DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 91     <-- 91 -->        PDF

preko 50 ha moraju sudjelovati u troškovima uređenja.


Šumovlasnik ima tri obveze:
-etat ne smije premašiti mogućnost šume,
-u šumama većim od 50 ha mora se osigurati mini


mum listača, a u koliko ih nema treba ih unijeti,
-prorede su obvezne za sastojine do 50 godina starosti.


Lov je, čitamo dalje, uvijek znatno utjecao na gospodarenje
šumama. U Starom režimu, mnogim veleposjednicima
šuma je u prvom redu bila lovištem, što
su prihvatili i komunistički dostojanstvenici. Stoga je
pomlađivanje šuma otežano, tj. nema ga ako se površine
za pošumljavanje ne ograde. U ograđenim površinama
za 3 do 4 godine javlja se bujan jelov podmladak.


3. Površinska šuma pokrajine Bretagne (Bretanje)
iznosi 300 000 ha ili 11% Pokrajine. U ovom broju F.
F-a objavljenje Katalog staništa. Utvrđeno je šest staničnih
razreda i to:
1. tresetno - podvodna staništa odnosno ona sa stalnim
viškom vode, koja su ocijenjena kao vrlo slaba;
2. staništa na kiselim, povremeno podvodnim površinama
na pseudogleju, koja su ocijenjena kao slaba;
3. staništa na kiselim i plodnim smeđim tlima, više
manje dubokim i sa dobrom dubinskom drenažom, koja
su ocijenjena kao izvrsna;
4. staništa na kiselim smeđim tlima, dobre dubinske
drenaže, ali s nedostatkom hranjivih elemenata, ocijenjena
su kao srednje dobra;


5. staništa na jako kiselom podzolu ili vrlo slaba
staništa;
6. staništa na aluvijalnom svježem tlu s dosta hraniva,
koja su ocijenjena od dobra do izvrsna;
7. staništa na plitkim, suhim tlima, koja su ocijenjena
kao slaba ili vrlo slaba.
Za svaki stanišni razred osim navedenih značajki
dati su i podaci o položaju (uz obale rijeka, na blagim
nagibima, na vrhuncima bregova i si.), podrobniji opis
tala, prirodna šumska vegetacija, indikativne biljke i
savjeti za gospodarenje s odnosnim sastojinama. "Savjetovati
izbor vrsta za svaki tip staništa nije moguće,
jer je taj izbor neposredno vezan uz klimatske prilike".


4. Opširan je članak pod naslovom Stabla također
zaslužuju i kvalitetno sjeme. Osnovno je u ovom
članku upozorenje da se za sjetvu koristi samo strogo
kontrolirano sjeme. Da bude uvjerljivija takva preporuka,
iznijet je primjer korišćenja sjemena običnog bora s
područja Alpa iz "srednje visoke zone (između 1000 i
1500 m)" u nizinsko područje. Stabla bora na prirodnom
staništu bila su prvoklasna, dok su ona iz sjemena
tih stabala na novom staništu bila kriva, jako granata, te
su se mogla koristiti samo za ogrjev* Danje i periodicitet
uroda sjemena za neke vrste, pa ga za uspoređivanje
s našim prilikama navodimo. Trešnja rodi svake
godine, time da nekih godina zbog nepovoljnog vremena
i pomanjkanja kukaca izostane oplodnja. Jasen i javor
znaju biti bez sjemena i do tri godine, a bukva 5 do 6
godina. Hrast rodi dobrim žirom svake šeste do osme
godine, jer su cvjetovi osjetljivi na mraz i duža kišna
razdoblja. Slično je i s jelom i smrekom, kod kojih urod
sjemena također može biti slab i po više godina.
5. Zavirimo i u "Mali oglasnik" o kupoprodaji šuma.
Za kupnju u ovom broju samo je jedan oglas a za
prodaju čak ih je 14.
Za kupnju se traži šuma površine 100 do 300 ha, ali
udaljena od Pariza do 100 km.


Od prodaje izloženih objekata tek nekoliko. Tako se
16-godišnja borova šuma prodaje za cijenu od 420 000
Franaka (oko 450 000 kuna), to je ujedno i jedina ponuda
s oznakom cijene. Bez oznake prodajne cijene nudi
se npr. "41 ha dobro obrasle šume, velikim dijelom
za iskorištavanje, s potkresanim stablima, s tri jezera i
3 km puta", u raznim krajevima Francuske jednim
oglasom nude se na prodaju šume površina od 5 do 200
ha; na prodaju je ijedan posjed od 25 ha šume četinjača
i 20 ha pašnjaka sa švicarskom kućom itd.


OskarPiškorić


* Treba ovom prigodom upozoriti na pojavu korišćenja sjemena
crnog bora s otoka Brača. Naime iz bračkih crnobornih sastojina trgovina
sjemenom Steiner iz Bečkog Novog mjesta od početka ovog
stoljeća kupovala je godišnje tone i tone tog sjemena. Kako je to poduzeće
prodavalo šumsko sjeme po cijelom svijetu, znači daje taj
bor i dobro uspijevao. Stoga bi bilo korisno provjeriti gdje je sve
upotrebljeno i kakve su se sastojine iz njega razvile. Dakako daje to
provjeravanje vezano uz znatne troškove te bi to mogla biti tema bilo
Šumarskog fakulteta bilo Instituta.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


IZVJEŠĆE S MEĐUNARODNOG TEČAJA
GOSPODARENJE OKOLIŠEM, TIVON, IZRAEL, 12. do 31. 08. 1996. GODINE


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, te Ministarstvo
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
proslijedilo je natječaj za tečaj o gospodarenju okolišem
(Environmental Management Course) u Izraelu,
Galillee Collage, Tivon.


Galillee koledž je ustanovljen 1987. godine s ciljem
izobrazbe i usavršavanja stručnjaka iz Izraela, a
kasnije je prerastao u međunarodni program. Koledž
nema svoje predavače, već poziva iz izraelskih sveučičišta
i instituta najistaknutije stručnjake za pojedine
programe. Stalno zaposeleni u koledžu su: generalni
direktor, tehnički direktor, direktor za međunarodnu
suradnju i koordinator Galillee koledža uz
administrativno osoblje. Danas Koledž svojim programom
tečaja za upravitelje projekata pokriva sljedeća
područja:


zdravstveni sustav,
lučko poslovanje,
planiranje i razvoj turizma
urbano-ekonomski razvoj,
upravljanje okolišem
razvoj malih poduzeća i industrije.
Na tečajeve uglavnom dolaze stručnjaci iz zemalja
u kojima se izvode projekti finacirani iz sredstava
međunarodnih banaka npr. Svjetske banke i si. Postoji
više koledža u svijetu koji osposobljavaju voditelje
projekata za Svjetsku banku. Galillee Colege jedan je
od tih i pokriva područje Južne Amerike, Karibskih
otoka, Azije, Istočne Europe i Afrike.
Tečajevi su organizirani u nekoliko godišnjih turnusa
uz potporu međunarodnih organizacija, od kojih
su najznačajnije International Maritime Organization
(IMO), UNDP, World Bank, International Union of
Local Authorities (IULA), International Labour Organization
(ILO), International Air Traffic Association
(IATA), World Health Organization (WHO).
Program tečajeva traje 150 akademskih radnih sati,
s dnevnim programom od 8 akademskih sati. Više
od 2000 stručnjaka uspiješno je završilo programe
međunarodnih tečajeva.


Organizacija tečaja


Tečaj Upravljanje okolišem (Environmental Management
Course) Galillee koledž organizirao je u
suradnji s IULA (International Union of Local Authorities)
i \srael Union of Local Authorities, Local
Government Economic Services.


Rad na tečaju bio je organiziran kroz predavanja,
praktikume i terensku prezentaciju učinkovitosti organizcije
pojedinih načina upravljanja i kontrole izvršenja
projekata.


Tečaju su pribivali stručnjaci iz Ugande (1), Nigerije
(6), Lesota (1), Tanzanije (1), Indije (1) i Hrvatske
(3). Nastavni program tečaja Upravljanje okolišem
obuhvaćao je dyije stručne cjeline.


U prvom dijelu obuhvaćena su sljedeća područja:
uvod u znanost okoliša, uvod u kompjutorsku znanost,
uvod u upravljanje projektima, ekonomika upravljanja,
analiza izvedivosti ekoloških projekata, temeljni
koncepti biologije okoliša, temeljni koncepti
kemije okoliša.


U drugom dijelu obuhvaćena su sljedeća područja:
stanje okoliša, kompjutorizirane tehnike donošenja
odluka, upravljanje otpadom i recikliranje, analiza
resursa vode, analiza ulaganja (investicija) u ekološke
projekte, procjena utjecaja na okoliš, ekonomika
okoliša, ekološki projekti: vrijeme i financiranje,
okolišno planiranje i primjena.


Praktični rad organiziran je kroz dva praktikuma:
razvoj i upravljanje ljudskim resursima i upravljanje
okolišem.


Stručne izlete: Misgav - industrijski inkubator,
Haifa - postrojenje za pročišćavanje vode, Haifa postrojenje
za recikliranje otpada, Tefen - zeleni industrijski
park, Rafinerija nafte u Haifi.


Za utvrđivanje vrijednosti (ekonomske opravdanosti
i dobiti) ekoloških projekata korištene su tehnike:
cost-benefit analysis, sensitivity analysis i internal
rate of return. Za određivanje životnog ciklusa
projekata i određivanje prioriteta korišteni su FEEDBACK
CONCEPT, CPM (critical path method) i
PERT (project evaluation and review techniques).