DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 68     <-- 68 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997), 179-194
UDK630*: 013* (497.13)


KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA
1976 -1995.


INDEX OF AUTHORS AND CONTENT STRUCTURE OF ŠUMARSKI LIST 1976 -1995
Ivan MARIČEVIĆ*


UVODNE NAPOMENE


Kazalo autora suradnika Šumarskog lista (ŠL)
1877-1976. godine sastavni je dio knjige "POVIJEST
ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846-1976," kojaje tiskana
1976. g. povodnom obilježavanja 130-obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva (HŠD) i stote godine neprekidnog
izlaženja ŠL-a.


Povodom 150-obljetnice HŠD-a izdana je 1996. g.
Knjiga "HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 18461996",
a zbog ograničenog broja stranica (objektivnih
okolnosti) nije tiskanio ovo poglavlje, iako je bio pripremljen
rukopis.


Uredništvo ŠL-a smatra daje za čitatelje i potencijalne
suradnike zanimljivo objavljivanje podataka koje sadrži
ovo KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠL
po godištima navedenog razdoblja.


Ovaj bibliografski prilog sastoji se od tri posebna dijela,
koji čine cijelinu i to:


1. Uvodne napomene i Tumač kratica
2. Kazalo autora suradnika ŠL 1976-1995. g.
3. Struktura sadržaja po skupinama 1976-1995.
Sastavni dio Uvodnih napomena je odvojen s podnaslovom.
"Tumač Kratica", koji uz redni broj
SKUPINE sadrži dva karakteristična slova, koja određuju
SKUPINU u tabelarnom pregledu STRUKTURE
SADRŽAJA. Prvo slovo uvijek je pisano VERZALOM,
a drugo slovo u pravilu također verzalom ako se radi o
skupinama u koje su razvrstani znanstveni i stručni
članci, a drugo slovo pisano je malim slovima za ostale
skupine (Vidi treći dio).


Drugi dio "Kazalo autora suradnika Šumarskog lista
1976-1995. g." uvijek iza PREZIMENA i početnog slova
imena sadrži: GODINU označenu polumasno sa zadnje
dvije brojke određene godine i točkom. Zatim slijedi
broj prve stranice članka... sa zarezom, te ukupnim
brojem stranica sa zarezom i rednim brojem skupine
zajedno sa njenom kraticom. Više članaka u godini
odvaja se znakom plus (+).


*Ivan Maričević, dipl. inž. šum. Zagreb, Aleja pomoraca 25/10.


Ovo kazalo upućuje čitatelja na osnovne podatke o
autorima, koji su i koliko puta u naznačenom razdoblju
neposredno sudjelovali u stvaranju nesumnjivo najznačajnijeg
djela šumarske struke - ŠUMARSKI LIST sa
20 knjiga i više od 11 tisuća stranica. U razdoblju od
1976. do 1980. godine je surađivalo 187 autora (prosjek
37 autora godišnje) a u razdoblju 1981 - 1995. godine
surađivalo je 362 autora (prosjek 24 autora godišnje).
Broj suradnika (Su.) po godištima kretao se između 5070
autora (vidi treći dio).


U slučaju ako čitatelj želi orijentaciono doći do spoznaje
(svoga mišljenja) koliko je pojedini autor doprinio
u kvalitetnom stvaranju ŠL-a, tada je potrebno analizirati
strukturu sadržaja određenog godišta i vrijednosno
doći do objektivne ocjene sadržaja članka-prikaza...


Treći dio "Struktura sadržaja" po godištima izrađena
je na temelju podataka iz sadržaja 5 ili 6 svezaka
(Sv.) (12 brojeva) Šumarskog lista, što ovisi koliko je
dvobroja - trobroja tiskano u tijeku jedne godine.


Svako godište ŠL-a u tabelarnom pregledu sadrži:


-
u prvoj vertikalnoj koloni određeni broj SKUPINA;
-
druga vertikalna kolona daje kratki opis SKUPINA;
-
treća kolona njenu KRATICU;
-
četvrta kolona sadrži broj AUTORA-KOAUTORA,´
-
peta kolona broj NASLOVA;
-
šesta kolona broj stranica i
-
sedma kolona sadrži relativne odnose, i omogućuje
kombinacijom podataka iz KAZALA autora da se za
svakog autora utvrdi relativni odnos unutar skupine i
godišta.
Kombinacija podataka iz SADRŽAJA GODIŠTA,
gdje se nalazi i tekst određenih NASLOVA, omogućuje
utvrđivanje i kategorizaciju članaka po područjima,
granama, ograncima, prema najsuvremenijim metodama
za raspoređivanje članaka u odgovarajuće skupine podskupine.


Na ovaj način dolazi se dosta brzo do potrebnih informacija,
koje su zanimljive naročito za potencijalne
suradnike ŠL-a.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 69     <-- 69 -->        PDF

[. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4. CXXI ( 1997), 179-194


SKUPINE članaka s kraticama IČ, IŠ, IU, PP, PC´,
,,
SS, u pravilu se nalaze u prvom dijelu ŠL-a, i redovnimičitateljima poznati su autori pojedinih članaka i područja
o kojima pišu. Velika je vjerojatnost da će zainteresirani
čitatelj na temelju podataka u KAZALU autora
i STRUKTURI SADRŽAJA odrediti područje /


´
granu ... na koju se odnosi sadržaj određenog (ih) član


ka -(naka).


Na kraju ovoga prikaza mole se čitatelji da eventualne
primjedbe na nedostatke i greške u tekstu, koje nisuiotklonjene u tijeku pripreme ili one nastale zbog tehničkih
smetnji, dostave na odresu UREDNIŠTVA ŠL-a.


j
jj


Posebno želim skrenuti pozornost da ukupni bro
stranica obilježen za određeno godište ŠL-a nije istovjetan
sa podacima u tabelarnim pregledima, uglavnom1zbog bjelina i stranica, koje je UREDNIŠTVO popunjavalo
s kratkim zapisima -obavijestima, (ali bez regis


tracije autora). Također napominjem da broj autora
navedenih u tabelarnim pregledima, a zbrojen po
skupinama, uvijek je osjetno veći, jer su pojedini suradnici
u tijeku jedne godine objavili više članaka u istoj
skupini ili u više različitih skupina.


Kazalo autora i Struktura sadržaja ŠL-a izrađeni su
u ovim oblicima u namjeri da na svrsishodnij i način upoznamo
naše čitatelje i potencijalne suradnike sa velebnim
djelom ŠUMARSKIM LISTOM, koji neprekidno
izlazi 120 godina u organizaciji Hrvatskog šumarskog
društva. Uvjeren sam da će se nastaviti i u sljedećim desetljećima,
pa i stoljećima stvaranje još vrijednijih
Knjiga -godišta našeg uvijek pomlađenog časopisa,
koji je doživio već do sada duboku životnu dob, što je
rijetkost i u svjetskim razmjerima.


Zahvalni smo generacijama vrijednim šumarskim
stručnjacima i svima koji su u tome sudjelovali!


TUMAČ KRATICA


1. Ap =
2. De =
3. Dv =
4. IČ =
5. Im =
6. IŠ =
7. IU =
8. Ko =
9. L =
10. Ld =
11. Ls =
12. Ob =
13. Os =
14. Oz =
15. PC =
16. PP =
17. PŠ =
18 RČ =
Aktualna problematika


Dendrologija


Društvene vijesti
Izvorni znanstveni članci
Inmemoriam
Iskorišćivanje šuma
Izmjera, uređivanje, organizacija šuma.


Kadrovi, obrazovanje
Literatura-knjige i časopisi-prikazi


Domaća literatura
Strana literatura


Obljetnice, portreti


Osvrti, odjeci...


Razni zapisi, obavijesti...


Pregledni članci


Prethodno priopćenje


Povijest šumarstva


Razni članci


19. SC
20. SS
21. Ss
22. Su
23. Sv.
24. ŠE
25. Šl
26. Šp
27. Šs
28. Šf
29. Št
30. Šz
31. Uš
32. Uv
33. Zp
34. ZŠ
Stručni članci
Izlaganje na znanstveno-stručnim
SAVJETOVANJIMA-SKUPOVIMA
Zapisi -prikazi sa SS
Suradnici
Svezak
Šumarska ekonomika
Kratki zapisi iz ŠL i TRUDOVA
Iz šumarske prakse
Iz šumarstva svijeta
Šumarska fitocenologija
Šumarska pedologija (tlo)
Politika, zakoni
Uzgajanje šuma
Uvodni članci
Zaštita prirode i čovjekova okoliša


Zaštita šuma


KAZALO AUTORA, SURADNIKA ŠUMARSKOG LISTA 1976 -1995


Razdoblje 1976-1980. g.


1. Andrašić, D. : 76. 124, 18, 8, Lv; 78. 322, 11, 6 Lv;
79.271, 18,Lv + 289, 10. 0 Lv;
2. Angelov, K.: 76. 100, 2, 16 Ss;
3.Antoljak,R.:76.235,34, 16 Ss; 77. 339, 18, 1 Uv;
79.230, 20 Dv +250, 1 Dv;
4.Androić,M.:77.
115, 16, lOZp; 78. 333, 9, 7Zp + 458,
7,7Zp+505,6, 19 Dv;


5. Antonijević, E.: 77. 554, 2, 23 Im;
6. A. K.: 78.427, l,20Dv;
7. Andrašek, M: 78.262, 7, 5 ŠE;
8. Bađun, S.: 76. 536, 5, 16 Ss;
9. Bertović,S.:76. 107,2, 19 Ls; 77.411, l,20Ld;78.
569,3,20 Im; 79.65, 6, 6 Zp + 71, 6, 6 Zp; 80.99,
18, 1 Šf;
10. Babić,V.:77.557, 1,23 Im;
11. Bartovčak, O.: 77. 171, 5, 13 Šp;
12. Biščević, A.: 77.479, 9,4 ZŠ;
13. Burlica,Č: 77.497, 10, 10 ZŠ; 78.465, 12,7ZŠ;
14.Bajin,I.:78. 194,1, 18 Ls;
15. Bedalov, M.: 78.489, 7, 7 ZŠ;
16.Begović,B.:78.311,ll,3IŠ;
17. Bojanin, S.: 78.439, 19, 3 IŠ; 80. 117, 15, 5 IŠ:
18. Böhm, D.: 78. 67, 3, 7 Rč; 79. 599,4, 8 Ss;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 70     <-- 70 -->        PDF

1. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3 4, CXX1 ( 1997), 179-194
19. Borzan, Z.: 78.19, 6,2 US + 103,2, 17 Ld;
20. Benić,R.:79.201,4, 12 Ss;
21.Čop,B.:76.567,2,22Im;
22. Ćurić, R.: 76.271, 3, 17 Šs + 543, 15 Ob; 77.514, 5,
12 Ss; 78. 177, 5, 9 Ss + 342,4 ZŠ;
23. Cestar, D.: 77. 168, 3, 10 ZŠ; 78.230, 3, 5 ŠE; 79. 589,
10, 81U;
24. Crnković, D.: 77.66, 7, 14 Šp;
25.Cindrić,Ž.:78.291,7,4ZŠ;
26. Cvjetković. B.: 79. 131, 8, 2 ZŠ;
27. Čomić, R.: 78. 172,3, 12 Šs;
28.Dekanić.I,:76. 106, 1, 18 Ld; 79.299, 34, 1 UŠ;
29. Dizdarević, M.: 77.497, 10, 10 ZŠ; 78. 346, 6, 7 ZŠ;
30. Dubravec, K.: 78. 155,4,4 ZŠ;
31.Dokuš,A.:80.77,3, 14 Ss;
32.Đekić,Đ.:79.468, 7,6Zp;
33. Đorović, Đ.: 76.495, 7,4 ZŠ;
34. Đurđević, J.: 78.428, 1, 20 Im;
35. Eić,N.: 79.491,2, 14 Ob;
36. Frković,A.:76.102, 1,16 Ss;
37. Fabijanić, B.: 77.497, 10, ZŠ;
38. Frančišković, S.: 77. 195, 2, 20 Ld + 554, 2,23 Im;
78. 192, 1, 18 Ls;
39.Fukarek,P.:77.417, 19, 10 ZŠ;
40. Gračanin, M.: 76. 182, 1, 18 Ld;
41.Galović, S.: 77. 7,14, 7 ŠE;
42. Golubović, V: 77.298, 8, 7 ŠE; 78.367, 5, 9 Ss;
79. 145,6,4ŠE + 609,2,9Ap;
43. Gaži-Basko.va, V: 78. 155,4,4 ZŠ + 477, 12, ZŠ;
44. Gerasimov, M.: 78. 529, 3, 12 Šs;
45. Gogoski, M.: 78. 164,2, 13 Šs; 80. 339, 6, 1 Šf;
46. Glavaš, M.: 79. 131, 8, 2 ZŠ + 429, 3, 2 ZŠ;
47. Gračan, 1:79.387, 10, 16 Šs; 80. 80, 5, 13 Šs;
48.Hanzl, D.: 78.95, 5, 9 Ss;
49. Herman, J.: 80. 157, 1, 12 Os;
50.Heski,T.:76.521,2, 11 Šp;
51. Hitrec, V.: 76. 198. 9, 5 IU; 80.487, 18, 5 IŠ;
52.Horvatić,Z.:76.481, 10,5IU;
53. Hren, V.: 76.191, 8, 2 UŠ + 541, 2, 16 Ss; 77. 168, 3,
10ZŠ + 545,5,21 Ls; 79.585,4,8 IU;80.455,6,
2 UŠ;
54. Hribljan, B.: 76. 7, 12, 6 IŠ; 80.368, 7,22 Oz;
55. Hruška - Dell´Uomo, K.: 77.271, 22, 3 Šf;
56. Hruška, B.: 78.202, 11 ; 18 Ls + 550, 11, 18 Ls; 79.
227,2, 19Ls + 503,8, 19Ls;80. 171,6, 16Ls +
265,8, 18Ls + 377,2, 18Ls + 379, 1, 18Ls + 449,
2, 18Ls;
57. Izetbegovic, S.: 77.29, 12, 2 UŠ + 449, 12,2 UŠ;
58. Ivančević, V: 79. 31, 16, 7, Ob; 80. 161,9, 20 Dv;
59. Ivančić, V: 80.280, 1, 20 Dv;
60.Janjić,N.:76. 142, 13, 3 De;
61.Jureša,B.:76.61,6,2UŠ;
62.Jedlowski,D.:77.55, 11, 12Ss + 507,2, 10 ZŠ;
79.89,26, 10 Os;


63. Jurkovic-Bevilaqua, B.: 78. 19,6, 2 UŠ;
64. Jugović, N.: 79. 573, 6, 8 IU;
65. Kalafadžić, Z.: 76. 185,1,19Ls + 186,1,19Ls+ 187,
1, 19LS + 279, 1, 19Ls + 280,2, 19Ls + 481, 10,5
IU; 77. 199,2,21 Ls +201, 3, 21 Ls + 211,2, Dv +
461,5,4ZŠ;78. 196,5, 18Ls + 400,5, 18Ls;
66. Kolić,B.:76.67, 7,9Rč;
67. Komlenović, N.: 76.457, 10, 2 UŠ; 78. 139, 10, 7 ZŠ;
79. 3, 3, Ob+197,4, 12 Ss + 205,3, 12, Ss + 387,
10, 16 Šs; 80.461, 9, 2 UŠ;
68.Kovačević,J.:76.277,
1, 18Ld + 553, 1,18 Ld;
77.168,3, 10 ZŠ; 78.393, 1, 17 Ld;


69. Kovačić, Z.: 76. 19, 16, 2 UŠ;
70. Kožul, K.: 76.269, 2, 10 Ap; 78. 83, 5, 8 Ap + 250,
6, 5 ŠE;
71. Kraljić, B.: 76.447, 10, 7 ŠE; 79.411, 18,4ŠE;
72. Krejči,V.:76. 191, 8, 2 UŠ;
73.Krivec,A.:76.207, 15, 6 IŠ;
74.Krstinić,A.:76.534,2, 16Ss;77. 111, 1,24 Oz;
78. 19, 6,2 UŠ+103, 2, 17 Ld; 80.94, 1, 18 Ls;
75. Kalinić, M.: 77. 196, 2, 20 Ld; 78. 365,2, 95 Ss;
79.479, 2, 12 Ss; 80. 366, 2, 14 Ss;.
76. Kalinović, D.: 80. 133, 8, 2 UŠ;
77. Klepac, D.: 77. 161,6, 10 ZŠ + 293, 5, 5 IU; 79.356,
19, 6 Zp + 529, 24, 8 IU; 80. 391, 11,4 ŠE;
78. Krnjak, T.: 77.223, 36, 1 Uv; 78.273, 6, 5 ŠE; 79.25,
4, 7 Ob;
79. Kapiten, D. : 78. 517,4, 10 Šp;
80. Kišpatić,J.:78. 193, 1, 18Ls;79. 131, 8, 2 ZŠ + 397,
2, 17 Ko;
81. Knebl, F.: 78.435,4, 1 Uv; 79. 345,4, 6 Zp; 80. 345,
18, 15 Zp;
82. Knežević, I.: 78.7, 12, 3 IŠ; 80.68, 3, 8 Ap;
83. Kaić, Ivi.: 79. 177,4,5 Lv;
84.Karavla,J.:79.333, 12, 1 UŠ;
85. Kornjača, V.: 79. 193, 5, 12 Ss;
86. Kranjčev,R.:79.455, 13,6Zp; 80.219, 14,3ZŠ;
87.Kocijančić,R.:80.514, 3, 16 Ko;
88. Koprivica, M.: 80.29, 15, 2 UŠ;
89. Lovrić, N.: 77.488, 9, 6 IŠ; 80, 17, 8, 5 IŠ;
90. Lukić, N.: 78. 528, 1, 21 Oz; 80. 88, 1, 11 Ko + 517,
1, 11 Ko;
91. Lipovšek,M.: 79. 151,26, 1 UŠ+188,4, 12 Ss;
92.Majkić,M.:76. 112, 1,22 Im;
93.Maurin,Z.:76.19, 16, 2 UŠ;
94. Meštrović, B.: 76.491,4, 9 Rč; 77.41, 7, 9 Rč;
95.Mikloš,I.:76.108, 1, 19Ls + 554, 1, 18Ld; 77.201,
1,21 Ls + 550,2,21 Ls + 333, 1,23 Im; 78. 188,2,
13ŠS+194, l, 18 Ls +547,1,17 Ld; 79.139,6,2
ZŠ + 227, 1, 19Ls + 499,2, 19Ls;80. 170, 1, 18
Ls + 264,2, 18Ls + 262,2, 17 Ld;


96. Milković, S.: 76. 83,4, 10 Ap + 507, 2, 10 Ap;
79.561,8, 8 IU;
97. Munjko, I.: 76.491,4, 9 Rč; 77.41, 7, 9 Rč; 79.455,
13, 6 Zp; 80.25,4, 7 Rč + 133, 8, 2 UŠ;
98. Meštrović, Š.: 78.352, 13, 11 Os; 77. 382,4, 10ZŠ;
99.Martinović,J.:77.
168,3, 10ZŠ;78. 139, 10,
7ZŠ+465, 12, 7ZŠ;
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 71     <-- 71 -->        PDF

[. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997). 179-194


100. Matić, S.: 77.312, 8, 11 Ap; 78. 374,4, 13 Šs;
79.620.7, 12 Ss;
101.Mihelčić,Z.:78. 175,2, 9 Ss;


102. Momčilović, B.: 78.248, 2, 5 ŠE; 79. 569,4, 8 IU;
103.Mudrovčić,A.:78.233,7, 5ŠE + 564, 1,20 Im;
104. Marinković, B.:79.224, 2, 11 Šs; 80. 71, 6, 8 Ap;
105.Marković,Lj.:77. 153, 8, 2 UŠ;
106. Molnar, L.: 77. 334, 1, 23 Im;
107.Markić, S.:79. 177,4,5Lv;
108. Majer, D.: 80.299,40, 7 Rč;
109. Mandić,Đ.:80. 113, 8,2 UŠ;
110. Markoje, Đ.: 80.461, 9, 2 UŠ;
111.Milosevic,M.: 80.514,3, 16Ko;
112. Nežić, P.: 79. 553, 8, 8 IU + 603, 2, 8 IU + 606, 2,
8IU;
m.Nuriković, S.: 79.208, 5, 15 Šs;


114. Opalički, S.: 76. 555,4, 19 Ls; 77. 325, 1,21 Ls +
547, 1,21 Ls; 78.406,4, 18 Ls; 79. 514, 6, 19 Ls;
115.Orlić, S.: 76.51, 10,2UŠ + 97,2, 16 Ss; 77.436, 5,
2 UŠ; 79. 223, 1, 18 Ld +433, 11, 1 UŠ; 80.77, 3,
14 Ss;


116.0stojić,Ž.:78.76, 7, 8Ap;79. 181,7, 12 Ss;


117. Pere, Z.: 76. 567, 2,22 Im;
118.Piškorić,0.:76.87,
10, 14PŠ + 184, 1,18 Ld + 274,
3, 18Ld + 277,2, 18 Ld + 552, 1, 18 Ld+193, 1,
22 Im + 295, 5, 14 PŠ + 300, 7, 14 PŠ + 509, 7, 14
PŠ + 548,4, 150b + 552, 1, 18 Ld; 77. 73, 3, 20
Ld + 76,4, 20 Ld + 198, 3,20 Ld + 325, 6, 20 Ld +
413,2, 20 Ld +523, 3, 20 Ld + 540, 3, 20 Ld +529,
11, 20 Ld+552, 2, 17 Šs; 78.105, 1, 17 Ld+ 187,
1, 13 Šs+ 190,2, 17 Ld+190,2, 17Ld + 391,2,
15 Šz + 393,2, 17Ld + 396,3, 17Ld + 425, 1,20
In; 79. 83, 5, 10 Os+ 89, 26, 10 Os+ 220, 1, 18 Ld
+ 221,1,18 Ld + 222, 1, 18Ld + 379,2, 15 Šs +
381,6, 15ŠS + 398, 1, 16Šs + 493,3, 18Ld + 495,
2, 18Ld + 496,3, 18Ld + 501,2, 19Ld + 615,5,
13 Šp + 627,3, 12Ss + 375,4,9Ap;80.45, 16, 1
Šf+91,3, 17Ld + 93, 1, 17Ld + 95, 1, 18Ls +
176, 1, 18LS + 255, 1, 17Ld + 257, 1, 17Ld +
287,4,21 Im + 403, 27, 14 Ss +431,4, 14 Ss +
435,2, 14Ss + 363,3, lOŠp + 375,2, 15Zp;


119. Pranjić,A.:76. 183, 1, 18 Ld+ 198, 9, 5 IU; 79. 349,
7, 3 IU;
120.Prijić, M.: 76. 502, 5, 10 Ap;


121. Prokopljević, N.: 76.222, 13, 7 ŠE;
122. Prpić, B.: 76.5,2, 1 Uv+ 117, 7,2 UŠ + 289,2, 1 Uv;
77.312.8, 11 Ap + 357,2, 15 Zp; 79. 7,4, 7 0b;
80. 189, 12, 1 Šf+ 285, 2,21 Im + 291, 6,21 Im +
183, 6,0 Ob;
123. Pavletić, Z.: 77. 365, 5, 10 ZŠ;
124.Pelcer,Z.:77. 168,3, 10 ZŠ;
125. Pintarić, K.: 77.441, 8, 2, UŠ; 80.29, 15,2 UŠ;
126.Prolić,N.:77.497, 10,9Rč;
127. Pejović,D.:78.7, 12,3,IŠ;
128. Popnikola, N.: 78.25, 16,2 UŠ;
129. Potočić, Z.: 78. 3, 3, 1 Uv + 269,4, 5 ŠF; 80. 505,4,
8Ap;
130. Prelesnik, H.: 78.423, 2, 20 Im;
131. Petrović, G.: 79. 579,6, 8 IU;
132.Prgin, D.: 79.29,2, 7 Ob;
133. Petrović, F.: 80.281,4, 20 Dv;
134. Pezdirc, N.: 80.471, 8, 6 Št;
135. Popov, M.: 80. 514, 3, 16 Ko;
136. Radovanović, Ž.: 77. 320,4, 10 ZŠ;
137.Rauš,Đ.:77.312, 8, 11 Ap + 324, 1,20 Ld; 80.201,
18, 1 Šf;


138. Radauš,V.:78. 107,5, 19Dv;
139. Raguž, D.:78. 159, 5,7ZŠ;
140.Ržehak,V.:78. 100,3, 14 Zp;
141.Rožan,J.:79.523,6, 8 IU;
142. Rastovski, P: 80.461, 9, 2 UŠ;
143.Segedi,N.:76.35, 16, 2 UŠ + 516, 5, 11 Šp;
80.247, 8, 9 Šp


144. Simunović, M. 76. 74, 9, 10 Ap;
145.Strineka,M.:76.282,
1,22 Im; 77. 176,9, 16,Šz +
213, 2, 23 Im; 78.410, 2, 19Dv + 426, 1,20 Im;


79. 255, 1,20 Dv + 256, 3, 20 Dv;
146. Sabadi,R.:77.259, 11,6 IŠ;
147. Selmanović, A.: 77. 192, 1, 17 Šs;
148. Simić,N.:77.514, 5, 18 PŠ;
149. Spaić, I.: 77.21, 8,4 ZŠ + 467, 12,4 ZŠ;
150. Stefanović,V.:77.497, 10, 10 ZŠ; 78.298,4, 2 Uš;
80.518, 1, 17Ld;
151.Skoko,M.:78.526, 1, 16 Ko;


152. Slabak, S.: 78. 378, 13, 13 Šs;
153. Skender, A.: 79.493, 1,18 Ld;
154. Skorup, V: 79.47, 18,7 0b;
155. Slijepčević, R.: 79.484, 7, 13 Šp;
156. Seletković,Z.:80.201, 18, 1 Šf;
157. Sever, S.: 80. 117, 15, 5 IŠ+ 260,2, 17Ld + 447,2,
17 Ld;
158. Šobat,A.:77.359,5, 10ZŠ;
159. Štromar, Lj.: 77.48, 7, 15 Zp;
160. Šafar,J.: 78. 166,3, 11 Os;
161. Šegulja,N.: 78.477, 12, 7 ZŠ; 80. 201, 18,1 Šf;
162. Šojat,M.:80.233, 14, 6 Št;
163.Šubarić,I.:80. 141, 12, 10 Šp;
164.Tomanić, S.: 76. 523, 11, 16 Ss; 77. 80, 3, 19Šs;78.
240, 5, 5 ŠE; 80.487, 18,5 IŠ;
165.Tkalčić,B.:76.99, 1, 16 Ss; 79. 635, 2, 20 Dv;
166.Tonković,D.:78. 117,4, 19Dv + 259, 3, 5 ŠE;


167. Tortić, M.: 78. 302, 9,4 ZŠ;
168. Trinajstić, I.: 78.496, 9, 7 ZŠ;
169. Tomac, Z.: 77. 391, 3, 10 ZŠ;
170. Turkalj, Z.: 77. 306, 6, 8 Lv;
171.Tikkala,W.:78.88, 7, 13 Šs;
172.Tomašević,A.:79. 11, 14, 7 IU; 80.445, l,22 0z;
173. Topic, J.: 80.201, 18, 1 Šf;
174. Vasiljević, J.: 76.474, 16,2 UŠ;
175. Vajda, Z.: 77. 370, 7, 10 ZŠ; 78.505, 6, 19 Dv;
80.61, 7, 2 UŠ;
176.Vasić,M.:77. 153, 8, 2 UŠ;


177. Vilček, E.: 77.556, 1,23 Im; 80.451, 2,21 Im;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 72     <-- 72 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3 4. CXXI ( 1997), 179-194
178. Vučijak, S.: 77. 320,4 10 ZS; 78.169, 3, 12 Šs;
179. Vrdoljak, Ž.: 77.394, 10, 11 Ap; 80.437, 8, 14 Ss;
180. Vanjković, S.: 78.256, 3, 5 ŠE;
181. Vidaković, M.: 78. 19, 6,2 UŠ; 79. 637, 1, 21 Im;
80.89,2, 17Ld + 520, 1, 18Ls;
182. Vratarić, R: 78.245, 3, 5 ZŠ.:
183.Vasilić,V.:79.638, 1,22 Im;
184.Vondra,V.:80.487, 18, 5 IŠ;
185.Vragolović,J.:80.512,4, 12 Os;
186. Zekić, N.: 76.467, 7, 2 UŠ; 78. 131, 8, 2 UŠ;
79.481,2, 12Ss;
187. Žukina, I.: 79.483, l,6Zp;
188. Žunko,0.: 78.41, 12,4ZŠ + 182, 6, 13 Šs + 421, 2,
20 Im; 80. 522, 3, 18Ls;
Razdoblje 1981-1995. g.


1. Antoljak, R.: 81.200, 2, 18 Dv + 202, 7, 18 Dv + 320,
3, 18Dv;82.83, 1, 18Dv+183, 10 18Dv + 327,
22, 18Dv + 349,2, 18Dv + 351,2, 18Dv + 353,2,
18Dv; 83.555, 10, lODv + 565,2, lODv + 567,2,
10 + 569,2, lODv + 571,5, lODv;
2. Alikalfić, F.: 81.511,7, 15 Šs; 91.91, 1, 9L;
3. Amdrašić, D.: 81.227, 14, 18 Lv;
4. Androić, M.: 82.441, 11, 3 ZŠ; 84.239, 5,4 PC;
86. 313, 6,4 PC;
5.Abony,I.:86.75,3, 15 L +78,4, 15 L; 88. 170, 3, 12 L;
6. Angelov, K.: 86.562,4, 12 Šp;
7.Andrašek,M.:90.435, 1, 13 Im;
8. Antonie, O.: 92. 159, 15,4SČ;
9.Arač,K.:92.375,5, lODv;
10. Anić, 1:83.323,8, 1 Uv;
11. Anić, I.: 95.361, 11,2 IČ;
12. Brezinščak, M: 81. 70, 7, 8 Lv + 77, 2, 8 Lv;
13. Barbalić, Lj.: 82.463, 8, 7 RČ;
14.Brinar,J.:82.207, 13,2 Uš;
15. Brkić, D.: 82.463, 8, 7 RČ;
16. Bedžula,D.:84.450, 1, lOOs + 451,4, 11 Šp; 89.61,
8,6SČ;90. 181, 11,6 SČ;
17.Bičanić,N.:84.311,7,2IČ;


18. Böhm, D.: 83.283,2, 7 Šs; 84.88,3, 14 Zp, 176,
2, 14 Zp;
19. Buckman, B.:84. 175, 1, 7 Šs;
20. Bauer, A. : 85. 534, 2, 18 Dv;
21. Berberović, H.: 85.465, 8, 6 SČ;
22. Bertović, S.: 85.71, 9, 8 Ob + 483, 10 9 Ob; 87.366,
25,4 PC; 88.471, 7. 15 Im+ 577,4, 15 Im;
89.540,4, 14Im + 551, 1, 14Im;90. 104,2, 10L +
314,2, 10 L; 91. 80, 6, 8 Ob+ 233, 5, 13 Im+ 389,
9,80b; 92.337, 11, 5 Ap + 357, 2, 8 L+383, 1, 11
Im + 542, 8, 6 Ob; 93.432, 8, 9 Ob + 527,4, 9 Ob +
554,2, 12 L; 94.432, 7 Ob;
23.Biffl,M.:85. 115,2,9 0b;


24. Biskup,!: 82. 140, 9, 3 ZŠ; 83.489, 9, 1 IČ; 85.317,
8, 2 IČ; 88. 137, 5, 2 IČ; 89. 101, 10, 2 IČ; 93.465,
10, 2 IČ;
25. Bojanim S.: 84.489,4, 1 Uv; 85. 109, 2, 9 Ob + 137,
15, 2 IČ; 86. 323, 9,4 PC; 89. 591, 11, 2 IČ;
90.261, 11,2 IČ; 94.271.12.2IČ;
26. Bura, D.: 85.265, 1, 14 L;
27. Badun, S.: 87. 159, 3, 11 Ob + 675, 4, 10 Ob + 696, 2,
18 Im; 89.224, 3, 14 Im;
28. Božičević, S.: 87.360, 6,4 PC;
29. Bilandžić, I.: 88. 555, 3, 7 Os;
30. Butković, Z.: 88.267, 6, 6 Ap;
31.Babić,I.:89.670,2,
14 Im; 90.426, 3, ÎOL;
93.355,2, 14 Im;


32. Brežnjak, M.: 89.224, 3, 14 Im; 91.445, 3, 1 Uv;
33.Brna,J.:89.27, 12,2IČ; 92.295, 6, 2 PP +421, 10,
1 IČ; 93. 109, 13, 2 IČ; 94.27, 6, 2 IČ; 95. 373, 9,
2IČ;


34. Borzan, Ž.: 89. 557, 10,2 IČ; 92. 197, 11, 9 Ss;
35. Beber, L: 89.591, 11,2IČ; 90.261, 11, 2 IČ;
36. Besendorfer, V: 91. 23, 9, 2 IČ;
37.Beus,V.:91.411, 1,9L;
38.Benko,M.:93.507, 11, 6 SC;
39. Baien, S.: 93.369, 14, 2IČ;
40. Bukvić, I.: 94. 85, 6,2 IČ;
41. Bijelić, B.: 83.477, 12, 1 IČ;
42. Benić, R.: 83. 233, 2, 6 Ss + 292, 2, 9 L;
43.Bezak,K.:83.546, l,6Ss;
44.Benčat,F.:84. 184,2, 16L;
45. Chylak, R.: 82. 166, 2, 16 Ld;
46. Crnković, D.: 82.277, 2, 11 Šp;
47. Cazin, 1:87.457,5,4 PC;
48.Cvitić,M.:87.273,3,8Šp;
49. Cicnjak,L.:88.519, 12, 3 SS;
50. Cividini, R.: 90.420, 5, 10 L;
51.Cafnik,F.:95.356, 1,16 Im;
52. Čop, B.: 83.3, 58, 1 IČ + 139, 54, 1 IČ; 85.288,2, 18
Im; 88. 531,4, 5 SČ; 94.305, 5, 5 SČ;
53.Ćelap,M.:88. 143, 16,5 Ss;


54. Ćukac, N.: 90.383, 12,4 PP;
55.Čampa,L.:93. 182,2, 12 L;
56. Dereta,B.:82. 156, 1,21 Oz;
57. Drinić, P: 82.203,2, 19 Im;
58. Dimitrov, T.: 84.427, 19, 6 SČ; 85. 341, 22, 6 SČ;
86.453, 14,3PP;88.25, ll,4 + PČ + 435, 12,4
PČ;89. 161.7,6SČ+ 187,4, 10Šs + 617, 13,5
PC; 90.395, 10, 5 PC; 91. 521, 12,4PP; 93. 319, 6,
6 SČ + 423, 9, 6 SČ; 94. 105, 10,4 SS + 39,4, 5, 5,
PC; 95.39, 5,5 SČ;
59. Dolenec, Z.: 84. 17, 6, 2 IČ; 93. 123, 7,2 IČ;
60. Drndelić, M.: 84.23, 33, 6IU; 85.376, 9, 10 PŠ;
61. Dizdarević, A.: 85.465, 8, 6 SČ;
62. Despot, R.: 91.273, 12, 2 IČ;
63. Denich, A.: 92. 550,4, 5 Ap;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 73     <-- 73 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list br. 3-4, CXX1( 1997). 179-194
64. Durbešić, R: 91.473, 9, 2 IC; 92.257, 14, 1 IC;
94. 85, 6, 2 IČ;
65. Đurasović, P.": 94.295, 10 5 SČ
66.Đuričić, I.: 86. 215, 10,6SČ;92. 131, 9, 3 PC;
67.Đermanović,A.:88. 143, 16, 5 SS;
68. Eić,N.:81. 170,6, 14 Šp;
69. Em, H.: 91. 92, 3,9 L;
70. Frančišković, S.: 81. 92, 3, 15 Šs;
71.Fukarek, P: 81. 528, 1, 19 Im; 89. 567, 14,2 IĆ;
72. Frković, A.: 85. 175, 5, 11 Ss + 207, 3, 1 Uv + 473, 9,
6 SČ;86.349. 13,4PČ + 499, 1, 18Im + 556,5,
10 Ss;88.519, 12, 3 SS; 89.653, 4, 9 Ss; 90. 109,
2, 13 Im+ 431,2, 13 Im+ 212, 3, 10 L;
92. 348, 5, 9 Ss; 94. 167, 6, 2 IČ; 95. 372, 1, 10 Ss +
382, 1, lOSs;
73. Filipi, M.: 89. 194, 3,7 Ap;
74.Franjić,J.:91.461,5,2IČ;94.262, 1, 10Ss;95. 119,
5,2 IČ;
75.Forgić,M.:95.373,9,2IČ;


76. Figurić,M.:95.253,7,4PČ;
77.Golubović, U.: 81. 179,8, 13 Ss + 241, 16, 8Lv +
381, 13, 15 Šs + 397,3,20 Oz; 83.361, 18,50b;
84.413, 14, 2 IČ; 86. 140,7, 15L; 87.29, 12, 2 IČ
+ 105, 20, 2 IČ + 589, 24, 2 IČ; 88.374, 2, 12 L +
535, 5. 5 SČ; 90. 503, 13,4 PP+ 550, 2, 8 Ob;


78.GračanJ.: 81.211,7,7Zp + 493, 12, 13 Ss; 83.380,
6, 6 Ss; 85.493, 10, 11 Ss + 503,4, 11 Ss;86.435,
11, 5 SS; 87.623, 8, 3 SS + 217, 14, 2 IČ + 247, 8,
4 PC; 89. 363, 9, 5 PC+ 373, 13, 5 PC; 91.245, 16,
2 IČ; 92. 63, 14, 3 PC + 185,4, 6 Ob + 197, 11, 9
Ss; 93. 350, 2, 14 Im; 95. 344, 4, lOSs + 348,6,
10 Ss;


79. Glavaš, M.: 82.253, 10, 2UŠ; 84. 505, 10,4PČ;
85. 153,6,6 SČ + 513, 1, 14L; 87.686, 1, 12 Ss;
88. 65, 11, 5 SČ; 91.49, 6,4 PC + 409, 2, 9 Šp; 92.
57, 6, 2 PP + 568, 2, 9 Ss + 102, 1, 8 L; 95.245, 8,
3PP;
80. Grba. Lj.: 87.313,2,4 PC;
81. Glavač,V.: 85.429, 19, 5, SS; 89.315, 13,3 SS;
82. Gros, K.: 89. 279, 20, 3 SS;
83. Gradečki, M.: 90.295, 12, 7 Os;
84. Grubešić, M: 91. 384, 5, 7 Ss + 497, 11, 3 SS; 92.348,
5, 9 Ss; 93. 237, 15, 2 IČ + 519, 8, 6 SČ; 94. 17, 10,
2IČ + 91,4,2IČ;95.305, 12,2IČ;
85.Getz,D.:95.33,6, 5 SČ;
86.Govorčin,S.:95.391, 15,3PP;


87. Gugić,G.:93.475, 14,3PP;
88. Heski, T.: 81.281, 8, 5 IŠ; 82. 59, 2, 8 Ap + 485, 1, 8
Ap; 85.247, 2, 13 Zp; 86.227, 2, 8 Ap; 88. 159,5,
6 Ap; 89.493, 5, 7 Ap; 90.289, 6, 6 SČ;
89. Hruška, B.: 81. 100, 3, 17 Ls + 196,4, 17 Ls +313, 7,
17Ls + 514,7, 17Ls;82.72, 11, 17Ls+ 176,4, 17
Ls+179,2, 17LS + 319, 8, 17LS+127. 1, 17Ls +
505,7, 17Ls + 512,2, 17 Ls; 83.290,2, 7 Ss +
294, 5, 9 Ls + 393, 1, 9 Ls; 84.256, 3, 17 L + 357,
2, 17 L +481, 4, 17 L +586, 3, 17 L; 85. 184, 2, 12
Šs + 448, 1, 12, Šs + 596, 1, 12 Šs + 601, 8, 15L;
86.73, 1, 13 Šs; 87.681,5, 16L;


90. Hajdin,Ž.:82.431, 1, 19 Im;
91.Hribljan,B.:82.295, 14, 15 Šs;
92. Hanzl, D.: 83.285, 5, 7 Šs; 84.91, 5, 14 Zp + 351, 2,
16L;85. 198,5, 15 L;
93. Herman, L: 83. 387, 1, 12 0z;
94. Horvat,I.:83.541,3,5 0b;
95. Harapin, M.: 84. 239, 5, 4 PC; 86.447, 5, 5 SS;
88.247, 8,4 PC; 91. 193, 10, 4 PC+ 219, 2, 7 Ss;
96. Horvatinović, S.: 84. 199, 9, 1 Uv;
97. Hren, V.: 84. 341, 5, 8 Ap; 88. 291, 3, 15 Im;
98. Hrka,J.:84.523, 13,6 SČ;
99.Hitrec,V.:85.591,3, 11 Ss;
100. Horvatić, Z.: 85. 553, 7, 3 PP; 93.281, 12, 3 PP;
101.Hofer,M.:86. 199, 15, 5 SS;
102. Huber, D.: 88.519, 12,3SS;94. 167, 6,2IČ;
103. Hildebrandt, G.: 89.279, 20, 3 SS;
104. Hus, M.: 93. 309,4, 5 PC;
105.Herak,M.J.:95. 159, 1, 16 Im;
106. Hrašovec, B.: 95.245, 8, 3 PP + 27, 5, 5 SČ;
107. Hranilović, S.: 95.415, 13, 6 PŠ;
108. Ivančević, V.:81. 163,4, 11 Ob+ 277,4, 11 Ob;
82. 87, 2, 19 Im; 83.469, 2, 11 Im + 509, 16, 3 Im;
86.333, 15,4 PC; 87. 191,2, 18 Im; 88.93,2, 15
Im+ 450, 2, 7 0s+ 583, 1, 15 Im; 90.412,4, 7 0s
+ 548, 2, 8 Ob; 93. 86,2, 14 Im + 448, 2, 8 Os;
94.133,3,131m;
109. Isajev,I.P:82.230, l,4IU + 252, 1,4IU;
110. Ilić,A.: 87.694,2, 18 Im;
lll.lnculano,T.:89.581,9,2IČ;
112. Ivanek, V.:91. 173, 19,2 IČ;
113.Ivanek-Martinčić,M.:91. 173, 19, 2 IČ;
114. Ivkov, M.: 91. 107, 23, 2 IČ; 94. 3, 8, 2 IČ;
115. Idžojtić, M.: 92.480,2, 8 L;
116. Ivanović, Ž.: 92.23, 10, 2, PP; 95. 75, 16, 2 IČ;
117. Jakovac, H.:82.231,22,6ŠE;83.477, 12, 1 IČ;
88.255, 11, 4 PC + 367, 5, 5 SČ; 89.488, 5, 7 Ap;
95.354,2, lOSs + 353, 1, 13Dv + 50,4, 13Dv +
109,6, 13Dv + 282,3, 13Dv + 353, 1, 13Dv;
118. Jurčec, V: 84.427, 19, 6 SČ; 85.341,22, 6 ŠČ;
86.453, 14, 3 PP; 88.25, 11,4 PC + 435, 12,4 PC;
89.617, 13, 5 PC; 91. 521, 12, 2 IČ;
119. Jurković, M.: 84.497, 7, 2 IČ; 85.219,4, 2 IČ;
88.327, 8, 2 IČ; 89. 5, 12, 2 IČ + 498, 5, 9 Ss; 90.
237, 13, 2 IČ; 92.249, 8, 1 IČ; 93. 17, 6,2 IČ; 94.
339, 10, 2 IČ; 95.335, 6,4 PC;
120. Jurković - Bevilaqua, B.: 95. 335, 6, 4 PC;
121. Jureša, B.: 88. 51, 14,4 PC; 91.489, 7, 3 SS;
122.Juretić,N.:90. 171, 10, 5 PC;
123.Jurić,P:92.494,2, 11 Im; 94. 134, 1, 13 Oz;
124.Jelačić,D.:93.59, 5, 6 SČ;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 74     <-- 74 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4, CXXI ( 1997). 179-194
125. Jurjević, P.: 94. 365, 2, 10 Ss+ 192, 2, 10 Ss; 95.274,
2, lOSs;
126. Kale, B.: 81. 363, 18, 7Zp;
127. Karavla, J.:81.475, 7, 10Ko;82.263, 11,5IŠ+503,
1, 16 Ld; 94.221, 14,5 SČ;
128. Klepac, D.: 81. 35, 20, 7 Zp; 82.49, 11, 15 Ss + 84,
2, 19Im + 287,8, 15 Šs + 429, 2, 19 Im+ 471, 6, 4
IU; 83.217, 8, 2PC; 84.319, 18,4PČ + 455, 1, 15
Ss;85.3,4, 1 Uv + 61,3, 11 Ss; 86. 87, 2, 18Im +
239,3, 15L+545,4,90b + 554, 1, 10Ss + 583, 1,
18 Im; 87. 276, 1, 11 Ob+ 280, 3, 14Šs + 669,4,
100b; 88.372, 1, 12L+373, 1, 12L + 454,2, 12
L + 562, 1, 12 L+563,3, 12L; 89. 651, 2, 9 Ss; 90.
87, 17,6SČ + 206,6, 10 L; 91.381, 3, 7 Ss; 92. 5,
21, 1IČ+102, 1, 8 L+181,4, 6 Ob+ 353, 2, 8, L;
93.440, 3, 7 Ap +548, 3, 12L;94. 121,2,9L +
189,3, 10Ss;95.359,2,2IČ;
129. Komlenović, N.: 81.211, 7, 7 Zp; 82. 3, 7, 2 UŠ;
83. 193, 13, 1 IČ + 323, 8, 1 IČ; 84. 383, 7, 2 IČ;
86.5, 10,2 IČ + 283, 19,4 PC+ 584, 2, 18 Im;
87. 5, 13, 2 IČ + 403, 11,4 PC + 57, 7, 11, 2 IČ;
88.217, 14, 2 IČ + 247, 8,4 PC+195, 21,2 IČ;
89.243, 18, 3 SS + 363, 9, 5 PC + 373, 13, 5 PP;
90. 117, 10, 2 IČ + 451, 11,2 IČ; 91. 131, 19, 2 IČ
+ 203, 15,4 PC+ 245, 16, 2 IČ 467, 6, 2 IČ; 92. 63,
14, 3 PC+ 397, 10, 1 IČ; 93. 325, 5, lOSs + 350,2,
14Im + 543,5,7Ap + 443,3, lOSs + 566,2, 10
Ss;94. 11,5,2IČ+ 147, 6, 2 IČ + 192, 2, 10 Ss;
95. 169, 10, 2IČ+ 108, 1, lOSs 274,2, lOSs;
130. Kraljić, B.: 81. 381, 13, 15 Ss; 82. 221, 9, 6 ŠE +
359, 8,6 ŠE+453, 9,6 ŠE; 83.361, 18, 5 Ob +
413,8, 1 TČ;85. 211, 8, 2 IČ + 249, 1, 14L+311,
6,2IČ;86. 15, 14, 2IČ + 240, 1, 15L; 87.209, 11,
2IČ;88.5,20,2IČ + 560, 3, 12 L; 89. 89, 1, 12 Dv
+ 201,4, 12Dv + 643,5,7Ap;
131.Kranjčev,R.:81. 107, 12, 3 ZŠ;
132. Krmpotić, M.: 81.280, 1, 20 Oz;
133.Krnjak,T.:81.3,26,6ŠE;84.3,6,
1 Uv;85.295, 14,
lUv;


134. Krstinić, A.: 81.420, 7, 1 Uv; 83.403, 9, 1 IČ;
84. 107,10, 2 IČ; 86. 303,4,4 PC; 87. 577, 11,2
IČ; 88. 105, 10, 2 IČ; 89.200, 1, 12 Dv; 90.45, 18,
2 IČ +227, 9, 2 IČ; 91.261, 11, 2 IČ + 273, 12,2
IČ; 92. 389, 7, 1 IČ; 93. 7, 10, 2 IČ + 313, 5, 6 SČ;
94.33, 5, 5 SČ + 147, 6, 2 IČ; 95. 163, 5, 2 IČ +
139,2,9L;
135. Kišpatić, I.: 82. 161,2, 15 Šs + 162, 1, 15 Šs + 253,
10,2UŠ + 285,2, 15Šs;87.86,2, 14 Šs; 89.509,
2,11 Ob; 90. 170, 1, 11 Šs;
136. Kovačević,P:82. 164, 1, 16 Ld;
137. Kvaternik, A.: 82.407, 16, 12 Šs;
138. Knebl, F.: 83.259, 22, 7Šs + 281, 2, 7 Šs + 452,4,
7 Šs; 93. 330, 3, 10 Ss;
139.Kovačić,Đ.:83.403,9,
1 IČ; 84. 107, 10,2 IČ + 341,
5, 8 Ob; 87.249, 10, 3 SS; 89.445, 18, 3 SS; 91.
333, 11,5 SČ;


140. Križanec,R.:84.213, 12,2 IC + 399, 14, 2 IC;
92.313, 14, 3 PC; 93. 33, 19, 3 PP + 259, 22, 3 PP
+ 383,20, 2 IČ;
141. Krpan, A. P B.: 84. 73, 10, 15 Ss; 89. 591, 11,2 IČ;
90. 261, 11,2 IČ; 92. 568, 2, 9 Ss; 93.23, 10, 2 IČ;
94.271, 12, 2 IČ; 95.75, 16, 2 IČ + 391, 15,3PP;
142. Kaić, M.: 85. 325,4, 2 IČ + 455, 9,4 PC;
143.Kalafadžić,Z.:84.493,3,
1 Uv; 85. 553, 7, 3 PP;
86.549,5, 10 Ss; 87.61, 7, 3 SS+ 84, 2, 12Ss +
277,3, 130b; 89.415, 8,2 IČ; 90. 517, 10,5PČ;
91.509, 12,4 PC; 93.281, 12,3PP+293, 15,5
PČ;94.322, 1, 8 Ap + 323, 2, 8 Ap; 95.437, 3, 16
Im;


144. Kalmeta, R.: 85.411, 8,2 IČ + 573, 6, 6 SČ;
145. Kauzlarić, K.: 85.363, 9, 6 IČ; 88.231, 15 2 IČ;
146. Kljajić,F.:85.579,3,6 SČ;
147.Koenies,H.:85.429, 19, 5 SS;
148. Kolić,M.:85.449,6, 5 SS;
149. Kulaš, I.: 85.43,4, 6 SČ;
150. Krajina, M: 90. 543, 3, 6 SČ; 91.412,4, 10 Šp;
151.Kulušić,B.:86. 127,2,90b; 90.463, 11,2 IČ;
152. Kalajdžić, E.: 87. 700, 1, 18 Im;
153. Krznar, A.: 87. 631, 14, 5 PP; 88. 255, 11.4PČ +
367, 5, 5 PC; 89.484,4, 7 Ap + 488, 5, 7 Ap; 91.
351, 13,5SČ;
154. Kaston,R.:88.317, 10, 2 IČ;
155. Kušan, V.: 88. 80, 2, 13 L + 489, 8, 2 IČ; 89.415,8,
2 IČ; 90. 517, 10, 5 PC; 91. 509, 12,4 PC; 93.281,
12,3PP + 293, 15,5PČ;
156. Kadović,R.:89. 111, 8,2 IČ;
157.Kramarić,Ž.:89.581,9, 2 IČ;
158. Kreutzer, K.: 89. 261, 18, 3 SS;
159. Kajba, D.: 88. 105, 10, 2 IČ; 90.45, 18, 2 IČ;
91.449, 12,2IČ + 261, 11, 2 IČ; 93.212, l,90b +
7, 10, 2IČ + 313, 5, 6SČ;94. 33, 5, 2 IČ; 95. 163,
5, 2 IČ +329, 6,4 PC;
160. Konstadinov, S.:90. 159, 11,4PP;
161. Kružić, T.: 90.63, 8, 2 IČ; 91. 55, 8, 5 SČ; 92. 501,
13, 1 IČ;
162. Kolevska- Pletikapić, B.: 91.23, 9, 2 IČ;
163.Kondres,D.:92.383,2, 11 Im; 94.241, 11,5SČ;
164. Krauthacker, H.: 93.446, 2, 10 Ss;
165. Kučinić, M.: 93.369, 14, 2 IČ;
166. Kljaković, M: 93.413, 9, 6 SČ;
167. Košutić, K.: 93.3009,4, 5 PC;
168.Krejči,V.:95.317,6,3PP;
169. Lovrić,A-Ž.:81. 119, 14, 2 UŠ;
170. Lovrić, E.: 81.451, 18, 7 Zp;
171.Lovrić, N.: 82. 392, 11, 5 IŠ; 84. 155, 7, 3 PP;
85. 561, 5, 5 SS; 87. 125, 10, 2 IČ;
172. Lukić,N.:81. 133, 13,4IU + 532, 1, 18 Dv; 82.489,
1, 10 Ss; 83. 547, 1, 6 Ss; 84. 86,2, 14 Zp + 564, 1,
15 Ss + 565, 1, 15 Ss + 251,2, 16L;85.80,4, 16
Oz + 594, 1,11 Ss;86.69,4, 14 Oz+105, 28, 9 0b
+ 147,2, 15L;87. 149, 9, 3 SS + 167,4, 12Ss +


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 75     <-- 75 -->        PDF

[.Maričević:KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list br. 3^1, CXXI ( 1997), 179-194


171,1,15 L; 88.115,10,2IČ;89.75,7, 10Ss;90. 198
111,2, 13 Im; 92. 113, 10, 1 IČ + 327,4, 3 PČ+ 199
501,13, 1IČ; 200
173 Lneniček, Z.: 83.247, 6, 3 SČ; 85. 64, 7, 11 Sš; 201
94.235, 5, 5 SČ;


174 Leiner, S.: 85.223, 11,2 IČ; 202


175 Ljuljka,B.:85.591,3, 11 PŠ; 86. 95, 10,4 PC; 203


176 Luketić, S.: 87. 508, 9,4 PC; 204


177 Lončar, N.: 88. 143, 16, 5 SČ; 205


178 Litvay,T.:89.557, 10, 2 IČ; 206


179 Lovrić,I.:92.451,6,4SČ; 207


180 Majer,D.:81.530,2, 19 Im; 83. 71, 25, 3 SČ; 208
84.375, 1, 19 Dv; 92. 141, 9,4 SČ; 209
181 ManojIović,R.:81. 147, 8, 7 Zp; 82.21, 12,7Rč;
83.445,5, 12 Oz;
182 Martinović, I.: 81. 527,4, 19 Im; 87.391, 12,4 PC;
92.238,3,11 Im;


183 Meštrović, S.: 81. 35, 20, 7 Zp; 84. 515, 7, 5 SS; 210
85.243,3, 11 Ss; 89.423, 21, 3 SS; 90.405, 7, 9 211.
Ss; 91.333, 11, 5 SČ; 93. 539,4, 9 Ob; 95.409, 6, 5
SČ+144, 14, 11 PŠ; 212.


184 Mikloš,I.: 81. 193,3, 17Ls + 381, 13, 15 Šs; 213
82.62,2, 16Ld + 66,2, 17Ls + 315,2, 16Ld + 214.
317,2, 17LS + 501, 1, 10Ss;83. 101,2,9PČ +


215.
104, 2, 9 PC + 361, 18, 7 Šs + 398, 3, 9 Ls + 463, 2, 216.
9 Ls + 553, 2, 8 Ld; 84. 9, 7, 2 IČ + 252, 2, 7 Šs +
254.2, 17L+353,4, 17L + 457, 14, 13 Šs; 85. 87, 217.
2, 15L + 266,3, 15 L+ 598, 3, 15 L; 86.470, 2, 11


218.
Šs + 478, 1, 16L + 479,3, 16L + 576,2, 16L;87. 219.
175.3, 16L + 209, 11, 2 IČ+ 287, 3, 16L + 680, 1,


220.
15 L; 88.78, 3, 12 L + 405, 18, 2 IČ + 541, 13,5
SČ;89.90, 1, 12DV+173, 14,6SČ + 345, 18,2
IČ;90.527, 16,6SČ;91. 151, 12,2 IČ + 365, 16,5
SČ; 92. 123,8, 1 IČ + 457, 15,4 SČ +523, 7, 3 PC;
93.147, 15,6SČ;


185 Mrzljak, 1.: 81.477,49 Ap; 93. 582, 2, 14 lm;


186 Munjko,I.:81.451, 18,7Zp;


187 Mayer, B.: 82. 3, 7,2 UŠ; 84. 383, 7, 2 Šs; 86. 519, 9,
6SČ;87.19, 7, 2 IČ; 90.251,9,2 IČ+ 451, 11,2
IČ; 91. 131, 19,2 IČ; 95. 383, 7,2 IČ;
Mlinšek, D.: 82. 33, 5, 1 4 Šs; 86. 124, 3, 9 Ob;


189 Maksimović, M.: 83.253, 6, 3 SČ;


190 Marinček, L.: 83. 97,4, 5 0b;


191 Markoja,Đ.:83. 193, 13, 1 IČ;


192 Matić, S.: 84. 131, 5, 15 SS + 391, 8,2 IČ; 86.237, 2,
15 L +307, 6,4 PC; 87. 143,6, 3 SS+ 673,2, 10
Ob; 89.39, 15,4PP + 80, 1, 12 Dv + 423,21,3 SS;
90.213, 13, 13, 2 IČ; 91.345, 5, 5 SČ; 94. 71, 9, 2
IČ; 95.287, 6, 1 Uv;


193 Mrvoš,N.:84. 56, 5, 20 Oz;


194 Movčan, 1:85.567,6,5 SS;


195 Marinković, B.: 87. 77, 7, 7 Ap;


196 Martinić, L.: 87.645, 11, 5 PP; 88.497, 10, 2 IČ; 221.


90. 133, 7, 2 IČ; 91. 33, 15, 2 IČ + 553, 6, 5 SČ;
197. Milinović, I.: 87.696, 2, 18 Im;
Milković, S.: 87.441, 5,4 PC;
Mornar, L.: 87.69, 7, 6 SČ;
Matezić,M.:88.540, 1, 16 Oz;
Maurin,Z.:88.582, 1, 15 Im; 90. 560, 1, 13 Im;


93.581, 1, 14 Im; 95, 160, 1, 16 Im;
Mužinić,J.:88.447,3,5SČ;
Meštrić,B.:88,5,20,2IČ;
Miler, N.: 88. 367, 5, 5 SČ; 89.488, 5, 7Ap;
Miljković, D.: 88.317, 10,2IČ;
Mrdenović, S.: 90.335,1,13 Im;
Majer,Ž.:90.45, 18, 2 IČ; 93.213, 7, 13 Dv;
Miloš, B.: 90.273, 11,4PP;
Medvedović, J.: 91. 303, 14, 3 SS + 539, 3, 7 Ss;


92.41, 16, 1 IČ + 290, 1, lODv + 415,5, 1 IČ; 93.
253, 6, 3 PP+ 568, 2, 10 Ss+ 187, 7, 10 Ss + 194,
2, 10 Ss +446, 2, 10 Ss; 94. 349, 8, 3 PP + 38, 1, 12
Dv;


Mudrovčić,A.:91.86,2,7Ss;
Manojlović, L.: 92.421, 10, 1 IČ; 94.27, 6,2 IČ;


95. 373, 9, 2 IČ;
Marušić,R.:92.447,4,4SČ;
Mayera, M.: 92.421, 10, 1 IČ; 94. 27, 6, 2 IČ;
Miočić,D.:94.357, 7, 5 SČ;
Milković, J.: 94.38, 1, 12 Dv;
Mrva,R: 94.203, 18, 2 IČ; 95. 15, 11,2 IČ+ 133, 6,
5SČ;
Mihsin,Kh.N.:81.469, 7, 10 Ko;
Mayer, R.: 89.299, 15, 2 IČ;
Markota,I.:94.91,4,2IČ;
Maričević L: 84. 551, 9, 8 Ap + 259,24, 19 Dv +


283, 13, 19Dv+ 186,3, 19Dv + 296,4, 19Dv +
300, 5, 19 Dv + 376, 2, 19 Dv; 85. 89,4, 19 Dv +
269, 11, 19Dv + 280,7, 19Dv + 404,5, 19Dv +
93, 7, 19 Dv; 86.225, 2, 7 Šs, 260, 3, 17 Dv + 82,
5, 17Dv+ 150, 11, 17Dv + 241,6, 17Dv + 262,2,
17Dv + 579,4, 17Dv+ 161,3, 17Dv + 264,2, 17
Dv;87. 178, 12, 17Dv + 290, 12, 17Dv + 302,2,
17DV + 688, 31, 17Dv;88. 84, 7,14 Dv+180,3,
14Dv + 286,5, 14Dv + 380,3, 14Dv + 383, 14,
14DV + 382, 1, 14Dv + 461,3, 14Dv + 569,4, 14
Dv;89.83,2, 12Ob + 205, 10, 12Dv+513, 15, 12
Dv + 528,6, 12Dv + 534,6, 12Dv + 388,5, 12Dv


+ 665,3, 12Dv;90. 106, 3, 12Dv + 215,2. 12Dv+
217,7, 12Dv + 320,2, 12Dv + 429,2, 12Dv +
557,3, 12 Dv; 91. 95, 3, 11 Dv + 223, 10, 11 Dv +
416,20, 12Dv + 522,33, 12Dv + 565,3, 12Dv;
92.225, 10, lODv + 359, 16, lODv + 486,5, 10
Dv + 572,4, 10 Dv; 93.74, 12, 13Dv+196, 12, 13
Dv342,8, 13Dv + 456,4, 13Dv + 570,4, 13Dv +
574,3, 13 Dv; 94. 53, 10, 12Dv + 63.2, 12Dv +
126,6, 12Dv+195,5, 12Dv + 325,4, 12Dv +
371, 15, 12Dv;
Nežić, P: 87. 316, 31,4 PC + 446, 11,4 PC + 462, 8,
4 PC + 470, 23,4 PC + 493, 15,4 PC + 508, 9,4
PC+ 532, 12,4 PC;
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 76     <-- 76 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4, CXXI (1997), 179-194
222.Nikšič, R.: 88.317, 10,2 IC;


223. Novak, N.: 89. 119, 13. 3 SS;
224.Nikolandić,Đ.:92.295,6,2PP;93. 109. 13,2IČ;
225. Novotny, V. 92.291,4, 2 PP;
226.Neff,M.:93.551, 1, 12 L;
227. Novosel, D.: 94. 167, 6, 2 IČ;
228. Njakara, B.: 95. 305, 12, 2 IČ;
229. Opalički, K.: 81. 55, 8, 3 ZŠ; 91.483, 5, 2 IČ;
92. 283, 7, 2 Zp;
230. Opalički, S.: 92.241, 2, 11 Im;
231.Orlić, S.: 81.219, 8, 2 UŠ; 83.207, 10, 1IČ;84.209,
4, 2 IČ; 85.47,4, 7 Šs + 373, 3, 7 Šs; 86.59, 2, 7
Šs; 87.221,27, 2 IČ; 88.91,2, 15 Im+ 294, 1, 15
Im; 89. 17, 9, 2 IČ; 90.369, 13, 2 IČ; 92.271, 6, 2
PP; 93. 361, 8, 2 IČ; 94. 139, 8, 2 IČ; 95. 169, 10, 2
IČ + 441, 1, 16Im;


232. Oreščanin, D.: 83. 548, 5, 8 Ld;
233. Oštrić, I.:84.61, 12, 10 Os; 87.656, 12, 9 Os; 89.69,
6, 8 Os; 90. 199, 3, 7 Os;
234. Obad - Šćitaroci, M.: 88. 37, 14, 4 PC;
235. Orešković, Ž.: 88. 143, 16, 5 SČ;
236. 01ujić,Z.:93.413,9,6SČ;
237. Ocvirek, M: 94. 139, 8, 2 IČ;
238. Pavletić,Z.: 81.451, 18,7Zp;
239. Petrović, F.: 81. 523, 3, 18 Dv; 83. 307, 11, 10 Dv;
84. 364, 5, 19 Dv; 85.290, 2, 18 Im; 88. 185, 1,15
Im+ 186, 1, 15Im + 484, 1, 15Im + 581, 1, 15Im;
89.668,2, 14,Im;91.568, 1, 13Im + 569, 1, 13Im
+ 570,2, 13 Im+ 572,2, 13 Im; 94. 134, 1, 13, Im;
95.219, 1, 16Im;
240.Piškorić,O.:81.79, 9, 11 Ob+ 187,2, 16Ld+ 190,
4, 16Ld + 289,5, 14 Šp + 311,2, 15Šs + 318,l,
17,Ls + 393,4, 12,Os + 401, 1, 17Ls + 481,3, 11,
Ob+ 485, 8, 12 Os+ 520, l,20Oz + 319, 1, 17 Ls
+ 484, 1,20 Oz; 82.61, 1, 16Ld + 68,5, 17Ls +
149,8, 12ŠS+168, 1, 16Ld+ 162, 1, 16Ld+ 171,
3, 16Ld+175, 1, 17Ls + 275,2,8Ap + 279,4,9
Os + 310,4, 16Ld + 314,2, 16Ld + 403,4, 12 Šs
+ 425,3, 17LS + 428, 1, 19Im + 486, 3, 8 Ap +
504, 1, 16Ld + 514, 1, 17Ls + 528,3, 18Dv;83.
103, 2, 9 Ls + 113, 3, 11 Im + 237, 1, 8 Ld + 239, 3,
9 Ls + 387, 2, 12 Oz + 389, 2, 8 Ld + 391, 2, 8 Ld +
457, 3, 8, Ld + 460, 2, 8 Ld + 461,2, 8 Ld + 465, 2,
10Dv + 544,2,5Ob + 379, L7ŠS + 238, l,9Ls +


450.2, 12PZ + 581, 1, 12 Oz; 84. 83, 3, 15, Ss +
96,2, 16, L +98,2, 17L+100, 1, 17L+101,2, 18
Im+178, 1, 14Zp + 560,4, 13 Šs+179,5, 16L +
244,5, 16L + 249,3, 16L + 305, 1, 18Im + 306, 1,
18Im + 346,2, 16L + 349,2, 16L+353, 1, 17L +
361.3, 19DV + 456, 1, 15 Ss + 471, 1, 13 Šs + 568,
1, 12Šs + 474,4, 17L478, 1, 17L + 479 2, 17L;
85.84, 1,15L+ 169, 6,90b+ 189,2, 14L + 202,
2, 15L + 246, 1, 15L + 25L2, 14L + 262,3, 14L


+ 385,3, 12 Šs + 388,2, 14L + 390, 1, 15L + 391,
2, 15 L+ 513,4, 15 L+ 517, 1, 15 L+ 518, 1, 15 L
+ 583, 3, 8 Ob+ 597, 2, 14L + 600, 1, 11 Ss + 288,
2, 18 Im+ 287, 1, 18 Im ; 86. 74, 1, 15 L+133, 5, 9
Ob+ 138,2, 15L + 230,2,9Ob + 232,5, 13Šs +
238, 1, 16L + 333, 15,4PČ + 363, 14,4PČ + 472,
1, 13ŠS + 475, 1, 15L + 496, 1, 190z + 546,2,9
Ob+ 566, 5, 15L + 570, 1, 15 L+572, 2, 15 L +
574,2, 16L+589, 1, 18Im + 590, 1, 18Im + 235,
1, 16 L; 87. 88, 1, 14 Šs + 162,4, 11 Ob+172,4,
15L + 283, 1, 14Šs + 284,2, 15L + 286, 1, 15L +
552, 2, 4 PC + 687, 1, 12 Ss + 698, 2, 18 Im + 89,
3, 15 L;88. 167,2, 11 Šs+ 169, 1, 12L+ 172,2, 13
L+174,2, 13 L + 273, 4, 8 Ob + 277, 3,8 Ob +
280.2, 13 L + 282,3, 12L + 284, 1, 13L+376,2,
12L + 378,2, 12L + 456,3, 12L + 459,2, 12L +
480, 3, 15 Im + 558, 2, 10 Ss + 566, 2, 13 L; 89. 55,
4,4PP+85,3, 11 L + 92,3, 14Im+94,2, 14Im +
197.3, 12DV + 387, 1, 12 Dv + 504, 5, 9 Ss +511,
2,Dv + 544,3, 14 Im+ 660, 2 12Dv + 664,2, 11
L;90. 192,3,7Os + 202,2,7Os + 316,4, 10L +
336, 1, 13Im + 415, l,80b + 416, 1,80b+417,
l,80b + 418, 1, 10L + 419, l,80b + 425, 1, 10 L
+ 206,6, lOIm + 555,2, 10L;91.32, l,9L + 73,
5, 6 Ob + 405, 2, 9 L + 407, 2, 9 L + 548, 2, 9 L +
550, 2, 9 L+ 398, 2, 8 Ob; 92. 77, 10, 3 PC + 103,
L8L+104, 3, 8 L+ 189, 8, 7 0b + 218, 1,8L +
223,2, 8 L + 277, 5, 2 PP + 354, 3, 8 L + 472, 3, 8 L
+ 475, 2, 8 L + 477, 3, 8 L +482, 2, 8 L +483, 2, 8 L
+ 492, 2, 11 Im + 554, 5, 7 Ob + 559, 2, 8 L; 93. 64,
2, 12L+139,6,6SČ+163,9,9 0b+172,5, 12 L
+ 177,3, 12L+ 180,2, 12L + 333, 1, 11 Šs + 334,
1, 11 Šs + 335,2, 11 Šs + 336,3, 12L + 340,2, 12
L + 450,2, 12L + 452,2, 12L + 489, 18,4SS +
534, 5, 9 Ob + 552, 2, 12 L; 94.331, 7,4 PC + 311,
4,5SČ + 253,5,6 0b + 47,2,9L + 48, L9L + 49,
1,9L + 50,2,9L + 123, 1, 9 L+183, 1, 9 L+ 184,
L9L+185, 1,9L+ 186, L9L+187, 1,9L +
188, 1,9L +258, 1,9Ob+ 259, l,9L + 260,2,9
L+317, L9L+318, L9L + 319, l,9L+320, 1,
9L + 45, 1, 11 Šs + 315, 1, ll,Šs + 316, 1, 11 Šs +
369,2, 11 Šs;95. 189, 11, 5, SČ+ 415, 13,6PŠ
+210, 5, 7 Ob+ 44,2, 8 Ob+ 435, 1,8 Ob+ 46, 2,
9L + 47, L9L+104, 1,9L+ 141, 1,9L + 215,2,
9L + 261, L9L + 267, l,9L + 268, l,9L + 280,
2,9L + 433,2,9L + 405, l,9L+270,4, 10Ss +
142,2, 12ŠS+ 168, 1, 12ŠS + 200, 1, 12Šs + 218,
2, 12 Šs;
241.Posavec,K.:81.532,2, 19 Im; 85.691, 1, 18 Im;


242. Pranjić, A.: 81. 167, 3, 11 Ob; 86. 319, 3,4 PC;
88.478,2, 15; 92.243, 1, 11 Im;
243. Prebježić, P: 81. 331, 22, 2 Uš;
244. Prpić,B.:81.331,22,2Uš+411,
1, 16Ld + 512,2,
16 Ld; 82. 521, 2, 18Dv + 92,2, 1 Uv; 83. 111,2,
11 Ob; 85. 107,2, 9 Ob + 429, 19, 5 SS + 541, 11,2
IČ + 589,2, 8 Ob; 86.273, 5, 1 Uv + 279, 3,4 PC;
87.41, 12, 3 SS+ 53, 8, 3 SS+135, 7, 3 SS+ 668,


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 77     <-- 77 -->        PDF

I. Maričcvić: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995
Šumarski list br. 3-4, CXX1 ( 1997), 179-194
1, 10Ob;88. 101,3, 1 Uv+ 183, 1, 15Im+ 193,2,
1 Uv + 282, 1, 12L+ 195, 21, 2IČ; 89.233,2, 1


Uv +235,8,3 SS+ 423,21,3 SS; 90.209,4, 1 Uv


+ 552,3,9Ss + 213, 13,2IČ;91. 105, 1, 1 Uv +
107, 23, 2 IČ + 443,2, 1 Uv + 381, 3, 7 Ss; 92. 301,
12, 3 PC + 515, 8, 2 PP; 93. 5,2, lUv + 359,2, 1


Uv;94.283,6,3PP + 321, 1, 9L + 3, 8, 2 IČ + 65,
1, 13 Im; 95.407,2, 5 SČ;


245. Petrović, S.: 83.467, 2, 11 Im;
246. Pintarić,K.:83.331, 16, 1 IČ;84.384, 1, 16L;
88.301, 16, 2 IČ; 89.397, 18, 2 IČ; 91. 5, 18, 2 IČ;
247. Poštenjak, K.: 83,421, 16, 1 IČ;90.295, 12, 7 0s;
93.352,2, 14 Oz;
248. Puškar, I.: 86. 129, 2, 9 Ob;
249. Pešut, B.: 87.524, 8,4 PC;
250. Pezdirc,N.:87.5, 13, 2 IČ; 88.217, 14, 2IČ;
90.251,9,2 IČ; 91.4, 67, 6, 2 IČ;
251.Pelcer,Z.:88. 184, 1, 15 Im;


252. Potočić, Z.: 89.476, 5, 7 Ap; 90. 195,4, 7 Os;
253.Prka, 1.: 89.463, 13, 3 SS;
254. Pleše, B.: 90.436, 1, 13 Im;
255. Potkonjak, A.: 88.317, 10, 2 IČ;
256. Pasa, E.: 89.27, 12,22 IČ;
257. Petrić, B.: 91.273, 12,2 IČ;
258.Presečan,M.:92. 151, 8,4 SČ;
259. Petrić, I.: 92.290, 1, lODv;
260. Perivar, R.: 93.281, 12,3PP;
261.Petreš,S.:93.23, 10,2IČ;
262. Prusa, E.: 85. 507, 3, 14 L;
263.Pičman, D.:95.91, 13, 2 IČ;
264.Perić,Z.:95. 133,6,5 SČ;
265. Pfeifer, D.: 95.431,2, 10 Ss;
266. Ranogajec, B.: 81. 155, 8, 5 IŠ + 353, 10, 5 IŠ;
83. 61,10, 1, IČ; 85.27, 12, 2 IČ; 86.429, 6, 3, PP;
90.151,7.4PČ; ´
267. Rastovski,P.:81.211,7, 7 Šs; 83. 193, 13, 1 IČ;
86.5, 10, 1 Uv; 88.217, 14,2 IČ; 90.451, 11,2 IČ;
91. 131, 19,2 1Č + 203, 15,4PČ + 245, 16,2 IČ;
95. 169, 10,2 IČ;
268. Rauš, Đ.: 81. 331, 22, 2 UŠ; 82.93, 13,4 IU + 423,2,
10 Ss; 83.235,2, 8 L; 84. 131, 5, 15 Ss + 147, 7, 5
SS + 225, 14,4 PC; 85. 117, 10, 2 IČ + 329, 12, 5
SS; 86. 177, 11, 2 IČ; 87,679,1, 15 L; 88.351, 10,
5 SČ; 90. 5,40, 2 IČ + 213, 13,2 IČ + 341, 16, 2
IČ; 94.289, 6,4 PC; 95. 125, 8, 5 SČ;
269. Rončević, Š.: 81.480,4, 9 Ap;
270. Rajčić, M.: 82,20, 1, 20 Oz;
271.Rebula,E.:83.225,8,3SČ;
272. Ržehak, V.: 85.510, 3, 13 Zp;
273. Rožan, J.: 87.493, 15,4 PC;
274. Ruff,R.:88.519, 12, 3 SS;
275. Raguž, D.: 90.475, 7, 2 IČ + 212, 3, 10 L; 91,285,
17,2 IČ;92. 87, 10, 3 PC+ 235, 3, 11 Im + 431, 16,
3 PC; 93. 519, 8, 6 SČ; 94.91,4, 2 IČ +51, 1,
9L;
276. Regent, B.: 90.295, 12, 7 Ob;
277. Rado, L.: 91.99,2, 13 Dv;
278.Radišić,B.:94. 167,6,2IČ;
279. Sabadi, R.: 81.427, 13, 6 ŠE; 82.231. 22, 6 ŠE +
367, 9, 6 ŠE; 83.477, 12, 1 IČ; 84. 189,2, 18 Im;
85. 7, 10,2 IČ + 119, 6, 2 IČ + 125, 12, 2 IČ; 86.
569, 1, 15L;87. 197, 11, 2 IČ; 88.255, 11,4PČ +
367, 5, 5 ŠČ; 89.481, 3, 7 Ap + 488, 5, 7 Ap; 93.
53,6,6SČ;
280. Sabljica, B.: 81.257, 19, 8 Lv;
281.Stefanović,V.:81.98,2,
16Ld;83. 117, 12, 11 Im +
456,2, 8 L;


282. Stojković,M.:81. 103, 1, 19 Im; 83.499, 9, 2 PC;
85.586, 3, 8 Ob; 88. 176, 1,7 Os; 89. 191,3, 10 Šs;
90. 546, 2, 6 SČ; 95. 183, 6 , 5 SČ + 436, 1, 8 Ob;
283.Strineka,M.:81.406,2,
19 Im; 82. 86, 1, 19 Im;
84.369,6, 19 Dv;


284. Sekalec, Z.: 83.403, 9, 1 IČ;
285.Sertić,V.:83.403,9, 1 IČ;
286. Spirovski, J.: 84. 117, 13, 2 IČ;
287. Slačanac, M.: 85. 579, 3, 6 SČ;
288. Segedi,N.:86.413, 16, 3 PP; 87.613, 10,4 PC;
89. 143, 9, 6 SČ; 91. 317, 15, 3 SS +436, 3, 12 Dv;
92. 531,6, 3 PC;
289. Sever, S.: 86.229, 1, 8 Ap; 91.542, 6, 7 Ss;
290. Salopek, M.: 87.532, 12,4 PC;
291. Seletković, Z.: 88. 195, 21,2 IČ; 91. 107, 23,2 IČ;
94. 3, 8, 2 IČ + 283, 6, 3 PP; 95. 361, 11, 2 IČ;
292. Schutt, P.: 89. 329, 5, 3 SS;
293. Schulz, H.: 89.335, 10,3 SS;
294. Sabljak, S.: 90.284, 5,6 SČ;
295. Starčević, I.: 84.447, 3, 8 Ap; 92. 331, 6,4 SČ;
94. 386, 1,13, Im; 95.105, 3, 5 SČ + 207, 3, 5 SČ +
341,3,5SČ + 269, 1, lOSs;
296. Skorup, V.: 93.237, 15, 2 IČ;
297. Schreiber,P.: 94.66,2, 13Im+133, 1, 13 Im;
298. Sinković, I.: 95.237, 8,2 IČ + 391, 15, 3 PP;
299. Sikora, J.: 95. 323, 6,4 PC;
300. Smojver, D.: 95.440, 1, 16 Im;
301. Spajić, I.: 82. 174, 1, 17 Ld;
302. Svilar, M: 84. 337,4,8 Ap;
303.Štahan,Ž.:81.309,3, 13 Ss; 82. 159,2, 10 Ss;
304. Štromar, Lj.: 81. 63, 7, 7 Zp; 82.377, 15, 7 RČ;
84. 17, 6,2 IČ;
305. Šojat, M: 85. 39,4,2 IČ; 88.76, 1, 7 Os + 361, 5,
5SČ;
306. Špoljanć,V.:85.519,9, 19Dv + 609, 7, 19Dv;
86.169,2, 18 Im; 89. 549, 2, 14 Im; 92. 107,2,11
Im + 578,2, 11 lm + 579, 1, 11 Im;
307. Šajković, A.: 86. 189, 9, 2 IČ; 88. 137, 5,2 IČ;
90. 141. 9, 2 IČ; 93.403, 9, 3 PP; 95. 179,4,3PP;
308. Šarčević, S.: 86. 587, 1,18 Im+ 588, 1, 18 Im;
90.433,2, 13 Im;
309. Šolić, P: 88.423, 12,4 PC + 507, 11 4 PC; 89. 153,
8,6SČ;
310. Španjol,Ž.:88.351, 10, 5 SČ; 90.357, 12, 2IČ;
94.153, 14, 2IČ;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 78     <-- 78 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list bi. 3 4, CXXI ( 1997), 179-194
311.Soštarić,V.:89. 168, 5, 6 SC;


312. Štraser,R.:91.238, 2, 13 Im;
313.Šatić,A.:95. 104, 1,9 L;
314. Šojat,V.:91. 173, 19,2IČ;
315. Šašić, M: 93. 369, 14,2 IČ;
316.Terzin,V.:81.353, 10, 5 IŠ; 83. 525, 11,3 SČ;
90. 151,7,4PP;
317. Tkalčić, B.: 81. 294, 15, 14 Šp;
318.Tomanić, S.:81.29,#5,6ŠE+ 176,3, 13 Ss; 82. 39,
10, 14, Šs + 477, 7* 14 Šs; 83.450, 2,4Šs + 536,4,
4Šs;84. 163, 12, 7 Šs; 85. 113, 2, 90b + 117, 2, 9
Ob+ 252, 10, 14 L; 86. 509, 10, 5 SS+ 529, 16,7
Šs; 87.259,6, 3PP89. 119, 13, 3 SS; 92.219,4, 8
L; 93. 107,2, 13Dv + 557,6, 12 L; 94.263,4, 10
Ss; 95.277, 3, 10 Ss;


319.Tomašević,A.:81.441, 10, 2, UŠ; 83. 347, 13, 1 IČ;


84. 341, 5, 8 Ap; 91. 78, 2, 7 Ss; 92.125, 15, 5, Ap;
93.225, 11, 2IČ + 93, 15,2IČ;94. 173,9,5SČ;
95.3, 11.2IČ+ 227, 10,2IČ;
320. Topić, V.: 81.403, 3, 19 Im; 90.441, 10,2IČ + 273,
11,4PP +71,5,21c;92.11, 10,2PP + 407, 8, 1
IČ; 95.299,5,2, IČ;
321.Tomašegović,S.:82.435,6, 1 Uv + 515,2, 1 Uv;
322.Tomašić,Z.:82. 107, 17,4IU;
323.Tonković,D.:83. 107, 1, 11 Im+ 299, 8, 10Dv +


425,20, 3 SČ; 84. 103,2, 18 Im; 85. 528, 6, 19Dv;
89.215,9, 8 Os; 94. 124, 1, 12Dv+ 125, 1, 12Dv


+ 386, 1, 13 Im; 95.201, 6, 5 SČ;
324.Tomek,R.:86.482, 10, 17Dv + 497, 1, 18Im;
90.223,2, 12 Dv;


325. Tomičić, B.: 86.29, 16, 6 SČ; 87. 517, 7,4 PC;
326. Tironi, .111. 87.429, 6,4 PC + 435, 4,4 PC;
327. Tomašević, J.: 90.333, 2, 13 Im;
328.Tkalec, S.: 90.483, 19, 3 SS;
329. Trinajstić, I.: 90. 127, 5,2 IČ; 92. 389, 7, 1 Uv;
93. 131, 7, 3 PP, 531,3,9 Ob; 94. 81,4, 2 IČ;
95.223,4, 2 IČ;
330. Trajković, J.: 91.273, 12, 2 IČ;
331.Tiljak,A.:92.537,5,4SČ;
332. Tomljenović, J.: 93. 237, 15, 2 IČ; 94.91. 4, 2 IČ;
95.305, 12,2 IČ;


333.Tomaz,I.:95.91, 13, 2 IČ;


334.Tikvić,I.:95.361, 11,2 IČ + 322, 1, 12 Šs+ 304,1,


15 0z;
335.Tolić, I.: 95.261, 6, 5 SČ;


336. Tomičić, V.: 87. 517, 7,4 PC;
337.Tomić, I.: 94. 267, 1, 13 Im;
338. Urošević, B.: 89.27, 12, 2, IČ; 92.295, 6, 2 PP;
93. 109, 13,2, IČ; 95.373, 9, 2 IČ;
339. Vidaković, M.: 81. 189, 1, 16Ld + 400, 1, 17, Ls;
82. 163, 1, 16Ld + 309, 1, 16,Ld;84. 184,2, 16L;
88.335, 16,3 SS;89.91, 1, 12Dv + 200, 1, 12Dv
+ 547,2, 14 Im;
340. Vinković, Đ.: 83. 525, 11, 3 SČ;
341. Vladisavljević, S.: 84.539, 9, 9 Ob + 548, 3, 9 Ob;
88.466, 5, 9 Ob; 89.227, 2, 14 Im;
342. Vondra, V: 84. 537,2, 7 Šs; 89. 133, 9, 3 SS + 603,
13,2IČ;
343. Velašević, V.: 85.180,4, 16 Oz.
344. Vukelić, J.: 85. 17, 10, 2 IČ + 235, 7, 6 SČ; 86. 177,
11,2IČ;88. 125, 11,2IČ + 351, 10, 5, SČ; 89. 75,
7, 10 Šs; 90. 357, 12,2 IČ; 91. 163, 10,2 IČ; 92.27,
13, 1, IČ + 570, 2, 9 Ss; 94.283,6, 3 PP; 95.293,
12, lUv;
345.Vilček, E.: 86.492, 5, 17, Dv; 88. 82, 2, 14Dv+ 178,
2, 14Dv + 397,2, 14Dv + 463,2, 14Dv + 573,4,
14 Dv + 574, 2, 14 Dv 576, 1, 14 Dv;


346. Vranješ, N.: 86. 586, 1, 18 Im;
347.Velić,I.:87.349, 11,4 PC;
348. Vucelić, N.: 87.414, 9,4 Pč + 425,4,4 PC;
349. Vrdoljak,Ž.:90.71,5,2,IČ;91.98, 1, 13 Im;
350.Vrbek,B.:91. 163, 10,2 IČ; 95. 317, 6, 3 PP;
351.Vrgoč,P:91.63, 10, 5 SČ; 92. 175,6,4SČ;
352. Vujčić-Karlo, S.: 91.473, 9, 2 IČ; 92.257, 14, 1 IČ;
94. 85, 6, 2 IČ;
353.Vojta,P:93.354, 1,14 Im;
354. Vojinović, M.: 94. 357, 7, 5 PČ;
355. Wolf, S.: 94. 153, 14,2IČ;
356.Vrbek,M.:91. 163, 10, 2IČ;
357.Zemčak,Z.:85.617,2, 18 Im;
358.Zianić,P:86.45,4,6SČ;
359. Zrnić,N.: 87. 545, 7,4 PČ;
360. Zahirović, A. : 90. 111, 2, 13 Im; 94.268, 1, 12 Dv;
361. Žukina, L: 81. 95, 3,20 Oz;
362.Žunko,0.:81.88,4, 15 Šs; 95. 115,2, 16 Im;
363.Živković,V.:84. 193,2, 18 Im: 86. 586. 1, 18 Im;
93.220, 1, 14 Im;
364.Živičnjak,Z.:91. 173, 19,2 IČ;
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 79     <-- 79 -->        PDF

STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995


SL. 1976. C. 5 Sv. 51 SU. SL. 1978. CIL 5 Sv. 76 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Re i. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va Z % ca ra va Z %
1. Uvodnici Uv 1 2 4 0,7 1 Uvodnici Uv 2 2 7 1,3
2. Uzgajanje šuma US 11 9 96 17,2 2 Uzgajanje šuma UŠ 7 4 34 6,1
3. Dendrologija De 1 . 1 13 2,3 3 Iskorišćivanje šuma IS 4 3 42 7,5
4. Zaštita šuma ZS 1 1 7 1,3 4 Zaštita šuma ZS 7 6 38 6,8
5. Dendrometrija IU 4 2 19 3,4 5 Šumarska ekonom. SE 11 12 51 9,1
6. Iskorišćivanje šuma IS 2 2 27 4,8 6 Lovstvo Lv 1 1 11 1,9
7. Šumarska ekonom. SE 2 2 23 4,1 7 Savjetovanje-Jadran ZS 17 12 102 18,3
8. Lovstvo Lv 1 1 18 3,2 8 Aktualna
9. Razno RC 3 2 11 2,0 problematika Ap 2 7 33 5,9
10. Aktualna problem. Ap 4 5 22 3,9 9 Znan.-stručni
11. Iz prakse za praksu Sp 2 2 7 1,3 skupovi Ss 6 7 29 5,2
12.
13.
Obrazovanje kad.
Zaštita prirode
Ko
Zp
1
1
1
1
3
4
0,5
0,7
10 Iz rada šumskih
gospodarstava Šp 1 1 4 0,7
14. Iz pov. šumarstva PS 1 3 29 5,3 11 Odjeci i osvrti Os 2 2 16 2,9
15. Obljetnice Ob 1 1 4 0,7 12 Iz drugih republika Ss 3 3 9 1,6
16. Znanstveni skupovi Ss 10 11 70 12,5 13 Iz stranog šumarstva Ss 9 7 25 6,2
17.
18.
Iz drugih republika
Domaća literatura
Ss
Ld
1
6
1
10
3
13
0,5
2,3
14
15
Zašt. prir. i okoliša
Novi zakoni i propisi
Zp
Sz
1
1
1
1
3
2
0,5
0,3
19. Strana literatura Ls 4 8 13 2,3 16 Kadrovi i škole Ko 2 3 7 1,3
20. Jubilarna proslava Ob 4 14 120 21,5 17 Domaća lit. i čas. Ld 8 10 16 2,9
21.
22.
23.
24.
25.
Društvene vijesti
In memoriam
Iz 1. godišta SL
Iz"Trudova"
Obavijesti
Dv
Im
SI
SI
Oz
1
5
--
-
5
4
11
1
8
14
5
26
1
7
2,5
0,9
4,6
0,2
1,3
18
19
20
21
Z
Strana lit. i čas.
Društvene vijesti
In memoriam
Vijesti i obavijesti
1978(1-24)
Ls
Dv
Im
Oz
-
8
7
9
1
106
14
8
8
6
118
52
45
15
6
557
9,3
8,0
2,7
1,1
100
S 1976(1-25) -67 107 559 100 ŠL. 1979. CHI. 5 Sv. 59 su.
ŠL. 1977. CI. 5 Sv. 63 su. Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
Red.
br.
SKUPINA
NAZIV KratiBroj
AutoBroj
NasloSTRANICA
br. NAZIV Kratica
Autora
Naslova
Z %
ca ra va Z % 0. Tito-Kardelj-Lovovi Lv 3 3 31 4,8
1.
2.
3.
4.
Uvodnici
Uzgajanje šuma
Šumarska fitocen.
Zaštita šuma
Uv

Šf
ZS
3
6
2
4
5
6
1
5
61
59
22
42
10,8
10,5
3,9
7,4
1.
2.
3.
4.
Uzgajanje šuma
Zaštita šuma
Dendrometrija
Šumar, ekonomika


IU
SE
4
6
1
2
4
4
1
2
83
27
7
24
12,9
4,2
1,1
3,8
5.
6.
7.
Uređivanje šuma
Iskorišćivanje šuma
Šumarska ekonom.
IU
IS
ŠE
1
1
2
1
1
3
5
9
33
0,9
1,6
5,9
5.
6.
7.
Lovstvo
Zaštita prirode
100-god. nadz.
Lv
Zp
2
7
1
8
4
60
0,6
9.4
8.
9.
10.
Lovstvo
Razno
Zašt.-ekol.-Zadar
Lv

ZS
1
2
24
1
1
15
6
7
98
1,1
1,2
17,3
8.
Prim. Kr.
Savjetovanje o gosp.
u prebornim šumama
Ob
IU
6
11
6
13
58
86
9,0
13,4
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Aktualna problem.
Znan. str. skupovi
Iz prakse za praksu
Iz šum. gospodar.
Zaš. prir.-okoliša
Novi zakoni i propisi
Iz drugih republika
Iz povije, šumarstva
Na međunaro. planu
Dom., str. lit. i čas.
Strana liter, i čas.
Ap
Ss
ŠP
Šp
Zp
Šz
Ss

Šs
Ld
Ls
4
2
1
1
2
2
2
1
1
6
4
3
2
1
1
2
2
2
1
5
18
5
19
16
5
7
9
11
3
11
16
41
15
3,3
2,8
0,9
1,2
1,6
1,9
0,5
1,9
2,8
7,2
2,6
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktualno
Osvrti
Prijevodi
Stručni skupovi
Iz prakse za praksu
Iz naše šum. prošl.
Iz drugih republika
Šum. drugih zemalja
Zaštita zdravlja
Domaća i str. literat.
Strana literatura
Ap
Os
Šs
Ss
Šp
Ob
Ss
Ss
Ko
Ld
Ls
3
3
1
9
2
1
2
2
2
3
4
3
3
1
10
2
1
3
1
2
10
7
10
36
2
41
12
2
16
10
3
14
26
1,6
5,6
0,3
6,4
1,8
0,3
2,5
1,6
0,5
2,2
4,0
22.
23.
Društvene vijesti
In memoriam
Dv
Im
3
7
6
7
55
9
9,7
1,6
20.
1.
Društvene vijesti
In memoriam
Dv
Im
4
9
12
8
56
12
8,7
1,9
24. Razno Oz 1 6 8 1,6 22. Razno Oz -22 22 3,4
Z 1977(1-24) -83 100 567 100 Z 1979(1-23) -88 127 642 100
190
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 80     <-- 80 -->        PDF

I. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG USTA 1976-1995 Šumarski list br. 3-4, CXX1 ( 1997), 179-194
ŠL. 1980. CIV. 6 Sv. 62 su. SL.1982.CVI.5Sv.45.su.


Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Reo . SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va 1 % ca ra va I %
0.
1.
2
3
4
Josip BrozTito
(1882- 1980)
Ekologija (Fitocen.)
Uzgajanje šuma
Zaštita šuma
Šumar, ekonomika
Ob
Šf

zs
SE
8
11
1
3
1
5
6
1
2
6
70
52
14
25
1,2
13,5
10,1
2,7
4,8
1.
2
3
4
5
6
Uvodnik
Uzgajanje šuma
Zaštita šuma
Uređivanje šuma
Iskorišćivanje šuma
Šumar, ekonomika
Uv


IU

SE
2
6
2
3
3
3
3
4
2
3
3
5
10
40
20
36
37
57
1,9
7,6
3,8
6,9
7,0
10,9
5
6
7
Iskorišćivanje šuma
Pedologija
Razno
IS
Št

6
2
2
3
2
2
41
22
44
7,9
4,2
8,5
7
8
9
Razna područja
Aktualna problem.
Osvrti i suprotstav.

Ap
Os
4
3
1
3
5
1
35
10
4
6,7
1,9
0,8
8
9
10
1
2
Aktualno
Iz prakse za praksu
Šumska gospodar.
Rad Fak. i Instit.
Osvrti
Ap
Šp
Šp
Ko
Os
4
2
3
2
2
4
2
3
2
2
16
10
19
6
5
3,1
1,9
3,7
1,1
1.0
10
11
12
13
Znan. i str. skupovi
Iz prakse za praksu
Iz drugih Republika
Povijest šumarstva
Portreti
Ss
Sp
Šs

4
1
1
2
4
1
1
4
6
2
2
29
1,1
0,4
0,4
5,5
3
4
5
6.
Šumar. str. zemalja
Znan. struč. skupovi
Zaštita prirode i
čovjekova okoliša
Zaštita na radu
Ss
Ss
Zp
Ko
1
6
3
3
1
6
5
1
5
46
27
3
1,0
8,9
5,2
0,6
14.
15.
16.
17.
IUFRO
Šumarstvo drugih
zemalja
Domaća literatura
Strana literatura
Šs
Šs
Ld
Ls
2
3
6
5
3
6
16
9
22
37
39
58
4,2
7,0
7,4
11,1
7 Domaća str. literat. Ld 5 14 23 4,4 18. Društvene vijesti Dv 2 10 50 9,6
8 Strana struč. literat. Ls 6 11 31 6,0 19. In memoriam Im 6 10 30 5,8
9 Prenijeta Lv 1 6 9 1J I 1982(1-19) -59 93 524 100
20 Društvene vijesti Dv 3 5 24 4,6
1 In memoriam Im 3 4 14 2,7
22 Razno Oz 2 5 11 2,1
X 1980(1-25) -79 92 517 100
ŠL. 1981.CV.5Sv.58su. ŠL. 1983.CVH.6Sv.53su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va X % ca ra va X %
1. Nagrade i priznanja Uv 2 2 16 2,9 1. Izvorni znanstveni
2. Uzgajanje šuma US 6 4 54 10,0 članci IČ 19 11 220 38,2
3. Zaštita šuma zs 2 ? 21 3,9 2. Pregledni članci PC 2 2 17 2,9
4. Dendrometrija IU´ 1 1 13 2,3 3. Stručni članci SC 9 8 96 16,7
5. Iskorišćivanje šuma IS 4 3 26 5,7 4. IUFRO
6. Šumar, ekonomika ŠE 3 3 44 8,1 Kongres 1986. Šs 1 1 6 1,0
7. Čovjekov okoliš i 5. Obljetnice Ob 2 2 5 0,9
zaštita prirode Zp 11 6 78 14,3 6. Znanstveni i stručni
8. Lovstvo Lv 3 5 54 9,9 skupovi Šs 4 4 14 2,4
9. Aktualno Ap 4 3 13 2,3 7. Iz svijeta Šs 8 8 56 9,7
10. Magistarski radovi Ko 1 1 7 1,3 8. Knjige i časop. dom. Ld 5 11 24 4,2
11. Portreti i obljetnice Ob 3 5 23 4,2 9. Knjige i časop. str. Ls 4 8 24 4,2
12. Osvrti i izvori za 10. Iz saveza DITSDI Dv 3 8 53 9,2
povijest Os 2 2 12 2,2 11. In memoriam Im 6 6 31 5,4
13. Stručni skup. - savjet Ss 4 4 26 4,8 12. Razno Oz 3 4 30 5,2
14.
15.
Iz rada šum. gospod.
Šumar, drugih zem.
Sp
Ss
3
7
3
6
27
30
4,8
5,5
I 1983.(1-12.) -66 73 576 100
16. Domaća literatura Ld 5 6 12 2.2
17. Strana literatura Ls 4 9 27 4,8
18. Društvene vijesti Dv 2 5 16 2,9
19. In memoriam Im 6 6 15 2,8
20. Razno Oz 5 20 28 5,1
I 1981.(1-20) -78 96 542 100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 81     <-- 81 -->        PDF

[. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list br. 3-4, CXXI (1997), 179-194


ŠL. 1984. CVIH. 6 Sv. 48 su. ŠL. 1986. CX.6 Sv. 51 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va E % ca ra va Z %
1. Uvodni članci Uv 4 4 22 3,7 1. Uvodni članak Uč 1 1 5 0,9
2 Izvorni znan. članci IČ 14 12 109 18,4 2. Izvor. znan. članci IC 6 4 44, 7,4
3.
4.
5.
6.
Prethodno priop.
Pregledni članci
Izlaganja na znanst.
str. skupovima
Stručni članci
PP
PC
SS
SC
1
5
2
4
1
4
2
3
7
47
14
65
1,2
8,0
2,4
11,1
3.
4.
5.
Prethodno
priopćenje
Pregledni članci
Izlaganja sa
znanstvenih skupova
PP
PC
SS
4
12
4
3
11
4
36
102
41
6,1
17,3
6,9
7.
8.
9.
IUFRO
Aktualno
Portreti
Šs
Ap
Ob
5
6
1
5
4
2
18
21
12
3,1
3,6
2,0
6.
7.
8.
Stručni članci
IUFRO Kongres 86
Aktualno
SC
Šs
Ap
4
3
2
4
3
3
39
20
10
6,6
3,4
1,7
10. Osvrti Os 2 2 13 2,2 9. Obljetnice Ob 4 6 43 7,3
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Iz šum. gospodar.
Građa iz pov. šumar.
Iz šumarstva svijeta
Zaštita prirode
Str. i znan. skupovi
Knjige i časopisi
Periodika
Sp

Ss
Zp
Ss
L
L
1
1
2
4
6
6
3
1
1
3
5
8
10
14
4
1
21
14
23
26
35
0,7
0,2
3,6
2,4
3,9
4,4
6,0
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Str. i znan. skupovi
Susreti
Iz radnih organizac.
Iz svijeta
Tehničke novosti
Knjige
Časopisi
Ss
Ss
Sp
Ss
Oz
L
L
4
1
1
2
2
8
2
4
1
2
12
2
18
4
12
2
5
11
5
40
9
2,0
0,3
0,9
1,9
0,9
6,8
1,5
18. In memoriam Im 4 5 15 2,6 17. Iz Saveza šumarskih
19.
20.
Društvene vijesti
Razno
Dv
Oz
6
-
14
5
82
39
13,9
6,6 18.
društava
In memoriam
Dv
Im
3
9
13
13
56
19
9,5
3,2
E 1984.(1-20.) -77 105 588 100 19.
I
Razno
1986(1-19)
Oz 1
73
5
112
91
590
15,4
100
ŠL. 1985. CIX. 6 Sv. 59 su. ŠL. 1987. CXI. 5 Sv. 52 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va X 0 / / 0 ca ra va E %
1. Uvodni članci Uv 4 4 25 4,0 1. Uvodni članci Uv -1 3 0.4
2 Izvor. znan. članci IČ 14 16 137 22,1 2. Izvorni, znan. članci IČ 10 9 146 20,9
3. Prethodno priop. PP 2 1 7 1,1 3. Izlaganja na znan. i
4. Pregledni članci PC 1 1 9 1,5 stručnim skupovima SS 7 9 73 10,4
5. Izlaganje sa 4. Pregledni članci PC 20 25 258 36,9
znanstvenih skupova SS 7 5 48 7,7 5. Prethodno priop. PP 2 2 25 3.5
6. Stručni članci se 12 9 74 11,9 6. Stručni članci SC 1 1 7 1,0
7. IUFRO Ss 1 6 17 2,7 7. Aktualno Ap 1 2 15 2,1
8. Obljetn. i prigodnice Ob 4 4 17 2,7 8. Iz organizacija
9.
10.
Portreti
Građa za povijest
šumarstva
Ob

6
1
8
1
28
9
4,5
1,5
9.
10.
udruženog rada
Osvrti
Obljetnice
Sp
Os
Ob
1
1
4
1
1
5
3
12
11
0,4
1,7
1,6
11. Stručni i znan. skup. Ss 9 9 37 6,0 11. Portreti Ob 3 3 8 1,2
12. Iz šumar, svijeta Ss 2 6 9 1,5 12. Stručni i znanstveni
13. Zaštita prirode Zp 2 3 6 1,0 skupovi Ss 4 4 8 1,2
14. Knjige i časopisi L 5 10 34 5,5 13. Odjeci IUFRO
15. Periodika L 4 23 46 7,4 Kongresi Šs 1 1 3 0,4
16. Razno Oz 3 7 31 5,0 14. Iz inozemstva Ss 3 5 8 1,2
17. Slike izvan teksta --7 7 1,1 15. Knj ige L 4 7 10 1,4
18. In memoriam Im 7 6 9 1,5 16. Časopisi L 3 4 14 2,0
19. Iz Saveza DITSDI Dv 3 11 70 11,3 17. Iz Saveza i
E 1985.(1-19) -87 137 620 100 DITŠDIH-e Dv 1 6 47 6,7
18. In memoriam Im 8 9 17 2,4
19. Razno Oz --32 4,6
E 1987(1-19) 74 95 100 100
192
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 82     <-- 82 -->        PDF

I. Maričevič: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list br. 3 4, CXXI ( 1997), 179-194
ŠL. 1988. CXII. 5 Sv. 68 su. ŠL. 1990. CXIV. 5 Sv. 65 su.


Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va I % ca ra va I %
1. Uvodni članci Uv 1 2 5 0,9 1. Uvodni članak Uv 1 1 4 0,7
2. Izvorni znan. član. IČ 25 14 176 30,1 2. Izvorni znan. članci IČ 28 20 237 42,3
3. Izlaganje na znan. i 3. Izlaganje na znan. i
stručnim skupovima SS 5 2 28 4,8 stručnim skupovima SS 1 1 19 3,4
4. Pregledni članci PC 12 8 93 15,9 4. Prethodno priop. pp 7 5 54 9,7
5. Stručni članci se 16 9 72 12,4 5. Pregledni članci PC 4 3 30 5,4
6. Aktualno Ap 2 3 14 2,4 6. Stručni članci sč 7 7 60 10,7
7. Osvrti i zapažanja Os 4 4 7 1,2 7. Osvrti Os 7 7 37 6,6
8. Obljetnice Ob 1 2 7 1,2 8. U susret 150. obljet.
9. Portreti Ob 1 1 5 0,9 HŠD-a Ob 3 6 8 1.4
10. Stručni i znanstveni 9. Znan. i str. skupovi Ss 2 2 10 1,8
skupovi Ss 1 3 4 0,7 10. Knjige i časopisi L 8 10 29 5,2
11. Iz inozemstva Ss 1 1 2 0,3 11. Iz inozemstva Ss 1 1 1 0,2
12. Knjige L 7 17 32 5,5 12. Iz Sav. DITŠDH-e Dv 1 18 42 7,5
13. Časopisi l 2 6 11 1,9 13. In memoriam Im 9 10 16 2,8
14. Iz Saveza 14. Razno 3 13 2,3 Oz
DITŠDIH-e Dv 1 15 52 8,9 I 1990.(1-14) 79 94 560 100
15. In memoriam Im 12 17 33 5,7
16. Razno Oz -4 42 7,2
1 1988(1-16) -91 108 584 100
ŠL. 1989. CXII1. 5 Sv. 68 su. ŠL. 1991. CXV. 4 Sv. 59 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va I % ca ra va I %
1. Uvodni članak Uv 1 1 2 0,3 1. Uvodni članci Uv 2 3 6 1,0
2. Izvorni znanstveni 2 Izvorni znan. članci IČ 35 17 218 38,0
članci IČ 20 13 152 22,6 3. Izlaganje na znan. i
3. Izlaganja na znan. i stručnim skupovima SS 4 4 47 8,2
stručnim skupovima SS 17 13 171 25,5 4. Pregledni članci PC 8 5 55 9,6
4. Prethod. priopćenja PP 3 3 30 4,5 5. Stručni članci sč 8 7 69 12,0
5. Pregledni članci PC 4 3 35 5,2 6. Ususret 150. obljet.
6. Stručni članci SC 6 6 51 7,6 HŠD-a Ob 1 1 5 0,9
7. Aktualno Ap 9 7 30 4,5 7. Znanstveni i str.
8. Osvrti Os 1 1 6 0,9 skupovi Ss 8 7 23 4,0
9. Stručni i znan. 8. Portreti Ob 2 3 17 3,0
skupovi Ss 4 3 14 2,1 9. Knjige i časopisi L 5 11 24 4.2
10. Iz inozemstva Šs 2 3 7 1,0 10. Iz prakse za praksu Šp 1 2 4 0,7
11. Knjige i časopisi L 7 13 23 3,4 11. Iz Saveza
12. Iz Saveza DITŠDIH-e Dv 1 3 15 2,6
DITŠDIH-e Dv 1 8 56 8,4 12. Iz Hrvatskoga šum.
13. Obljetnice Ob 4 5 19 2,8 društva Dv 1 7 69 12,0
14. In memoriam Im 8 11 26 3,9 13. In memoriam Im 5 8 16 2,8
15. Razno --3 49 7,3 14. Razno Oz 3 12 4 0,7
E 1989(1-15) -87 93 671 100 15. Obavijesti Oz -5 2 0,3
I 1991 (1-15) 84 95 574 100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 83     <-- 83 -->        PDF

[. Maričević: KAZALO AUTORA I STRUKTURA SADRŽAJA ŠUMARSKOG LISTA 1976-1995 Šumarski list br. 3 4, CXXI (1997). 179-194


ŠL. 1992. CXVI. 5 Sv. 55 su. ŠL. 1994. CXVIII. 6 Sv. 56 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAuto-,
Naslobr.
NAZIV KratiAutoNasloca
ra va I % ca ra va I %
1. Izvorni znan. članci IČ 17 13 143 24,6 1. Uvodni članci Uv 1 6 6 1,6
2 Prethodno priop. PP 9 7 42 7,2 2 Izv. znan. članci IČ 30 15 126 32,3
3. Pregledni članci PC 10 10 102 17,6 3. Prethod. priopćenje PP 4 2 14 3,6
4. Stručni članci SC 9 9 74 12,7 4. Pregledni članci PC 3 3 23 5,9
5. Aktualno Ap 3 3 20 3,4 5. Stručni članci SČ 12 10 74 19,1
6. Obljetnice Ob 3 3 16 2,7 6. Portreti Ob 1 1 5 1,4
7. Portreti Ob 1 2 13 2 2 7. Obljetnice Ob 1 1 2 0,5
8. Knjige i časopisi L 6 17 36 6.2 8. Aktualno Ap 1 4 9 2,3
9. Znan. i str. skupovi Ss 7 5 27 4,6 9. Knjige i časopisi L 4 22 26 6,7
10. Iz Hrvat. Šum. druš. Dv 2 17 57 9,8 10. Znanstveni i stručni
11. In memoriam Im 10 12 23 4,0 skupovi Ss 8 7 15 3.9
12. Razno Oz -9 9 1,6 11. Iz inozemstva Šs 1 8 8 2.1
13. Ostalo Oz -20 3,4 12. Iz Hrvatskoga
I 1992(1-13) 77 107 582 100 šumarskog društva Dv 4 13 53 13.6
13. In memoriam Im 8 9 12 3,1
14. Razno-ostalo Oz 11 15 3,9
X 1994(1 14)
78 112 388 100
ŠL. 1993. CXVII. 5 Sv. 57 su. ŠL. 1995. CXVIII. 7 Sv. 66 su.
Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA Red. SKUPINA Broj Broj STRANICA
br. NAZIV KratiAutoNaslobr.
NAZIV KratiAutoNaslo1.
Uvodni članci
ca
Uv
ra
1
va
i
X
4
0/
/0
0,7 1. Uvodni članci
ca
Uv
ra
7
va
2
y
6
%
1,4
2. Izvorni znan. članci IČ 20 12 139 23,8 2 Izvorni znan. članci IČ 30 16 151 34,0
3. Prethodno priop. PP 10 7 89 15,2 3 Prethod. priopćenje PP 9 4 33 7.4
4. Izlaganje na znan. i 4 Pregledni članci PC 6 4 25 5,6
stručnim skupovima SS 1 1 18 3,1 5 Stručni članci SČ 15 14 76 17,1
5. Pregledni članci PC 4 i 19 3,3 6 Iz povijesti šumars. PŠ 2 1 13 3,0
6. Stručni članci SČ 9 10 80 13.7 7 Portreti Ob 1 1 15 3,4
7. Aktualno Ap 2 2 8 1.4 8 Obljetnice Ob 2 3 4 1.(1
8. Osvrti Os 1 2 2 0,3 9 Knjige i časopisi L 3 14 18 4,0
9. Obljetnice Ob 5 7 34 5,8 10 Znan. i str. skupovi Ss 9 13 29 6,5
10. Znan. i stručni 11 Iz povijesti šumar. PŠ 1 1 14 3,2
skupovi Ss 6 10 40 6.8 12 Iz svijeta Šs 2 6 6 1,4
11. Iz inozemstva Šs 1 3 4 0,7 13 Iz Hrvatskoga šumar,
12. Knjige i časopisi L 6 16 39 6.7 društva Dv 1 10 38 8,6
13. Iz Hrvatskog 14. Iz šumarskog lista ŠL -7 7 0,4
Sum. društva Dv 2 11 61 10,4 15. U nekoliko redaka Oz 1 4 ~> 0,4
14. In memoriam Im 9 9 14 2,4 16. In memoriam Im 8 8 11 2,4
15. Razno ostalo Oz 14 33 5.6 17. Razno Oz 3 1 0,2
X 1993.(1-15) 77 108 584 100 X 1995(1-17) 92 III 444 100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

AKTUALNO


JOS O HIDROELEKTRANI NOVO VIRJE


Krajem prošlog mjeseca primio sam zapisnik o reviziji
Idejnog projekta Hidroelektrane Novo Virje (HE N. Virje).
Zapisnik je napisan na 83 stranice strojem, uz dodanih 20
stranica priloga. Idejni projekt obrađen je u 53 knjige. Za
šumarstvo su zanimljive knjige koje se odnose na podzemne
vode, odnosno promjene koje bi slijedile poslije izgradnje
hidroelektrane, zatim promjene infrastrukture (ceste,
mostovi) koje će utjecati na gospodarenje šumama te utjecaj
koji će imati HEN. Virje na sveukupnost šumskih ekosustava
(fitocenoze, zoocenoze i to poglavito divljač).


Čini se kako je šumarska struka, ne sluteći da će to biti
tako, sudjelovala samo formalno u izradi idejnog projekta,
izradivši prethodnu studiju o utjecaju na okoliš - šumarska
komponenta. Studiju je izradio Zavod za istraživanja u šumarstvu
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


U zaključcima šumarske studije predloženo je podrobno
ispitati utjecaj postojećih dravskih hidroelektrana (Čakovec,
Varaždin, Dubrava) na šume , gdje su zamijećeni nepovoljni
utjecaji na šumsko drveće. Nadalje je predloženo kako
bi projektni timovi "Elektroprojekta", Hrvatske elektroprivrede
i JVP "Hrvatske vode", zajedno sa šumarima pregledali
dolinu rijeke Rajne u Njemačkoj, zbog uvida u utjecaj
izgradnje vodnih stuba na šumske ekosustave. Posjeta je
realizirana tijekom 1994. godine.


Šumari su ukazali i na propadanje hrasta lužnjaka, osobito
u šumama Repaš i Gabajeva greda. Ukazano je kako će
izgradnjom HE N. Virje doći do povećanja razina podzemne
vode i sušenja hrasta lužnjaka u većem dijelu areala utjecanih
nizinskih šuma. Tijekom izrade šumarske studije, kao
i na više stručnih skupova, upozorili smo na opasnost koju
krije izgradnja odvodnog kanala zbog snažnog utjecaja na
okoliš u smislu sniženja razina podzemne vode. Tako smo
upozorili na dva nepovoljna utjecaja na šume, na zamočvarenje
u području akumulacije te osušenje staništa odvodnim
kanalom.


Očekivali smo kako će projektanti i investitor, i to osobito
poslije stručne posjete dolini rijeke Rajne, obaviti određene
preinake u projektu u smislu ponude više rješenja i izbjegavanja
velikih nepovoljnih utjecaja na šume. Iz idejnog
projekta HE N. Virje vidi se kako nema nikakvih
promjena u odnosu na prijedlog iz 1990.


U dolini rijeke Rajne zorno su prikazani slučajevi zamočvarenja
staništa uz akumulacije i njegova osušenja uz odvodne
kanale te potpun nestanak nizinskih šumskih ekosustava
istoga sastava drveća kao što su oni u Podravini, Posavini
i Podunavlju. U to smo se još više uvjerili poslije izlaganja
vrhunskih njemačkih znanstvenika iz područja biologije
i šumarstva u Rastattu (WWF institut za nizinska staništa)
i hidrologa, profesora na Sveučilištu Karlsruhe.


Na kraju se vidi kako naše sudjelovanje u izradi idejnog
projekta HE N. Virje, u smislu izrade prethodne studije o utjecanju
na šume, naš zajednički put u dolinu Rajne, te naši
kasniji kontakti prilikom postavljanja monitoringa u šumama
za potrebe konačne studije o utjecaju na okoliš (piezometri
i dr.) u utjecajnom području predstavlja tek izliku da
bi se stekao dojam o sudjelovanju šumara u projektu.


U zapisniku povjerenstva za pregled i reviziju idejnog
projekta HE N. Virje nalazimo poglavlje pod naslovom


Istup prof. Prpića i to na 8 stranica, stoje 10% sadržaja cijelog
zapisnika.


Kao savjetnik za ekologiju šuma JP "Hrvatske šume"
sudjelovao sam uz članove Povjerenstva za idejni projekt
HE N. Virje u terenskom obilasku i kasnije reviziji projekta.
Prilikom obilaska šuma na terenu i tijekom rasprave na reviziji
sudjelovao sam u raspravi.


U Povjerenstvu za pregled i reviziju idejnog projekta HE


N. Virje nije bilo niti jednog šumara. Imenovana je bila dipl.
inž. Vera Cvek iz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
koja se poslije prvog sastanka Povjerenstva razbolila. U ime
JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Koprivnica, sastancima
Povjerenstva nazočna je mr. Đurđa List, ali ne kao član.
Na 10 stranica zapisnika moja rasprava sadrži sveukupno
1 stranicu, dok je preostalih 7 stranica zauzelo izlaganje
glavnog projektanta inž. Z. Mahmutovića, "šumarska" izlaganja
inž. V Sečena i kraće primjedbe doc. dr. Berakovića,
inž. Bergmana, inž. Marasovića, mr. Grgića te inž. Hatića
koji je vodio raspravu i predlagao zaključke. Moja rasprava
nije autoriziranai nije stručno dotjerana pa sadrži pogreške,
dok su ostali svoje tekstove dotjerali.


U zapisniku se iskrivljuje moja izjava - kako je šuma
Repaš usprkos padu razina podzemne vode održala ekološku
ravnotežu svojih ekosustava, jer je pad razina podzemnih
voda bio polagan, od 1 - 2 cm godišnje, pa je korijenje
hrasta lužnjaka slijedilo podzemnu vodu. U raspravi sam
podvukao kako je pojava polaganog sniženja razina podzemne
vode kao zanemariv negativan čimbenik koji traje od
1926. bio pojačan izrazitim nizom sušnih godina koje traju,
uz manje iznimke, od 1983. do 1994. godine, što je izazvalo
nešto veća sušenja hrasta lužnjaka u šumama Repaš i Gabajeva
greda. Želio sam upozoriti kako bi bilo kakva promjena
vodnih odnosa u prostoru šuma, bilo da dođe do zamočvarenja
ili osušenja staništa, izazvala stres i fiziološko slabljenje
te veće sušenje hrasta lužnjaka.


Ova stručna šumarska izjava iskorištena je kao dokaz o
potrebi što hitnije izgradnje HE N. Virje, koja će "spasiti"
hrast lužnjak od propadanja, odnosno namaknuti potrebnu
vodu. Podzemna voda koja se podigne zbog izgradnje akumulacije
ne oscilira, pa izaziva zamočvarenje što ne pruža
uvjete hrastu lužnjaku za uspijevanje nego izaziva njegovo
propadanje.


U raspravi o idejnom projektu HE N. Virje predložio
sam odgodu prihvaćanja idejnog projekta dok se ne prikupe
podaci od postavljenog monitoringa u Đurđevačkim i Koprivničkim
nizinskim šumama, ali je prijedlog odbijen.


Povjerenstvo u kojem nema nijednog šumara, predlaže
da u cilju definiranja zaštitnih mjera šumarska struka odredi
uvjete za zaštitu šumskih zajednica, ali se toj istoj struci ne
omogućuje ustanoviti tražene uvjete koje će dati postavljeni
monitoring.


U sljedećem broju "Šumarskog lista" pisat ćemo detaljnije
o ovome problemu jer ovaj napis je samo upozorenje
kako se najvrijednije nizinske šume Podravine nalaze pred
jednim zahvatom u prostor koji će ugroziti njihov opstanak,
a ja u tome ne želim sudjelovati.


Prof. dr. sc. B. Prpić