DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PREL1MINARY COMMUNK´ATION Šumarski list br. 1 2, (XXII (1998), 3-8
UDK 630* 232.3 + 232.4


STANJE PREHRANE BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVE ŠUMA SPLIT,
GLEDE PLODNOSTI TLA I SUPSTRATA TE NAČINA UZGOJA


STATE OF NUTRITION OF PLANTS IN FOREST NURSERIES OF THE FOREST
ADMINISTRATION "SPLIT" WITH REGARD TO SOIL FERTILITY AND
SUBSTRATES, AND METHOD OF CULTIVATION


Petar RASTOVSKI*


SAŽETAK: U raduje dan prikaz klimatskih prilika te stanja plodnosti tla
na proizvodnim tablama kao i supstrata u lijehama, kontejnerima i PVCfolijama,
te tuljcima različite zapremine. Klima ima obilježje blage zime i suhoga
ljeta. Veći dio padalina je ujesen i zimu, dok su ljetni mjeseci značajno suši, a
padaline se kreću 40-50 mm u najsušim mjesecima. Veći dio proizvodnje biljaka
na području Uprave šuma Split obavlja se baš na supstratima, a manji na
prirodnom tlu u gredicama. Od listača su u većoj mjeri prisutne sljedeće vrste:
hrast medunac, hrast crnika i obični bagrem, dok su kod četinjača posebno zastupljeni
alepski, crni, primorski i brucijski bor, pinj te čempresi.


Tijekom posljednjih godina provedbom kontrole plodnosti u više su navrata
uzeti uzorci tla, supstrata kao i biljnog materijala te dane preporuke za odgovarajuću
gnojidbu (organska, zelena, mineralna, folijama i dr.) sa svrhom
da se poboljša plodnost tla, odnosno supstrata, a time i doprinese boljem uspijevanju
te podigne kvaliteta sadnica.


Ključne riječi: supstrati, klima, plodnost tla, način uzgoja, biljne
vrste, stanje prehrane, kemizam biljnog materijala.


UVOD Introduction


Rasadnici na području Uprave šuma Split (Voštami-ukoliko traju duže razdoblje. Na navedenim lokalitetima
ca - Zadar, Slavinj i Raškovac - Split, Svilaja - Sinj, Boipak
je to rjeđi slučaj (Mati ć i Prpić 1983).
rak - Imotski i Bočina - Metković) locirani su u podruGlede
tipova tala, rasadnici su locirani na crvenicačju
B2 klime indeksom klimatskog karaktera Im=40-60 ma, smedem tlu, distričnom smedem tlu te aluvijalnom
(humidna klima) prema Thornthwaithu,a u smislu tlu (fluvisolu) u dolini Neretve, a razlikuju se u fizikalBurgosa
(1953), stoje i prikazano na klimatskoj karti nim, mehaničkim i kemijskim svojstvima. To je pose


R. Hrvatske (Slika 1). bice važno kada se radi o klijancima kao i presađenica-
Klimu inače obilježavaju blage zime i suha ljeta. Tima,
koje se uzgajaju na prirodnom tlu u gredicama.
jekom najsušeg ljetnog mjeseca padne manje od 40 mm Veći dio raspoložive površine koristi se za uzgoj bipadalina,
a i inače za ljetne mjesece valja napomenuti ljaka s obloženim korijenovim sustavom (kontejneri,
kako su vrući, suhi i vedri. PVC tuljci i folije različite zapremine i dr.). Kao komProsječna
godišnja količina padalina iznosi 936 ponente za supstrate koristi se treset iz Poljske, Njemamm,
a srednja godišnja temperatura zraka 15,5°C. čke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, te kompost i pri


Važno je napomenuti kako su za uzgajanje biljaka vrrodna
tla, a isti se oplemenjuje odgovarajućim komlo
značajne srednje, kao i apsolutne minimalne temperapleksnim
NPK i jediničnim mineralnim gnojivima. Tature
zraka, ali isto tako kako takve temperature nisu štetkođer
se tijekom vegetacije prema potrebi obavlja prine,
ali mogu negativno djelovati na uspijevanje biljaka hranjivanje, kako granuliranim kompleksnim i jedinič


nim gnojivima, tako i folijarnim gnojivima.
Slikama 2-6 nastoji se prikazati način uzgoja biljaka
t Dr.sc. Petar Rastovski, Šumarski institut, Jastrebarsko u navedenim rasadnicima glede njihove dobi i uzrasta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 6     <-- 6 -->        PDF

P. Raslovski: STANJE PRLHRANh BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVE ŠUMA SPLIT Šumarski lislbr. I 2, CXX11 (1WX), 3-8
SL. 1 KLIMATSKA PODRUČJA HRVATSKE PREMA THORNTHWAIT-ovoj KLASIFIKACIJI
S UCRTANIM OBJEKTIMA ISTRAŽIVANJA


FIG. 1 CLIMATIC REGIONS OF CROATIA ACCORDING THORNVVAIT CLASSIFIKATION
WITH MARKED ESVESTIGATION OBJECTS


Slika I. Klimatska područja Hrvatske prema Thornthvvaith-ovoj klasifikaciji s ucrtanim objektima istraživanja
Fig. 1. Climatic Regions of Croatia According Thornwaith Classifikation with Marked Invcstigation Objects


Slika 2. Klijanci četinjača - Rasadnik Voštarnica Slika 3. Sadnice listača i četinjača - Rasadnik Svilaja
(Foto: A. Perić) (Foto: P. Rastovski)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 7     <-- 7 -->        PDF

P. Rastovski: STANJE PREHRANE BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVE ŠUMA SPLIT Šumarski list br.1-2. CXX1I (1998), 3-8
Wfl mmMAbvmmm


*%L


W& :Lr


3


^gb1
flfr|^fijj|)Pl8Hi J*?-´ iHfr**W


Slika 4. Crni bor - Rasadnik Borak Slika 5. Hrast crnika - Rasadnik Bočina
(Foto: P. Rastovski) (Foto: P. Rastovski)


Slika 6. Obični čempres - Rasadnik Bočina
(Foto: P. Rastovski)


REZULTATI ISTRAŽIVANJA PLODNOSTI TLA I SUPSTRATA


Investigation Results of Soil Fertility and Substrates


U prije spomenutim rasadnicima na proizvodnim Posebna pozornost glede količine sadnica posvećetablama
uzeti su prosječni uzorci i pojedinačni uzorci na je analiziranju supstrata (lijehe, kontejneri, PVC
tla iz pedološkog profila te utvrđena neka fizikalna, me- tuljei, folije i dr.), jerse radi o vrlo intenzivnoj proizvohanička
i kemijska svojstva. dnji, a s time u vezi prisutna je i veća zahtjevnost s obzi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 8     <-- 8 -->        PDF

P. Rastovski: STANJE PREHRANE BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVE ŠUMA SPLIT Šumarski list br. 1 -2, CXXII (1998), 3-8
rom na opskrbljenost supstrata pojedinim hranivima, Komlenovi ć 1969,1992,1993).
kao i činjenicom da su različita biološka svojstva te U Tablici 1. prikazana su neka kemijska svojstva tla
ekološki zahtjevi uzgajanih vrsta (Aldhous 1962, i supstrata u istraživanim rasadnicima.
Baule i Fricker 1967, Fiedler et. al. 1973.,


Tablica 1. Neka kemijska svojstva prosječnih uzoraka tla i supstrata


Table 1 Some chemical properties ofaverage soil-samples and substrate


Rasadnik Uzorak CaC03 PH AL-metoda N Humus C C/N
Nursery Sample % H20 n-KCl P2OS K20 % % %
Zadar-Voštarnica-Supstrat 2,55 7,5 6,8 23,9 114,0 0,26 4,96 2,88 11,08
Split-Slavinj-Supstrat 4,10 7,1 6,6 9,2 26,7 1,86 49,14 28,57 15,36
Split-Liskovac-Supstrat -6,4 5,7 57,6 97,5 0,30 9,98 5,80 19,33
Imotski-Borak-Supstrat -6,1 5,0 70,4 108,0 0,29 19,05 11,08 38,21
Sinj-Svilaja-Supstrat 7,32 7,2 6,7 10,7 11,1 1,95 47,37 27,54 14,12
Dubrovnik-Kono-Supstrat 47,13 7,7 7,2 106,3 30,2 0,45 8,78 5,10 11,33
Metković-Bočina-Supstrat -6,9 6,2 31,4 72,3 22,90 15,26 1,04 15,87
Metković-Bočina-Supstrat
Kont.čempr. _ 5,9 5,7 108,1 96,0 2,27 69,45 40,38 17,79
Metković-Bočina Treset iz
Bos.Grahova 5,4 5,2 7,4 4,1 1,66 63,42 36,87 22,21
Metković-Bočina
Supstrat crnika
27,55 7,4 6,9 6,8 20,9 0,69 14,32 8,33 12,07
Metković-Bočina
Sups. Prim.bor Kont. 6,3 5,9 111,4 49,2 2,26 67,28 39,12 17,30
Metković-Bočina
Supst.cr.bor. Kont. . 6,2 5,6 167,3 49,2 1,96 58,73 34,15 17,42
Metković-Bočina Supst.
crnika-Kont. 27,44 7,1 6,8 87,6 57,6 0,54 8,80 5,12 9,48
Metković-Bočina Supst. -
Kont. 6,1 5,6 51,6 25,3 2,15 54,36 31,60 14,70
Split-Muć - tlo -7,3 7,2 5,2 9,9 0,09 1,37 0,80 8,89
Imotski-Borak - tlo 36,00 7,6 7,0 4,0 33,6 0,24 4,42 2,57 10,71
Sinj-Svilaja - tlo -6,4 5,2 4,1 21,6 0,18 3,65 2,01 11,17
Metković-Bočina - tlo 34,65 7,8 7,1 24,3 23,7 0,11 1,20 0,70 6,36
Metković-Bočina Profil 1
0-25 33,51 7,6 7,5 9,9 12,5 0,09 0,73 0,42 4,66
25-45 31,00 7,6 7,5 7,4 7,2 0,05 0,69 0,40 8,00
45-75 22,67 7,8 7,4 1,0 6,8 ----
75-100 24,29 7,7 7,4 0,9 6,2 ----


Dobiveni analitički rezultati sadržaja hraniva u tlima
istraživanih rasadnika, i to osobito fiziološki aktivnog
fosfora te biljkama pristupačnog kalija, ukazuju na
to kako su tla na proizvodnim tablicama uglavnom slabo
opskrbljena fosforom, dok je situacija s kalijem znatno
povoljnija. Inače tla su u površinskom horizontu ki


sele, slabo kisele ili blago alkalne reakcije, uz prisutnost
određene količine CaCO, (28-35%). Sadržaj humusa,
kao i ukupnog dušika bitno varira od rasadnika
do rasadnika, i uglavnom ne zadovoljava osim u rasadniku
Bočina, šumarija Metković (minimum za rasadnička
tla ne bi smio biti ispod 5% humusa).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 9     <-- 9 -->        PDF

P. Rastovski: STANJ1-. PRHHRANL BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVR SUMA SPLIT
Šumarski list br. 1 2, CXXII (1998), 3-8
Logično je daje kod supstrata situacija znatno bolja, nim gnojivima. Prihranjivanje tijekom vegetacije komjer
su komponente za njihovu pripremu znatno povoljpleksnim
i jediničnim granuliranim te folijarnim gnojinijih
fizikalnih, mehaničkih i kemijskih svojstava, koja vima, doprinosi proizvodnji kvalitetnijeg sadnog matese
mogu još i poboljšati oplemenjivanjem supstrata odrijala
(Rastovski i Kom leno vi ć 1993, Rasto govarajućim
mineralnim kompleksnim NPK i jediničvski
1986,1996,1997).


KEMIZAM BILJNOG MATERIJALA Chemism of plant Material


Radi potpunijeg uvida u plodnost tla kao i supstrata zelenu i mineralnu i to granuliranim kao i folijarnim
tijekom vegetacije, u više su navrata uzimani uzorci gnojivima) sa svrhom da se istima pridonese proizvodbiljnog
materijala (iglica i lišća) radi utvrđivanja stanja nji što kvalitetnijeg sadnog materijala.


prehrane uzgajanih sadnica. Na osnovi analitičkih poRezultati
kemijskih analiza uzoraka lišća i iglica iz
dataka o plodnosti tla i supstrata te kemizma biljnog prije navedenih rasadnika prezentirani su u Tablici 2.
materijala, dane su preporuke za gnojidbu (organsku,


Tablica 2. Kemizam biljnog materijala


Table 2. Chemism of plant material


Rasadnik Uzorak Kemijski sastav u % - Chemical composition in % mg/kg


Nurserv Sample N P205 K20 CaO Mg Fc Mn Zn


Zadar-Voštarnica Pr. bor 1,43 0,314 1,14 0,66 0,094 2884 126 33


Cr. bor 1,54 0,456 0,52 0,50 0,098 268 40 66


Split-Slavinj Pr. bor 1,40 0,314 0,78 0,70 0,112 1124 80 26


Cr. bor 1,55 0,420 0,52 0,50 0,098 264 40 62


Split-Liskovac Pinj 1,40 0,367 0,34 1,26 0,064 472 40 33


Split-Muć Pr. bor 1,86 0,677 0,40 0,52 0,142 84 96 39


Cr. bor 1,12 0,326 0,60 0,28 0,083 746 136 37


Cr. bor 1,20 0,297 0,44 0,80 0,062 208 30 40


Imotski - Borak H.medunac 1,39 0,449 1,16 1,84 0,123 1166 350 32


Cr. bor 0,87 0,320 1,09 1,20 0,114 126 205 26


Sinj - Svilaja Cr. bor 1,95 0,545 0,88 0,34 0,131 736 94 58


Cr. bor 1,69 0,470 0,60 0,60 0,100 268 42 67


Pr. bor 2,24 0,776 0,52 0,68 0,121 256 50 54


H. medunac 0,81 0,248 0,62 0,18 0,360 1900 138 82
Dubrovnik-Kono čempres 1,48 0,620 1,64 1,96 0,206 116 46 18
Cr. bor 1,78 0,396 0,92 1,12 0,090 278 38 28
Cr. bor 2,28 0,539 1,80 0,80 0,099 344 62 18
Pr. bor 2,63 0,569 1,28 0,48 0,134 662 50 20


Metković Bočina
Pr. bor 2,27 0,530 1,74 0,74 0,080 1572 48 22
Čempres 2,32 0,424 2,18 2,32 0,173 1734 52 26


H. crnika 1,44 0,180 1,08 2,48 0,237 1568 108 26
H. crnika 1,51 0,277 1,18 1,96 0,181 522 40 22
H. crnika 1,31 0,215 1,14 2,00 0,198 212 60 18
Rezultati analiza sadržaja hraniva u biljnom materiPonajprije
je važno napomenuti, kako su biljke uzjalu,
tj. lišću i iglicama biljaka ukazuju na značajne razgajane
na supstratima postigle bolje rezultate glede raslike
u stanju prehrane istraživanih biljnih vrsta, a stoje ta i prirasta te biomase, u odnosu na one uzgajane na tlu
u potpunosti sukladno biološkim svojstvima kao i ekou
gredicama, stoje i logično glede ekoloških uvjeta.
loškim potrebama istih.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 10     <-- 10 -->        PDF

P. Rastovski: STANJE PREHRANE BILJAKA U ŠUMSKIM RASADNICIMA UPRAVE ŠUMA SPLIT Šumarski list br. 1 2, CXXH (1998), 3-8
ZAKLJUČCI Conclusions


Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti Bolja opskrbljenost dotičnih supstrata hranivima
sljedeće: povoljno se odrazila i na stanje prehrane biljaka, što
Prirodno tlo na proizvodnim tablama uglavnom je je vidljivo kroz provedene kemijske analize biljno


znatno slabije opskrbljeno fosforom, dok je situacija ga materijala.
s biljkama pristupačnim kalijem povoljnija u većini Posebnu pozornost treba posvetiti mjerama njege i
rasadnika. zaštite biljaka putem pljevljenja, pravovremene priUtvrđene
su i značajne razlike kod pH tla i to posemjene
zaštitnih sredstava, uporabe mineralnih grabno
u površinskom Ap (0-20 cm) horizontu, a isto nuliranih kompleksnih i jediničnih kao i folijarnih
tako i u sadržaju humusa te ukupnog dušika. gnojiva, navlaživanje i dr.
Sadržaj hraniva u iglicama, odnosno lišću biljaka, S obzirom na sadašnje potrebe za sadnim materijaniži
je kod biljaka uzgajanih na tlu (slabije opskrlom
te planovima za buduću proizvodnju, preporuča
bljenom N, R K i drugim hranivima), u odnosu na se, uz redovne kontrole plodnosti tla i supstrata, u
iste biljne vrste uzgajane na supstratima. navedenim rasadnicima pristupiti i znanstvenim isBiljke
uzgajane na supstratima u većini rasadnika traživanjima u svrhu daljnjega unapređenja rasadnipolučile
su bolje rezultate glede rasta prirasta te čke proizvodnje.
ukupne biomase.


LITERATURA - References


Aldhous , J. R. 1962: Survev of Dunemann seed -Matić , S., B. Prpić , 1983: Pošumljavanje. Zagreb.
beds in Great Britain. Quart - Journ of Forestrv, Rastovski , R, 1986: Mineralna ishrana nekih vrsta
Vol. LVI,No3. četinjača na raznim tipovima tala. Zbornik rado


Baule , H., C. Fricker, . 1967: Die Diingung von va J.D.B.F., 153-164. IV-Seminar, Fiziološki asWaldbaumen,
Miinchen. pekti mineralne ishrane biljaka, Beograd.
Rastovski, R, N. Komlenović, 1993: Proizvod


Komlenović,N. 1969: Kontrola plodnosti tla u ranja
šumskih sadnica primjenom novih metoda


sadnicima Muć i Omiš i preporuke za gnojidbu
sadnica četinjača. Dokumentacija Jug. inst. za uzgoja i mineralnih gnojiva. Rad. Šumar. inst. 28


(1-2): 147-156, Jastrebarsko.


četinjače, Jastrebarsko.
Rastovski , P. 1996: Kontrola plodnosti tla i supstra


Fiedler, H. J., W. Nobe., Hoffman, 1973: Forst


ta u rasadnicima U.Š. Split s preporukama za


liche Pflanzenanehrung und Diingung. Jena.


gnojidbu. Dokumentacija Šumarskog instituta,


Komlenović , N., 1992: Fiziologija i prehrana šum


Jastrebarsko.


skog drveća. Šume u Hrvatskoj, 121-130, Zagreb.


Rastovski , P. 1997: Istraživanje utjecaja razine fosK
o m 1 c n o v i ć, N., 1993: Primjena gnojiva s produže


fora na uspijevanje četiriju vrsta četinjača na
nim djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica.


akričnom luvisolu. Rad. Šumar. inst. 32 (1):
Rad. Šumar. inst. 27 (1): 103-109, Jastrebarsko.


77-86, Jastrebarsko.


SU MM A R Y: Thepaper gives a survey ofelimatic conditions andthe state ofsoilfertility
on theproduetionplots, as well as on the substrates in seed-beds, containers and PVCplastic
sheets (folia), and cones ofvarius capacity. The elimate is characteristed by mild \vinters
and dry summers. Most precipitation oceurs in autumn and winter, ivhile the summer
months are appreciablv drier and precipitation ranges j´rom 40 to 50 mm in the driest
months. however, the major part ojplant produetion in the Split Forest nurseries of the Split
Forest Administration region takesplace on substrates and a smaller part on natural soil in
beds. The broad-leaved specis which are present to a greater degree are the following
species: Pubescent Oak. Evergreen Oak, Common Locust, while with regard to conijers
particularly well represented are Aleppo Pine, Austrian Pine, Maritime Pine and Brutian
Pine (Pinus brutia), ineluding Stone Pine and cvpresses.


During recent vears, eith the introduetion of control fertility, on several oceasions samples
oj´soil, substrates and plant material have been taken and recommendatations given
adecpiate jerilisation (organic, green, mineral, foliar, etc), with the aim of improving soil
jerilitv, namely substrate, and in this way contribiiting to better growth and quality of
seedlings.


Key words: substrates, elimate, soil fertility, cultivation method, plant species, state
ofnutrition, chemism of plant materil.