DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Pičman i T.Pcntek: RELATIVNA OTVORENOST ŠUMSKOG PODRUČJA I NJENA PRIMJENA PRI Šumarski list br. 1-2, CXXII (1998), 19-30
ŠPPC se ne ispunjava osnovni zahtjev - smanjenje
srednje udaljenosti pristupa površini. Nastajanje tzv.
mrtvih zona povećava količinu ŠPPC i samim time
ukupnu cijenu izgradnje, a da se istovremeno ne
polučuju maksimalni korisni učinci. Ponekad je taj
učinak mrtvih zona nemoguće izbjeći (križanja cesta,
serpentine i si.) zbog čimbenika terena (brdo, planina,
krški reljef), ali ih je promišljenim planiranjem i
projektiranjem potrebito svesti na najmanju moguću
mjeru.


(li


U= 100


Učinkovitost šumske protupožarne ceste odredit ćemo
kao odnos duljine šumske protupožarne ceste koja
otvara neotvorenu površinu i ukupne duljine šumske
protupožarne ceste. Duljina ŠPPC koja otvara neotvorenu
površinu jednaka je ukupnoj duljini ŠPPC, umanjenoj
za duljine ceste koja uzrokuje nastajanje mrtvih
zona, odnosno koja nema upliv na smanjenje srednje
daljine pristupa površini. Dobivenu odnosnu veličinu
pomnožimo sa 100, te imamo učinkovitost ŠPPC izraženu
u postocima.


dE = dt,-d m


Gdjeje:
U - učinkovitost šumske protupožarne ceste, m
dE - efektivna duljina ŠPPC (duljina koja smanjuje srednju daljinu pristupa), m
dM - neisplativa duljina ŠPPC (uzrokuje nastajanje mrtvih zona), m
d|j - ukupna duljina ŠPPC, m
Učinkovitost čitave mreže protupožarnih cesta izračunat ćemo kao odnos sume efektivnih duljina za svaku ces


tu i sume ukupnih duljina svih cesta.


3. ZAKLJUČAK - Conclusion
Relativna otvorenost šumskog područja daje dobar
uvid u stvarnu učinkovitost mreže šumskih cesta. Primjena
osobnih računala i obradba digitaliziranih šumsko-
gospodarskih karata u svrhu dobivanja kvalitetnih
podloga za analizu postojećeg stanja i planiranja
buduće mreže cesta, sigurno će doprinijeti većoj uporabi
veličine relativne otvorenosti.


Kod utvrđivanja relativne otvorenosti nema nejasnoća
u pogledu kriterija koje treba uzeti u obzir pri
obračunu (koje se ceste uzimaju u obračun, a koje ne),
kao što je to slučaj kod izračuna klasične otvorenosti
izražene u m/ha. Sve ceste koje imaju utjecaj na smanjenje
srednje daljine pristupa površini, odnosno sve
ceste čiji se "bufferi"- omeđene površine nalaze na promatranom
području, uzimaju se u obračun s pripadajućom
utjecajnom duljinom.


ŠPPC su posebno pogodne za obradbu i analizu
primjenom relativne otvorenosti, budući se ne mora
voditi računa o koncentraciji sječive drvne mase, jer je
primarna zadaća ovih cesta protupožarna preventiva.
Planiranje budućih protupožarnih cesta kao dijela postojeće
mreže, izvodi se na temelju najveće učinkovitosti,
najvećeg područja koje se otvara i najmanjeg učešća
tzv mrtvih zona.


DTM je vrlo dobar "alat" pomoću kojeg se može vrlo
brzo, jednostavno i dovoljno točno odrediti čimbenik
nagiba terena. Rasterizacija "buffera" i polaganje preko
digitalnog modela terena daje mogućnost izračuna dis


tribucije nagiba terena, te izračuna srednjeg, minimalnog
i maksimalnog nagiba terena i standardne devijacije.
Stoje mjerilo karte krupnije, a slojnice točnije ucrtane,
to će i točnost određenog čimbenika nagiba terena
biti veća.


Srednje stvarne optimalne daljine pristupa površini
moraju se odrediti za svako pojedino šumsko područje,
vodeći računa o zahtjevima vatrogasnih postrojbi pri
gašenju eventualnog požara, usaglašavanju vatrogasnih
zahtjeva sa šumarskim spoznajama o maksimalnoj
gustoći šumskih cesta, i površini pod cestama, kako se
ne bi narušila stabilnost šumskog ekosustava, stupnju
opasnosti od pojave šumskog požara.


Uporabom DTM-a i primjenom tzv. metode omeđenih
površina koja se bazira na relativnoj otvorenosti, izbjegava
se izgradnja neekonomičnih šumskih cesta koje
ne utječu bitno na smanjenje srednje udaljenosti pristupa
površini, izbjegava se gomilanje kilometara i fiktivno
velika otvorenost izražena u m/ha.


Učinkovitost pojedine ceste kao i cjelokupne mreže
ŠPPC na nekom području je pokazatelj prostorno dobro
položenih cesta, jer nam daje uvid u stvarnu duljinu
ceste koja utječe na smanjenje srednje daljine pristupa
površini, odnosno postotni odnos efektivne i neefektivne
duljine ŠPPC. U idealnim uvjetima veličina učinkovitosti
se približava 100%, a s porastom utjecaja nepovoljnih
čimbenika odstupanja od 100%-tne učinkovitosti
se povećavaju.