DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 97     <-- 97 -->        PDF

svojstava između juvenilnog i adultnog
drva bukve. Rezultat istraživanja
je određeno granično područje,
odnosno granica između juvenilnog
i adultnog drva bukve, određena
fizička i mehanička svojstva
juvenilnog i adultnog drva i međusobne
razlike, te određen utjecaj pada
promjera bukove oblovine na
njena fizička i mehanička svojstva.
Granično područje odnosno granična
zona između juvenilnog i adultnog
drva bukve iz područja Bjelolasice
nalazi se na udaljenosti od
oko 60 - 80 godova od srčike u radijalnom
smjeru. Zona juvenilnog drva
obilježena je oštrom promjenom
vrijednosti svojstava, odnosno strmom
tendencijom trenda svojstva,
velikim rasipanjem vrijednosti dobivenih
mjerenjem i prepoznatljivim
oblikom rasipanja vrijednosti,
koje se smanjuje približavanjem
prelaznoj zoni juvenilnog u adultno
drvo. Prelazna zona obilježena je
smanjenjem oštrine promjena svojstava,
smanjenjem strmine tendencije
trenda svojstva, a rasipanje vrijednosti
dobivenih mjerenjem u
ovoj zoni je najmanje. Zonu adultnog
drva karakterizira stagnacija
svojstava ili pojava blagih promjena
bez strmih tendencija trenda.U
toj zoni rasipanje vrijednosti svojstava
se povećava, ali ne značajno
kao u zoni juvenilnog drva. Usporedba
istraženih fizičkih i mehaničkih
svojstava iz zone juvenilnog i
adultnog drva, pri čemu je kod usporedbe
uzeta kao granična vrijednost
70-i god, pokazuje signifikantno
veće vrijednosti kod gustoće, radijalnog
utezanja, čvrstoće na tlak i
čvrstoće na savijanje juvenilnog drva.
Tangentno utezanje i juvenilnog
i adultnog drva ima podjednake vrijednosti.
Usporedba istraženih fizičkih
i mehaničkih svojstava drva
bukve iz područja Bjelolasice tankih
trupaca, a sadrže gotovo u potpunosti
samo juvenilno drvo i debljih
trupaca, a sadrže pretežno adultno
drvo, pokazuje kod svih istraženih
svojstava signifikantno veće vrijednosti
svojstava kod tankih tru


paca. Pojava tankih trupaca bukovine,
promjena odnosa udjela juvenilnog
i adultnog drva, a time i promjena
fizičkih i mehaničkih svojstava
trebala bi se odraziti kod primjene
odgovarajućih tehnoloških
postupaka s ciljem što racionalnije i
uspješnije prerade, obrade i
upotrebe bukovine.


Predgovor - U Predgovoru autor
ukazuje na važnost drva kao
jedinstvene sirovine s obzirom na
njenu obnovljivost, ali i na problem
poznavanja tehnoloških svojstava
kao i promjena svojstava u cilju što
racionalnije prerade i upotrebe drva.
Problem promjena tehnoloških
svojstava proizlazi iz sve većih potreba
čovjeka za drvom, a posljedica
je sve veća potrošnja, odnosno
sječa drveta i sve niže sječive dobi
stabla. Rezultat je pojava sve tanje
oblovine u kojoj je promijenjen odnos
udjela juvenilnog i adultnog drva,
a time su promijenjena fizička i
mehanička svojsta - izravni čimbenici
tehnoloških svojstava drva.


Uvod - U Uvodu se naglašava
važnost bukve kao najraširenije vrste
drva u Hrvatskoj, te se detaljno
navode statistički podaci o proizvodnji,
zalihama, preradi i značaju općenito.
U nastavku je opisano područje
prirodnog rasprostranjen]a
obične bukve u Europi, te posebno
u Hrvatskoj.


Zadatak istraživanja -U
ovom poglavlju ukazuje se na potrebu
istraživanja tehnoloških svojstava
bukovine glede važnosti bukovine
u gospodarstvu Hrvatske, a
zbog promjena svojstava nastalih
smanjenjem sječive dobi stabala
odnosno dolaskom u preradu sve tanjih
trupaca, te poremećenim odnosom
udjela juvenilnog i adultnog drva.
Cilj je odrediti granicu, proučavajući
raspored fizičkih i mehaničkih
svojstava bukovine, odnosno
granično područje između juvenilnog
i adultnog drva, kao i utvrditi
postoje li razlike u fizičkim i mehaničkim
svojstvima juvenilnog i
adultnog drva bukovine.


Dosadašnja istraživanja - Poglavlje
Dosadašnja istraživanja autor
je posvetio prikazu dosadašnjih
spoznaja o juvenilnom i adultnom
drvu općenito i s obzirom na drvo
bukve. Prikazanje pregled istraživanja
i proučavanja strukturnih svojstava
na temelju proučavanja promjena
dužine stanice, promjera stanice
i veličina kuta uvijanja fibrila,
zatim kemijskih svojstava, te makroskopskih
svojstava na temelju
mjerenja širine goda. U nastavku su
navedena dosadašnja saznanja o
fizičkim svojstvima juvenilnog drva
bukve proučavanjem rasporeda
sadržaja vode i gustoće, te na temelju
gustoće i pretpostavke o rasporedu
utezanja. Spoznaja o mehaničkim
svojstvima juvenilnog drva
bukve u odnosu na adultno drvo prikazana
je pretpostavkama na temelju
spoznaja o strukturnim svojstvima
bukovine.


Materijal za istraživanje -U
ovom poglavlju prikazanje pregled
dosadašnjih lokacija istraživanja fizičkih
i mehaničkih svojstava drva
bukve u Hrvatskoj. U nastavku je
dan geografski prikaz područja, odnosno
lokacije sa koje su uzeta modelna
stabla. Navedeni su geološki,
pedološki, klimatski i ekološko-gospodarski
podaci lokaliteta uz opis
biljnog i životinjskog okoliša sastojine
iz kojeg su odabrana modelna
stabla. Podaci o modelnim stablima
dati su tablično uz opis postupka s
materijalom nakon obaranja stabla.


Metoda istraživanja - Poglavlje
Metoda istraživanja prikazuje
način uzimanja uzorka i navodi važeće
metode i norme za ispitivanje
određenih makroskopskih, fizičkih
i mehaničkih svojstava bukovine:
širine goda, sadržaja vode u drvu,
gustoće drva, utezanja drva, točke
zasićenosti vlakanaca, čvrstoće na
tlak paralelno s vlakancima, čvrstoće
na savijanje, žilavosti prema
Monninu, te koeficijenta kvalitete.
Prikazanje i način uzimanja uzoraka
pravilnih i nepravilnih oblika,
potrebnih za određivanje navedenih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 98     <-- 98 -->        PDF

svojstava, odnosno određivanje rasporeda
tih svojstava u radijalnom
smjeru od srčike prema kori stabla,
na temelju kojeg će se odrediti zone
juvenilnog i adultnog drva. Ovdje
se navode i upotrebljeni računalski
programi korišteni u svrhu pomoći
pri mjerenju, obradi i prikazivanju
podataka.


Prikaz i obrada rezultata istraživanja
- Na temelju dobivenih
rezultata mjerenja daju se grafički
prikazi rasporeda istraženih svojstava
u radijalnom smjeru. Na temelju
rasporeda vrijednosti svojstava
izvršeno je izjednačavanje podataka
polinomnom regresijom upotrebom
parabolne krivulje trećeg
stupnja, kako bi se bolje uočile promjene
svojstava u radijalnom smjeru.
Grafičkim prikazima prikazana
su tri načina rasporeda svojstava u
radijalnom smjeru s tabličnim prikazima
srednje, minimalne i maksimalne
vrijednosti; standardne devijacije
i koeficijenti varijacije. Iz
oblika rasporeda grafičkih prikaza
istraženih svojstava i tendencija parabolnih
krivulja određene su dvije
zone; zona juvenilnog i zona adultnog
drva. Potom su se usporedile
srednje vrijednosti istraženih svojstava
tih dvaju zona, kao i srednje
vrijednosti istraženih svojstava drva
bukve najmanjih i najvećih prsnih
promjera.


Rezultati istraživanja -U
ovom poglavlju autor je tablično
prikazao srednje vrijednosti istraženih
svojstava sa statističkim pokazateljima
na temelju rezultata ispitivanja
uzoraka sa prsne visine po debljinskim
razredima, sa tri visine po
debljinskim razredima i iz svih debi
jinskih razreda po visinama. Uz
tablične prikaze predočeni su i grafički
prikazi rasporeda svih vrijednosti
istraženih svojstava u radijalnom
smjeru. Na grafičkim prikazima
izvršeno je izjednačenje podataka
parabolnom krivuljom trećeg
stupnja, kako bi se uočile tendencije
trenda, odnosno promjene dinamike
rasporeda svojstava iz čega će


se odrediti granica ili granično područje
između zona juvenilnog i
adultnog drva.


Zaključna razmatranja -U
poglavlju Zaključna razmatranja
analiziraju se oblici rasporeda, tendencije
trenda i dinamike rasporeda
u radijalnom smjeru istraženih svojstava
prikazanih grafički, na temelju
uzoraka po debljinskim razredima
na prsnoj visini, kroz raspored
uzoraka po debljinskim razredima
sa tri visine i kroz raspored na temelju
uzoraka iz svih debljinskih
razreda na tri visine. Analiza na temelju
istraženih svojstava ukazuje
na znakovito područje u zoni od
60.-80. goda, gdje se događaju promjene
svojstava ili se u tom području
smiruju rasipanja svojstava
ili dolazi do promjene tendencije
trenda svojstva. Na temelju toga
određuje se prijelazno područje iz
adultnog u juvenilno drvo koje se
nalazi između 60.-80. goda. Kako
bi se usporedila istražena svojstva
tako određenih zona juvenilnog i
adultnog drva bukovine, izvršeno je
testiranje U-testom srednjih vrijednosti
svojstava u zoni 0.-70. goda i
srednjih vrijednosti svojstava u
zoni 71.-240. god. Testiranje je izvršeno
po debljinskim razredima na
temelju uzoraka sa prsne visine i na
temelju uzoraka sa tri visine. Na
kraju je izvršeno uspoređivanje
svojstava uzoraka bukovine dvaju
zona na temelju podataka iz svih
debljinskih razreda sa visine 1,3 m
(prsna visina), te uspoređivanje
srednjih vrijednosti svojstava bukovine
na temelju uzoraka sa prsne visine
iz najmanjeg debljinskog razreda,
odnosno najmlađih stabala i
uzoraka iz najvećeg debljinskog
razreda, odnosno najstarijih stabala.
Posljednja usporedba je na uzorcima
iz dvaju debljinskih razreda,
najstarijeg i najmlađeg, na temelju
podataka sa tri visine.


Zaključak - U poglavlju Zaključak,
autor zaključuje na temelju
rezultata istraživanja svojstava drva
bukve iz područja Bjelolasice, da


postoje dvije zone koje se razlikuju
po fizičkim i mehaničkim svojstvima;
prva od srčike do približno 70.
goda i druga od 70. goda u smjeru
radij usa sve do kore. O oštroj granici
između tih dvaju zona ne može se
govoriti već o prijelaznoj zoni iz juvenilnog
u adultno drvo. Zona juvenilnog
drva obilježena je oštrim
promjenama vrijednosti svojstava,
odnosno strmom tendencijom trenda
svojstva, velikim rasipanjem vri


jednosti svojstava, te određenim
oblikom rasipanja, koje se smanjuje
završetkom zone. Prijelazna zona
obilježena je smanjenjem oštrine
promjena svojstva, smanjenjem strmine
tendencije trenda položene
krivulje, a rasipanje vrijednosti svojstava
u ovoj zoni je najmanje. U
zoni adultnog drva raspored svojstava
u radijalnom smjeru stagnira
ili se mijenja ali su promjene blaže.
Rasipanje vrijednosti se povećava,
ali ne onoliko kao u zoni juvenilnog
drva. U nastavku zaključka iznose
se podaci o srednjim vrijednostima
svojstava bukovine iz dvaju određenih
zona, te njihove razlike. Posebno
su iskazane srednje vrijednosti
svojstava tankih trupaca, koji sadrže
gotovo u potpunosti samo juvenilno
drvo i srednje vrijednosti
najstarijih trupaca koji sadrže pretežno
adultno drvo, te razlike između
tih svojstava. Na kraju se zaključuje
da se sa promjenom veličine
promjera bukovih trupaca iz područja
Bjelolasice mijenjaju istražena
svojstva, odnosno da padom
promjera bukovih stabala općenito
dolazi do porasta vrijednosti istraženih
svojstava.


Disertacija Slavka Govorčina


Svojstva juvenilnog i adultnog


drva bukovine iz područja Bjelo


lasice, je originalno znanstveno


djelo, koje predstavlja značajan do


prinos šumarskoj i drvnotehnološ


koj znanosti, posebno u disciplini


Znanost o drvu.


Mr. sc. Tomislav Sinković
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 99     <-- 99 -->        PDF

IZ INOZEMNOG TISKA


ŠUMARSKA EKSPEDICIJA NA ALJASKU


LARS CHRISTERSSON I SUE ELOWSON
Poplar Molecular Network, Vol. 4, N°l December 1996.


Povećano zanimanje za uzgoj hibridnih topola zamijećeno
je u Švedskoj u zadnjim godinama, kako kod
znanstvenika tako i kod šumara. Za to ima nekoliko
objašnjenja: drvo topola, koje se odlikuje kratkim vlakancima,
predstavlja vrijednu sirovinu za industriju papira;
energetska situacija u Švedskoj (Parlament planira
zatvaranje 12 nuklearki prije 2010. godine); hiperprodukcija
u poljoprivredi, gdje ima stotine tisuća hektara
površina podesnih za uzgoj alternativnih kultura; pozitivan
utjecaj uzgoja kultura topola na učinke staklenika,
na acidifikaciju zemljišta i vode, kao i na zagađenje nitratima
podzemnih voda.


Unazad pet godina, 120 hibridnih klonova topola
(Populus trichocarpa x P. deltoides i recipročno) introducirano
je iz Belgije, te uzgojeno u Karinslund-u u
južnoj Švedskoj (širina 56°N), na zemljištu, koje se po
mehaničkom sastavu može definirati kao pjeskovito.
Među klonovima je izvršena vrlo pažljiva selekcija s
obzirom na nordijske prilike. Nasadi su navodnjavani,
ali nije vršena fertilizacija. Neki od uzgojenih klonova
pokazali su vrlo bujni rast u najranijoj mladosti. Kod
plantaže starosti od 6 godina, najbolji klon je imao totalnu
visinu od 10 m i prsni promjer od 10 cm, uz razmake
sadnje 2 x 2 m. U šestoj godini najbolji klonovi
imali su tečajni visinski prirast 2.5-3.Om, ali su zadnje
zime pretrpjeli oštećenja terminalnog izbojka u dužini
od 1-2 m, budući da isti nije odrvenio prije ranih jesenskih
mrazeva i studeni. Razlog smrzavanju je protumačen
činjenicom stoje većina roditeljskih stabala hibridnih
klonova bila podrijetlom iz Oregona i Države Washington,
što je oko 1000 km južnije u odnosu na navedeno
stanište u Švedskoj.


Kako bi riješili problem nepravodobnog odrvenjavanja
terminalnog izbojka u uvjetima Švedske, dr. Vic
Steenackers (Belgija) i drugi istraživači su sugerirali,
da se hibridi uzgojeni u Karinslundu povratno križaju s
roditeljskom vrstom P. trichocarpa, čiji bi predstavnici
bili selekcionirani na približno istoj geografskoj širini
ili čak nešto sjevernije u Sjevernoj Americi u odnosu na
plantažni nasad u Švedskoj.


U 1994. pronađena su vrlo kvalitetna staništa P. trichocarpa
i P. balsamifera u B. C. Kanada. U 1995. godini
organizirana je 10-dnevna ekskurzija na Aljasku,
zbog ispitivanja mogućnosti sabiranja polena u prirodnim
sastojinama, a radi provedbe povratnog križanja s
uzgojenim belgijskim hibridnim klonovima P. x interamericana
u Švedskoj.


Ekskurzija na Aljasci prešla je put od 2400 milja,
kako bi pronašla odgovarajući biološki materijal, koji
će biti u funkciji rješavanja naznačenog problema. Lokalne
populacije topola bonitirane su s obzirom na totalne
visine stabala, zdravstveno stanje, pravilnost debla,
debljinu grana, kut grana te starost. Komparacijom
sastojina na Aljasci i B. C. Kanada utvrdili su da su sastojine
u Kanadi daleko kvalitetnije u komparaciji sa
sastojinama iste vrste na Aljasci. Sastojine na području
Kanade polučile su ocjenu 10, dok su sastojine na
Aljasci zavrijedile najveću ocjenu 1 ili manju. Rezultati
izmjera su u sređivanju, pa će daljnja obrada podataka
dati još preciznije rezultate vrednovanja izabranih sastojina
na području Aljaske i Kanade.


Sastojine u Lakina i Stormy Lake definitivno su
odabrane, kao sastojine od interesa, posebno za područja
srednje i nešto sjevernijeg dijela Švedske. No,
kako je kod P. trichocarpa utvrđen vrlo izražen genetski
varijabilitet, kao što je sudionicima konferencije u
Seattle-u 1995. godine predočeno, i pojedina druga
staništa spomenute vrste bit će od interesa, posebno kada
se radi o problemu oplemenjivanja na otpornost na
bolesti.


Za detaljnije informacije: Svedish University of
Agricultural Sciences, Department of Ecology and
Environmental Research, Box 70 72, 75007 Uppsala,
Sweden.


Sa engleskog preveo:
Prof. dr. sc. Ante Krstinić