DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 103     <-- 103 -->        PDF

9.
Nastaviti i ojačati dogovore s HRT i Radioni o stalnoj
i promidžbenim emisijama, te više i bolje koristiti
javni tisak.
10.Nastaviti uređenje Hrvatskog šumarskog doma (zamjena
dotrajale vodovodne i kanalizacijske mreže,
što bi prema procjenama iznosilo oko 75 000 kn, šumarski
klub, temelji, fasada - dvorišni dio) prema
financijskim mogućnostima.


d) Prihodi i troškovi planirani su na realnoj osnovici i
s određenim oprezom glede opće financijske situacije.


U. O. ovlašćuje predsjednika da na temelju rasta troškova
života i uspjeha poslovanja donese odluke o plaćama
zaposlenika u stručnoj službi HŠD-a. Nakon rasprave
prihvaćenje Nacrt financijskog plana za 1998. godinu.
A
Prihodi


1. Prihodi od prodaje i pretplate na
Šumarski list i separati 450.000,00 kn
2. Prihodi od dotacija
70.000,00 kn
3. Prihodi od zakupnina 1.400.000,00 kn
4. Ostali prihodi 30.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.950.000,00 kn
B Troškovi


I. Materijalni troškovi
-
Utrošen materijal red. djelatnosti 65.000,00 kn
-
Potrošena energija 30.500,00 kn
II. Troškovi usluga
-
Prijevozne usluge 3.000,00 kn
-
Usluge održavanja 460.970,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 kn
-Komunalne usluge 73.200,00 kn
-Troškovi tiska (Šumarski list i dr.) 610.000,00 kn
III. Troškovi za zaposlene
-
Plaće, naknade, porezi,
prirezi i doprinosi 440.300,00 kn
-
Ostali izdaci za zaposlene 10.000,00 kn
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
-
Dnevnice za službena putovanja
i putni troškovi 30.000,00 kn
-
Dnevnice i troškovi
vanjskim suradnicima 10.000,00 kn
- Izdaci za reprezentaciju 50.000,00 kn
-Premije osiguranja 25.000,00 kn
-
Bankovne usluge i troškovi ZAP-a 8.000,00 kn
-
Troškovi za stručno obrazovanje
i savjetovanje 10.000,00 kn
-Troškovi za stručnu literaturu
i stručna glasila 6.000,00 kn
-Ostali nematerijalni troškovi 18.000,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI 1.950.000,00 kn


Ad. 4. Broj 11-12/97. Šumarskog lista upravo je izašao
iz tiska, tako daje Uredništvo ispunilo svoju zadaću
prema obećanju glede redovitosti tiskanja časopisa. Što
se tiče pretplate za 1998. godinu, a u svezi s obvezom
plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV), zaključeno
je da visina pretplate ostane nepromijenjena i
da se pojedincima - pretplatnicima ne zaračunava, a
poduzećima i ustanovama zaračunava PDV, jer će ga
oni moći sebi uračunati kao predporez.


Ad. 5. Predsjednik je izvijestio U. O. o sastanku održanom
s dekanicom Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije na kojemu je zaključeno da će:


-
Fakultet poraditi na preseljenju svog odjela iz
zgrade Hrvatskoga šumarskoga doma (u roku od
1,5-2 godine očekuje se iseljenje dijela PMF-a iz
zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije).
-nastojati započeti podmirivati svoje financijske
obveze očekujući u tome pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije.


Ad. 6. Tajnik izvješćuje kako su dovršeni radovi na
krovu zgrade, u tijeku je postavljanje i premiještanje uređaja
centralnog grijanja u podrum, te pripremni radovi
na izmjeni dotrajale vodovodne horizontalne mreže.


Ad. 7. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.


Zapisnik vodio Predsjednik Hrvatskoga
tajnik HSD-a šumarskog društva
Hranislav Jakovac dipl. inž. v.r. Prof. dr. se. Slavko Matie v.r.


ZAPISNIK


sa sjednice Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva održane dana 18. prosinca 1997. u Zagrebu
s početkom u 11,30 sati


Nazočni: predstavnici (delegati) dosadašnjih područnih
Šumarskih društava (sada ogranaka), članovi Upravnog
odbora i Nadzornog odbora (poimenični popis u
privitku), te ostali članovi HŠD-a i gosti, sveukupno 92.


Opravdano nenazočni predstavnici (delegati) za
Skupštinu njih 19 (poimence iz popisa u privitku).


Predsjednik HŠD-a prof. dr. se. Slavko Matić otvara
sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da Skupština
ima kvorum, jer je od ukupnog broja članova Skupštine
97, nazočno 78 članova. Stoga će sve odluke koje
će donijeti Skupština, biti pravovaljane.


Na prijedlog predsjednika usvojen je sljedeći


101