DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 72     <-- 72 -->        PDF

4) Uporaba šuma
5) Drvo kao jedina primarna tvar koja je obnovljiva


i industrija za preradu drva
6) Šumarska i drvnoindustrijska politika Švicarske
Slijedi objašnjenje nekih pojmova i dvadesetak iz


vora uz veći broj citiranih u fusnotama.
Osim predgovora autora, otisnuta je i karta šumskih
zona i regija u Švicarskoj, koja vrlo pregledno označava
šumska područja o kojima se u tekstu knjige govori.


1. poglavlje daje kratak ali informativan pregled zemljopisa
Švicarske, njezine povijesti i društveno-političkog
uređenja. Švicarska je podijeljena u 25 kantona, s
velikom autonomijom, koja izvrsno funkcionira kao jedinstvena
država unatoč multinacionalnom i multikonfesionalnom
sastavu. Dakako, autor ne pretendira ni ne
aludira da bi se takav primjer mogao drugdje implantirati,
jer su prilike i povijesne formacije u drugima državama
potpuno drukčije.
U drugom poglavlju o šumama i šumarstvu općenito,
daje se prikaz srednjeeuropskih šuma i švicarskih
medu njima, čime je dana prihvatljiva orjentacija čitatelju
o prirodnom postanku i stanju šuma toga dijela
Europe, čiji je Švicarska jedan dio.


U 3. poglavlju "Portret švicarskog šumarstva", sustavno
i narodno-gospodarski autor pomno opisuje o
kojim se površinama šuma u toj zemlji radi, kakva je
struktura šumoposjeda, kakav je sastav tih šuma, i konačno
se daju ocjene narodno-gospodarskoga značaja
šumarstva za tu zemlju.


U 4. poglavlju dan je prikaz s obiljem vrijednih podataka
uporabe šuma, s podacima o etatu, sječama,
šumskim katastrofama te djelotvornosti u šumarstvu.


5. poglavlje posvećeno je stanju vrlo značajnog švicarskog
drvnog tržišta, sudjelovanju vlastite proizvodnje
u potrošnji, kretanju uvoza i izvoza, te poslovanju i
trendovima u preradi drveta. Ta mala zemlja predstavlja,
međutim, vrlo veliko i interesantno tržište, koje je
ovdje prikazano nizom konjukturnih analiza, koje barem
djelomično čitatelju daju uvid u tržišne turbulencije
izazvane najrazličitijim čimbenicima, o kojima ovisi
bitak poduzetnika na tom tržištu.


Konačno, u šestom poglavlju prikazano je ono najvažnije,
a to je šumarska i drvnoindustrijska politika
Švicarske. Sjedne strane prethodna su poglavlja ocrtana
kao faktografski prikaz zbivanja koja čitatelj u ovom


6. poglavlju povezuje, a sve ono što se događalo u prethodnim
prikazima zbivanja je ustvari rezultat kontinuiteta
jedne stogodišnje šumarske i drvnoindustrijske
politike. Čitatelju postaje jasno da ta zemlja, u kojoj jedva
tko zna tko je npr. predsjednik ima podobne institucije
izvršne vlasti kojima ne pada na pamet da se miješaju
u donošenje poslovnih odluka. To bi u toj zemlji bilo
prava hereza, tj. ograničavanje građana u njihovim
pravima na slobodu. Vlast jedino što smije, a ona to čini
svojski, je da stvara pogodnu poslovnu klimu (uz jamstvo
osobnih sloboda, dakako,) u kojoj svaki pojedinac
ima pravo maksimizirati svoje blagostanje, kako zna i
umije. Za one pak koji nisu u stanju da iz svojega djelovanja
prežive, socijalna skrb je djelotvorna.
Posebno je za pohvalu stoje autor svugdje gdje je to
bilo moguće, naveo za izraze i nazivlja i njihovo značenje
na njemačkom, francuskom i engleskom, što pomaže
našim praktičarima da na lak način dođu do potrebne
im terminologije na stranim jezicima.


Treba pohvaliti i "Hrvatske šume" što su objavile
ovu vrijednu knjigu te, ju besplatno razaslale našim
stručnjacima. Ona će biti od velike pomoći u širenju vidika
o mnoštvu problema na koje svakodnevno nailaze.


Iako R. Sabad i u predgovoru svoje knjige naglašava
da postojeća rješenja nije jednostavno prenijeti
kod nas, ipak neki švicarski pokazatelji govore sami za
sebe, kao npr. grafikon o šumarskoj izobrazbi, u kojem
je prikazan odnos šumarskih inženjera, šumarskih tehničara
i šumskih radnika (str. 81), vrlo je primjenjiv.


Dušan Klepac


ŠUMSKO DRVEĆE I GRMLJE JESTIVIH PLODOVA,


autori Stella Šatalić i Stanislav Štambuk


Knjiga ŠUMSKO DRVEĆE I GRMLJE JESTIVIH
PLODOVA autora StelleŠatal i ć i Stanislava Štambuka
značajnije prinos biološkoj raznolikosti šumskoga,
agrarnoga i urbanoga prostora.


Izdavač je Državna uprava za zaštitu okoliša , suizdavač
Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša", urednik i
inicijator ravnatelj Uprave dr. Ante K u 11 e, a recenzenti
prof. dr. Željko Borzan i dr. Matija Franko vi ć .


Može se bez dvoumljenja reći kako je to knjiga koju
smo jedva dočekali, budući da se radi o sintezi podataka
koji su o šumskome voću skupljeni iz 44 različita


izvora. Dobrim stručnim pristupom te marom i vještinom
autora stvoreno je vrijedno djelo koje će poslužiti
kao dobar priručnik klasičnome i urbanome šumaru,
agronomu, ali i svakome drugome tko želi obogatiti
svoj prostor zelenilom koje pruža i ukusan zalogaj.


Knjiga se sastoji iz dva poglavlja i 10 podpoglavlja s
literaturom i kazalima latinskoga i hrvatskoga nazivlja.
Sadrži 46 crteža drveća i grmlja, 13 fotografija i 51 kartu
rasprostranjenosti vrsta. Opisana je 51 vrsta drveća i
grmlja jestivih plodova.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI


ŠUMSKO DRVEĆE I
GRMLJE JESTIVIH PLODOVA


Stella Šatalic
Stanislav Štambuk


U prvome dijelu obrađena je biološka raznolikost
šuma. Poznato je kako je na Konferenciji UN o okolišu
i razvoju (UNCED) u Rio de Janeiru 1992, Hrvatska
zajedno sa 157 zemalja potpisala Konvenciju o biološkoj
raznolikosti koja je stupila na snagu 29. prosinca
1993. godine, a 5 siječnja 1994. Hrvatska je postala punopravna
stranka Konvencije. Za Međunarodni dan
zaštite biološke raznolikosti određenje 29. prosinac.


Biološka raznolikost je raznolikost života na Zemlji
kojom su obuhvaćeni svi geni, životinjski i biljni svijet
kao i svi krajobrazi. To su šume, travnjaci, močvare,
vode na kopnu, mora, tlo, usjevi, domaće životinje, divlje
životinje i mikroorganizmi.


Donošenje Konvencije o biološkoj raznolikosti ima
čvrsti temelj u spoznaji o današnjemu stanju uništavanja
i nestajanja živoga svijeta. Do danas je opisano preko
milijun životinskih vrsta, 344.300 biljnih vrsta i


11.200 mikroorganizama. Pretpostavlja se kako ukupan
broj vrsta na zemlji iznosi preko 10 milijuna i kako
svake godine nestaje oko 40.000 vrsta, medu kojima je
najviše onih koje još nisu opisane.
Šuma pripada u najzamršenije kopnene ekosustave,
koji se u pravilu odlikuju velikim brojem vrsta s vrlo
naglašenim slojem drveća, a biološku raznolikost koja


obuhvaća sva živa bića šume teško je utvrditi. Dosadašnja
istraživanja upozoravaju kako je najviše života i
raznolikosti u onim dijelovima šume koje obično zanemarujemo,
u tlu i u osušenim trulim stablima.


Što biološka raznolikost znači možemo zaključiti po
izreci velikoga ekologa svjetskoga glasa Odurna koji
kaže kako je biološka raznolikost više od začina života.


Prikazivanje ove knjige upravo danas na Međunarodni
dan biološke raznolikosti znatan je prilog njezinome
očuvanju u nas. U uvodu knjige autori upozoravaju kako
drveće i grmlje jestivih plodova naših šuma ima posebno
značenje u održavanju njihove stabilnosti jer su:


Sastavni dio genetskoga bogatstva naših šuma,
Nezamjenjiva karika u hranidbenom lancu za niz
vrsta od mikroorganizama, kukaca, ptica, glodavaca i
velikih biljojeda do velikih grabežljivaca, činitelj zdravstvene
otpornosti šumskih sastojina zajedno s ostalim
vrstama drveća i grmlja stanište su velikome broju drugih
vrsta i mikrostanište različitim vrstama koje na njima
obitavaju.
U poglavlju o raznolikosti obrađen je zakonski okvir
zaštite biološke raznolikosti gdje se posebno naglašava
kako u šumama koje pokrivaju preko 43% kopnenoga
dijela Hrvatske, obitava veći broj biljnih i životinjskih
vrsta, i kako šumarstvo snosi najveću odgovornost
i teret očuvanja prirodnih kopnenih ekosustava.


Raščlanjeni su Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o
zaštiti prirode Republike Hrvatske kao dobra podloga
za očuvanje biološke raznolikosti, ali nije naglašena
prednost hrvatskoga Zakona o šumama koji se smatra
jednim od najekološkijih u Europi.


Opisani su međunarodni skupovi u Strasbourgu
1990. i Helsinkiju 1993. na kojima Republika Hrvatska
prihvaća rezolucije koje se odnose na sveukupni ekološko-
biološki ustroj gospodarenja šumama u budućnosti,
gdje se posebno naglašava potrajnost u gospodarenju
šumama te njihova biološka raznolikost.


Naglašeno je značenje drveća i grmlja jestivih plodova
za održanje zoocenoze u šumi, kao i uloga zaštitnih
šumskih pojasa i živica te naglašene prednosti šumsko-
poljodjelskog gospodarenja.


U potpoglavlju o krajobraznoj raznolikosti navedene
su osobitosti pojedinih šumskih zona od Primorske
Hrvatske, preko gorskih i planinskih predjela do nizinskih
šuma Posavine, Podravine i Podunavlja.


U drugome poglavlju pod naslovom: Neke vrste drveća
i grmlja jestivih plodova, abecednim redom latinskih
naziva opisana je 51 vrsta. Uz svaki opis dana je
karta njezinoga areala u Hrvatskoj, zatim crtež morfoloških
osobitosti od izbojka i pupa do cvijeta i ploda, a
stoje u tekstu potanko opisano. Plod i njegova svojstva
su posebice naglašeni.