DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 93     <-- 93 -->        PDF

stva, lovstva, ribarstva i drugih djelatnosti. Trebao bi
joj se dati značaj i uloga biološke stanice za koju su se
zalagali mnogi istraživači i promotori ovoga područja.


U protivnom predlažemo da se:


2. Jednim (pod)zakonskim aktom o proširenju granica
Parka prirode, Javnoj ustanovi pridodaju i sve o-
stale lovno-šumske površine bivšeg Beljskog lovišta,
koje su dio ekosustava Kopačkoga rita. (šumski predjeli
"Dravica", Blaževica, Siga);
3. U Park neizostavno mora uči i Ribnjak "Belje"
d.d. (Ribnjak "Podunavlje"), koji se teritorijalno i ekološki
nadovezuje na Kopački rit. Po svojim ekološkim i
ornitološkim osobnostima, mjestom gnježdenja, boravka
i okupljališta brojnih ptica močvarica, u nekim aspektima
je vrijedniji od samoga Kopačkoga rita, koji
zbog zastarijevanja postepeno gubi vrijednost gnijezdilišta
i boravišta močvarica. Na ribnjaku se, između ostaloga,
gnijezdi gotovo cijela populacija patke njorke
(Aythya nvroca Guldenstd. 1770), kojoj se danas u Europi
pridaje posebna pozornost (Getz, 1996.). Na ribnjak
se naslanja glasovita kolonija čaplji "Banja",
poslijednja u Kopačkome ritu,
4. Nadalje, Javna ustanova trebala bi preuzeti sve uposlenike
"Hrvatskih šuma" koji su do rata živjeli u Baranji
i radili u "Hrvatskim šumama", oko 200 radnika,
5. Nastaviti s dosadašnjim aktivnostima u lovstvu,
šumarstvu, započetim prije dva i više stoljeća; nastojati
da fond divljači, posebno jelenske, dosegne predratne
vrijednosti. Usuglasiti interese sa zaštitom prirode. Lovište
bi trebalo ostati pod patronatom države,
6. Obnoviti lovno-turističke objekte kao što su: lovački
dvorac Tikveš, staru lovačku kuću, ribarsku kuću
na Hulovu, promatračnice, hranilišta za životinje, ceste
i puteve i ostalu, za rata, upropaštenu infrastrukturu;
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA


MEĐUNARODNI PROJEKT


COST-Europska suradnja na polju znanstvenih i tehničkih
istraživanja (European cooperation in thefield
ofscientific and technical research) okvir je za znanstvenu
i tehničku suradnju, koji usaglašava nacionalna
istraživanja na europskoj razini. Utemeljenje 1971. godine
na konferenciji ministara znanosti i tehnologije,
članice su mu, uz 15 zemalja Europske unije, Island,
Norveška, Švicarska, Češka, Slovačka, Madžarska,
Poljska, Turska, Slovenija i Hrvatska, te Europsko povjerenstvo.
Službeni jezici COST- a su engleski, njemački
i francuski, a radni jezik je engleski.


7. Započeti s planiranjem programa uspostave umjetnog,
kontroliranog ekosustava. Predložiti rješenje
za evakuaciju mulja i nanosavU Kopačkom jezeru i drugim
barama i kanalima;
8. Neizostavno uz Park prirode "Kopački rit" veže
se i dvorac Eugena Savojskog u Bilju. Dio prostorija
dvorca trebao bi se iskoristiti kao prostor za Povijesnoprirodoslovni
muzej Baranje. U dvorcu bi trebala biti i
Biološka stanica i ornitološka zbirka. Ostale prostorije
mogle bi se adaptirati u konačište za studente i istraživače
koji će u budućnosti obilaziti ovo područje.*´
I još nešto da se ne zaboravi. Za sve materijalne, estetske
i kulturološke vrijednosti za bogatstvo šuma i divljači
i očuvanje ekosustava zaslužni su carski i kraljevski
dostojanstvenici mađarskoga ogranka obitelji
Habsburg - Teschen. Naslijedili su ih Karađorđevićevi
u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji, pa onda opet Mađari od
1941 do 1944. godine, kada je istovremeno osnovan
Nacionalni Mađarski muzej i Biološka stanica "Albertina".
Lovište u dobrom stanju s prebogatim fondom divljači
ostavili su komunisti Josipa Broza u Socijalističkoj
Jugoslaviji, koje su "vandali" s istoka (i drugi)
opustošili za vrijeme okupacije Baranje. I što još reći,
osim da se nadamo da će Država Hrvatska imati razumijevanja
za ovo područje Baranje i da će iznaći načina
i sredstava da se lovište obnovi i stavi u funkciju koju je
obnašalo i u prošlim vremenima.


*´ Do sada je za ovaj prostor veći interes pokazala Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti (Društvo za Hrvatsku povijesnieu, ogranak
za Baranju) i neke nevladine udruge za zaštitu prirode te više
privatnih - poduzetnika.


Darko Getz


EUROPSKE UNIJE - COST


STRUKTURA COST-a


Odbor visokih dužnosnika (committee of senior
officials)


Najviše je rukovodno tijelo projekta Odbor visokih
dužnosnika. Čine ga predstavnici svih zemalja članica i
Europskoga povjerenstva. Odbor je visokih dužnosnika
odgovoran za cjelokupnu strategiju COST-a i donošenje
odluka o novim akcijama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Nacionalni koordinatori (national coordinators)


Nacionalni koordinatori su predstavnici zemalja
članica u Odboru visokih dužnosnika. Zadaća je koordinatora
da održava veze s nacionalnim predstavnicima
u tehničkim odborima. Također je odgovoran za:


-
pomoć znanstvenicima na nacionalnoj razini u
pripremi novih akcija
-
prijedloge novih akcija izrađenih na nacionalnoj
razini i njihovo predstavljanje Odboru visokih
dužnosnika
-
prijedloge za nove akcije iz drugih zemalja raspodjeljuje
znanstvenicima u svojoj zemlji
-
priprema imenovanja nacionalnih predstavnika
u tehničkim i upravnim odborima
-
skrbi o sredstvima za istraživanja na nacionalnoj
razini
-
sudjeluje u ocjeni novih akcija uz njihovu ocjenu
u zaključnoj fazi
-
prati rad tehničkih odbora te o njihovu radu izvještava
Odbor visokih dužnosnika.
Tehnički odbori (technical committees)


Odbor visokih dužnosnika osniva tehnički odbor s
mandatom na ograničeno razdoblje (obično 1 do 3 godine).
Glavna zadaća tehničkih odbora je da odabiru teme
istraživanja, pripremaju i ocijenjuju prijedloge za
nove akcije te predlažu Odboru visokih dužnosnika.


Do sada su ustanovljeni tehnički odbori za sljedeća
znanstvena područja:


telekomunikacije


prijevoz


materijali


meteorologija


društvene znanosti


građevinarstvo


kemija


šumarstvo i šumski proizvodi


poljoprivreda i biotehnologija


Upravni odbori (management committees)


Zadaća ovih odbora je da pripremaju i nadgledaju
istraživanja unutar akcije i osiguravaju usklađivanje istraživanja
u zemljama potpisnicama akcije. Čine ga
znanstvenici, nacionalni predstavnici zemalja potpisnica
akcije.


Osnovna načela rada


1.
Sve zemlje članice COST-a kao i Europsko povjerenstvo
mogu predlagati akcije
2.
Sudjelovanje je u akcijama dragovoljno. Akciji
se pristupa potpisom memoranduma sporazumijevanja
(memorandum oj understanding)


3.
Istraživanja s kojima zemlje potpisnice pristupaju
određenoj akciji financiraju se na nacionalnim
razinama, a troškove koordinacije finanaciraju
zemlje članice COST-a i Europsko povjerenstvo
4.
Cilj je COST akcije da nacionalna istraživanja
usaglašava na europskoj razini (concerted action).
Aktivnostima u okviru akcije rukovodi upravni
odbor (management committee).
Ovakav oblik suradnje ne zahtijeva zajedničku politiku
istraživanja, nego zemlje članice pristupaju samo
onim akcijama za koje su zainteresirane.


ZNANSTVENA PODRUČJA


COST je u 1997. godini imao ukupno 140 akcija iz


sljedećih znanstvenih područja:
Informatika (Informatics)
Telekomunikacije (Telecommunications)
Prijevoz (Transport)
Oceanografija (Oceanography)
Materijali (Materials)


Okoliš (Environment)
Meteorologija (Meteorology)
Poljoprivreda i biotehnologija


(Agriculture and biotechnology)
Prehrambena tehnologija (Food technology)
Društvene znanosti (Social sciences)
Medicinska istraživanja (Medical research)
Građevinarstvo (Civil engineering)
Kemija (Chemistry)
Šumarstvo (Forestrj)
Dinamika fluida (Fluid dvnamies)
Fizika (Physies)


Otalo (Miscellaneous)
Brojem akcija najzastupljenija znanstvena područja
su telekomunikacije (15% svih akcija), prijevoz (11 %
svih akcija), poljoprivreda i biotehnologija (10 % svih
akcija). Šumarstvo je zastupljeno sa 6 % svih akcija.


COST I HRVATSKA


Hrvatska je aktivna u 24 akcije COST- a u znanstvenim
područjima telekomunikacije, prijevoz, okoliš,
medicinska istraživanja, prehrambena tehnologija i kemija.


Sudjelovanje zemalja u ukupnom broju akcija i šumarskim
akcijama predočeno je u tablici.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Članica Ukupni broj
potpisanih akcija
Austrija 56
Belgija 120
Hrvatska 19
Češka 50
Danska 99
Finska 103
Francuska 119
Njemačka 119
Grčka 78
Madžarska 89
Island 17
Irska 68
Italija 124
Luksemburg 2
Malta 2
Nizozemska 101
Norveška 88
Poljska 35
Portugal 73
Rumunjska 11
Slovačka 31
Slovenija 65
Španjolska 122
Švedska 98
Švicarska 91
Turska 14


V. Britanija 128


{CurrentCOSTActions, listopad 1997)


Šumarske akcije


E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, El 1, E12
E12 potpisana 23. veljače 1998.
E5,E8
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, El 1, E12
El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, El 1, E12
E1,E2,E3,E4, E5, E6, E7,E8
El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12
E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10
E1,E3,E4, E8,E9, E12
E3, E6
El, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E12
El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12


El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, El 1, E12
El, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12
E1,E8
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, El0


E2, E3, E6
E1,E2, E3, E4, E5,E6, E7
El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12
El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12
E1,E2, E3,E5, E6,E8


El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, El 1, E12


Znanstveno područje šumarstvo i Hrvatska Šumarstvo i seoski razvoj E3 1994/98


(Forestrv in the context of


COST akcije u ovom su području započele u 1990.


rural development)


godini. Dvije su akcije zaključene 1995/96, a 5 je akcija


Istraživačka mreža šumskih E4 1995/98


započelo. Hrvatskaje aktivna samo u akciji E12, a pris


rezervata


tupila joj je od samoga početka.


Akcija


U tijeku
Papir - materijal za oporabu


(Paper recyclability)


Trajnost drva


(Wood durabilitv)


(Forest reserves research
network, FR-NET)


Šifra Trajanje


Eurosilva: Istraživanje E6 1995/2000
fiziologije šumskoga drveća


(EUROSILVA -forest treephysiology
El 1994/98 research)
Višestupanjski tokovi u E7 1997/99
E2 1994/98 proizvodnji papira


(Multi-phase flows in paper-making)