DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Böhm: AKTUALNI PROBLEM ZAŠTITE I OČUVANJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski list br. 3-4^ CXXI ( 1997), 161 -170
tvica, koliko je poznato, nisu provođene, pa se eventualna
sadašnja praćenja ne mogu uspoređivati, osim s
podacima iz 1954. godine. Danas je taj prostor vjerojatnog
podzemnog sliva Plitvičkih jezera ostao bez stanovništva,
a eventualni budući uzgoj poljoprivrednih
kultura, posebno krumpira, valjalo bi zabraniti. O jednoj
pojavi razmišljao sam davnih 60-tih godina, pa bih
se u kratkim crtama osvrnuo na tu pojavu kao mogući
izvor opće eutrofikacije akvatorija.


Jezerski je sustav, naime, podložan procesima prirodne
regresije i u uvjetima stabilnih prirodnih procesa.
Tako uz laganu eutrofikaciju teče najčešće paralelno i
proces postupnog zatrpavanja akvatorija, uzrokovan
erozijom površja u izravnoj oborinskoj zoni jezera.
Procesi erozije bili su vrlo izraženi u vrijeme trajnog
naseljavanja Plitvičkih jezera u drugoj polovici 16. stoljeća.
Tada su, radi oskudice pašnjačkih površina, iskrčene
velike šumske površine, kao što je plato Uvalice
iznad Crne rijeke, Končarev kraj, te šumski pojas na lijevoj
strani Bijele rijeke od Cudina klanca pa do Kamenite
drage i Plitvičkog Ljeskovca.


Teške posljedice po stabilnost izvorišne zone Plitvičkih
jezera nastale su krčenjem velikog kompleksa
Brezovca pa i Homoljca, radi sve većih potreba stočara.
Nakon krčenja Brezovca iznad izvorišta Bijele rijeke,
došlo je do intenzivnije erozije ovog kraškog predjela
prepunog vrtača. Erozija je ublažena nakon trajnog zatravljenja
ovog prostora. Početkom 60-ih godina, nakon
višednevnih obilnih kiša, ogromna količina zemlje isprana
je u brojne vrtače. To se dogodilo radi privođenja
Brezovca uzgoju sjemenskog krumpira i to na vrlo velikim
površinama. Vrtače su pod ogromnim pritiskom
nagomilanog mulja i vode popustile, pa se sadržaj izlio u
podzemne akumulacije i konačno na izvor Bijele rijeke.


Toga svibanjskog jutra 1964. godine bili smo nazočni
neviđenom prizoru, kad je potekla mutna bijela rijeka,
noseći u Prošćansko jezero tone isprane zemlje s
Brezovca. Jezero se zamutilo u dužini od dva i pol kilometra
pa se razbistrilo tek nakon četiri do pet dana. Nakon
ovog događaja uprava parka je u idućim godinama
izvršila opsežna pošumljavanja Brezovca, a preoravanje
i proizvodnju krumpira vlasti su zabranile. Bijela rijeka
je u proteklih tristo godina nanijela oko Ljeskovca
i nizvodno do ušća Matice ogromne količine materijala
(kamene sitneži i zemlje), kojim je zatrpan prostor oko
Ljeskovca kao i široka dolina Matice sve do Prošća. Ispod
ovog recentnog nanosa nalaze se na tom potezu
brojne male sedrene kaskade, nastale kroz duga stoljeća
prije doseljenja čovjeka. Dolina Bijele rijeke pretrpjela
je velike promjene krčenjem okolnih crnogoričnih šuma,
gradnjom kuća i okućnica te manjih obradivih površina.
Pod nanesenim materijalom u Bijeloj rijeci nalaze
se ostaci brojnih minijaturnih travertinskih jezeraca,
o čemu svjedoče ostaci sedrenih barijera, čiji je materijal
upotrebljen za gradnju kuća.


Valja istaknuti da je ova masa nanesenog i zaustavljenog
materijala prije Prošćanskoga jezera, spriječila
zatrpavanje Prošća, koje je sve do 50-ih godina bilo pošteđeno
od jačeg zatrpavanja. U posljednjih tridesetak
godina zatrpavanje je znatno uznapredovalo, gotovo
pedesetak metara od ušća Matice, što je evidentno po
sve širem pojasu barske vegetacije koja prodire u jezero.
Struje su u jezeru nanijele mnogo materijala preko
ušća obližnje Liman drage, što je uvelike smanjilo cirkulaciju
i izmjenu vode u Limanu.


Uz ovaj proces zatrpavanja akvatorija materijalom
nanesenim iz uže oborinske zone, djeluje i ubrzani proces
gomilanja i zatrpavanja akvatorija bukovim i ponešto
javorovim kišćem iz okolnih šuma. Godišnji nanos
otpalog lišća je ogroman. Ovaj materijal, nanesen
prizemnim vjetrovima i snažnim površinskim vodenim
tokovima na okolnom strmom, užljebljenom šumskom
zemljištu, završava velikim dijelom u jezerima. Ova
pak svakogodišnja gomila organskog materijala razgrađuje
se u vodi posredstvom bakterija, pri čemu se troši
kisik, a oslobađaju mineralizacijom hranjive soli kalija,
fosfora i dušika. Drugim riječima, ovim se unosom gomile
lišća obavlja fertilizacija Plitvičkih voda, što ima
za posljedicu snažnu primarnu produkciju koja započinje
razvojem fitoplanktona. Time se stvaraju sve snažniji
poticaji eutrofikaciji Plitvičkih jezera, koja naglo
gube svoje prirodne značajke čistih, prozirnih oligotrofnih
ekosustava, u prvom redu proces tvorbe sedre.


Unošenje lišća u jezera prisutno je osobito u gornjim
jezerima, a najintenzivnije u Prošćanskom jezeru, koje
je okruženo sklopljenim bukovim šumama s malim
učešćem jele i smreke. Prateći više godina ovu pojavu,
došao sam do zaključka, da je promjena prirodnih
značajki plitvičkih voda i odraz promjena u sastavu šuma
izravne oborinske zone. U stabilnim prirodnim uvjetima
bez nazočnosti čovjeka Plitvička jezera su formirana
kao makrosustav u kojemu su šume imale i još
uvijek imaju odlučujuću ulogu za održavanje prirodne
ravnoteže. Dolaskom čovjeka, posebno formiranjem
stalnih naselja, započeo je proces brojnih promjena u
stabilnim primarnim ekosustavima. Za potrebe izgradnje
naselja Plitvičkih jezera, ali i onih udaljenijih od
Plitvica, započinje bespoštedna sječa dostupne crnogorične
šume u užoj zoni jezera. Nicale su brojne pilane,
a drvo se sjeklo i privlačilo s obližnjih terena zimi često
i plavljenjem ili prevlačenjem preko leda do prvih cesta.


Tako je u posljednjih dvjesto godina izmijenjen sastav
okolnih šuma, pa je crnogorica svedena na minimum.
Nepovoljno stanje ovih šuma uočeno je već
1910. godine prilikom radova na gospodarskoj osnovi.
Radi bespoštednih sječa i krađa šume u okolišu jezera,
formirana je strogo zaštićena šumska zona oko jezera u
površini od 1800 hektara, koja je bila podijeljena u 12
odjela. Ovom zaštitom htjelo se popraviti stanje u ovim
pretjerano iskorištenim šumama.