DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 89     <-- 89 -->        PDF

dašnje Županije. Oblasti su bile samoupravne organizacije
sa skupštinom i Oblasnim odborom. U Zagrebačkoj
oblasti zastupnici Hrvatske seljačke stranke imali
su 95% većinu, a predsjednik Oblasnog odbora bio je
Stjepan Radić. Oblasna skupština donosila je proračun,
koji je međutim bio podvrgnut potvrdi Ministarstva
financija. Prihodi su bili državna dotacija (za poslove
koji su s državne prenijeti na oblasnu vlast) i oblasni
prihodi (porezi, prirezi, takse, zajmovi i dr.). U proračunu
je dosljedno provedena gospodarska i socijalna
politika Hrvatske seljačke stranke, pa su se tako gradila
uzorna gnojišta, davali beskamatni zajmovi za nabavu
sjemena, nabavljala priplodna stoka za marvogojske
zadruge, davali besplatni lijekovi siromašnima, organizirano
slanje slabe djece na oporavak na more, itd.
Kako nije bilo oblasnih šuma u proračunu, nije bilo
ništa za šumarstvo. Ali ono stoje predviđeno za unapređivanje
poljodjelstva a posebno stočarstva, bilo je i u
korist šume, jer napredno stočarstvo ne može ovisiti o
šumskoj paši.


Kolar - Dimitrijević, Mira: O Ivanu Krajaču i njegovom
gospodarskom radu. Ivan Krajač (Senj, 15. 11.
1877. - ? 1945.) po struci bio je pravnik, po djelovanju
odvjetnik (u Jastrebarskom), gospodarstvenik i političar.
Kao gospodarstvenik "Krajač seje uključio u reorganizaciju
hrvatskog gospodarstva, te je organizirao
1919. godine i do 1920. godine bio direktorom Saveza
novčanih i osigurajućih zavoda Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca". Od 18. srpnja 1925. do 1. veljače 1927.
godine bio je ministar trgovine i industrije. Kao ministar
izradio je Zakon o zanatskoj banci, koji je u Skupštini
prihvaćen sa 160 glasova od 185 nazočnih narodnih
poslanika. "Krajač je izjavio da su obrtnici jedina
brana protiv tuđinske invazije i destruktivnih ideja, a
istovremeno i jedini koji se ustrajno bore protiv proleterizacije"
bilježi autorica. Ujesen 1926. godine Krajač
je Ministarskom savjetu predočio gospodarski plan u
kojem je predlagao i gradnju zagrebačke savske luke.
Ministarski savjet prihvatio je plan za daljnje razmatranje,
ali su ga minirali radikali. Plan su ocijenili kao
anarhičan i kao neprihvatljiv, jer se "brine na pr. za gladnu
Hercegovinu, a nema ""razumijevanja za visoke
privredne ciljeve."" Plan je, vjerojatno, ocijenjen anarhičan,
jer je predviđao i ograničenje nagrada članovima
upravnih odbora državnih poduzeća. U raspravi o budžetu
za 1927/28. godinu Krajač je, uz ostalo, "kritizirao
nepostojanje programa Ministarstva šuma, gdje se
okreću veliki kapitali".


Manin, Marino: Prilog o gospodarsko-socijalnim
odnosima i o demografskim kretanjima u Istri tijekom


18. stoljeća. Uz korišćenje literature autor je, za Župu
Kaštel, priopćio brojčane podatke o kretanju stanovništva
od 1749. do 1800. godine na osnovu knjiga rođenih,
vjenčanih i umrlih.
U ovoj knjizi Acta prikazane su knjige Marija Šećer:
Stari zagrebački obrti, Hans Bleeck: Lünerburgs
Salzhandeln Zeistalter des Merkantilusmus (16. bis 18.
Jahrhundert) i Alice Wertheimer-Batalic: Stanovništvo
Vukovara i Vukovarskog kraja te Izvješće o sudjelovanju
na 11-om međunarodnom kongresu za ekonomsku
povijest, održanom u Milanu od 11. do 16. 09.,
na kojem je prvi put zastupana i Hrvatska, a zastupao ju
je Prof. dr. Ivan Erceg.


Vol. 22 sadrži:


Erceg, Ivan: Kratak prilog za upoznavanje Modruškog
Urbara (1486). Urbarima su se uređivali odnosi
između feudalnog gospodara i njegovih podložnika.
Autor je u ovom radu obradio "elemente i podatke koji
su bili odlučni za gospodarsko-materijalne odnose" između
Bernardina Frankopana i njegovih podložnika na
temelju Urbara utvrđenog 1468. godine u gradu Modrušu,
kao središtu vlastelinstva. Iz opširnog prikaza,
22 stranice teksta, treba naglasiti da su kmetovi bili dužni
kada se prekrivaju gospodareve "hiže" tim "hižam
les privezti" i to po cijelom selišću deset dasaka, a po
pola selišta pet. Iako se izričito ne spominje, kmet je bio
dužan i "daske" pripremiti tj. u šumi posjeći stabla i izraditi
- iscijepati daske.


Peričić, Šime: Prilog poznavanju uzgoja duhana u
Dalmaciji. Potkraj 18. stoljeća u Dalmaciji, bez Dubrovačke
Republike, trošilo se za pušenje 20 tona duhana
u prahu i 33 tone duhana u lišću. Stoga je glavni duhanski
zakupnik u Mletačkoj Republici u Grbama kod
Nina osnovao plantažu za uzgoj duhana, koja je 1793.
zauzimala 292 ha, a 1795. blizu 400 ha i obrao prve
godine 80 tona, a druge godine 108 tona duhana. Kada
je Austrija ponovo 1812. godine došla u posjed Dalmacije
izrijekom je zabranila sadnju duhana i tek 1884.
godine dopustila pokusni uzgoj duhana, te je u 11 naselja
Imotske i Vrgoračke općine zasađeno 188 150 strukova
duhana. Od tada je nastavljena sadnja duhana i u
ostalim dijelovima Dalmacije, pa je, npr., 1894. godine
posađeno 31 600 000 strukova.


Kolar - Dimitrijević, Mira: Ekonomski podaci o
gospodarstvu Hrvatske do 1945. godine. Rad se temelji
na podacima objavljenim u Financijskom kompasu -
Financielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungar, koji je
izlazio u Beču od 1868. do 1944. godine. Značajno je
daje u toj publikaciji postojala podjela na 1. Austriju, 2.
Ugarsku i 3. Hrvatsku i u svim godištima "Hrvatska je
uživala ravnopravan status s Austrijom i Ugarskom".
Jedno vrijeme, od 1922. do 1935. godine, Uredništvo
za Hrvatsku (i Jugoslaviju) bilo je u Zagrebu. Podaci za
Hrvatsku, a posebno za Rijeku i Međimurje, nalaze se i
u mađarskom Kompasu, koji je izlazio u Budimpešti od
1874. do 1918. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U Zagrebu je 1913. godine izašao i HRVATSKI
KOMPAS u kojem je obuhvaćeno područje od Gorice,
Istre i Trsta do Crne Gore, Bosne i Hercegovine te
Bačke i Banata. Taj Kompas uz podatke o bankama i industrijskim
podacima donosi i popis odvjetnika te javnih
bilježnika u Hrvatskoj i Slavoniji, Iseljeničke poslovnice,
konzularna zastupstva u Hrvatskoj i dr. U Zagrebu
je, nadalje, tri godine (1921-1923.) izlazio JUGOSLAVENSKI
KOMPAS a od 1938. do 1941. godine
PRIVREDNI KOMPAS.


Matković, Stjepan: Pomorski promet Splita između
dvaju svjetskih ratova. Sadržaj ovoga rada je Opći razvoj
pomorstva nakon osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, Brodarska poduzeća, Brodogradnja,
Promet stranaca, Lučki promet, Opća pomorska politika
i Širenje ideja o razvoju pomorstva.


U lučkom prometu pojedinih roba navodi se jedino
daje "osobito važna stavka u lučkom prometu Splita bilo
izvozno orijentirana proizvodnja cementa, cementnog
lapora i tupine". Učešće ovih proizvoda doseglo je
90% cjelokupnog prometa a koji je, npr., 1932. godine
iznosio 17 919 brodova s 5 430 306 tona. O ostalim
robama autor ne navodi podatke u kojima bi drvo imalo
znatne stavke u lukama Sušak (za drvo iz Hrvatske),
Šibenik (za drvo iz Like i zapadne Bosne, uglavnom
poduzeća Šipad) i Dubrovnik (- Gruž, drvo iz središnje
i istočne Bosne).


Erceg, Ivan: Uvod u ekonomsku povijest (Izvori,
pomoćne povijesne discipline i metodologija). "U


ovom radu pisac nastoji pružiti i protumačiti najvažnije
podatke, norme i postupke o prikupljanju potrebne dokumentacije
za upoznavanje i obradu pojedinih ekonomsko-
povijesnih pitanja" prva je rečenica tog rada.
Autor je kao posebna povijesno-ekonomska djela naveo
i De administrando Imperio, kojeg je 913. godine
izdao car Konstantin Porfirogenet te šest hrvatskih pisaca,
od kojih je najmlađi Imbro Tkalac Ignjatović
( 1824-1912), tajnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu,
izdao četiri Izvještaja (1853, 1854, 1858, 1860)


-Bericht der Handels-und Gewerbekammer für
Kroatien.
Nadalje u ovoj su knjizi objavljeni sljedeći radovi:
Filipčić, Vlatka: Gradnja pruga u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, do 1918. godine,
Živaković-Kerže, Zlata: Osnivanje i djelovanje
obrtničkog udruženja u kotaru Ilok od 1927. do 1941,


Erceg, Ivan: Obavijest i znanstveni osvrt na dva
ekonomsko-povijesna djela David F. Good: Der
Wirtschftliche Anstieg des Habsburgerreichs 17501914.
i Anronio Di Vitorio - Sergio Anselmi - Paula
Peirucci: Ragusa (Dubrovnik) una Republica adriatica


- Saggi di Storia economica efinanziaria Cisalpino, te
Erceg, Ivan: Fond arhivske grade (filmovi) srijemske
županije iz godine 1827/28. u Budimpešti i u Srijemskim
Karlovcima.


Oskar Piškorić


FORETS DE FRANCE
N° 400 JANVIER - FEVRIER 1997


Sa 400-tim brojem časopis Forets de France (Francuske
šume) ušao je u 51. godinu svoga izlaženja. Na časopisu
nije označen broj godina izlaženja, već je to vidljivo
iz prigodnog prikaza ovog jubilarnog broja iz teksta
G. Berelle-a pod naslovom "Četiri stoti broj Forets de
France-a". Prema novijim podacima (v. Šum. list 1989.
str.84) 74% šuma u Francuskoj je u privatnom vlasništvu,
od čega najviše od malih do srednje velikih vlasnika,
a za sve postoje Udruge privatnih šumoposjednika
i šumouzgajivača, koje su povezane Nacionalnim savezom.
Savez tih Udruga krajem 1945. godine izdao je
prvi broj Službenog glasnika, koji u kolovozu 1950. godine
mijenja naziv u Forets de France br. 24. Današnji
puni naslov - Forets de France et Action Forestiere dobiva
početkom 1952. godine sa br. 36, ali i dalje kao
Službeni glasnik navedenog Nacionalnog Saveza.


1. U ovom časopisu francuski šumovlasnik može
naći uz stručne članke o uzgajanju, zaštiti i iskorišćivanju
šuma i obavijesti o propisima koji se odnose na sve
a posebno privatne šume, od kretanja cijena drvnih
sortimenata do uspjeha dražbenih prodaja koje se obavljaju
u proljeće i ujesen, do članaka o stručnim skupovima
i šumarstvu u pojedinim pokrajinama, te o ponudi
i potražnji šumarskih posjeda, kao i o ponudi i potražnji
stručnih zaposlenika itd.


2. Francuski šumari redovno odlaze u druge zemlje,
a u 1996. godini takva stručna ekskurzija organizirana
je u Republiku Češku. Površina šuma današnje
Češke države iznosi 2,64 milijuna ha, s prosječnom
drvnom masom 223 mVha i godišnjim prirastom 6,2
mVha. Godišnje se siječe oko 12 milijuna m3. Sve šume
1948. godine bile su nacionalizirane, a nakon mogućnosti
vraćanja šuma prvotnim vlasnicima danas je 20%
u privatnom vlasništvu a 15% u komunalnom. Bivše
Crkvene šume, koje su iznosile oko 8% svih šuma, još
nisu denacionalizirane, jer ni u crkvenoj hijerarhiji nije
postignuta suglasnost o denacionalizaciji tih šuma.
Prema Zakonu o šumama, izglasanom krajem 1995.
godine, svi šumovlasnici su u gospodarenju šumama izjednačeni.
Čiste sječe bez prethodne dozvole mogu iznositi
najviše do 1 ha, dok do 1995. godine maksimum
iznosi 5 ha (što je u ovom tekstu označeno s uskličnikom).
Uređenje šuma obavlja državna ustanova i ono
je za posjednika do 50 besplatno, a oni koji posjeduju