DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PREGLHDNI ČLANCI REVIHWS Šumarski list br. 1 2, CXXII (1998), 53-60
UDK 630* 939


NAČIN RASPRAVE O GOSPODARENJU DRŽAVNIM SUMAMA
U NOVINAMA 1928. GODINE


THE METHOD OF DISCUSSION IN ECONOMY OF STATE FORESTS
IN PERIODICALS IN 1928.


Mladen STOJKOVIĆ*


SAŽETAK: U dnevnim novinama malo se pisalo o šumarstvu. U 150-godišnj
oj povijesti Šumarskoga društva, dnevni tisak malo je pisao o šumarstvu, no
1982. godine prigodom održane Gospodarsko-šumarske izložbe i 1928. godine
izašli su poveći članci o šumarstvu na koje treba upozoriti. Za to su postojali
i valjani razlozi. To su bile štetne posljedice u gospodarenju šumama u tadašnjoj
državi, državi pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.


Zbila su se dva važna događaja koja su ponajprije postala predmetom
rasprava u dnevnom tisku. To je prije svega bila rasprava u Narodnoj skupštini
o stanju šumarstva. Novine opširno pišu o 4. točki dnevnoga reda Izvanredne
skupštine Jugoslavenskoga Šumarskog Udruženja koja je održana u Beogradu.
To su sudbonosne posljedice dosadašnjega gospodarenja šumama i referat
koji je tom prilikom održao prof. dr. Đuro Ne n a dić. Taj referat nije nigdje
objavljen.


Ovdje smo pratili 8 dnevnih tiskovina, u kojima je o ovim i drugim događajima
i prilikama u šumarstvu opširno pisano, no mi smo se zadržali na 28
članaka.


1. UVOD Introduction
Pod naslovom "Kuda brodimo," urednik Šumar- Rasprave o gospodarenju u državnim šumama zaposkoga
lista prof. dr. A. Ugrenović u Šumarskom lis- čele su početkom 1928. godine u Financijskom odboru
tu br. 1/1927. piše: Narodne skupštine, da bi se nastavile u Narodnoj skup


"Mi smo nedavno s ovoga mjesta rekli daje naš šu- stini na poticaj narodnog zastupnika dr. Juraja Šuteja i
marski brod zaplovio nekom maglom. Ali ta gola kon- istodobno (ožujak) na Izvanrednoj skupštini Jugoslastatacija
procijeđena kroz zube, kako je karakteriziraju venskog šumarskog udruženja (dalje JŠU) održanoj u
neki naši čitatelji, još ne zadovoljava. Traži se od nas Beogradu i 5. ožujka 1928. godine,
više. Traži od nas ne samo odgovor na pitanje kuda bro- Dalje pratimo dnevne novine Beograda, Zagreba i
dimo, već i na pitanje odakle magle, kakove su to sile. Sarajeva.
Što prelamaju katarke i jedra, što brodu prijete da ga
potope, nasukaju ili razbiju."


2. PRIKAZ RASPRAVE U NOVINAMA BEOGRADA, ZAGREBA I SARAJEVA
Survey of discussion in periodicals of Beograd, Zagreb and Sarajevo
2.1. Rasprave u Narodnoj skupštini, članci šumarske politike i gospodarstva
Discussions in National Assembly, articles about
forestry policy and economy


*Mr. se. Mladen Stojković, dipl. inž. šum.
Augusta Šenoc 44, 10410 Velika Gorica
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Stojktnic: NAČIN RASPRAVE () GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 1928. GODINE Šumarski list br. I 2, CXXII (1998). 53-60
2.11.
Pravda, beogradsko nezavisno glasilo
Narodna skupština 4. ožujka 1928. godine Šutej o
velikoj aferi u bosanskim šumama.
U ovom napisu pisalo se o govoru dr. Šuteja (Hrvatska
seljačka stranka / dalje HSS) te prijedlogu rezolucije
i izboru anketnog odbora za ispitivanje svih dugoročnih
šumskih ugovora. Također tražio je da se ovaj prijedlog
oglasi kao hitan. Govor je trajao tri i pol sata, i opširno
su bile iznijete afere u zaključivanju dugoročnih
ugovora, odnosno prodaje državnih šuma. J. Šutej je iz


nio kako je državi ovime nanesena znatna šteta u milijardama.
Tražio je anketu koja bi potvrdila sve ovo. Citirao
je Dragišu Lapčevića koji je o tome pisao kao član
komisije koja je ispitivala ove afere. Utvrdio je kako je
država oštećena u milijardama. .1. Šutej je rekao da se
ovako radilo i u Grčkoj. Za vrijeme govora uzbuđeno je
vikao i Stjepan Radić: "Sve te ministre treba objesiti na
Terazijama!" S. Radić se za vrijeme govora Šuteja i dalje
strašno uzrujavao te vikao kako sve ministre treba
objesiti na Terazijama.


U 17i! nastavljena je rasprava o prijedlogu J. Šuteja.
Govorili suTupanjin iĐura Janković radikal, a na kraju
je riječ uzeo ministar šuma i rudnika dr. Miović, koji je
izložio stoje učinjeno kako bi se spriječilo zlouporabe
te u ime vlade prihvatio hitnost, koja je zatim jednoglasno
izglasana.


2.12.
POLITIKA
Neovisne novine; osnivač Vladislav Ribnikar, poginuo
1914.
Ovaj dnevni list donosi 4. III u rubrici: Narodna
skupština: Prijedlog dr. Šuteja
Politika piše o govoru dr. Šuteja slično kao i Pravda.
Narodna skupština izabrala je Anketni odbor od 7 narodnih
poslanika, koji će uz pomoć jednoga stručnjaka iz
područja tih šumskih ugovora, preispitati stanje svih tih
dugoročnih šumskih ugovora te podnijeti Skupštini prijedlog
u pogledu trajanja ugovora, kao i progonu svih
krivaca.


Šutej je dalje govorio da o tome naš tisak piše kao i
inozemni. Ta eksploatacija se zove eksploatacija na bosanski
način. Naši odgovorni čimbenici šute na sva ta
pisanja. Ne vjerujem daje u našoj državi moglo biti veće
afere od ove.


U listu slijedi podnaslov: Kupio cijelo ministarstvo i
zato će doći general.


Šutej je dalje iznosio kako je tvornica tanina Našice
iskorištavala šume kod Bosanske Gradiške. Ona je planinu
Kozaru opustošila i uništila.


Radić je povikao: "Taj je kupio cijelo ministarstvo!
Trebalo bi vas javno linčovati na Terazijama! Ane pred
sud! Nego neka vas narod linčuje. To ste zaslužili i to
ćete doživjeti! To je Davidovićev tvrdi grad! Eto, zato
tražimo da dođe general, on bi sve to ispitao! 1 zato ga
zovemo, i zato će doći i rastjerati ovu bandu!"


2.13.
VREME
Dnevni list, Beograd, 4. III
Narodna skupština. Za pregled dugoročnih ugovora
Tu su opisani dijelovi govora Juraja Šuteja tj. onaj
dio koji se odnosio na izbor ankete za pregled dugoročnih
šumskih ugovora. Na kraju je i obrazloženje prijedloga.
Šume daju preko 400 milijuna dinara prihoda
godišnje.


VREME od 7. III
U rubrici Narodna skupština, među ostalim piše, kako
se prešlo na pretres prijedloga rezolucije g. Šuteja o
šumama u Bosni. Rezolucije je utoliko izmijenjena što
čc Anketni odbor sam birati stručnjake i to s lista pojedinih
poslaničkih klubova ili poslanika. Izabrani su i
zamjenici.


VREME od 10. III


U rubrici Narodna skupština, donosi se i govor Vlat


ka Mačeka o šumarstvu, gdje on traži da se prestane sa
iskorišćivanjem naroda. Poslije Mačeka govorio je Ante
Pavlović, koji je također tražio da se šume vrate narodu.


2.14.
TRGOVINSKI GLASNIK
Beograd, 30. siječanj
Šume pred komisijom
Ministar šuma i rudnika odredio je komisiju koja će
pregledati ugovore sklopljene sa šumskim poduzećima
te ustvrditi kolika je šteta prouzročena državi. Predsjednik
komisije je dr. Pera Đorđević, profesor. Vjerovalo
se da će on progoniti sve one koji su od naših šuma napravili
pravu "Panamu."


Interesantno je, da se odmah 1919. godine pristupilo
zamjeni dotadašnjih ugovora, koji su u osnovi bili dobri
i korektni i u kojima se nalazila i jedna ovakva odredba:
"Izričito se određuje, da možebitna kasnija molba za
sniženje kupovne cijene neće se pod nikakvim uvjetom
prihvatiti". Kadaje ta odredba uklonjena iz ugovora koji
je sada zaključen, otvorena je mogućnost za skidanje
cijena i za stalno reduciranje državnih primanja.


Iz jednog od tih ugovora izostavljena je odredba o
državnom participiranju s 25% u čisto šumskom prihodu,
pa su zatim sljedila sve veća, državna odricanja od
svih državnih prihoda. Zatim slijede nacionalizacija,
amortizacija, valorizacija, pretvaranje dinara u zlato,
razumije se uz bonifikaciju, klasifikaciju i druge izume
po kojima je država stalno bila oštećena. Ima poduzeća
koja nisu platila nikakvu taksu, pa im je država postala
dužnikom!


Glasnik dalje piše o već, poznatim mjerama koje bi
trebalo poduzeti, ali je novost da treba izvršiti pretres
kod osoba za koje se osnovano sumnja da su radila na
štetu države, kao i kod njihovih srodnika kako bi se
pronašao novac sumnjiva porijekla. Trgovinski Glasnik
na kraju završava riječima: "Krajnje je vrijeme nastalo
je da se u državnoj službi zavede strogi moral i da se
iskorijene zloupotrebe."
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 57     <-- 57 -->        PDF

VI. Stojković: NAČIN RASPRAVI; 0 GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA
TRGOVINSKI GLASNIK, 31. siječanj


Stručno osoblje i naše šume


U članku se piše protiv ukidanja Šumarskog fakulteta
i dokazuje potreba za dva fakulteta. Potom su navedeni
primjeri o manjku stručnjaka. Tako tri Direkcije šuma u
Srbiji s teritorijem od 1,76 milijuna ha raspolažu sa svega
70 šumarskih stručnjaka, od kojih je samo 30 s visokoškolskom
spremom. Potpisan je dr. M. Marinović.


TRGOVINSKI GLASNIK, 11. veljače


Eksploatacijska politika u bosanskim šumama


U opširnom članku ovaj list piše o načinu iskorišćivanja
šuma u Bosni od Austro-Ugarske do današnjih
dana gdje prevladava iskorišćivanje velikih poduzeća,
koja su drvo dobivala uz nisku cijenu, na temelju dugoročnih
ugovora.


Druge europske države (Čehoslovačka, Njemačka)
stvaraju mogućnosti za eksploataciju još neotvorenih
šuma, osposobljavale su specijalne stručnjake, dok smo
mi spas gledali u primitivnoj inicijativi, koja nije bila
dorasla svojoj zadaći. Uslijed trenutne konjukture nastale
ratnim zbivanjima i poradi istrošenih zaliha, te nenazočnosti
Rusije na svjetskom tržištu došlo je do velikog
priliva inflacijskog kapitala u šumska poduzeća,
koja su se osnivala velikom brzinom nesustavno i bez
ekonomske računice, kapaciteta šume te s razvojem konjukture
i drugih prilika na svjetskom tržištu drvetom.
Ovakav se sustav prenosi i na Hrvatsku i na Slavoniju,
gdje do tada nije bio poznat i u uporabi. Sniženje željezničkih
tarifa, carina, poreza i taksa, revizije ugovora,
sniženje šumske takse bili su zaključci, jer bi se inače
upropastila najjača industrija, izvoz, narušila bi se
aktivnost trgovinske bilance i stabilnost valute, a radnici
bi ostali bez posla. Na kraju članka se kaže: "Sadašnji
rad je sankcioniran zakonskim odredbama i da stručnjaci
u Ministarstvu šuma i rudnika moraju na ovo gledati
drugim očima nego laici - tražeći svuda neke afere.
To ubija ugled države i njezin kredit u inozemstvu na
veselje zemalja koje su nam konkurenti i koje će iz toga
izvući korist".


TRGOVINSKI GLASNIK, 2. ožujak


Naši bosanski jadi. Milandr. Marković


Povodom članka! Malo odgovora ...


Trgovinski Glasnik u svojem listu daje dosta prostora
stručnjaku dr. Milanu Markoviću, koji s dosta emocija
pristupa problemu. Donosimo samo dio članka.


Gospodarilo se u vrtlogu lažnih političkih i državnih
interesa i razloga, plasiranih samo od zainteresiranih,
uz nenazočnost šumarskih stručnih normi i načela.


Samo čisti materijalni interesi stranog kapitala. Bosanski
šumari naslućivali su i skori i brzi slom i napadali,
ovakvu eksploataciju, bolje rečeno devastaciju naših
bosanskih šuma! Ciste sječe, pretvaranje četinjača u
lisnate šume, a ove u šikare i gole rudine, gdje caruje
korov i kupina ili strši kamen.


NOVINAMA 192«. GODINI; Šumarski list br. 1-2. CXXII (1998). 53-60


I za Austro-Ugarsku Monarhiju bio je to duboki i nerješivi
problem. Sustav upravljanja i gospodarenja bosanskim
šumama, poslije rata, od 1919. godine pa sve
do danas, za vrijeme svih vlada i svih režima, s malim
svjetlim izuzecima, bio je i ostao čisto pljačkaški sustav


-
"Raubvvirtschaft" - kojeg smo danas svjedoci.
Autor dalje iznosi primjer sječe u kubicima za 1923.
godinu, te koliko je od toga pripadalo stranom kapitalu
a koliko domaćem. U toj sječi učešće domaćega kapitala
prema stranom dolazilo je u omjeru 1:20 ili 5:100.
Novac dobiven u zdravoj valuti odlazi u strane i neprijateljske
banke. Strani kapital nije došao: "Da narod
goji, već da mu rebra broji."
Na kraju autor zaključuje: "Bilo je drugog puta i
drugog načina, drugih mogućnosti i ostvarljivih načela
i metoda, bilo je i bilo! Bilo ih je, ali se nikad nisu htjeli,
a još manje željeli!"
TRGOVINSKI GLASNIK, 3. ožujka
Naši bosanski jadi...
Povodom članka: Malo odgovora


2) Milan dr. Marković


Autor nastavlja i ovdje u istom stilu. Prvo razdoblje
je okupacijsko a obuhvaća vrijeme u kojem se težilo za
iskorišćivanje neispitanih i još neproučenih, nepoznatih
bosanskih šuma, vrijeme zvano "Kuferaško doba",
kada se s koferom na leđima i golim štapom u ruci dolazilo
u Bosnu, a kasnije odlazilo kao bogati šumarski
industrijalci, austrijski - kultur tregeri.


Dakle, doba iskorišćivanja i uništavanje bogatih
hrastovih šuma. Vrijeme tuđe ruke, tuđeg smjera, tuđeg
dijela!


Drugo razdoblje je vrijeme aneksije. To više nisu bile
bosanske šume, već austrijske na bosanskom tlu. To
je i vrijeme trajanja rata u čitavoj Europi i u neku ruku
uređenih šumarskih odnosa u bosanskim šumama!


Treće razdoblje je vrijeme ponovne okupacije, promjene
režima i zemaljske uprave u Bosni; gotovo najkatastrofalnije
razdoblje za bosanske šume. Domaća
poduzeća prikrivala su strani kapital.


Doba ponovne okupacije dijelimo na dva razdoblja.
Prvo, odmah po reokupaciji, kada se u šumi nije znalo
ni tko pije, ni tko plaća; vrijeme stagnacije, zastoja u
novcu i pljački; zatim prividnog kraha, sloma, te organizirane
pljačke. Drugo razdoblje je svjesno i proračunato
devastiranje šuma i ostvarena revizija nasljednih
ugovora za sva ugovorna područja. Radi se o nasljcđenim
ugovorima od Austro-Ugarske uprave. Bilo je to
pod lažnom maskom opće potrebe, nužde, spasa i dobra
za našu proširenu i uvećanu, financijski izmučenu i nemoćnu
domovinu. Tečaj dinara bio je lažan i sraman
motiv. Kakva ironija!


U drugom razdoblju moralo se prekinuti sa stranim
poduzećima. Austrije više nije bilo!
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Stojkovic: NAČIN RASPRAVE O GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 1928. UOD1NH Šumarski list hr. I 2. CXX11 (1998). 53-60
Autor dalje piše o dopunjavanju ugovora, odlaganju
otplate, niskim kamatama, krizi drvne industrije, sudjelovanju
Rusije i Rumunjske stoje dovelo do pada cijena.
Iz Skupštinske ankete vraćeni su ugovori nadležnima
bez primjedbe, pa se i dalje nesmetano radi i gospodari,
a šumari razbijeni u političke tabore šute, ne čuju i
ne vide!


Strašan požar najširih razmjera zahvatio je gotovo
sve šumske masive u Bosni, osim masiv gredu na vododjelnici
Foče i Trebinja.


Stanimo u obranu općih i uzvišenih interesa bosanskog
življa, našega naroda i naše domovine. To je najviši
zakon, završne su riječi aurtora.


2.15.
OBZOR, Zagreb, 8. siječanj
Glavni urednik dr. Rudolf Maixner.
Svi članci u Obzoru objavljeni su u rubrici "Narodno
gospodarstvo"


Revizija šumskih ugovora


I ovaj list opširno piše po ovom pitanju šumskih
ugovora. Tako se medu ostalim navodi kako se revizija
mora provesti ako se želi spasiti od propasti drvnu industriju
koja je u krizi već dvije godine. Greška je bila i
u državi i u zainteresiranima, a da se nije u ugovore stavljala
klauzula glede valutnih promjena. Tako je došlo
do toga, daje drvna industrija kada je dinar počeo rasti,
imala poteškoća, no dok su lira i franak bili niski, dotle
se još našla kalkulacija za izvoz. Čim je lira skočila,
došla je naša drvna industrija u krizu u kojoj su se gubili
milijuni i radi čega je zastao sav izvoz. Tu slijedi i daljnji
primjer stabilizacije dinara i prijelaza lire na zlatni
paritet te stabilizacija francuskog franka dok je naša
drvna industrija imala inflacijske ugovore, koje je trebalo
prekinuti ili ih podvrći reviziji. Država će revizijom
sebi osigurati primjerenu dobit, a drvna industrija
bit će spašena. Drugo je pitanje kako se ta revizija provodi.
Valjalo bi iznijeti konkretne primjere, ako se išlo
ispod zlatnog pariteta.


OBZOR, 13. siječanj
Intervencija Saveza industrijalaca i Zagrebačke trgovačko-
obrtničke komore na reviziju šumskih ugovora
Komora je uputila prosvjed predsjedniku Ministarskog
savjeta Velji Vukičeviću: Pogođena je drvna industrija,
jer joj je otežan pristup na vanjskom tržištu i
potrebna joj je potpora države zbog ozbiljne konkurencije.
Komora smatra daje svako kršenje stečenih prava
opasno i štetno za ekonomski rad i ponovno evidentiranje
ugovora te protuzakonito, jer to u članu 252 financijskog
zakona nije predviđeno. (Ministru šuma i rudnika
Mijoviću).


OBZOR, 19. siječanj


Proračun Ministra pošta i Ministra šuma i rudnika


Ministar šuma i rudnika Miović izjavio je daje na


osnovi 252. člana financijskog zakona dobio ovlati da


obavi reviziju dugoročnih ugovora s društvima koja su
obavljala eksploataciju naših šuma.
OBZOR, 20. siječanj
Revizija šumskih ugovora


Odmah poslije okupacije Bosne i Hercegovine Austro-
Ugarske vlasti pristupile su izradbi privrednog plana.
Vidnu ulogu predstavljalo je šumsko bogatstvo, a za
eksploataciju tih golemih kompleksa bio je sposoban
samo krupni kapital. S deflacijom je nastupila teška
kriza drvne industrije, koja je tim više patila, jer je bila
u rukama slabijeg kapitala. Revizije su proveli ministri
dr. Kumadi i dr. Miović 1926. i 1927. godine.


Dugoročni ugovori na tzv. "Bosanskom sistemu" nisu
imali određenu kupovinu, tj. šumsku taksu, pod kojom
se razumijeva cijena kubnog metra drveta na panju,
no ta se cijena uvijek određivala unatrag prema postignutoj
cijeni gotove građe, tako da se šumska taksa za jednu
godinu mogla obračunati u idućoj godini. Odlučujuća
vrijednost za cijene vezana je za položaj šume tj.
troškove izrade i izvoza. Ako su troškovi bili veći od
vrijednosti sirovine na pilani, dolazilo je do negativne
šumske takse tj. ne ostaje ništa za šumsku taksu. Narodna
skupština je u financijskom zakonu za 1926. i 1927.
prihvatila reviziju šumskih ugovora.


OBZOR, 4. ožujak


Popodnevna sjednica Narodne skupštine


Odlazak koalicije pred raspravom o proračunu


Većina pristaje na hitnost za anketu o bosanskim šumama.
Na poslijepodnevnoj sjednici govorili su dr. Tupanjanin
i Đura Janković. Oni su prihvatili ono što je
govorio dr. Šutej.


Ministar šuma i ruda govorio je o ugovorima. Skupština
je prihvatila hitnost i predsjednik je izjavio da će
se pristupiti izboru specijalnog odbora za tu stvar.


2.16 JUTARNJI
LIST, Zagreb, 30. siječanj
Borbu za visoke škole treba prenijeti na narod
Održati sastanak svih privrednih i kulturnih organizacija
u Zagrebu. Zlonamjerni napadi na kulturne tekovine
Hrvatskog naroda. Želi se izjednačenje hrvatskoga
naroda u kulturnom pogledu. Ako ništa ne uspije, odbor
će se obratiti na Njegovo Vel. Kralja. Protuustavan je
§ 44. financijskog zakona. Izabrati stalan akcijski odbor
za obranu hrvatskoga sveučilišta.


Jutarnji list od 10. veljače među ostalim piše, kako
financijski zakon nije mjesto gdje se mogu rješavati
sveučišna pitanja.


JUTARNJI LIST, 14. ožujak


Revizija dugoročnih šumskih ugovora


Na sjednici vlade prihvaćenje amandman Ministra
šuma i ruda po kojem se ovlašćuje ministar da sve dugoročne
ugovore o eksploataciji državnih šuma sa svim
naknadnim izmjenama, dopunama i valorizacijama pod
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M. Stojković: NAČIN RASPRAVE O GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 1928. GODINE Šumarski list br. I 2. CXX11 (I99X). 53-60
vrgne reviziji - svuda gdje su oštećeni interesi države,
načelo trajnog i racionalnog šumskog gospodarenja,
opskrba servitutnih i lokalnih potreba, kao i malih pilana.
Pri tome voditi računa o opravdanim potrebama
drvne industrije.


Jutarnji list i dalje piše 17., 21. ožujka, 13. svibnja i


27. svibnja o šumskim ugovorima, zakonu o sveučilištima
i o novim šumskim aferama.
2.17. JUGOSLAVENSKI LIST,
Sarajevo, 10. siječanj
Ovaj list piše kako su predstavnici Demokratske
stranke prvi otkrili nepravilnosti u šumarstvu. Vođa te
stranke bio je Ljuba Davidović. Ovi predstavnici pored
toga što su prvi otkrili nepravlilnosti, prvi su i počeli
borbu protiv toga, prvi izvjestili sve mjerodavne čimbenike
i tražili strogu kaznu za krivce, ma gdje oni bili.


Provođenje šumske takse na zlatnu bazu koja bi trebala
ostati za vrijeme i trajanja ugovora, pa bi na taj


način bila zapečaćena sudbina naših šuma, našega šumarstva
i našega napaćenog naroda. Navodi se zatim i
primjer: u "Viktoriji" u Zivinicima kod Tuzle, gdje je
bio odobren dodatak ugovoru, nastala je šteta državi
koja iznosi 5,800.000 dinara prema starom ugovoru.


Jugoslavenski list i dalje piše 20. siječnja pod naslovom:
"dr. Šutej o upropašćivanju šuma"; 21. siječnja:
"Napuhane šumske afere"; 5. veljače: "Pljačka šuma
u Bosni i Hercegovini"; 4. ožujka: "Skupštinska anketa
za šumske ugovore u Bosni i Hercegovini". U
ovom listu slijedili su i daljnji zapisi o prilikama u šumarstvu.


Slično kao "Jugoslavenski list" piše i "Večernja pošta",
također iz Sarajeva.


Večernja pošta donosi u nastavcima cijeli govor dr.
Šuteja održan u Narodnoj skupštini. Sve prethodne, ovdje
navedene novine, taj su govor prikazale suzdržano.


2.2. Rasprave na Skupštini Jugoslavenskog šumarskog udruženja
Discussions in assembly of Yougoslav forestrv association


2.21.
PRAVDA, 5. ožujak
Staje s našim šumama?
U lovačkoj sali hotela "Imperijal" otvorena je izvanredna
skupština. Šumari tvrde, pored ostalog, da se
u našim šumama neracionalno gospodari, i u govoru dr.
Đ. Nenadića, profesora Šumarskog fakulteta zagrebačkog
Sveučilišta, bilo je mnogo dokumentiranog izlaganja
posvećenog tom pitanju. Nazočni su i narodni
poslanici: Đura Janković (radikal), Miloš Tupnjanin
(zemljoradnik), Preka (radićevac), Metikoš i Ivančević
(samostalni demokrati). Nazočan je i generalni direktor
šuma Miodrag Stamenković.


U nastupnom govoru, predsjednik Lenarčić je naglasio
kako se ne bavimo demagogijom. Naša je privreda
takva da ne bi mogla podnijeti teret demagogije.
Također je istakao kako šumari nemaju svoga predstavnika
u Narodnoj skupštini.


Zatim je govor održao prof. dr. Ugrenović, o projektu
Zakona o šumama. Projekat je tiskan 1923. godine,
poslužio je kao baza najnovijem projektu Ministra
šuma i rudnika, ali su načinjene neke izmjene koje daju
posve novu sliku zakona o šumama. Smatramo potrebnim
da se konačna redakcija vrati onim osnovnim
smjernicama i načelima koja su utvrđena u projektu
J.Š.U. u godini 1923. Potrebito je osigurati dostojan položaj
šumarstva te policijskih odredbi s položajem koje
se odnose na organizaciju šumarske uprave.


Prof. dr Petračić referirao je o pitanju ukidanja fakulteta.
Protiv ukidanja fakulteta bili su i predstavnici
mnogih gradova, kao i razna privredna i kulturna udruženja.
Tražilo se od ministra da se član 44. financijskog
zakona povuče, kao i sve ono što je u svezi s njim,


odnosno, da se odustane od primjene toga članka.
Jednoglasno je prihvaćena rezolucija.


Slijedile su nevolje studenata šumarskog fakulteta u
Zagrebu. U usporedbi s beogradskim fakultetom oni su
bili zapostavljeni. U Beogradu je pomoć uživalo 30
studenata a u Zagrebu samo dvojica. Fakultet u Zagrebu
je bez struje i grijanja. Skupštinaje riješila da se ovo
pitanje prouči i poduzmu potrebne mjere u svrhu olakšanja
položaja studenata šumarstva u Zagrebu.


Kako se upravlja našim šumama?


Dr. Đuro Nenadić* iznio je referat na preko 100
stranica koji se temeljio na vrlo važnim dokumentima i
saznanjima. Tijekom prijepodnevnoga rada skupštine,
uspio je pročitati samo prvi dio rada, a završio tek poslije
podne.


Hrvatsko-slavonske šume


Te šume su bogate. Tu postoji oko 60 milijuna kubnih
metara drvne mase. Podijeljene su u tri Direkcije,od
kojih je najveća Zagrebačka direkcija (30 milijuna kubnih
metara), a vinkovačka najmanja. One bi trebale
predstavljati jezgru prihoda, ali je sušenje s velikim
obuhvatilo ove šume u velikoj mjeri. Ali još veće zlo
krije se u sustavu upravljanja ovim šumama.


Staje sa šumom Prašnik?


Najveća i najelitnija šuma vinkovačke Direkcije je
šuma Prašnik. Ne biju se smjelo prodavati. Ipak izlagana
je prodaji tri puta po vrlo teškim i nepovoljnim uvjetima.


*Ovaj referat nije objavljen a nepoznata je sudbina rukopisa te je
tekst u Pravdi jedini izvor.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Stojković: NAČIN RASPRAVI- () GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 192S. GOIMNL Šumarski list br. I 2. C´XX1I (19W). 53-60
Prašnik je bio prvo procijenjen na pedeset milijuna dinara,
pa kako se nije javio nijedan kupac, cijenaje snižena
za 20%. Isto tako za dvije šume Psunja. Za drugu
je cijena bila smanjena čak za 30%. Kako je teška i za
državu štetna pogreška učinjena ovom prodajom.! Tadašnji
ministar šuma poništio je prošle godine prodaju
Prašnika i južnog dijela Psunja. Krivci nisu poznati, jer
su rješenja bez potpisa. Nastao je metež u sali!


Anketa je sadržavala porazne činjenice o kvalifikacijama
ljudi koji su upravljali ovim šumama. Direkcija
je davala u šumi Prašnik svojim činovnicima gradu za
namještaj. Davala se iz ove najbolje šume. U početku
malo, a onda sve više i više. Bilo je činovnika koji su
uzimali prvoklasnu furnirsku građu po nekoliko puta.


To nisu bili samo činovnici ministarstva šuma, već i
inženjeri Ministarstva prometa, činovnici Narodne
banke itd. Oni koji su prodavali građu, prodavali su najljepša
stabla po 2500 dinara za m3. G. Nenadić je izračunao
kako je time država bila oštećena za 479.000 dinara.
Izjašnjenje Direkcije bilo je odprilike kako rješenje
Ministarstva šuma o uskraćivanju ovakve prodaje
nije ispravno. Ako dragovoljci (ratni) dobivaju po 25
metara, zašto to ne mogu dobiti i činovnici? Država je
dobila svoje, pa "kvit". Drvo je prodavano na temelju
trgovačkih načela i običaja. Tako su pisali podčinjeni
organi svojim pretpostavljenima. Država je bila oštećena
za 479.000 dinara; s prodajom trupaca za 218.500
dinara i neracionalnim radom u pogledu kore drveta za


93.000 dinara, što ukupno iznosi oko 800.000 dinara.
Ovakvo gospodarenje više je oštetilo šume nego gusjenice
(odobravanje!) 1921. godine bio sam pomoćnik
ministra. Tada smo imali priliku Prašnik prodati pod
povoljnim uvjetima za državu, ali je ponuda odbijena.
Smatralo se kako je Prašnik najljepša šuma, i ne bi ju
trebalo prodavati, već samo racionalno iskorišćivati.
Skupština bi trebala zahtijevati od Ministra šuma i rudnika
da pronađe krivce i kazni kaznom koju zaslužuju.
Tajna šume Vratična
Tu se gospodarilo na isti način, najljepša stabla ustupana
su raznim društvima, koja su ih poslije prodavala
nekoliko puta skuplje. Hrvatski Radiša dobio je veliku
količinu drva za 76.457 dinara, a prodavao je deset puta
skuplje. Isto tako i Lovački klub, Jugoslavenski Sokol,
športski klub Jugoslavija, Jevrejska općina u Vinkovcima
koja je dobila 400 m3 s popustom 50% - za gradnju
sinagoge, koja je podignuta još prije četiri godine.
U šumi su ostali samo najlošiji hrastovi. Zatim se govorilo
o neracionalnoj eksploataciji šume Dvorjanci. Zadržalo
se na kupovini šume grofa Erdodija - šumi kraške
formacije, vrlo slabe plodnosti.


Na popodnevnoj sjednici prof. Nenadić završio je
svoj referat.


Drugi dan kongresa šumara
Pod ovim naslovom u časopisu "Pravda" nastavljena
je rasprava 6. ožujka. Tu je prije svega dan osvrt na
jučerašnji govor prof. Nenadića. Tako je Danda, predstavnik
firme Eksploatacije d.d., govorio o raznim načinima
eksploatacije šuma u Bosni i Hercegovini. Predsjednik
ga opominje, jer nama nije potrebna povijest
bosanskih šuma. "Pa kada je profesor Nenadić jučer
mogao govoriti povijest panjeva, mogu i ja da iznesem
povijest šuma, odgovorio je Danda." Na to je upao prof.
Nenadić: "Moji panjevi su svježi!"
Načelnik Ministarstva šuma i rudnika, Svetozar Ranitović,
kao član komisije koja je pregledala ugovore
šumarskih poduzeća s državom, daojejedan sažetak izvješća
te komisije. Predloženo je da svi dodaci ugovora
ponište kao štetni za državu, a osnovni ugovori da se
preispitaju, tako da se zaštite i poduzeća i država. Potrebno
je pregledati i ugovore u drugim poduzećima koji
ovoj komisiji nisu stavljeni u zadatak. Zatim ministar bi
trebao narediti strogu istragu protiv svih činovnika, na
osnovi čijih su stručnih referata ovi ugovori mijenjani
na štetu države. Da se činovnici, koji su članovi upravnog
i nadzornog odbora privatnih šumarskih poduzeća
odmah razriješe tih dužnosti. Potrebno je preispitati sječe
u svim državnim šumama i učinkovitim mjerama
osigurati racionalno iskorišćivanje šuma i pošumljavanje.
Potoni je Ranitović opširno obrazložio ove prijedloge,
kao i primjere nepravilnosti i zlouporabe, te omjere
smjese tehničkog drveta, ogrijevnog drveta te otpada.
Tako je na primjer član uprave jednoga poduzeća,
ineče činovnik ministarstva, potpisao je jednu ponudu
ministarstvu u kojoj je ministar ispao prodavatelj, a njegov
činovnik kupac. U dvorani nastaje smijeh!
Među govornicima bio je i prof. Petračić. Govorio je
u duhu jučerašnjeg govora g. Nenadića. Zaključio je
kako je položaj generalnoga direktora težak, ali iz toga
se može naći izlaz, pa i po cijenu osobne žrtve.
Na kraju ovog dijela Skupštine, pročitane su dvije
rezolucije, prvo bosanskih šumara, a potom prof. Nenadića.


2.22 POLITIKA,
5. ožujak
Šumske afere na skupštini šumara
Kako se upropašćuju državne šume
Obrana i napad g. A. Stamenkovića.
Velika afera s eksploatacijom državnih šuma bila je


predmet rasprave u Narodnoj skupštini. Također, u isto
vrijeme, J. S. U. sazvalo je Izvanrednu skupštinu.


I dnevni list "Politika" opširno piše o Skupštini.
Spominju se porazne činjenice o pustošenju bosanskih
šuma i nastavlja: "Slična se politika vodi i u Hrvatskoj i
Slavoniji. Ta šumska politika može se nazvati politikom
okupatora u kolonijama. Za način na koji se gospodarilo
u vinkovačkoj Direkciji ne može se nigdje na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Slojković: NAČIN RASI´RAVK O GOSP0DAKHN.IU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA I 928. GODINE Šumarski list br. I 2. CXX11 (lcWX), 53-60
ći usporedba. Njemci su to nazvali "Ausverkauft" rasprodaja
(države)".


U vrijeme krize drvne industrije koja je nastala
1926. godine, neočekivano se pristupilo rasprodaji
šuma, iako su cijene bile vrlo niske. Država umjesto da
bude regulator kod takvog stanja i da uspori prodaju,
učinila je protivno, i otpočela prodaju.


Dalje, "Politika" piše o Prašniku, Južnom Psunju i
Našičkoj tvornici tanina. Također su tu i dijelovi referata
prof. Nenadiča u kojem se govori o željezničkim
pragovima, koji su se prodavali našoj državi naravno
lošiji, a vrjedniji su se izvozili. Iz države je izvezeno od
1919. godine do 1927. četrnaest milijuna m´ drveta u
vrijednosti devet milijardi dinara.


"Politika" nastavljao tome pisati i 6. ožujka pod naslovom:
"Šumske afere na skupštini šumara" - Drugi
dan rada šumarske skupštine.


Dr. Danda okomio se na referat prof. Nenadiča. Nije
osporavao podatke, ali je tražio da se kazne oni koji su
dali podatke prof. Nenadiću.


Slijede podnaslovi: "Šta kaže jedan član informativne
komisije?" Mijenjanje ugovora: Amortizacije;
bonifikacije i valorizacija; "Ugovor s prosječnim jamstvom";
"Protiv činovnika u upravnim odborima poduzeća";
generalni direktor g. Stamenković stoji na
"belezi"; "Donošenje rezolucije".


2.23. VREME, 5. ožujak. Skupština šumara
Kako se pustoše naše šume. Zbog rđavog gospodarenja
država gubi s godine na godinu stotine milijuna
dinara.


Prije dnevnog reda, Srećko Madarević govori o napadima
na šumarstvo, koji su ostali bez "muškog odgovora"
i dalje spominje kako dnevni red nije borben i
žučan. Njegovu izjavu nepovjerenja Upravi J. Š. U.
dočekao je ironičan smijeh i pljesak.


Slijedi sličan komentar o radu skupštine kao i u prethodno
navedenom dnevnom tisku. Ovaj list donosi i fotografiju
predsjednika Lenarčića.


Novost je ovdje kako je prof. Nenadić podvrgao
kritici i rad Direkcije šuma u Zagrebu. Odredbe o sječi
drveta izdavane su telegrafski. Ako se tako nastavi za
25 godina neće biti zrelog drveta u Hrvatskoj i Slavoniji.
Generalni direktor Stamenković branio je šumarske
direkcije iz Hrvatske, te njihov rad. Što se tiče bosanskih
šuma, sve je ugovore zatekao. Na kraju je tražio
depolitizaciju i stalnost šumara. Tako će se izbjeći da
Ministarstvo šuma ne služi istim ciljevima kojima i Ministarstvo
policije.


2.24. TRGOVINSKI GLASNIK, 6. ožujak
Naopako gospodarenje s našim šumama. Racionalna
eksploatacijska politika zamijenjena je politikom
bezobzirne devastacije. Rušenje jednog od osnova materijalne
kulture.


To je naslov vezan za Izvanrednu skupštinu J. Š. U.
Glavni referent prof. Nenadić iznio je porazne činjenice
za našu šumarsku politiku. U referatu od 140 stranica
sakupio je mnogobrojni materijal o pravom stanju
našega šumarstva i naše šumarske politike. Taj materijal
dokumentira rasipništvo, nestručno i neracionalno
upravljanje našim šumama, koje prijeti propašću. Loše
pojave počeo je bilježiti i naš rodoljubni tisak i to mu
služi na čast.
U ovom članku lista započinje se s podnaslovom:
Prašnik i Psunj, slijedi: Dvojani; Davanje građe na privatna
pisma; Željeznički pragovi.
U Vinkovačkoj direkciji izrađivali su se pragovi u
vlastitoj režiji. Pragovi su se izrađivali i po talijanskim
dimenzijama za talijanske željeznice. Prodaju se privatnim
poduzećima. Ta poduzeća javljaju se na licitacija


ma i po znatno višoj cijeni prodaju pragove državi.
Plitvičkajezera
U 1925. godini prodana su jednom privatnom po


duzeću sva napaljena stabla. Tražena je i odobrena koncentracija
stabala najednom mjestu. Kada se tome usprotivio
šef tamošnje Direkcije, bio je telegrafski premješten
u Osijek.


Za izvršena pošumljavanja slijedili su primjeri kako
se o tome nije vodilo računa.
Govor g. M. Stamenkovića


Glavnu krivicu svodi na sustav. "Ako ja imam krivicu
od bosanskih ugovora neka mi odsjeku glavu na Terazijama."


Rasprava
Neki od sudionika Skupštine kritizirali su rad šumskih
uprava, a drugi ga pokušavali braniti.


2.25. OBZOR, 5. ožujak.
Narodno gospodarstvo
Kongres šumara u Beogradu
U opširnim člancima ovaj zagrebački list izvješćuje


o Izvanrednoj skupštini J. Š. U. za prvi i drugi dan,
slično kao i ostale novine. Ovdje je novost daje Ministarstvo
šuma i ruda imalo u četiri poduzeća uloženo
54,400.000 dinara, a na te akcije država dobija dividendu
od 240.000 dinara. Tako jedno poduzeće treba unijeti
u državnu blagajnu 3 milijuna dinara godišnje, ali do
danas nije unijelo niti jedne pare.
Obzor od 6. ožujka u rubrici "Narodno gospodarstvo"
donosi Rezoluciju skupštine J. Š. U.


2.26.
JUTARNJI LIST, 5. ožujak
Kongres šumara u Beogradu
Teška kritika i osuda vladine politike
Ovaj dnevni list piše o!44 stranice dugom referatu
prof. Nenadiča, slično kao i Trgovinski Glasnik. I 6.
ožujka "Jutarnji list" donosi članak pod naslovom: "Lijepo
gospodarstvo s bosanskim šumama".
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Slojkcnic: NAČIN RASPRAVI: O CiOSl´ODARhNJU DR/AVNIM SUMAMA
Oštre kritike na šumarskome kongresu u Beogradu.
Zlouporabe i podmićivanje. Među ostalim navedeno jekako će se provesti istraga protiv činovnika na osnovičijeg mišljenja su mijenjani ugovori, te kako činovnici i


U NOVINAMA I92X. GODINE Šumarski list br. I 2. C´XXI1 (1998), 53-60


šumari ne mogu sjediti u upravnim i nadzornim odborima.
Predložene su dvije rezolucije (dr. Nenadić i
dr. Danda).


3. ZAKLJUČNI OSVRT O PRILIKAMA U ŠUMARSTVU IZ
DNEVNIH NOVINA 1928. GODINE.
Final retrospeetion about conditions in forestry from
daily periodicals in 1928.


U dugoj 150-godišnjoj povijesti Šumarskoga društva,
godine 1928., dnevne novine kao nikada prije a niposlije, nisu toliko pisale o prilikama u šumarstvu, kaote godine. Za to su postojali i razlozi, a to su bile štetneposljedice u gospodarenju šumama, u tadašnjoj državikoja sejoš zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.


Tako se do 1928. godine u novinama o šumarstvupisalo jedino prigodom Gospodarsko-šumarske izložbe


i om L


godine.


Iz brojnih i opširnih članaka nastojali smo dati kraće
prikaze iz novina koje su izlazile u Beogradu, Zagrebu
i Sarajevu.


Novine pišu ponajprije senzacionalno, ali neki listovi
ustupaju riječ stručnjacima kao na primjer Trgovinski
Glasnik. Stručno i objektivno piše i Obzor.


Tema ovih napisa je Izvanredna skupština J. Š. U.
održana u Beogradu 4. i 5. ožujka. Na toj skupštini biloje 9 točaka dnevnoga reda i isto toliko referenata - istaknutih
stručnjaka, većinom sveučilišnih profesora.


Nazočni su i dopisnici svih ovdje navedenih novina,
osim novinara iz Sarajeva.


Vidljivo je da najviše novine pišu samo o 4. točki
dnevnoga reda: Sudbonosne posljedice dosadašnjeg
gospodarenja šumama, tj. o referatu koji je održao prof.
d r Đur o Nenadić! Nešto se malo piše i o Zakonu o šumama.


Na istaknut0 mjesto prv0 u čiancima, stavljaju se


"neprilike" u šumarstvu Hrvatske i Slavonije. Sve drug0
j ka o npr. "štetni ugovori", je u drugom planu. Šumarske
prilike u Srbiji se nigdje ne spominju. Daje tam
o sv e u redu još bi i povjerovali, ali u "zadnji čas" otkriven
je napis u sarajevskoj "Večernjoj Pošti", koji donosi
cijeli govor dr. Šuteja održan u Narodnoj skupštini,
prije ove Izvanredne skupštine. Ostale novine o tome
pišu suzdržano, ponajprije iz političkih razloga. Ovaj
govor vezan je i za prikaz ličnosti Narodnoga zastupnika
HSS dr. Jure Šuteja, pa o tome drugom prilikom,


SUMMARY: In a long 150-vears history of Forestry Societv in 1928 the nevvspapers
have vvritten about forestrv like never before or after, as in this year. There \vere
reasonsfor that, such as discussions about the forestry condition in National Assemblv
in Beograd and in the Great Assembly of´Yougoslav Forestry Societv which was also
held in Beograd. These discussions have been related to: harmful effects in the forest
economy in the state ofthat time which had a name the Kingdom ofSerbs, Croat and
Slovenes, and Forestry Society for the whole state: Yougoslav Forestiy Association.


The newspapers were writting, before ali, in a sensational way, but beside ali, in
some newspapers the written word was cedet to the experts i. e. "Trgovinski Glasnik"
from Beograd.


Obiectivity, expertness and "out of sensations" were shown in "Obzor" from
Zagreb.


The difficulties in the forestry ofCroatia and Slavonia have been put on the aecentuatedposition.
The minister offorests and mines and National Assembley determinated
their commisions which would examine the contracts with forest economies and
would establish if there were any dam age for the state. The condtions in Serbia were
not mentioned anywhere. If everything had been ali right, we would believe it, but
"Večernja Pošta "from Sarajevo was published in sequences the whole Juraj Sutej ´s
speech in National Assemblv, on 4th March. Ali other newspapers were \vriting about
this very restrainedly, because ofpolitical reasons.


We were following here the writing in 8 periodicals and through 28 articles, which
were represented here.