DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Dr. se. NIKOLA KOMLENOVIC - znanstveni savjetnik (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.)


IpMlii, *m W


Dr. se. Nikola Kom leno vic,
dipl. inž. šumarstva rođenje u Stupovači,
Kutina, 10. kolovoza 1937.
godine. Po nacionalnosti je Hrvat i
državljanin Republike Hrvatske.
Osnovnu školu završio je u Kutini
1948. godine, a IV mušku gimnaziju
u Zagrebu 1956. godine. Šumarstvo
je studirao na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao
1961. godine. Već kao student
upoznao je temeljne metode
znanstveno-istraživačkog rada, sudjelujući
u istraživanjima iz oplemenjivanja
šumskoga drveća u istraživačkom
timu akademika Mirka
Vidakovića. Za vrijeme studija
primio je nagradu šumarskoga fakulteta
u znak priznanja za postignuti
uspjeh u radu. Tijekom 1960.
godine kao apsolvent šumarstva
proveo je 3 mjeseca na stručnoj praksi
u šumariji Hohenberg, u pokrajini
Baden-VViirtenberg u Njemačkoj.
Zaposlio se u bivšem Institutu
za četinjače u Jastrebarskom kao asistent
iz područja fiziologije bilja
1961. godine. Iste godine je završio
tečaj iz fiziologije šumskog drveća,
koji je organizirao poznati američki


fiziolog John Hevsckalo. Poslijediplomski
studij na Šumarskom fakultetu
upisao je 1962. godine, a magistarski
rad pod naslovom "Koncentracija
hraniva u iglicama američkog
borovca kao indikator
fertilizacije", obranio je 1965. godine.
Doktorat šumarskih znanosti
također je stekao na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu 1973. obranivši
disertaciju pod naslovom "Koncentracija
hraniva u iglicama kao
indikator stanja ishrane obične
smreke (Picea abies Karst.)".


Dr. se. Nikola Komlenović
bio je rukovoditelj Odjela za pedologiju
i ishranu od 1965. do 1974.
godine, a od 1974. do 31. prosinca
1997. godine bio je rukovoditelj
Odjela za ekologiju. Za pročelnika
Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma
imenovanje 1. siječnja 1998. godine.
U obavljanju te dužnosti dao je
poseban prinos opremanju pedološko-
fiziološkog laboratorija u Šumarskom
institutu, Jastrebarsko.


Dr. se. Nikola Komlenović u
znanstveno zvanje znanstvenoga
savjetnika izabran je 1982. godine.
Postupak za ponovni izbor u isto
znanstveno zvanje je pri završetku.
Predmet "Prehrana bilja s osnovama
fertilizacije" predavao je studentima
poslijediplomskog studija
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
od 1986. godine. Govorio je i pisao
engleski, njemački i ruski jezik.


Na studijskim putovanjima, savjetovanjima
i skupovima boravio
je u mnogim stranim zemljama
(Njemačka 1960, 1968, 1969, 1970,
1984; Italija 1967, 1984; Danska
1970; Rumunjska 1972, 1977; Finska
1978; Švedska 1979; Grčka
1980; Rusija 1984; Nizozemska
1985; Španjolska 1987; Češka
1987, 1989 i dr.).


Znanstvena aktivnost dr. se. Nikole
Komlenovića ponajprije je
obuhvaćala istraživanja mineralne


prehrane šumskoga drveća u rasadnicima,
kulturama i prirodnim sastojinama.
Osnovna metoda rada u
tim istraživanjima su šumski pokusi
te njihova laboratorijska i statistička
obrada. Pri tome gaje posebno
zanimao odnos između sadržaja
hraniva u tlu, biljci i njen rast. Pokazao
je kako se reguliranjem mineralne
prehrane može utjecati ne samo
na rast drveća, već i na njegovu
otpornost prema nepovoljnim biotičkim
i abiotičkim čimbenicima, kao
i na cvatnju i plodonošenje.


Istraživanja dr. se. Nikole Ko mlenović
a predstavljaju značajan
prilog primjeni analize biljnog
materijala kod utvrđivanja stanja
prehrane šumskoga drveća. Dao je i
značajan prinos poznavanju genetičke
specifičnosti mineralne prehrane
šumskoga drveća.


Rezultate istraživanja u šumskim
rasadnicima nastojao je što
više primjenjivati u praksi kroz
kontrolu plodnosti tla, koju je provodio
u gotovo svim većim rasadnicima
u Hrvatskoj, a ranije i u Sloveniji
(Kočevje, Postojna, Maribor) i
Bosni i Hercegovini (Bosansko
Grahovo, Zavidovići). Istraživao je
ne samo problematiku klasične rasadničke
proizvodnje, već i druge
nove metode. Osim mineralne prehrane,
dr. se. Nikola Komlenov
i ć bavio se i iznalaženjem najpovoljnijih
supstrata i kontejnera te
drugim problemima rasadničke proizvodnje.
Rezultate mnogih pokusa
u kulturama koristio je kod izrade
projekata za pošumljavanja. U prirodnim
sastojinama najviše je istraživao
stanje prehrane obične smreke,
obične jele, hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i hrasta kitnjaka.
Polazišta tih istraživanja su šumske
zajednice.


Dr. se. Nikola Komlenović
bavio se i metodama laboratorijskih
analiza tla i biljnog materijala za
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 119     <-- 119 -->        PDF

potrebe šumarstva, biološkim metodama
sanacije erozija, produktivnošću
šumskih tala, odnosno prehrane
i pomlađivanja.


U novije vrijeme dr. se. Nikola
Komlenović intenzivnije je proučavao
problem sušenja šuma. U velikom
broju istraživanja doveo je u
svezu zdravstveno stanje šuma s
utjecajem nepovoljnih čimbenika.
Posebno se bavio utjecajem sumpornog
dioksida (S02), imisijske
acidifikacije i teških metala na stanje
šumskoga drveća. Zajedno s
prof. dr. se. Branimirom Prpi čem i
prof. dr. se. Zvonkom Seletkovićem
organizirao je provođenje inventure
o stanju šuma na čitavom
području Hrvatske 1987., 1988.,
1990., te od 1992. do 1997. godine.
Sudjelovao je na izradbi metodologije
za utvrđivanje onečišćenosti
mediteranske vegetacije u Morelli
1987., Fircnzi 1988., 1991. i 1992.
godine. Jedan od tih rezultata bio je
rukopis posebnog priručnika.


Dr. se. Nikola Komlenović
svoje rezultate istraživanja objavljivao
je u Šumarskom listu, Analima
za šumarstvo HAZU, Radovima
Šumarskog instituta, Jastrebarsko,
te u stranim časopisima i zbornicima
domaćih i stranih znanstvenih
skupova. Objavio je 192, ponajprije
znanstvena rada. Putem znanstvenih
i stručnih radova te mnogobrojnih
studija i elaborata, prenosio je
rezultate istraživanja u praksu te
tako neposredno sudjelovao u rješavanju
mnogih praktičnih problema
šumarske struke.


Dr. se. Nikola Komlenović
aktivno je sudjelovao u radu svjetskih
šumarskih IUFRO-kongresa u
Kvotu 1981., Ljubljani 1986., Montrealu
1990 i Tampereu 1995. godine.
Bio je voditelj Prve ekskurzije


18. IUFRO kongresa, aktivan član
IUFRO-radne grupe koja se bavi utjecajem
onečišćenja na propadanje
šuma, radne grupe za rasadničku
proizvodnju i radne grupe za kemijske
analize lišća. Također je aktivno
surađivao sa Savezom znanstvenih
šumarskih organizacija Njemačke.


Dr. se. Nikola Komlenović
bio je predstavnik Hrvatske na sastancima
europskih i američkih eksperata
u Bruxellesu 1991., 1993. i
1997., na kojima su utvrđene laboratorijske
metode analize uzoraka
lišća i biljnog materijala u okviru
"International Cooperative Programme
on Assessment and Monitoring
of Air Polution Effects of Forests",
koji su pokrenuli UN/ECE i
EU. U svezi s time, organizirao je
provođenje analiza kontrolnih uzoraka
tla kao i analize kontrolnih
uzoraka biljnog materijala unutar
aktivnosti IUFRO i EU. Bio je i
član koordinacijske grupe toga projekta
koja je 1994. u Hamburgu te
1996. i 1997. u Wagcningcnu izradila
program rada za razinu II. istraživanja.
Zastupao je Republiku Hrvatsku
u Avignonu 1992., u Budimpešti
1993., u Lillehammeru 1994.,
u Pragu 1995., u Wagcningenu
1996., i u Farnhamu 1997. godine
na sastancima europskih i američkih
eksperata koji se bave utjecajem
onečišćenja zraka na šume. Bio
je nacionalni koordinator projekta
ICP-Forests (EU, UN/ECE) te predstavnik
šumara u radnoj grupi Alpe-
Adria za zaštitu tla.


Dr. se. Nikola Komlenović
bio je član Hrvatskoga šumarskog
društva od 1961., član Društva za
tloznanstvo Hrvatske, Zagreb, od
1965., Društva za biljnu fiziologiju
Hrvatske, Zagreb, od 1967., Hrvatskoga
ekološkoga društva, Zagreb,
od 1969. i Hrvatskoga društva za
geokemiju, Zagreb, od 1991. godine.
Također je bio dugogodišnji
član Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskoga društva, te njegov tajnik
i predsjednik. Bio je član Redakcijskog
odbora Šumarskoga lista
i Radova šumarskoga instituta.
U jednogodišnjem mandatu bio je
predsjednik SIZ-IV za znanost
(1981/82). Primio je plaketu SlZ-a
za znanost. Od osnutka Akademije


šumarskih znanosti (9. 5. 1997.) bio
je njezin redoviti član.


U ime svih zaposlenika Šumarskoga
instituta, Jastrebarsko, Šumarskoga
Fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, članova Hrvatskoga šumarskog
društva, Akademije šumarskih
znanosti, Hrvatskoga ekološkog
društva, u ime svih brojnih
kolega i prijatelja koji su ga poznavali,
izražavamo veliku zahvalnost
za znanstveno i stručno djelo dr. se.
Nikole Komlcnovića.


Joso Gračan


Dopustite mi izreći nekoliko riječi
Nikici i to ponajprije kao prijatelju,
zatim kao dugogodišnjemu
vrijednom članu Hrvatskoga šumarskog
društva te redovitome članu
Akademije šumarskih znanosti.


O razini koju je postigao kao šumar
znanstvenik, dovoljno je napomenuti
kako se u svojemu području
prehrane i fiziologije šumskoga drveća
uzdigao u sam svjetski vrh. To
dokazuje i broj njegovih znanstvenih
radova i funkcije koje je zauzimao
na međunarodnoj šumarskoj
znanstvenoj sceni.


Naše prijateljstvo započinje prije
35 godina na seminaru profesora
Haeskaylo-a, u laboratoriju nekadašnjega
Poljoprivrcdno-šumarskoga
fakulteta u Zagrebu. Od tada
do danas, do ovoga tragičnog Nikičinog
odlaska na posljednji put, u
životu nas veže mnoštvo zajedničkoga:
ekologija šuma, propadanje
šuma, akcija pošumljavanja, zajednički
članci, zajednički nastupi u
Zajednici Alpe-Jadran, uredništvo
Šumarskog lista, Hrvatsko šumarsko
društvo, osnivanje Akademije
šumarskih znanosti, i na kraju naš
dogovor prije nekoliko dana o potrebi
tiskanja izvješća o stanju oštećenosti
šuma u Hrvatskoj.


Pokojni Nikica je, uz svoj nadasve
plodan znanstveni rad, našao
vremena i za svoju stručnu udrugu.
On je tajnik Hrvatskoga šumarskog