DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Horvat, Ivo (Čazma, 7. X. 1897. - Zagreb, 23. IV. 1963.), botaničar, dr. se, sveučilišni profesor.


Osnovnu školu pohađao je u Du-bran je 1940. za redovitog profesobravici
i Samoboru, a maturirao je ra sistematske botanike i geobo1916.
godine na II. klasičnoj gimtanike
te za predstojnika Botaninaziji
u Zagrebu. Na Filozofskom čkog instituta i Botaničkog vrta na
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
studirao je od 1916. godine Zagrebu, na kojim je dužnostima
prirodne znanosti (prirodopis, geoostao
do 16. VIII. 1945. Od 11. VI.
grafija), diplomirao je i doktorirao 1947. redovitije profesor i predsto1920.
iz znanstvenog područja bojnik
Zavoda za botaniku Veterinartanike
s raspravom "Vrijednost ga-skog fakulteta Sveučilišta u Zametofita
u filogeniji paprati s osogrebu
do smrti, 1963. godine.
bitim obzirom na vrstu Phyllitis hybrida
(Milde) Christensen" te stu


(Izvor: Hrvatski šumarski životopi


pio u državnu službu sa zvanjem


sni leksikon, knj. 2, Zagreb, 1997.)


asistenta Botaničkog instituta.


Nakon izbora za docenta (1927.)
i izvanrednog profesora (1933.) iza


Alojzije Frković


PROSLAVA 50-GODISNJICE RADA SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE U KARLOVCU


UVOD Sve do 1944. godine uz šumare-šumarske inženjere,
u Hrvatskoj u operativi postojali su samo lugari i nadlu-


Sve do pred sam kraj XVIII. stoljeća, obrazovanje


gari obučeni na tečajevima za zvanje nadlugara s polo


šumarskih stručnjaka-šumara bilo je empiričko, odvija


ženim dodatnim ispitom. Iste godine zakonskom odre


lo se uz rad starijih šumara. Nakon dvije do tri godine


dbom osnovanaje Srednja šumarska škola sa sjedištem u


takvog "mentorskog" školovanja, izdavala se potvrda o


Požegi, ali ona nije počela s radom zbog pada Hrvatske


završenom školovanju. U tada državno-pravno rascjep


države 1945. godine a nova, komunistička vlast, nije pri


kanoj srednjoj Europi, ponegdje su šumari bili obvezni


znavala ništa stoje doneseno između 1941. i 1945. go


polagati ispite pred posebnim povjerenstvom. Kako je


dine. Međutim kako je potreba za obrazovanim šu


to još uvijek bilo doba feudalizma, lov je bio važniji, pa


marskim kadrom sve više rasla, 1946. godine rješenjem


se i obuci kandidata pridavala veća pozornost lovstvu


Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, 21. studenoga


nego šumarstvu. Prva škola (nama najbliža) u Austriji


1946. godine otvorena je Srednja šumarska škola sa sje


otvorena je 1813. godine pod nazivom Šumarski zavod


dištem u Glini, koja je iste jeseni započela s radom.


u Mariabrunnu kod Beča. Osnovna nastava trajala je


dvije godine, a treću godinu polazili su kandidati koji Šumarska škola u Glini imala je slabe uvjete za
su željeli stupiti u državnu službu. U tom Zavodu škosolidniji
rad, paje rješenjem Ministarstva poljoprivrede
lovani su i prvi Hrvati kao npr. Antun To m i ć, Franjo i šumarstva od 26. lipnja 1947. godine premještena u


Špore r i drugi.
Karlovac. Ove, 1997. godine Srednja šumarska škola u
Karlovcu obilježava pedeset godina svoga rada, a za


Za hrvatsko šumarsko školstvo itekako je važan


vršna proslava te godišnjice održana je 8. i 9. listopada


Karlovčanin Franjo Šporer, koji već 1842. godine


1997. godine. U okviru te svečanosti je i priprema mo


pokreće pitanje osnivanja šumarske škole u Hrvatskoj.


nografije "Šumarska škola Karlovac."


Godine 1853. Šumarsko društvo (predsjednik Dragutin
Kos) u zajednici s Hrvatsko-slavonskim gospodarskim


Završni dio proslave


društvom traži od mjerodavnih osnivanje Gospodar-


Završni dio proslave podijeljen je u dva dijela, prvi


sko-šumarskog učilišta, što se ostvaruje tek 1860. go


8. listopada 1997. godine - svečani dio, a 9. listopada
dine sa sjedištem u Križevcima. Školovanje traje dvije


1997. godine - natjecateljski dio.


godine, a od 1895. godine tri godine. 1898. godine križevačko
Učilište zamjenjuje Šumarska akademija u Svečani dio proslave
Zagrebu, a 1919. godine otvorenje Šumarski fakultet u Svečani dio proslave održanje u domu Hrvatske vojsklopu
Sveučilišta u Zagrebu. ske "Petar Zrinski" u Karlovcu, s početkom u 10,30 sati.