DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 103     <-- 103 -->        PDF

9.
Nastaviti i ojačati dogovore s HRT i Radioni o stalnoj
i promidžbenim emisijama, te više i bolje koristiti
javni tisak.
10.Nastaviti uređenje Hrvatskog šumarskog doma (zamjena
dotrajale vodovodne i kanalizacijske mreže,
što bi prema procjenama iznosilo oko 75 000 kn, šumarski
klub, temelji, fasada - dvorišni dio) prema
financijskim mogućnostima.


d) Prihodi i troškovi planirani su na realnoj osnovici i
s određenim oprezom glede opće financijske situacije.


U. O. ovlašćuje predsjednika da na temelju rasta troškova
života i uspjeha poslovanja donese odluke o plaćama
zaposlenika u stručnoj službi HŠD-a. Nakon rasprave
prihvaćenje Nacrt financijskog plana za 1998. godinu.
A
Prihodi


1. Prihodi od prodaje i pretplate na
Šumarski list i separati 450.000,00 kn
2. Prihodi od dotacija
70.000,00 kn
3. Prihodi od zakupnina 1.400.000,00 kn
4. Ostali prihodi 30.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.950.000,00 kn
B Troškovi


I. Materijalni troškovi
-
Utrošen materijal red. djelatnosti 65.000,00 kn
-
Potrošena energija 30.500,00 kn
II. Troškovi usluga
-
Prijevozne usluge 3.000,00 kn
-
Usluge održavanja 460.970,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 kn
-Komunalne usluge 73.200,00 kn
-Troškovi tiska (Šumarski list i dr.) 610.000,00 kn
III. Troškovi za zaposlene
-
Plaće, naknade, porezi,
prirezi i doprinosi 440.300,00 kn
-
Ostali izdaci za zaposlene 10.000,00 kn
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
-
Dnevnice za službena putovanja
i putni troškovi 30.000,00 kn
-
Dnevnice i troškovi
vanjskim suradnicima 10.000,00 kn
- Izdaci za reprezentaciju 50.000,00 kn
-Premije osiguranja 25.000,00 kn
-
Bankovne usluge i troškovi ZAP-a 8.000,00 kn
-
Troškovi za stručno obrazovanje
i savjetovanje 10.000,00 kn
-Troškovi za stručnu literaturu
i stručna glasila 6.000,00 kn
-Ostali nematerijalni troškovi 18.000,00 kn
UKUPNO TROŠKOVI 1.950.000,00 kn


Ad. 4. Broj 11-12/97. Šumarskog lista upravo je izašao
iz tiska, tako daje Uredništvo ispunilo svoju zadaću
prema obećanju glede redovitosti tiskanja časopisa. Što
se tiče pretplate za 1998. godinu, a u svezi s obvezom
plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV), zaključeno
je da visina pretplate ostane nepromijenjena i
da se pojedincima - pretplatnicima ne zaračunava, a
poduzećima i ustanovama zaračunava PDV, jer će ga
oni moći sebi uračunati kao predporez.


Ad. 5. Predsjednik je izvijestio U. O. o sastanku održanom
s dekanicom Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije na kojemu je zaključeno da će:


-
Fakultet poraditi na preseljenju svog odjela iz
zgrade Hrvatskoga šumarskoga doma (u roku od
1,5-2 godine očekuje se iseljenje dijela PMF-a iz
zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije).
-nastojati započeti podmirivati svoje financijske
obveze očekujući u tome pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije.


Ad. 6. Tajnik izvješćuje kako su dovršeni radovi na
krovu zgrade, u tijeku je postavljanje i premiještanje uređaja
centralnog grijanja u podrum, te pripremni radovi
na izmjeni dotrajale vodovodne horizontalne mreže.


Ad. 7. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.


Zapisnik vodio Predsjednik Hrvatskoga
tajnik HSD-a šumarskog društva
Hranislav Jakovac dipl. inž. v.r. Prof. dr. se. Slavko Matie v.r.


ZAPISNIK


sa sjednice Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva održane dana 18. prosinca 1997. u Zagrebu
s početkom u 11,30 sati


Nazočni: predstavnici (delegati) dosadašnjih područnih
Šumarskih društava (sada ogranaka), članovi Upravnog
odbora i Nadzornog odbora (poimenični popis u
privitku), te ostali članovi HŠD-a i gosti, sveukupno 92.


Opravdano nenazočni predstavnici (delegati) za
Skupštinu njih 19 (poimence iz popisa u privitku).


Predsjednik HŠD-a prof. dr. se. Slavko Matić otvara
sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da Skupština
ima kvorum, jer je od ukupnog broja članova Skupštine
97, nazočno 78 članova. Stoga će sve odluke koje
će donijeti Skupština, biti pravovaljane.


Na prijedlog predsjednika usvojen je sljedeći


101
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Dnevni red:


1.
Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja
zapisnika
2.
Odluka o novom ustrojstvu Hrvatskoga šumarskog
društva.
3.
Donošenje Statuta Hrvatskoga šumarskog društva.
4. a) Davanje razrješnice dosadašnjem Upravnom i
Nadzornom odboru.
b) Izbor Kandidacijskog povjerenstva
c) Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora


sukladno novoizglasanom Statutu Hrvatskoga
šumarskog društva.


5.
Razno.
Ad. 1. Izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu
Slavko Mati ć, Vlatko Podnar i Josip M alnar, zapisničar
tajnik HŠD-a Hranislav Jakova c i dva ovjerovitelja
zapisnika, Vladimir Jambrekovi ć i Josip
Dundo vić.
Kako bi Kandidacijsko povjerenstvo moglo pripremiti
prijedlog, predloženo je i odmah izabrano Povjerenstvo
u sljedećem sastavu: Adam Pavlović, Tomislav
Lešković i Stanko Antunović.
Ad. 2. Predsjednik poziva tajnika HŠD-a Hranislava
Jakovca da prikaže slijed radnji koje su prethodile
ovoj Skupštini od stupanja na snagu Zakona o udrugama
do danas. Tajnik HŠD-a ukratko obrazlaže:
Hrvatsko šumarsko društvo je do donošenja Zakona


o udrugama bilo društvena organizacija i pravna osoba
kao udruženje (savez) područnih Šumarskih društava
(njih 19), također pravnih osoba.
Prema Zakonu o udrugama (čl. 8.) Hrvatsko šumarsko
društvo moglo se ustrojiti kao savez ili zajednica
udruga - pravnih osoba (dosadašnjih područnih šumarskih
društava) ili kao jedinstvena udruga, koja je pravna
osoba s ustrojstvenim oblicima (ograncima, podružnicama,
klubovima i si.) koje nisu pravne osobe. Na 13.
sjednici Upravnog odbora HŠD-a (vidi zapisnik odnosne
sjednice), a zatim na sastancima tajnika i članova
Upravnih odbora HŠD-a s članovima Upravnog odbora
područnih šumarskih društava, predloženo je da se Hrvatsko
šumarsko društvo ustroji kao jedinstvena udruga
koja je pravna osoba s ograncima koji nisu pravne
osobe. Dogovoreno je da Povjerenstvo za Statut, izabrano
na 13. sjednici Upravnog odbora, sačini prijedlog
Statuta i dostavi ga članovima Upravnog odbora, Nadzornog
odbora i područnim Šumarskim društvima na
uvid, kako bi mogli dati svoje primjedbe. U Statutu je
trebalo posebno istaći samostalnost ogranaka u aktivnostima
(sukladno sa Statutom), uključujući i samostalnost
u vezi s imovinom. Statut je sačinjen i dostavljen
područnim Šumarskim društvima, koja su nakon rasprave
na Upravnom odboru i skupštinama područnih


društava dostavila svoje primjedbe na Statut. Povjerenstvo
za Statut razmotrilo je primjedbe i izvršilo dopunu
članaka Statuta, uzevši u obzir one primjedbe za koje je
smatralo da će predstavljati poboljšanje Statuta, a koje
nisu u suprotnosti s osnovnim ciljevima udruge i Zakonom
o udrugama. Tako popravljen Statut dostavljen je
ponovno područnim Šumarskim društvima na uvid, a u
svrhu pripreme za ovu Skupštinu. Prema izvješćima sa
Skupština područnih Šumarskih društava, sva područna
šumarska društva donijela su odluku da se Hrvatsko
šumarsko društvo ustroji kao jedinstvena udruga, koja
je pravna osoba s ograncima koje nisu pravne osobe.


Na temelju toga, predsjednik poziva predstavnike
(delegate) područnih šumarskih društava i ostale članove
Skupštine da glasuju o načinu ustroja Hrvatskoga
šumarskog društva.


Glasovanjem predstavnika (delegata) Skupštine jednoglasno
je donesena odluka da se Hrvatsko šumarsko
društvo ustroji kao jedinstveva udruga, čiji su ustrojstveni
oblici ogranci (za sada njih 19 sa preko 2.800
članova).


Ad. 3. Predsjednik poziva tajnika HŠD-a da pojasni
one članke u Statutu na koje su pristizale primjedbe, te
da objasni zašto su neke primjedbe usvojene a neke ne.
Tajnik navodi glavne primjedbe, te zaključuje kako je
većina primjedbi na Statut prihvaćena, osim onih malobrojnih
koje nisu u skladu sa ciljevima udruge ili su suprotne
primjedbama drugih područnih Šumarskih društava.
Iako je Statut prethodno razmotren na Skupštinama
područnih Šumarskih društava, a dostavljene su i
usvojene primjedbe na njega, predsjednik ipak poziva
delegate na raspravu i mogućnost dopune Statuta.


Kako je tijekom proteklog vremena Statut demokratski
i široko raspravljen, posebne rasprave i novih
prijedloga nije bilo, pa predsjednik poziva članove
Skupštine na glasovanje.


Statut je jednoglasno usvojen.


Ad. 4. a) Kako je ove godine 9. svibnja već održana
redovita Skupština Hrvatskoga šumarskog društva, na
kojoj je prihvaćeno izvješće o radu i poslovanju između
dvije Skupštine, predsjednik predlaže, da Skupština
prihvati Izvješće Upravnog i Nadzornog odbora za rad
između redovite i ove izvanredne Skupštine. On poziva
tajnika da kratko prikaže taj rad, prema izvješću sa 14.
sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane prije ove
Skupštine.


U izvješću o radu od 9. svibnja do danas prikazano je:


1.
Posjet vodstva Njemačkog šumarskog društva (3-6.
srpnja 1997.), dr. Wolfang Dertza , predsjednika i
inž. Hans-Jurgen VVegenera, dopredsjednika u
Vrbovec, jednodobne šume na području Uprave šuma
Bjelovar; u Fužine, Gerovo, Tršće, Prezid, pre-
borne šume - U. Š. Delnice i na Rab, i Pag - medite


ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ranske šume - U. Š. Senj, te Zagreb - upoznavanje


gostiju s povijesnim i kulturnim sadržajima grada.


U tijeku su dogovori oko razmjene stručnih ekskur


zija i suradnje.


2.
Prethodni posjet i zatim skupni posjet inženjera iz
ZIHLADOVICA - Češka, na područje Vrbovca, Lipovljana,
Novske i Vinkovaca.
3.
Okrugli stol i konferencija za tisak "O utjecaju vodotehničkih
zahvata na nizinske šume (zajedno s
komitetom MAB-a (Čovjek i biosfera))".
4. TV emisije HRVATSKE ŠUME I ŠUMARSTVO
Završetak emitiranja i priprema video-kazete za
Svjetski šumarski kongres - temeljem jedne od TV
emisija (iz kazete pohranjene u HŠD-u sa snimkama
svih emitiranih emisija iz ovog ciklusa).


5.
Promocija 2 knjige: Brežnjak, M.: PILANSKATEHNOLOGIJA
DRVA I. dio i akademik Kiepac, D.: Iz
šumarske povijesti GORSKOGA KOTARA u sadašnjost,
te predavanje prof. Z. Laurića, ŠUME I ŠUMARSTVO
ARGENTINE.
6.
Pripremni radovi - sastanci s područnim šumarskim
društvima o ustrojstvu HŠD-a prema Zakonu o udrugama,
izrada Statuta te usklađenje s primjedbama
na Statut, godišnje Skupštine područnih ŠD i
priprema za ovu Izvanrednu Skupštinu HŠD-a.
7.
Održavanje zgrade Hrvatski šumarski dom
-
uređenje krova oko 700 nr - cijeli vanjski dio +
onaj dio dvorišnog dijela koji nije uređen 1993.
godine.
-
uređenje prostorija HŠD-a
-
radovi u tijeku na uređenju centralnog grijanja u
budućem Šumarskom klubu.
Što se tiče financijskog izvješća, ono je prihvaćeno
na redovitoj Skupštini HŠD-a u svibnju 1997., a šesto
mjesečni, deveto mjesečni i izvještaj za proteklih 11
mjeseci 1997. godine prihvaćenje na dosadašnjim sjednicama
Upravnog odbora, dok konačno Izvješće o financijskom
poslovanju za 1997. godinu slijedi u idućoj
godini, kako je to zakonom propisano.


Ova Izvješća Skupština jednoglasno prihvaća i daje
razrješnicu dosadašnjem Upravnom i Nadzornom
odboru.


Ad. 4. b) Kandidacijsko povjerenstvo kao stoje već
naznačeno, izabrano je odmah nakon usvajanja dnevnog
reda (Ad. 1.)


Ad. 4. c) Predsjednik poziva Kandidacijsko povjerenstvo
da iskaže svoj prijedlog.


U ime Kandidacijskog povjerenstva Adam Pavlović
zaključuje kako su na temelju čl. 24. i čl. 36. upravo izglasanog
Statuta i odluka Skupština ogranaka, predsjednici
ogranaka već po svom položaju članovi Upravnog
odbora. On ih poimence navodi i to onim redom


kako su održane Skupštine ogranaka: Mario Stipetić,
Zvonko Rožić, Herbert Krauthackcr, Ilija Gregorović,
Ivan Đukić, Milan Presečan, Damir Delač, Branko Belčić,
Željko Marman, Dujo Pavelić, Vlado Topić, Vladimir
Bogati, Ivica Fliszar, Berislav Vinaj, Damir Matošević,
Ivan Pentek, Zvonko Kranjc, Luka Radošević i
Milan Krmpotić.


Na temelju čl. 36. Statuta predlaže ostalih 6 članova
za Upravni odbor: Branimira Prpića, Glavnog urednika
Šumarskog lista, koji je također član Upravnog odbora
po položaju, Josu Vukelića sa Šumarskog fakulteta, Šumarski
odjel, Mladena Figurica sa Šumarskog fakulteta,
Drvno-tehnološki odjel, Josu Gračana sa Šumarskog
instituta, Slavka Matica iz Akademije šumarskih znanosti,
te Tomislava Starčevića uglednog člana struke,
koji se posebno ističe u radu HŠD-a.


Za Nadzorni odbor predlaže: Slavka Šarčevića za
predsjednika, a Valeriju Vukelić i Željka Perkovića za
članove, te Nikolu Komlenovića za zamjenika člana.


Za predsjednika HŠD-a predlaže Slavka M a t i ć a, a
za dopredsjednike Tomislava Starčević a i Mladena
Figurica.


Kako i poslije poziva za druge prijedloge, novih prijedloga
nije bilo, predsjednik poziva članove Skupštine
na glasovanje. Zaključeno je da se ne glasuje pojedinačno,
nego za cijelu listu koju je predložilo Kandidacijsko
povjerenstvo.


Jednoglasno m odlukom predloženi kandidati
izabrani su u navedena tijela Hrvatskoga šumarskog
društva:


1.
Prof. dr. se. Slavko M a t i ć, za predsjednika
HŠD-a i U. O. HŠD-a
2.
Tomislav Starčević, dipl. inž. šum. za
dopredsjednika HŠD-a i U. O.
3.
Prof. dr. se. Mladen Figurić, za dopredsjednika
HŠD-a i U. O.
4.
Branko Belčić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Koprivnica
5.
Mr. se. Vladimir Bogati, član U. O. HŠD-a,
ogranak Virovitica
6.
Damir Delač, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Delnice
7.
Ivan Đukić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Slavonski Brod
8.
Ivica Fliszar, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Požega
9.
Dr. se. Joso Gračan, član U. O. HŠD-a
10.
Ilija Gregorović, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Vinkovci
11.
Zvonko Kranjc, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Varaždin


ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 106     <-- 106 -->        PDF

12.
Herbert Krauthacker, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, 24. Berislav Vinaj, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
ogranak Zagreb ogranak Osijek
13.
Milan Krmpotić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, 25. Prof. dr. se. Joso Vukelić, član U. O. HŠD-a
ogranak Senj 1. Slavko Š a r č e v i ć, dipl. inž. predsjednika
14.
Žcljko Marman, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak Našice 2. Željko Perković, dipl. inž. za člana
15.
Damir Matošević, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak N. Gradiška 3. Valerija Vukelić, dipl. inž. za člana
16.
Dujo Pavelić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, Nadzornog odbora
ogranak Karlovac 4. Dr. se. Nikola Komlenović za zamjenika
17.
Mr. se. Ivan Pcntek, član U. O. HŠD-a, člana Nadzornog odbora
ogranak Buzet Na temelju te odluke Skupština HŠD-a daje ovla18.
Milan Presečan, član U. O. HŠD-a, štenje za za stupa nj e Hrvatskoga šumarskog društva
ogranak Bjelovar
njegovom predsjedniku prof. dr. se. Slavku Maticu, a
u njegovoj odsutnosti dopredsjednicima Tomislavu


19.
Prof. dr. se. Branimir Prpić, član U. O. HŠD-a
Starčeviću, dipl. inž. šum. i prof. dr. se. Mladenu
20.
Luka Radošević, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
Figuricu i tajniku HŠD-a Hranislavu Jak ove u,


ogranak Gospić


dipl. inž. šum.


21.
Zvonko Rožić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a,
Ad.
5. Pod ovom točkom dnevnog reda izložen je


ogranak Sisak


Program rada za 1998. godinu, prihvaćen na 14. sjedni


22.
Mario Stipetić, dipl. inž., član U. O. HŠD-a, ci Upravnog odbora HŠD-a. (u privitku)
ogranak Ogulin
23.
Dr. se. Vlado Topić, član U. O. HŠD-a,
Završetak u 13 sati.


ogranak Dalmacija Split


Zapisnik vodio
tajnik HŠD-a
Predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva
Hranislav Jakovac Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.
dipl. inž., v.r.
Ovjerovitelji Zapisnika:


Vladimir Jambreković, dipl. inž.,v.r.
Mr. se. Josip Dundović, v.r.
U privitku: Popis članova Skupštine uz potpise nazočnih Program rada za 1998. godinu.


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1998. GODINI iznosi:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo