DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 579-592
UDK 630* 919 + 171.3 (001)


O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE*


ON THE INFLUENCE OF THE SAVA-DANUBE CANAL ON FOREST ECOSYSTEMS


Branimir PRPIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ i Ivica TIKVIĆ**


SAŽETAK: Izgradnjom kanala Dunav-Sava šume gornjega i donjega toka
rijeke Bosuta, uključivši i veliki dio Spačvanskoga šumskog bazena bit će
nepovoljno utjecane. Površina utjecanih šuma iznosi preko 46 000 ha, njihova
sirovinska i energetska vrijednost je preko 2 milijarde DEM, dok im je
ekološka i socijalna vrijednost neprocjenjiva.


Realizacijom projekta kanala Dunav-Sava u šumskim staništima slijede
promjene vodnih odnosa što će nepovoljno utjecati na stabilnost šumskih ekosustava.


U radu se predlažu dodatna istraživanja razina podzenmih voda jer se na
osnovi današnjih skromnih podataka ne mogu propisati mjere zaštite ovih najvrijednijih
lužnjakovih šuma u Hrvatskoj. Uz sadašnje vodne odnose ove
šume dobro uspijevaju i postižu velike gospodarske i ekološke učinke pa je
potrebno poduzeti sve mjere kako bi se postojeće stanje u šumama zadržalo. U
Spačvanskome šumskom bazenu hrast lužnjak postiže optimum u odnosu na
njegov sveukupni europski areal što zaslužuje veliku pozornost ne samo šumarske
struke.


Ključne riječi: Utjecaj kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave,
Spačvanski šumski bazen, podzemna voda, promjena šumskih staništa.


UVOD - Introduction


Višenamjenski kanal Dunav-Sava projektiranje na Velike poteškoće nastaju na dijelu trase kanala od prepotezu
od Dunava kod Vukovara do Save kod Samca, u vodnice do 18 km, na Nuštarskoj gredi, gdje je kanalska
dužini od 61,4 km. Ovaj golemi vodotehnički zahvat dionica usječena u najviši teren između 85 i 98 m nm
značajno će izmijeniti vodne prilike svojega prostora. dok se kota dna kanala nalazi na 76 m nm, stoje golema
Njegov se utjecaj mora odraziti kako na razine podzemkoličina
zemlje koju je potrebno iskopati.
nih voda tako i na površinske vode.


Iz navedenih podataka vidi se o kakvom se zahvatu


Višenamjenski kanal Dunav-Sava ima trapezni karadi,
a koji neminovno donosi značajne promjene u danalski
profil, koji je u dnu širok 34 m, na vodnom licu našnjim staništima. Kako se u području buduće trase
58 m s dubinom od 4 m. U vukovarskom prostoru prekanala
kao i u njegovu utjecajnom području nalaze najdviđa
se prevodnica na udaljenosti od Dunava 9,3 km. vrijednije hrvatske nizinske šume koje imaju i europOd
Dunava do prevodnice kanal Dunav-Sava projektisko,
i svjetsko značenje, nalazimo se pred vrlo teškom
ran je na kotu dna Dunava na 72,75 m nm, dok se iza zadaćom. Prema našoj procjeni, pod utjecaj ovoga graprevodnice
dno kanala podiže na 76 m nm. Lice vode đevinskog giganta doći će oko 50 000 ha pretežito hrasod
prevodnice do Samca predviđa se na 80 m nm. tovih nizinskih šuma.


Pred vrlo teškom zadaćom nalazimo se i zbog nedo


*Rad je predan u vidu studije o utjecaju na šume budućega kanala Dunav-


Sava statka podataka o razinama podzemnih voda, koje se su


**Prof. dr se. Branimir Prpič, prof. dr se. Zvonko Seletković, mr. se. Ivica


stavno mjere tek od 1988. godine u dijelu nizinskih šuma


Tikvić
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Spačve, s prekidima tijekom Domovinskog rata 1991. i
Zavod za uzgajanje šuma


1992. Taj podatak odnosi se samo na one piezometre ko-


P.P. 178 10000 Zagreb