DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Pičman i T.Pcntek: RELATIVNA OTVORENOST ŠUMSKOG PODRUČJA I NJENA PRIMJENA PRI Šumarski list br. 1 2, CXXII (1998), 19-30
Gdje je:
Oc - otvorenost šumskog područja šumskim cestama,
m/ha
Ov - otvorenost šumskog područja traktorskim
vlakama, m/ha


dc - količina šumskih cesta, m


dv - količina vlaka, m


P - ploština na kojoj se nalaze šumske prometnice, ha


U daljnjem tijeku rada bavit ćemo se otvorenošću
šumskoga područja šumskim cestama, pa nas zanima
koji su to kriteriji koji se koriste za obračun otvorenosti
šuma prema važećim zakonskim propisima u Republici
Hrvatskoj. Za ocjenu stupnja otvorenosti ne postoje jedinstvena
mjerila. Smatra se da cesta ili njeni dijelovi
otvaraju šumsko područje samo ako imaju upliv na
udaljenost privlačenja. Računa se da cesta ima utjecaj
na udaljenost privlačenja ako prolazi do 300 m od ruba
šume i na njoj je moguć utovar. Za jedinstveno utvrđivanje
otvorenosti i usporedbu stupnja otvorenosti potrebito
je primijeniti sljedeće kriterije (Tehnički uvjeti
za gospodarske ceste, 1989):


cesta koja prolazi kroz šumu uzimat će se u obračun
sa cijelom duljinom


cesta koja prolazi rubom šume ili na udaljenosti
do 300 m od ruba i na njoj je moguć utovar, u
obračun će ući s 50 % svoje duljine


cesta koja dolazi okomito do ruba šume i tu završava
uzimat će se s duljinom 500 m


zemljani putevi koji ne otvaraju šumu tijekom cijele
godine, već samo u sušnom razdoblju, neće
ulaziti u obračun.
Postavlja se pitanje do kolikog je stupnja otvorenosti
potrebito otvarati pojedina šumska područja. Odgovor
nije jednostavan, ali se generalno može reći da je
konačni cilj otvaranja šuma postizanje optimalne otvo


renosti (O0). Optimalna otvorenost izračunava se za
svako šumsko područje posebno. Treba naglasiti da dva
istovjetna šumska područja, s obzirom na mnoštvo čimbenika
koji utječu na optimalnu otvorenost, ne postoje,
ma kako ona bila slična (Pičman, 1994).


Optimalna otvorenost ovisi o nizu čimbenika, te
postoje razne metode za izračun ove veličine. Većina
metoda polazi od pretpostavke da se ceste nalaze na
jednakom međusobnom razmaku i da je drvna masa
ravnomjerno raspoređena po ploštini za koju se izračun
radi. Temelj svih metoda jest traženje minimalnih
sveukupnih troškova i to:


troškova privlačenja drva


troškova prijevoza drva
troškova izgradnje šumskih cesta


troškova održavanja šumskih cesta


troškova gubitka prizvodne površine radi izgradnje
cesta
ostalih troškova.
Neizravne koristi koje lučimo preko mreže šumskih
cesta često je nemoguće valorizirati i brojčano iskazati,
tako da ovim obračunom optimalne otvorenosti dobivamo
približne rezultate. Isto tako optimalan stupanj
otvorenosti šuma vrijedi samo za konkretno područje
za koje je izračun obavljen, i to u onom razdoblju dok
ulazne veličine zadržavaju vrijednosti korištene u izračunu
i dok je stanje ekonomskog, organizacijskog i
tehničko-tehnološkog okruženja stalno.


Minimalna otvorenost je prijelazni stupanj ka optimalnoj
otvorenosti i može se shvatiti kao optimalna
otvorenost u kraćem, ograničenom razdoblju, a služi radi
orijentacije pri izradbi perspektivnih planova izgradnje
mreže šumskih cesta. Za različita područja u Hrvatskoj,
minimalna otvorenost (Tehnički uvjeti za gospodarske
ceste, 1989) prikazana je u tablici 1.


Tablica 1: Minimalna otvorenost za različita područja u Hrvatskoj


Table 1: Minimum openness jor various regions oj Croatia


Šumsko područje Republike Hrvatske
Forest areas of Croatia


Nizinsko područje


Lovvland region
Prigorsko-brdsko područje
Hilly region


Planinsko područje
Mountainv region


Minimalna otvorenost
Minimum openness m/ha


7,00


12,00


15,00


Planom Javnog poduzeća Hrvatske šume (Izvješće o problematici gradnje i održavanja šumskih prometnica i
stanju otvorenosti šuma 1997.) određena je minimalna potrebita otvorenost u Hrvatskoj koju treba postići do 2010.
godine (tablica 2).


20