DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 10     <-- 10 -->        PDF

B. Prpić. Z. Seletković i I. Tikvić: O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE Šumarski list br. 11-12,CXX1 (1997), 579-592
hrasta lužnjaka i običnog graba {Carpino betuli -Ouercetum
roboris (A n i ć 1959) emend. R a u š 1969). To
su povišenja odnosno grede na pseudoglejnom odnosno
podzolastom tlu slabo kisele do neutralne reakcije.


Najviša mjesta i mjesta izvan dohvata poplavne vode
obrasla je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s
bukvom {Carpino betuli - Quercetum roboris fagetosum
Ra uš 1971).


HIDROLOŠKE PRILIKE


Dio istočne Slavonije kojim je projektirana trasa
kanala Dunav-Sava prolazi kroz dva sliva, dunavski i
savski te predstavlja uz iznimku Nuštarske grede ravan
teren s mikroreljefnim razlikama od nekoliko metara.
Kako se vidi u poglavlju o vegetaciji, nizinske šume toga
prostora odlikuju se raznolikošću šumskih zajednica koje
se mijenjuju ovisno o mikroreljefu i opskrbi vodom.


Za uspijevanje najvećeg dijela ovih šuma posebno
je važna podzemna voda do koje dopire korijenje šumskog
drveća i tijekom vegetacijskog razdoblja drveće
se opskrbljuje na taj način vodom. Poznato je kako sve
vrste drveća nizinskih šuma zahtjevaju veće količine
vode za transpiraciju od kiše koja padne tijekom vegetacijskog
razdoblja. Higrofitno drveće: hrast lužnjak,
poljski jasen, crna joha i bijela vrba transpiriraju tijekom
vegetacije od 400 do 700 mm vode, dok u području
spačvanskog šumskog bazena padne godišnje od
600 do 700 mm oborina od kojih jedna polovica tijekom
vegetacije. Bez dodatne podzemne vode nizinske
šume ne bi mogle uspijevati. U spačvanskim, vinkovačkim,
mikanovačkim šumama te u šumama Cerne i
Strizivojne susrećemo tri različite skupine šumskih
ekosustava. Tipični su predstavnici:


/. Suma hrasta lužnjaka i običnog graba na povišenim
dijelovima mikroreljefa


2.
Slavonska šuma hrasta lužnjaka na nižim položajima
mikroreljefa koji su prije regulacije Save bili redovito
poplavljivani ili su još uvijek poplavljivani i
3.
Šume poljskog jasena i šume crne johe u najnižim
položajima u kojima se veći dio godine zadržava voda.
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna voda se povuče,
što onemogućuje uspijevanje poljskog jasena, crne
johe i vrbe.
Ovako pobrojane dijelove mikroreljefa nazivamo
grede, niže i bare. U sve tri skupine staništa i njihovih
šumskih zajednica voda je vladajući ekološki čimbenik
njihova uspijevanja. Šumski ekosustavi nastali su prilagodbom
i udruživanjem biljnih i životinjskih vrsta na
određene stanišne prilike, a oni u nizinama prije svega
na vodu, bilo oborinsku, poplavnu ili podzemnu. Utje


Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s cerom


{Carpino betuli -Quercetum roboris quercetosum


cerris R a u š 1969) najsuša je subasocijacija lužnjakovo-
grabovih šuma koja je utjecana klimom. Najzastupljenija
je na području đakovačke i vukovarske ravni.
(Rauš i dr. 1992)


-
Hvdrological conditions
caj vode, ali i ostalih stanišnih čimbenika stalan je i podjednak
kroz sekularne nizove, što uvjetuje opstanak
određenog šumskog ekosustava. Svaka promjena vodnih
prilika izaziva poremetnju u šumskom ekosustavu.
Tako je npr. izgradnja savskih nasipa 1933. godine izazvala
propadanje stabala hrasta lužnjaka u spačvanskim
šumama zbog izostanka poplava.


Hidrološke prilike u šumama nizina istočne Slavonije
zavise o mreži vodotoka. U slivu Dunava to je
Vuka s pritocima, a u savskome slivu Bosut s pritocima.


Spačvanski šumski bazen, ali i druge nizinske šume
toga kraja nalaze se u najnižim dijelovima, što uvjetuje
stalni dotok vode, bilo površinskim bilo podzemnim tokovima,
što opet osigurava već spomenutu veliku potrošnju
vode transpiracijom od strane hrasta lužnjaka i ostalih
nizinskih vrsta drveća. Pri opskrbi nizinskih šuma vodom
vrlo značajni su vodotoci koji poplavama, ali i
"držanjem" podzemne vode kako ne bi istekle iz šume
obavljaju bitan utjecaj u smislu vodnoga gradijenta.


Ove, u Europi najvrijednije nizinske šume, u
izravnoj su ovisnosti o mikroreljefu, poplavama i razini
podzemnih voda. Sastavljene su od brojnih vrsta šumskog
drveća i relativno velikog broja šumskih zajednica
unutar malih visinskih razlika. Sve to upućuje na njihovu
složenost, te uzajamno i nepredvidivo sinergetsko
djelovanje prisutnih čimbenika na njihovo formiranje.


One su se izvrsno uklopile i razvile upravo u specifičnim
ekološkim prilikama i prilagođene su na vrlo
mala odstupanja tih stanišnih prilika. Promjenom stanišnih
prilika ove šume postaju vrlo brzo nestabilne.


Na šumama ovih prostora, napose klimatogenim zajednicama,
odražavaju se mnogobrojne sekularne promjene
klime poduprte značajnim antropogenim utjecajima
na floristički sastav, građu i funkcioniranje.


Njihovoj kvaliteti, strukturi, izgledu i prirodnosti
odavno se dive stručnjaci diljem svijeta, jer upravo kao
i mi znaju njihovu stvarnu i potencijalnu, ekonomsku i
općekorisnu vrijednost.


One su vezane uz povijest Hrvatske, a posebice
Slavonije.