DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Dnevni red:


1.
Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja
zapisnika
2.
Odluka o novom ustrojstvu Hrvatskoga šumarskog
društva.
3.
Donošenje Statuta Hrvatskoga šumarskog društva.
4. a) Davanje razrješnice dosadašnjem Upravnom i
Nadzornom odboru.
b) Izbor Kandidacijskog povjerenstva
c) Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora


sukladno novoizglasanom Statutu Hrvatskoga
šumarskog društva.


5.
Razno.
Ad. 1. Izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu
Slavko Mati ć, Vlatko Podnar i Josip M alnar, zapisničar
tajnik HŠD-a Hranislav Jakova c i dva ovjerovitelja
zapisnika, Vladimir Jambrekovi ć i Josip
Dundo vić.
Kako bi Kandidacijsko povjerenstvo moglo pripremiti
prijedlog, predloženo je i odmah izabrano Povjerenstvo
u sljedećem sastavu: Adam Pavlović, Tomislav
Lešković i Stanko Antunović.
Ad. 2. Predsjednik poziva tajnika HŠD-a Hranislava
Jakovca da prikaže slijed radnji koje su prethodile
ovoj Skupštini od stupanja na snagu Zakona o udrugama
do danas. Tajnik HŠD-a ukratko obrazlaže:
Hrvatsko šumarsko društvo je do donošenja Zakona


o udrugama bilo društvena organizacija i pravna osoba
kao udruženje (savez) područnih Šumarskih društava
(njih 19), također pravnih osoba.
Prema Zakonu o udrugama (čl. 8.) Hrvatsko šumarsko
društvo moglo se ustrojiti kao savez ili zajednica
udruga - pravnih osoba (dosadašnjih područnih šumarskih
društava) ili kao jedinstvena udruga, koja je pravna
osoba s ustrojstvenim oblicima (ograncima, podružnicama,
klubovima i si.) koje nisu pravne osobe. Na 13.
sjednici Upravnog odbora HŠD-a (vidi zapisnik odnosne
sjednice), a zatim na sastancima tajnika i članova
Upravnih odbora HŠD-a s članovima Upravnog odbora
područnih šumarskih društava, predloženo je da se Hrvatsko
šumarsko društvo ustroji kao jedinstvena udruga
koja je pravna osoba s ograncima koji nisu pravne
osobe. Dogovoreno je da Povjerenstvo za Statut, izabrano
na 13. sjednici Upravnog odbora, sačini prijedlog
Statuta i dostavi ga članovima Upravnog odbora, Nadzornog
odbora i područnim Šumarskim društvima na
uvid, kako bi mogli dati svoje primjedbe. U Statutu je
trebalo posebno istaći samostalnost ogranaka u aktivnostima
(sukladno sa Statutom), uključujući i samostalnost
u vezi s imovinom. Statut je sačinjen i dostavljen
područnim Šumarskim društvima, koja su nakon rasprave
na Upravnom odboru i skupštinama područnih


društava dostavila svoje primjedbe na Statut. Povjerenstvo
za Statut razmotrilo je primjedbe i izvršilo dopunu
članaka Statuta, uzevši u obzir one primjedbe za koje je
smatralo da će predstavljati poboljšanje Statuta, a koje
nisu u suprotnosti s osnovnim ciljevima udruge i Zakonom
o udrugama. Tako popravljen Statut dostavljen je
ponovno područnim Šumarskim društvima na uvid, a u
svrhu pripreme za ovu Skupštinu. Prema izvješćima sa
Skupština područnih Šumarskih društava, sva područna
šumarska društva donijela su odluku da se Hrvatsko
šumarsko društvo ustroji kao jedinstvena udruga, koja
je pravna osoba s ograncima koje nisu pravne osobe.


Na temelju toga, predsjednik poziva predstavnike
(delegate) područnih šumarskih društava i ostale članove
Skupštine da glasuju o načinu ustroja Hrvatskoga
šumarskog društva.


Glasovanjem predstavnika (delegata) Skupštine jednoglasno
je donesena odluka da se Hrvatsko šumarsko
društvo ustroji kao jedinstveva udruga, čiji su ustrojstveni
oblici ogranci (za sada njih 19 sa preko 2.800
članova).


Ad. 3. Predsjednik poziva tajnika HŠD-a da pojasni
one članke u Statutu na koje su pristizale primjedbe, te
da objasni zašto su neke primjedbe usvojene a neke ne.
Tajnik navodi glavne primjedbe, te zaključuje kako je
većina primjedbi na Statut prihvaćena, osim onih malobrojnih
koje nisu u skladu sa ciljevima udruge ili su suprotne
primjedbama drugih područnih Šumarskih društava.
Iako je Statut prethodno razmotren na Skupštinama
područnih Šumarskih društava, a dostavljene su i
usvojene primjedbe na njega, predsjednik ipak poziva
delegate na raspravu i mogućnost dopune Statuta.


Kako je tijekom proteklog vremena Statut demokratski
i široko raspravljen, posebne rasprave i novih
prijedloga nije bilo, pa predsjednik poziva članove
Skupštine na glasovanje.


Statut je jednoglasno usvojen.


Ad. 4. a) Kako je ove godine 9. svibnja već održana
redovita Skupština Hrvatskoga šumarskog društva, na
kojoj je prihvaćeno izvješće o radu i poslovanju između
dvije Skupštine, predsjednik predlaže, da Skupština
prihvati Izvješće Upravnog i Nadzornog odbora za rad
između redovite i ove izvanredne Skupštine. On poziva
tajnika da kratko prikaže taj rad, prema izvješću sa 14.
sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane prije ove
Skupštine.


U izvješću o radu od 9. svibnja do danas prikazano je:


1.
Posjet vodstva Njemačkog šumarskog društva (3-6.
srpnja 1997.), dr. Wolfang Dertza , predsjednika i
inž. Hans-Jurgen VVegenera, dopredsjednika u
Vrbovec, jednodobne šume na području Uprave šuma
Bjelovar; u Fužine, Gerovo, Tršće, Prezid, pre-
borne šume - U. Š. Delnice i na Rab, i Pag - medite