U toj je knjizi B. Šulek obradio šumarstvo
u tri dijela: Koristi šumah, Naša gora, Gajenje
šumah.


Vrlo je zanimljiva statistika šuma B. Šuleka koja u
sažetom obliku izgleda ovako:


Područje površina šuma u ha


Provincijal 548.984


Vojna krajina 728.367


Dalmacija 273.703


Jedino površina šuma u Vojnoj krajini donekle odgovara
točnoj brojki (741.907,55 ha). Glede Provincijala
nisu uzete u račun šume u Međumurju, Hrvatskom
Primorju itd. Bilo kako bilo, sredinom XIX. stoljeća B.
Šulek bilježi površinu šuma u Dalmaciji u iznosu od


273.703 ha. B. Šulek se zalagao za unapređenje hrvatskog
šumarstva ukazujući na iskustva u drugim europskim
zemljama. Veliki je njegov doprinos hrvatskom
šumarstvu u djelu Jugoslavenski imenik bilja (1879.) te
u mnogim člancima i raspravama iz prirodoslovne struke.
Poput njega i drugi priodoslovci imali su u drugoj
polovici XIX. stoljeća veliki pozitivan utjecaj na razvoj
šumarske struke, kao primjerice akademik Ljudevit
Vukotinović (1813-1893), koj i je bio poznati botaničar.
Isto tako su zaslužni liječnik i biolog akademik Josip
Schlosser (1808- 1882), šumarnik i dendrolog Josip
Etinger (1822. - 1908.), šumarnik Vatroslav Rački
(1842.-1917), Vladoj Köröskenyi (1845- 1877), autor
prvog djela u našoj stručnoj literaturi pisanog na hrvatskom
jeziku: Obće šumarstvo, Zagreb, 1873. i drugi.
Za razvoj šumarske struke veliko značenje ima pojava
Šumarskog lista (1877) koji neprekidno izlazi 120
godina, tj. do dana današnjega (Prpić, (1996).


GOSPODARSKO I ŠUMARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA (1860 - 1898)


Osnivanje Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga
društva 1841. znači početak naprednijeg poljodjelstva i
šumarstva u Hrvatskoj. To je osobito došlo do izražaja
kad je već sljedeće godine (1842) izašao iz tiska prvi
broj Gospodarskog lista, koji eto - danas - navršava
svoju 154. godišnjicu neprekidnog izlaženja.


Šumarstvo je u to vrijeme također vrlo aktivno. To
treba pripisati našim šumarskim stručnjacima koji su
stekli svoje obrazovanje najvećim dijelom u šumarskoj
akademiji u Mariabrunnu (Austrija) i manjim dijelom u
Šćavnici (Ugarska, Slovačka). Osjećala se potreba za
školovanjem u Hrvatskoj, u toliko više što je u Hrvatskoj
1858. stupio na snagu Zakon o šumama iz 1852.
Isti osjećaj imali su gospodarski stručnjaci koji su putem
svoga društva tražili u nekoliko navrata (1846.,
1849. itd.) da se osnuje poljodjelska škola u Križevcima.
Tom zahtjevu pridružili su se šumari Franjo Š p o r
e r, Dragutin Kos i Antun To m i ć. Kako u Hrvatskoj
tada nije bilo šumarske škole, Šumarsko društvo organiziralo
je 1851. godine prvi šumarski stručni ispit.
(P i skori ć, 1994.). Ali trebalo je čekati da se slomi
Bachov apsolutizam i tek poslije njegova sloma 19. XI.
1860. Mojsije Baltic , savjetnik Kraljevske zemaljske
hrvatske vlade otvara Gospodarsko i šumarsko učilište
u Križevcima.


Do danas je izišlo nekoliko vrijednih edicija u povodu
stote i stotrideset i pete obljetnice toga učilišta: Šumarska
nastava u Hrvatskoj 1860 - 1960, Šumarski fa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 11     <-- 11 -->        PDF

D. Klcpac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA
kultet, Zagreb, 1963., str. 619; R. H usinée i P. Deli
ć : Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima,
Ogranak Matice hrvatske, Križevci, 1995., str. 227.


Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima bilo
je prvo takvo učilište na južnoslavenskom području;
ono je bilo jedino učilište u tadašnjoj monarhiji na kojem
se predavalo hrvatskim jezikom.


Glede ostalih tadašnjih poljoprivrednih škola u Europi
valja spomenuti one u Ugarskoj - Georgikon
(1797 - 1848), u Engleskoj - Oxford (1790), Njemačkoj
- Möglin (1860), Francuskoj - Grignon (1846).


U pogledu šumarskih škola u Europi samo je nekoliko
njih starijih od križevačkoga učilišta; to su šumarske
škole u Njemačkoj - Wurtemberg (1807), Tharandt
(1816), u Švedskoj - Stockholm (1828), Austriji -
Mariabrunn (1813), u Francuskoj - Nancy (1824) i
Slovačkoj (biv. Ugarskoj) - Banska Šćavnica (1846).


Rad učilišta bio je propisan posebnim pravilima koja
su vrijedila do 1877. Po tim pravilima šumarsko naukovanje
je trajalo dvije godine prema propisanoj naučnoj
osnovi. Nakon 17 godina, tj. 1877. dolazi do reorganizacije
šumarske obuke, koja se otada produljuje na
tri godine naukovanja po novoj naučnoj osnovi sve do
1898., kada će šumarski dio učilišta u Križevcima prerasti
u Šumarsku akademiju u Zagrebu.


Na učilištu u Križevcima bilo je mnogo istaknutih
nastavnika od kojih ću navesti:


Dragutin H1 a v a, profesor šumarstva od 1861. do
1892. godine. Predavao je sađenje i gojenje šuma, dendrometriju,
uporabu šuma, tehnologiju, šumarsko uredovanje,
pošumljavanje krša, šumarsku taksaciju i uređenje
šuma.


Fran X. Kesterčanek, profesor šumarske struke.
Službovao je od mjeseca studenoga 1878. do ožujka
1883. god. u svojstvu pravoga učitelja. U ožujku 1883.
imenovan je županijskim nadšumarom u Zagrebu. U
rujnu iste godine imenovan je profesorom, te je u tom
svojstvu služio na zavodu do 8. prosinca 1899., a nakon
toga premješten je zemaljskoj vladi u Zagrebu. Predavao
je šumarsku upravu, sađenje i uzgoj šuma, čuvanje
i uporabu šuma, šumarsku botaniku, tehnologiju drva,
dendrometriju, računanje vrijednosti šuma, povijest,
statistiku, literaturu šumarstva i opće šumarstvo.


Vladimir Kiseljak, profesor šumarske struke.
Služio na zavodu od ožujka 1873. do svoje smrti 1893.
Predavao je čuvanje šuma i lovstvo, šumarsku zoologiju
i entomologiju, šumarsku botaniku, šumarsku upravu,
šumarsko kućanstvo i knjigovodstvo, povijest, literaturu
i statistiku šumarstva.


Mijo Kišpatić , profesor prirodnih nauka. Služio
od listopada 1874. do listopada 1875. god. Predavao je
fiziku, mineralogiju, geologiju, tloznanstvo, botaniku,
klimatologiju i meteorologiju.


Šumarski list br. 3-4, CXXI( 1997), 115-126


VjekoslavKöröskenyi, dr., profesor, služio je od
siječnja 1860. do listopada 1879. Predavao aritmetiku,
algebru, mjerstvo, graditeljstvo i graditeljsko risanje.
Od siječnja 1874. do veljače 1878. upravljao zavodom
kao namjesni ravnatelj.


Dragutin Lambl, prvi ravnatelj. Službovao od
1860. do 1874., kada je umirovljen.


Ivan Partaš , profesor za šumarsku struku. Služio
od 1887. do 1898. godine. Predavao je uređivanje šuma,
dendrometriju, šumarsko uredovanje, lovstvo, narodno
gospodarstvo i šumarsku zoologiju.


Izdavaštvo križevačkoga učilišta bilo je vrlo plodno,
kako iz područja poljodjelstva, vinogradarstva, voćarstva,
stočarstva, tako i iz šumarstva. Vrijedno je spomenuti
ove šumarske knjige, odnosno izdanja:


Fran Kesterčanek:
Dendrometrija, Zagreb, 1881.
Osnovi nauke računanja vrijednosti šume,
Zagreb, 1882.
Povijest i literatura šumarstva,
Zagreb, 1883.


Vjekoslav Kiseljak:
Nauk o čuvanju šumah,
Zagreb, 1883."


VjekoslavKöröskenyi:
Obće šumarstvo, Zagreb, 1873.


Franjo Čordašić :
Nauka o sadjenju i gajenju šuma,
Zagreb, 1881.
Gospodarsko računovodstvo,
Zagreb, 1881.


Dragutin Hlava:
Šumska i tehnologijska iskustva,
Zagreb, 1887.
Forstliche und Technologische Erfahrungen,
Zagreb, 1888.


Prvi šumarski apsolventi s križevačkoga učilišta bila
su (1863): Ivan Dundjerović iz Đakova, Nikola
Ferk iz Varaždina i Nikola Koščec, također iz
Varaždina. Zadnji apsolventi - njih 14 - bili su u godini
1899. U knjizi Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860 1960,
Zagreb, I960., na str. 47-54 poimenično su po
godištima navedeni šumarski apsolventi križevačkog
učilišta. Ukupno je na tom učilištu šumarski studij završio
341 učenik.


Ipak šumarsko naukovanje u to vrijeme nije bilo dovoljno
za samostalno vođenje šumskog gospodarstva,
nego je trebalo još položiti "državni ispit za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva" prema Naredbi tadašnje
hrvatske vlade od 18. X. 1886. godine, br. 33.094
(Izvor: A. Borošić -A. Goglia: Zakoni i naredbe,
Zagreb, 1900. str. 227-234).:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 12     <-- 12 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3- 4, CXXI (1997). 115-126
Naredba


kr. hr.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od
18. listopada 1886. br. 33.094.,
u pogledu državnoga izpita za samostalno


vodjenje šumskog gospodarstva
§. 1. Da tko bude pripušten k polaganju državnoga izpita
za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva potrebno je,
da se izkaže:


1. dajeneporočan;
2. daje navršio dvadeset drugu godinu dobe svoje;
3. daje s dobrim uspjehom svršio šumarske nauke na kojem
višem ili srednjem učilištu šumarskom, te daje u potonjem
slučaju položio s dobrim uspjehom konačni izpit iz svih
propisanih šumarskih predmetah;
4. daje najmanje dvie godine neprekidno boravio u praksi
pri valjano vodjenom šumskom gospodarstvu;
5. da podnese vlastitimi nazori popraćeni strukovni opis
onih šumarskih strukah i poslovah, koje je tečajem svoje
dvogodišnje ili eventualno i dulje prakse kod šumskog gospodarstva
vidio i obavljao.
Istinitost toga opisa kao i to, da gaje kandidat sam sastavio
i napisao, treba da bude potvrdjeno po dotičnom predpostavljenom
činovniku šumarskom.


Šumarski stručnjaci obrazovani na križevačkom
učilištu bili su dobro osposobljeni za praktične poslove
u šumarstvu. Njima treba zahvaliti za uspješno gospodarenje
našim šumama. Osobno sam poznavao neke takozvane
"križevačke šumare" a s nekima sam surađivao
te o njima imam vrlo lijepe uspomene i veliko poštovanje.
38 godina djelovanja (1860 - 1898) šumarskog
odsjeka križevačkog učilišta ostavilo je vrlo pozitivne
tragove u hrvatskom šumarstvu


To se najbolje odražava u nekim šumama, starim
oko 100 - 140 godina, koje su uzgojili i njegovali naši
stari šumarnici. Njihovi tragovi ostali su zapisani također
u mnogim šumskogospodarskim osnovama. Zato
ću spomenuti neke: Šumskogospodarska osnova brodske
imovne općine koju je 1875. sastavio Mijo Rado š
e v i ć, gospodarska osnova za šume vlastelinstva
đakovačke biskupije prof. Dragutina H lave i Franje
Kadić a iz 1884., šumskogospodarska osnova Mije
Vrbanić a (1877) za Zagrebačku goru, šumskogospodarska
osnova Jože Majnarić a za zemljišne zajednice
Gorskog kotara, šumskogospodarska osnova R.
K o 1 i b a š a za neke šume Prvostolnoga Kaptola zagrebačkog.
Posebno je spomena vrijedna gospodarska osnova
za šumu Brezje i Kosovac Gospodarskog i šumarskog
učilišta u Križevcima.


Hrvatsko šumarstvo onog vremena vrlo dobro ilustriraju
dvije izložbe, jedna u Zagrebu (1891) i druga u
Budimpešti (1896)


Prva izložba, nazvana "Jubilarna gospodarsko-šumarska
izložba 1891. godine", priređena je povodom
50-godišnjice osnivanja Hrvatsko-slavonskog gospo


darskog društva. Šumarsko društvo organiziralo je vlastiti
izložbeni paviljon s različitim eksponatima, što je
bilo vrlo opširno i pozitivno ocijenjeno u tadašnjem tisku.


Druga izložba-takozvana Milenijska izložba-održana
je u Budimpešti 1896. Na toj izložbi Kraljevina
Hrvatska i Slavonija imala je svoj izložbeni prostor, a
šumarstvu i drvnoj industriji dodijeljen je posebni paviljon.
O njemu P B a r i š i ć (1896) piše da on spada među
najvelebnije zgrade na toj izložbi, a izgrađen je po
projektu glasovitog arhitekta B o 1 é a. Najvredniji eksponat
na Milenijskoj izložbi bila je "velika reljef karta
koja prikazuje sve šume što pokrivaju zemljišta Hrvatske
i Slavonije". Na izložbi je bilo knjiga i šumskogospodarskih
karata te raznovrsnih zbirki, kao primjerice
ona ofloriD.Hirca,o lišću, žiru, pupovima i kori pojedinih
vrsta drveća J. Ettingera , zbirka ptica, divljači,
poglavito onih iz lovišta grofova M. Bombel lesa,
Eltza te baruna pi. Ghycyja iz "čabarske
gospoštije". Iznad svega dominirali su izlošci iz drva,
počevši od štapova, parketa, rezane i tesane građe do
skupocjena hrastova namještaja. Milenijska izložba u
Budimpešti dokaz je daje hrvatsko šumarstvo i prerada
drva u Hrvatskoj bila u drugoj polovici XIX. stoljeća u
europskom vrhu.


ŠUMARSKA AKADEMIJA U ZAGREBU
(1898 - 1919)


Kulturni i prosvjetni život u Hrvatskoj u drugoj polovici
XIX. stoljeća bio je vrlo živ. To se odrazilo i u
znanosti. U vrijeme banovanja Josipa Šokčević a
(1861 - 1867) osnovana je i oživotvorena Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti (1861; 1866767).
Otvoreno je Hrvatsko sveučilište (1874) s tri fakulteta,
Pravnim, Bogoslovnim i Mudroslovnim. Mudroslovlje
dobiva veliki zamah, što se očituje posebno u razvoju
prirodnih znanosti. U šumarstvu se događaju određene
pozitivne promjene tako da dotadašnje Šumarsko društvo
postaje Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko šumarsko
društvo (1876) s prvim predsjednikom Antunom
To m i ć e m . Tada je pripremljen prvi broj časopisa toga
društva, poznat pod imenom Šumarski list, čiji je prvi
broj izašao 1877. Njega slijedi 1886. znanstveni časopis
Glasnik naravoslovnog društva, koji 1911. dobiva
novo ime Priroda.


Razvoj znanosti i prosvjećivanja u Hrvatskoj slijedi
i šumarska struka. Javlja se najprije želja, a kasnije i
potreba za obrazovanjem šumarskih stručnjaka na sveučilištu,
kako je to počelo u Njemačkoj. Zato su se posebno
zalagali šumarski profesori na križevačkom učilištu
Fran Kesterčanek i Ivan Partaš. To je došlo do izražaja
u stručnoj šumarskoj literaturi, pogotovo u Partaševu
članku Kratki nacrt historijskog razvitka višje
šumarske nastave i njezino sadanje stanje (Šumarski
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 13     <-- 13 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA
list, 1892., str. 218-223). U tom članku Partaš spominje
različite oblike organiziranja šumarske nastave i ističe
kao najbolji primjer šumarsku akademiju u Giessenu,
gdje je 1831. godine šumarska nastava bila inkorporirana
u sveučilište. Nema sumnje daje Partaševo zalaganje
za takvu šumarsku nastavu imalo određenog utjecaja
na razvoj obrazovanja u hrvatskom šumarstvu. Isto
tako je veliki udio u tom pogledu imao Fran Kesterčanek,
pa mu je za njegove zasluge podignuto poprsje u
Šumarskom domu u Vukotinovićevoj 2, i to s vanjske
strane zgrade kao i u njenom stubištu, dok je poprsje Josipa
Kozarca smješteno na analognom mjestu s desne
strane. Prigodom 60. godišnjice glavne skupštine Šumarskog
društva 3. IX. 1936. otkrio je spomen-poprsje
Franu Kesterčaneku sveučilišni profesor dr. Andrija
Petrači ć uz prigodni govor. To isto Josipu Kozarcu
učinio je sveučilišni profesor dr. Josip Bal en. (Šumarski
list, 1936., str. 678-679).


Potreba za visokoškolskim šumarskim obrazovanjem
došla je poslije stupanja na snagu Zakona kojim se
uređuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave
u Kraljevinah Hrvatske i Slavonije od 22. siječnja
1894. U 6 paragrafa toga zakona zahtijeva se kod političke
uprave za šumarsko-tehničku službu akademska
naobrazba i državni stručni ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva. To su bili glavni razlozi daje
Franjo Josip I. donio Zakon od 13. ožujka 1897. godine,
kojim se u paragrafu 7 propisuje ovo: "Ustrojava se
kraljevska šumarska akademija u Zagrebu, prislonjena
na filozofski fakultet kraljevskog sveučilišta Franje
Josipa I." (Izvor: Borošić, A.,-Gogi i a, A. Zagreb,
1900., str. 298-303).


Sljedeće je godine (7. listopada 1898) hrvatska Vlada
donijela dvije naredbe koje se ovdje u cijelosti citiraju.
Prvom naredbom ureduje se šumarska obuka, a drugom
naredbom izdaje se naukovni i ispitni red za slušatelje
šumarstva na Mudroslovnom fakultetu Kraljevskog
sveučilišta Franje Josipa I.


Propisi glede uredjenja šumarske obuke na kr. sveučilištu
Franje Josipa I.; glede šumarskih i
lugarskih izpita i glede lugarske odore.


Naredba


kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove i za bogoštovje i nastavu, od 7. listopada 1898. broj 66101.,


kojom se uredjuje šumarska obuka na kr.sveučilištu


Franje Josipa I. u Zagrebu.


§ 1. U smislu ustanove §. 7. zakona od 13. ožujka
1897. o promicanju gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji (kom. VII. br. 32. sbornika zakona i naredaba
od g. 1897.) primaju se počam od naukovne godine
1898/99. na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu i takove osobe, koje kane polučiti
višju šumarsku stručnu naobrazbu.


Šumarski listbr. 3-4, CXXI (1997), 115-126


§ 2. U koliko ne budu izdane posebne odredbe, valjaju
za slušatelje šumarstva isti propisi, koji i za ostale
slušatelje na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu. Imenito valjaju za nje ustanove
§. 39., slovo a), alinéa druga zak. čl. od 5. siečnja
1874., odnosno zakona od 6. listopada 1894. ob ustrojstvu
sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (kom. III. br.


3. sbornika zak. i naredaba od godine 1874. odnosno
kom. XVIII. br. 63. sbornika od god. 1894.).
§. 3. Slušatelji šumarstva, koji hoće da navrše nauke
svoje struke na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu, moraju polaziti propisane
kolegije kroz tri godine. U ime naukovine plaćaju za
svako poljeće 10 for., slovi deset for. a. vr.


§. 4. Naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva
izdaje se posebnom naredbom.


Naredba


kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za
bogoštovje i nastavu, od 7. listopada 1898. br. 66102.,


kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje
šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu.


§. 1. Slušatelji šumarstva imadu slušati sliedeće
predmete, odnosno polaziti sliedeće vježbe:


U I. poljeću.


1. Matematika (8 sati predavanja, 3 sata vježbe);
2. Počela opisnoga mjerstva (4 sata predavanja, 6 sati vježbe);
3. Fizika sa mehanikom (2 sata predavanje);
4. Obćenita kemija (6 sati predavanje, 4 sata vježb.);
5. Obća botanika (4 sata predavanje, 3 sata vježb.);
6. Prostoručno risanje (4 sata vježbe).
Uli. poljeću.


1. Fizika sa mehanikom (4 sata predavanje, 2 sata vježbe);
2. Šumska kemija (4 sata predav., 3 sata vježbe);
3. Mineralogija i petrografija ( 3 sata predavanje, 2 sata vježbe);
4. Šumska botanika (3 sata predav., 4 sata vježbe);
5. Opisno mjerstvo (4 sata predav., 6 sati vježbe);
6. Narodno gospodarstvo i financijalna znanost (4 sata predav.);
7. Prostoručno risanje (2 sata vježbe);
8. Šumsko tlocrtno risanje (4 sata vježbe).
U III. poljeću.


1. Geodäsija (2 sata predav., 3 sata vježbe);
2. Zoologija (3 sata predav., 2 sata vježbe);
3. Tehnička mehanika (4 sata predavanje, 4 sata vježbe);
4. Bolesti drvlja (2 sata predavanja);
5. Uporaba šumah (4 sata predav., 4 sata vježbe);
6. Obće graditeljstvo (4 sata predav., 6 sati vježb.);
7. Ribogojstvo (2 sata predav., 2 sata vježbe);
U IV. poljeću.


1. Geodäsija (2 sata predav., 3 sata vježbe);
2. Meteorologija i klimatologija (2 sata predav., 1 sat vježbe);
3. Šumarska entomologija (3 sata predavanje, 2 sata vježbe);
4. Uzgoj šumah (4 sata predav., 4 sata vežbe);


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA
5. Dendrometrija (2 sata predav., 2 sata vježbe);
6. Šumar, graditeljstvo (3 sata predavanje, 6 sata vježbe);
7: Cestogradnja i gradnja željeznica (3 sata predav., 2 sata vjež.);
8. Obće gospodarstvo (3 sata predav., 2 sata vježbe).
U V. poljeću.


1. Čuvanje šuma (3 sata predav., 2 sata vježbe);
2. Šumska kemijska tehnologija (2 sata predav., 2 sata vježbe);
3. Uredjenje šuma (5 sata predav., 2 sata vježbe);
4. Uprava šuma, računovodstva, stilistika (2 sata predavanje);
5. Poviest i literatura šumarstva (2 sata predav.);
6. Vodo- i mostogradnje (3 sata predavanje, 2 sata vježbe);
7. Konstrukcija gatovah i branah (3 sata predav., 2 sata vježbe);.
8. Lov (2 sata predav., 2 sata vježbe);
9. Uredjenje bujicah(l. sat predav.).
U VI. poljeću.


1. Šumska mehanička tehnologija i strojarstvo (3 sata predav.,
2 sata vježbe);
2. Uredjenje šumah (5 sata predav., 2 sata vježbe);
3. Proračunavanje vriednosti šumah (3 sata predav., 2 sata vjež.);
4. Uprava šumah, računovodstvo, stilistika (2 sata predav.,
2 sata vjež.);
5. Šumska statistika i politika (3 sata predavanje, 2 sata vježbe);
6. Zakoni za obranu šuma; šumski, lovni i urbarski zakoni
(3 sata predav., 2 sata vježbe).
Osim ovih predavanjah i vježbah dužni su slušatelji sudjelovati i
kod strukovnih ekskurzija.


§. 2. Slušatelji šumarstva imadu polagati za svako poljeće izpite
izpredmctah, štosu ihponaukovnomredu(§. 1.) imali toga poljeća
slušati.


§. 3. Izpiti se polažu - osim iz predmetah navedenih u §. 4. nazočne
naredbe - pred povjerenstvom, koje sastoji od svih učiteljah
izpitat se imajućih predmetah, ter kojemu predsjeda po činu najstariji
izpitatelj.


§. 4. Iz narodnog gospodarstva i financijalne znanosti, bolesti
drvlja, ribogojstva, obćeg gospodarstva, povjesti i literature
šumarstva, lova, te zakona za obranu šumah, šumskih, lovskih i urbarskih
zakonah, polaže se izpit pred učiteljem dotičnoga predmeta
i jednim u tu svrhu po rektoru kr. sveučilišta Franje Josipa I. u
Zagrebu delegovanom članu sveučilištnog profesorskog sbora.


(Izvor: A. Borošić-A. Goglia, 1900., str. 223-227).


20. listopada 1898. otvorena je Šumarska akademija
prislonjena uz Mudroslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu,
u zgradi Hrvatskog šumarskog doma, u Vukotinovićevoj
ulici 2.
Medu prvim apsolventima trogodišnje Šumarske
akademije bili su 1901. Andrija Petračić iz Petrinje i
Đuro Nenadić iz Rudopolja. Sve do godine 1907./
1908. funkcionirala je Šumarska akademija s trogodišnjim
studijem, a tek 17. IV. 1908. uveden je četverogodišnji
šumarski studij. Iste godine Šumarska akademija
stekla je svoju samostalnost odlukom Vladinog odjela
za bogoštovlje i nastavu koju citiram:


1. Svi nastavnici obligatnih predmeta Šumarske akademije
sačinjavaju "Zbor nastavnika Šumarske akademije".
2. Zbor izabire iz svoje sredine, između stalno u Šumarskoj
akademiji namještenih nastavnika, za svaku naukovnu godinu
Pročelnika.
3. Zbor održava redovne, a prema potrebi i izvanredne sjednice.
4. Pročelnik saziva i predsjeda sjednicama zbora, čuva spise,
vodi kancelarijske poslove i podnosi izravno zem. vladi, odjelu za
Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997). 115-126


bogoštovlje i nastavu račune o dotacijama i razne izvještaje, dok
propise sjedničkih zapisnika podnosi preko dekanata, dotično prof,
zbora mudroslovnog fakulteta, da taj eventualno svoje primjedbe
može staviti.


5. Djelokrugu zbora nastavnika Šum. akademije prepuštaju se
svi administrativni i stručni poslovi Šumarske akademije, kao i svi
disciplinski poslovi, koji se tiču slušalaca Akademije, dalje poslovi
za oprost od plaćanja naukovine za stipendije i potpore, te poslovi
oko zavodskih dotacija.
6. Za rukovođenje svih posala, koji spadaju u djelokrug pročelnika
i zbora nastavnika Šum. akademije, vrijede analogno isti
propisi, koji su za iste poslove na snazi u mudroslovnom fakultetu.
7. Profesorskom zboru mudroslovnog fakulteta pridržavaju se
sva personalija nastavnika Šum. akademije, a dekanu toga fakulteta
upisivanje slušača Šumarske akademije, testiranje indeksa, izdavanje
apsolutorija i svjedodžbi o polasku, kao i predsjedavanje semestralnim
ispitima na Šum. akad.
8. Gornje ustanove stupaju na snagu početkom II. semestra g.
1907/8. i vrijede tako dugo, dok Sum. akademija bude uz
mudroslovni fakultet prislonjena.
Navedenom uredbom od 17. IV. 1908. postigla je Šumarska
akademija u upravnom pogledu široku samostalnost, pa
se mogla smatrati posebnom ustanovom na Sveučilištu.


Zbor nastavnika Šumarske akademije izabrao je na sjednici
dne 28. travnja 1908. za svoga prvog pročelnika u II. semestru
1907./1908. profesoraF. Ž. Kesterčaneka.


Sljedećih godina birani su za pročelnika ovi profesori Šumarske
akademije:
Školske godine 1908/09.: Ivan Partaš


1909/10.: drOto Frangeš


1910/1 l.:ing. Vinko Hlavinka


1911/12.: dr Milan Metelka


1912/13.: ing. Pavle Horvat


1913/14.: drDjuro Nenadić


1914/15.: dr Andrija Petračić


1915/16.: ing. Pavle Horvat


1916/17.: drDjuro Nenadić


1917/18.: dr Andrija Petračić


(Izvor: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860- 1960,
Zagreb, 1963., str. 618).


Dakako daje naučni red bio promijenjen s obzirom
daje studij produljen na 4 godine, pa je mogao biti prilagođen
potrebama tadašnjeg šumarstva; nalazi se u
spomenutoj knjizi na str. 65. i 66.


Nastava na Šumarskoj akademiji bila je vrlo dobro
organizirana. Predmete fundamentalnih znanosti predavali
su profesori Mudroslovnog fakulteta, a šumarske
predmete predavali su specijalisti - šumarski profesori.
To je davalo obilježje nastavi na Šumarskoj akademiji,
a suradnja jednih i drugih profesora omogućila je
progres u nastavi. Šumari se s poštovanjem i ponosom
sjećaju tih profesora, u prvom redu utemeljitelja šumarske
nastave na Šumarskoj akademiji Frana Kesterčaneka
i Ivana Partaša. Obojica školovana u Austriji, prvi na
šumarskoj akademiji u Mariabrunnu, drugi na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču, zacrtali su razvojni put hrvatske
šumarske nastave, koja preuzima vodstvo u šumarstvu
Hrvatske i izvan nje. Rad te dvojice velikana
hrvatske šumarske prošlosti u Šumarskoj akademiji na
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 15     <-- 15 -->        PDF

D. Klcpac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 115-126
stavljaju doktori Münchenskog sveučilišta Andrija Petračić
i Đuro Nenadić, koji će uz doktora bečke "Bodenkulture"
Antuna Levakovića dati definitivno obilježje
šumarskoj nastavi. Pritom želim istaknuti doprinos
profesora Mudroslovnog fakulteta koji su predavali
matematiku (V. Varićak, O. Kučera, A. Kiseljak), botaniku
(A. Heinz i A. Forenbacher), geologiju (F. Šandor i


D. Gorjanović), kemiju (S. Bošnjaković i M. Metelka),
zoologiju i entomologiju (A. Langhoffer), tehničku i
građevnu mehaniku (V. Setinski i P Horvat), geodeziju
i gradnju cesta (P Horvat i V. Hlavinka).
Usko međusobno djelovanje profesora fundamentalnih
i primijenjenih znanosti na Šumarskoj akademiji
Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu urodilo
je plodom. Fijekom svoga dvadesetogodišnjeg rada
(1898 - 1919) Šumarska je akademija odgojila 168
odličnih šumara od kojih su se mnogi iskazali u praksi i
postignuli velike uspjehe, poglavito u pošumljavanju
krasa, uzgajanju i uređivanju šuma, u izgradnji velikog
broja cesta, šumskih željeznica i šumarskih zgrada. Ali
još nešto više, Šumarska akademija bila je preteča tehni


čkih fakulteta "budući da su se na Šumarskoj akademiji
prvi put na Sveučilištu u Zagrebu predavali matematički
predmeti i grafičke radnje" (Matić, 1995.).


Iz redosljeda razvitka i programa visokoškolske šumarske
nastave u Hrvatskoj proizlazi kako je ista započela
osnutkom Šumarske akademije 1898. godine.


Prema tome, bilo je prirodno da Šumarska akademija
postane samostalni fakultet, stoje postignuto 1919. u
okviru Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, a posebno
1960. kad je osnovan posebni Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu. Prvi dekan novoosnovanoga Šumarskoga
fakulteta bio je prof. dr. Dušan Klepac.


ZAKLJUČAK


Hrvatsko šumarsko društvo ( 1846), Zakoni o šumama
1852. i 1894., Gospodarsko i šumarsko učilište u
Križevcima (1860 - 1898) te Šumarska akademija u
Zagrebu (1898 1919) omogućili su kreiranje organiziranog
šumarstva po načelu potrajnosti u drugoj
polovici XIX. stoljeća u Hrvatskoj.


LITERATURA


Barišić , P 1896: Šumarske viesti sa milenijske izložbe
u Budimpešti. Šumarski list XXII, str.
257-272, Zagreb.


Božičević,M. 1981: Uloga Ambroza Haračića u pošumljavanju
i poljepšavanju Malog Lošinja. U:
Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću,
str. 107-114. Hrvatsko prirodoslovno društvo,
Zagreb.


F o r e t i ć, D. 1969: O ekonomskim prilikama u Dalmaciji
u drugoj polovici XIX stoljeća do prvog svjetskog
rata. U: Hrvatski narodni preporod u Istri i
Dalmaciji, str. 1-38. Matica hrvatska, Zagreb.


Kesterčanek,F. 1883: Kratka povijest šuma i šumskog
gospodarstva u Hrvatskoj, Zagreb.
Klepac , D. 1965: Uređivanje šuma. Str. 341. Nakladni
zavod Znanje, Zagreb.


Klepac , D. 1976: Uređivanje šuma. U: Povijest šumarstva
Hrvatske 1846- 1976, str. 145-170. Savez
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb.


Klepac , D. 1985: 25. godišnjica samostalnosti Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Šumarski list CIX
/1-2, str. 3-6, Zagreb.


Klepac , D. 1986: Le pin dAlep en Dalmacie. Str.
29-42. Options, C. I. H. E. A. M., Paris.
M at i ć, S. 1995: Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik
pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog


Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski list CXIX/9-10,
str. 287-292, Zagreb.


Matić , S. 1996: Povodom 150. obljetnice Hrvatskog
šumarskog društva. Šumarski list CXX/9-10, str.
367-389, Zagreb.


Pavličević , D. 1994: Povijest Hrvatske. Str. 422,
Zagreb.


Piškorić , O. 1991: Stanje šumarstva u Hrvatskoj i
Slavoniji 1864. godine prema Divald - Eltzu.
Šumarski list CXV, str. 73-77, Zagreb.


Piškorić , O. 1994: Prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva Antun Tomić. Šumarski
list CXVIII/11-12, str. 331-338, Zagreb.


Piškorić , O. 1966: Pogled u šumarstvo Hrvatske
pred 100 godina (B. Šulek: Korist i gajenje šuman,
Zagreb 1866.). Šumarski list XC/9-10, str.
461-464, Zagreb.


Prpić, B. 1996: 120 godina Šumarskog lista. Šumarski
list CXX/9-10, str. 391-393, Zagreb.
Prpić, B.(?) 1996: Hrvatsko šumarsko društvo (1846


- 1996). Str. 451. Hrvatsko šumarsko društvo,
Zagreb.
Rauš, Đ. 1976: Rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva od 1846. do 1918. U: Povijest šumarstva
Hrvatske 1846 - 1976, str. 345- 370. Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Klepac: HRVATSKO ŠUMARSTVO U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA Šumarski listbr. 3^>. CXXI ( 1997), 1 IS-126
Supek,I . 1996: 135 godina Hrvatske akademije zna- Vitolović , V: Razvoj vinogradarstva u Istri od 1860


nosti i umjetnosti, str. 136. Hrvatska akademija do 1914 s posebnim osvrtom na ekonomsko ja


znanosti i umjetnosti, Zagreb. čanje istarskih (hrvatskih) seljaka. U: Hrvatski


narodni preporod u Istri i Dalmaciji, str.
Sišić, F. 1975: Pregled povijesti hrvatskog naroda. 457-477. Matica hrvatska, Zagreb.
Str. 513. Zagreb. Ostali izvori navedeni su u tekstu.


SUMMARY: In Croatian forestry of the second part of 19th century three
events are very significant: 1. the General Forestry Law from 1852, 2. the opening
of the Land Management and Forestry School in Križevci near Zagreb in
1860, and 3. the foundation of Forestry Academy in Zagreb in 1898.


The General Forestry Law 1852 proclaimed the principle of sustained
yield which was adopted and recognized by Croatian forestry until today.


The opening of the Land Management and Forestry School took place on
19 November 1860 in Križevci near Zagreb and lasted for forestry education
until 1898. The goal of the new school was the training of young people to serve
as foresters to landowners, in communes and on state holdings. Required
educational background for the new school was three years of lower secondary
school or the gymnasium; the course of forestry study lasted at first two
years (four semesters) and then the study was extended to three years.


The foundation of Forestry Academy 1898 in Zagreb indicates the high level
study of forestry in Croatia. In fact the Forestry Academy was one part of
the Faculty of Philosophy in Zagreb University. This study lasted for three
years. Graduates of the Forestry Academy were equal in rank to graduate foresters
in other countries. The curriculum lasted six semesters until 1919
when the Forestry Academy was transformed into Agricultural and Forestry
Faculty of Zagreb University.


In the second part of the 19th century the territory of Croatia and Slavonia
has the superficial area of 42 532 km2 with 36% of forests. There were


1.532.516 ha of forests as follows: 313.197 ha of state, 794.445 ha of community
and 425.248 ha of private forests.
This paper was written in the memory of the Croatian and Slavonian governor
(banus) Josip Sokčević (1811-1896) who was born in Vinkovci 185
years ago. The worth of his contribution is very important concerning the education
and sciences and arts in Croatia. During his government the first Land
and Management and Forestry School was opened (1860) and the Croatian
Academy of Sciences and Arts was founded (1861-1866/67).