DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 11     <-- 11 -->        PDF

B. Prpić, Z. Selctković i 1. Tikvic: O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE Šumarski list br. 11 -12, CXXI (1997), 579-592
Tablica 1. Staništa, uzroci sušenja i postupci za poboljšanje stanja u različitim ekosustavima hrasta lužnjaka
Iz Prpić, B., 1996


Stanište, opseg i način ugibanja
stabala


Sušenje skupina, grupa i sastojina
u svim lužnjakovim staništima, preživljavaju
barske vrste drveća - bijela
vrba, crnajoha, poljski jasen


Sušenje hrasta lužnjaka u njegovim
različitim staništima uz vodne
akumulacije (hidroelektrane, umjetna
jezera, zalihe pitke i tehničke
vode i dr.)


Najprije pojedinačna sušenja hrasta
lužnjaka, a poslije 3 do 5 godina
sušenje skupina, grupa i čitavih sastojina
sve u srednjedobnim i starim
sastojinama. Lužnjakova stabla mlađa
od 30 god. preživljavaju. Pad prirasta.
Sva staništa lužnjakovih šuma.


Ugibanje ponika i pomlatka hrasta
lužnjaka. Pojava higrofitnog bilja
u sloju prizemnog rašća. Sva staništa
hrasta lužnjaka osim ocjeditih greda.
Ugibanje poslije dovršenoga, ali i
poslije naplodnog sijeka oplodne
sječe.


Pojava umiranja šuma većih razmjera
u svim staništima ekosustava
hrasta lužnjaka.


Utvrđena imisijska acidifikacija.
Vrijednost pH manja od 4 u akumulacijskom
horizontu tla. Pojava štetnika
i bolesti. Suše se sve vrste drveća.
Opseg sušenja stabala poprima
razmjere ekološke katastrofe.


Uzroci sušenja


Stajanje oborinske i poplavne
vode tijekom vegetacijskog razdoblja
na površini tla. Nedostatak kisika
i nagomilavanje C02 u rizosferi.


Ugibanje korijenja zbog nagomilavanja
C02 i opća nekroza korijenja.
Napad insekata i gljiva na oslabljena
stabla.


Trajno povišenje razina podzemne
vode uz izostanak kolebanja razina
podzemne vode. Usporeno kretanje
podzemne vode, nagomilavanje
C02 u rizosferi uz nedostatak kisika,
nekroza korijenja.


Trajno sniženje razina podzemnih
voda tijekom vegetacijskog razdoblja
za više od 0,5 m u odnosu na
prijašnje prosječne vrijednosti.


Poslije naplodnog sijeka sastojina
je slabo pomlađena. Zabarivanje
tla zbog viška vode u staništu koju
su prije naplodnog sijeka stara lužnjakova
stabla isparavala transpiracijom
i zadržavala intercepcijom.


Sinergizam u smislu uzajamnog
djelovanja zamočvarenja, pada razine
podzemne vode, klimatskih ekscesa,
napada štetnika i bolesti, pojava
imisija štetnih tvari u zraku i vodi,
izgospodarene monokulture. U
sinergizmu je najopasnija pojava zamočvarenja
(poplave i obilne oborine
tijekom vegetacije) i istovremenog
pada razine podzemne vode za
više od 0,5 m u 1-2 godine.


Mjere za poboljšanje stanja


Površinska odvodnja, ugrađivanje
propusta u cestama. Prilikom izvođenja
kanala potrebno je paziti da
ne bi došlo do promjena razina podzemnih
voda. Poslije odvodnje
obnoviti sastojinu vrstama drveća
koje pripadaju staništu. Ne stvarati
monokulture hrasta lužnjaka.


Uz današnje tehničke mogućnosti
stanje se ne može popraviti.


Obnova sastojina s vrstama drveća
koje odgovaraju staništu.


Površinska odvodnja i unošenje
hrasta lužnjaka i ostalih vrsta drveća
koje pripadaju staništu.


Zaustavljanje emisija ugradnjom
uređaja za pročišćavanje tvorničkih
plinova i onečišćenih industrijskih i
urbanih voda. Odvodnja zabarenih
staništa. Korektura onečišćenih šumskih
tala zeolitskim preparatima. Pošumljavanje
vrsta drveća koje odgovaraju
novim prilikama staništa.