DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 8     <-- 8 -->        PDF

B. Prpić, Z. Scletković i 1. Tikvić: O UTJECAJU KANALA DUNAV - SAVA NA ŠUMSKE EKOSUSTAVE Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997), 579-592
Unutar ovoga areala nailazimo i na uzvišenja tzv.
"grede" koje su izvan djelovanja dodatnih voda, pa su
lišena prekomjernog vlaženja. To su starije terase na
kojima se podzemna voda nalazi dublje i različito oscilira,
stoje potrebno sustavno istražiti.


Na prostoru istočne Slavonije prisutne su sve vrste
prekomjernog vlaženja i njegove kombinacije, ali se
može reći da prevladava utjecaj površinskih voda.


Močvarno-glejna tla su ovdje znatno zastupljena.
Kod njih nisu naglašene velike oscilacije suficitne vode,
tako daje do dubine od 1 metra ispod površine uvijek
prisutno prekomjerno vlaženje. Ova tla su se razvila
na naplavnoj terasi i na nadmorskim visinama od 75-95
metara.


Spuštanje podzemne vode je velikim dijelom rezultat
hidromelioracijskih radova čak i na širem području.


ŠUMSKE ZAJEDNICE


Šumske zajednice istočne Slavonije pripadaju eurosibirsko-
sjevernoameričkoj regiji, ilirskoj provincji i
oblasti unutrašnjih šuma. Možemo ih podijeliti na sjeverozapadni
kompleks u kojem se nalazi Muško i Krivsko
ostrvo, i istočni i jugoistočni dio između Vinkovaca
i Save, poznat kao Spačvanski šumski kompleks.


Oko većih rijeka na aluvijalnim recentnim tlima, na
sprudovima, adama i rječnim pješčanim tlima koja su
još u gibanju rastu šume vrba (Salicetum albae-amygdalinae).
Najbolja staništa nalazimo uz Dunav. U
takvim prilikama dominira bijela vrba (Salix alba) koja
se bujno razvija, a ovisno o vlažnosti tla, mehaničkog
sastava i drugih čimbenika stvara različite facijese. U
ovim šumama razlikujemo suši tip gdje poplava traje
20-40 dana i mokriji tip gdje poplava traje 2-3 mjeseca.


Na višim pješčanim uzvisinama uz obale Save,
Drave i Dunava na tlima s većom prozračnošću i kraćim
poplavnim razdobljem razvija se šuma crne i bijele
topole (Populetum nigro-albae Slav. 1952). Ova
šuma se često miješa s prethodnom zajednicom ili se
neposredno nadovezuje na nju. Šuma crne i bijele topole
ima prijelazni karakter i pionirsku ulogu za pridolazak
tvrdih listača u ritske šume.


Šumske zajednice crne johe i poljskog jasena
(Frangulo-Alnetum glutinosae R a u š 1968) nalazi se
na aluvijalnim i mineralno močvarnim tlima koja su tijekom
godine značajno zasićena vodom, a djelomično i
zamočvarena. U ovim prostorima više su vezane uz rijeku
Savu u mozaičnom rasporedu na manjim površinama
u zibovima i starim koritima. Upravo u spačvanskom
bazenu u predjelu Sočna i Desičeve nalazi se poznati
zib (staro korito rijeke Save) s puno manjih i


Tijekom ovoga stoljeća obavljali su se ovdje mnogi
meliorativni zahvati različitih intenziteta, stoje uveliko
utjecalo na razvoj ovih tala i sastav šumske vegetacije.


Uređivanjem i iskorištavanjem vodotoka u nizinskim
šumama mjestimično je značajno izmijenjen vodni
režim ovih tala. Na tlu koji svojim izgledom upućuje
na ritsku crnicu rastu ponegdje sastojine s običnim
grabom, stoje nepobitan dokaz o jakoj izmjeni vodnog
režima i opadanju razina podzemnih voda.


Možemo reći da su ova tla meliorirana i mrežom
kanala i obranom od poplava. Sjeverozapadni kompleks,
lijevo od budućeg kanala Sava-Dunav obilježava teži
mehanički sastav i jače zamočvarenje. Na području spačvanskog
kompleksa matični supstrat prapora utjecao je
i na površinski dio, pa su tla lakšeg mehaničkog sastava i
povoljnijih pedoekoloških svojstava.


- Forest Assotiations
plićih rukavaca koji su obrasli močvarnom vegetacijom
zajedno s crnom johom.


Šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem
(Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959) razvija
se na najnižim dijelovima Posavine u nizinama i
barama, đombastog izgleda, koja vrlo često iz tih "tanjura"
može nestati samo isparavanjem.


Šuma hrasta lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog
brijesta (Genisto elatae-Quercetum roboris Ht.
1938), poznata kao poplavna šuma hrasta lužnjaka ili
slavonska šuma hrasta lužnjaka s više svojih subasocijacija,
zauzima velike površine u ovom području. Razvija
se iznad šuma vrba, topola, crne johe i poljskog
jasena. Zauzima velike komplekse nizinskih terena koji
su nekoliko metara iznad normalnog vodostaja. Ti prostori
su periodično poplavljeni kraće vrijeme ili su izvan
poplave, ali dovoljno svježi. To su tipične nizinske
šume i lugovi vrlo velike vrijednosti s gospodarskog
stajališta i općekorisnih funkcija šuma.


Male razlike u mikroreljefu dovoljne su za krupne
promjene s gledišta pojave subasocijacija. Jedna od značajnijih
je šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom
i žestiljem brijesta {Genisto elatae-Quercetum roboris
aceretosum tatarici R a u š 1971). Upravo je ona definirana
mikroreljefom, matičnom podlogom i tlom. Dok su
bile česte izravne poplave rijeke Save, ti su tereni obvezno
bili poplavljeni vodom visine i do 2 metra. Pošto su
iste izostale, tereni su ostajali manje vlažni, svježi i suhi i
na njima se pojavio i naglo rasprostranio žestilj (Acer
tataricum), kojem odgovaraju ovakvi tereni.


Ocjedite površine koje nisu izložene poplavama, a zimi
su zasićene vodom, obrasla je klimatogena šuma