DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 102     <-- 102 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


sa 14. sjednice Upravnog odbora HSD-a održane 18.
prosinca 1997. u 10 sati u dvorani HIS-a u Zagrebu


Nazočni: mr. se. Darko Beuk, dr. se. Joso Gračan,
Tomislav Lesković, dipl. inž., Božidar Longin, dipl.
inž., prof. dr. se. Slavko Matić, Adam Pavlović, dipl.
inž., mr. se. Ivan Pentek, Željko Perković, dipl. inž.,
prof. dr. se. Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž.,
Tomislav Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž.,
prof. dr. se. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl. inž.,
Hranislav Jakovac, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Nakon stoje predsjednik HSD-a Slavko Matić pozdravio
sve nazočne, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Prihvaćanje Zapisnika 13. sjednice U. O. HSD-a.
2.
Obavijesti.
3.
a) Financijsko izvješće za 1. 1. do 30. 11. 1997.
godine
b) Izbor Povjerenstva za popis imovine
c) Program rada za 1998. godinu
d) Prihvaćanje nacrta financijskog plana


za 1998. godinu.


4.
Šumarski list.
5.
Odnos s korisnicima poslovnog prostora.
6.
Hrvatski šumarski dom - održavanje.
7.
Razno.
Ad. 1. Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
prihvaćenje bez primjedbi.
Ad. 2. Pod ovom točkom dnevnog reda raspravljano
je o opsežnom radu koji je obavljen u svezi s novim ustrojem
HŠD-a prema Zakonu o udrugama. Kako su slijed
i rezultati svih radnji u svezi s tim vidljivi iz Zapisnika
13. sjednice U. O. (točka 3.) i Zapisnika Izvanredne
skupštine HŠD-a (točke 2. i 3.) održane iza 14. sjednice


U. O., nije potrebito ponovno to ponavljati. Nakon rasprave
i prihvaćanja svih prijedloga u svezi s novim ustrojem
HŠD-a te potvrde izmjena i dopuna nove inačice
Statuta na temelju primjedbi i prijedloga sa skupština
područnih šumarskih društava, predložen je sljedeći
dnevni red za Izvanrednu skupštinu koja slijedi u 11 sati:
1.
Izbor radnih tijela.
2.
Odluka o novom ustrojstvu HŠD-a.
3. Donošenje Statuta HŠD-a.
4.
a) Davanje razrješnice dosadašnjem Upravnom i
Nadzornom odboru
b) Izbor Kandidacijskog povjerenstva
c) Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora


sukladno novoizglasanom Statutu


5.
Razno
Ad. 3 a) Nakon rasprave na temelju financijskih pokazatelja
iz kojih je vidljivo ostvarenje prihoda za 11
mjeseci s indeksom 106,07, rashoda s 100,58 s prijenosom
od 98.739,39 kn za iduće razdoblje, izvješće je jednoglasno
prihvaćeno. S obzirom na uspješno poslovanje
i posebno trud uložen na poslovima održavanja
zgrade i novog ustroja HŠD-a, U. O. zaključuje zaposlenicima
HŠD-a isplatiti božićnicu (u bonovima) u dozvoljenom
neoporezivom iznosu od 400 kn, i jednokratno
iznos od 2000 kn neto po zaposleniku.


b) Izabrano je Povjerenstvo za popis imovine u sastavu
Oskar Piškorić, predsjednik, Đurđa Belić, član i
Marina Šoštarec, član.


c) Nakon rasprave usvojen je Program rada za 1998.
godinu:


1.
Ostvariti djelovanje HŠD-a prema novom ustrojstvu
(od administrativnog do financijskog i stručnog)
2.
Početi s radom sekcija
3.
Održati znanstveno-stručne rasprave, kako po ograncima,
tako i u HŠD-u - prijedlog tema:
- Energetika, ekološko-biološka i općegospodarska
procjena kod izgradnje hidroelektrana u srednjem i
donjem toku nizinskih rijeka - prijedlog optimalnoga
korištenja (predviđeno za proljeće 1998.)
- Revirni sustav u hrvatskome šumarstvu
- Biološka raznolikost šuma kao temelj biološke
raznolikosti Hrvatske
- Općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje
- Primarna prerada drva kao dio šumarstva, njezino
mjesto i uloga
- Stručni ispiti i licenciranje radova u šumarstvu,
lovstvu, hortikulturi, preradi drva i dr.
4.
Nastaviti suradnju s europskim šumarskim društvima,
posebice B i H, Njemačke, Austrije, Mađarske,
Češke, Slovačke i Slovenije, te ostvariti bolji kontakt
sa šumarima Italije i drugima.
5.
Jačati suradnju s udrugama koje se bave zaštitom
prirode i zaštitom okoliša i odnosa s javnošću.
6.
Pospješiti rad na ustrojstvu inženjerske komore šumarske
i drvno-tehnološke struke, a sukladno sa Zakonom
o inženjerskim komorama.
7.
Nastaviti izdavačku djelatnost - redovito tiskanje
Šumarskog lista, izradu Priručnika, tablica i dr., u
zajednici s AŠZ započeti izradu Monografije o jeli,
te poraditi na reprintu Silvae nostrae Croatiae.
8.
Ostvariti bolju suradnju s graničnim područjima elektroprivredom,
vodoprivredom, cestogradnjom,
INA-om i dr.