DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANS´I VHNI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPHRS Šumarski list br. 7 8, CXXII (1998), 3 1 5-328
UDK: 630* 619 : 272 + 907.001


ŠUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA**


THE FOREST OF MEDVEDNICA YESTERDAY - TODAY - TOMORROW


Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, Ante TUSTONJIĆ i Juraj PAVELIĆ *


SAŽETAK: Promatraju se metode gospodarenja i rezultati za šume
Medvednice, a posebno bivše šume grada Zagreba -danas državne šume.
Rezultati pokazuju stalno povećanje drvnog fonda tijekom posljednjih 50 godina
za sve državne šume kojima je gospodarila šumarska organizacija.
Godine 1981. zapadni dio Medvednice je proglašen parkom prirode u površini
od 22.826 ha. Od ukupne površine na šume kojima gospodare "Hrvatske
šume"p.o. Zagreb otpada 8.185 ha, a rezultati gospodarenja tim šumama, za
razdoblje od po 10 godina od 1957. do 1996. nalaze se u tablicama 7, 8, 9 i 10.
Metoda gospodarenja aktivne zaštite, koju već preko 60 godina šumarski
stručnjaci provode u suradnji s vrhunskim šumarskim znanstvenicima sa Šumarskog
jaku/teta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskog instituta, na Medvednici,
dali su vrhunske rezultate. Zahvaljujući tome, žitelji Zagreba a i cijele
Hrvatske, za svoje izletište, odmor, rekreaciju i šport, mogu koristiti na
Medvednici uzorno izgospodarene šume s velikim bogatstvom vrsta drveća,
grmlja i drugih flornih elemenata te adekvatnom faunom.


Preporuka za sutra temelji se na iskustvu do sada učinjenog. To znači da se
u svim šumama trebaju provoditi sve uzgojne mjere, vodeći računa o aktivnoj
zaštiti i potraj nos ti, što će se postići u šumama s jelom prebornim stab/imičnim
i grupimičnim gospodarenjem, a u ostalim šumama oplodnim sječama na
manjim površinama uz primjereno pomladno razdoblje.


K Ij u č n e r ij e č i: gospodarenje, aktivna zaštita, park prirode, drvna zaliha,
osnova gospodarenja, rekreacija


UVOD Introduction


Medvednica je planinski masiv sjeverno od Zagreba. Porastom pučanstva grada Zagreba i industrijskim
Najniža točka je na 120 mnad morem, a najviša 1035 m. razvojem, ukazala se potreba 1963. godine šume MedMedvednica
je uglavnom prekrivena šumom, ima veliko vednice proglasiti izletištem u površini od oko 8.000
turističko rekreativno značenje za stanovnike grada i ha, a pojedine dijelove u površini od 1.042 ha zaštićenjegove
okolice. Danas svojom izgradnjom stanovninim
u kategoriji rezervata prirode.
štvo grada Zagreba sve više zadire na južne obronke


Tek 1981. godine planinsko područje Medvednice
Medvednice, kojaje urbanizacijom napadnuta i sa svoje


dobilo je cjelovitu zaštitu temeljem Zakona o zaštiti
sjeverne strane, posebice razvojem vikend naselja od


prirode (NN br. 54/76) na površini od 22.826 ha. NajveZaprešića
preko Bistre do Stubice, koja postaje središnji


ći dio te površine prekrivaju šume i to: 14.550 ha, dok
turističko-rekreativni centar. Zbog svog značenja, šume


se na ostalom dijelu nalaze voćnjaci, vinogradi, ratarsredišnjeg
dijela Medvednice su 1932. godine progla


ske kulture te različiti izgrađeni objekti. Od ukupne pošene
zaštitnom park-šumom površine od 1.300 ha.


vršine šuma, državne šume pod upravom "Hrvatskih
šuma" p.o. Zagreb zapremaju 8.188 ha, 374 ha su šume
Šumarskog fakulteta, a 5.988 ha su privatne šume.


* Prof. dr. sc. Šime Mcštrović, prof. dr. sc. Slavko Matić, Šumarski fakultet
Zagreb; AnteTustonjić, dipl. inž., Juraj Pavclić, dipl. inž., "Hrvatske šume", Na temelju stručnih propisa, šumarski stručnjaci u-
p.o. Zagreb, US Zagreb
** Rad je napisan u povodu 20. lipnja Dana hrvatskog šumarstva pravljaju i gospodare šumama grada Zagreba na Med


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Š Meštrović, S. Malic. A Tustonjić i .1 Pavclic: SUMI: MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 8, CXXII (I 99X). 3 15-328


vednici koje su postale gradski posjed od 463 ha nakon
segregacije 1871. godine. Za te šume je šumar Mijo
Vrbani ć sastavio 1877. godine prvu gospodarsku osnovu.
Posjed je postepeno rastao, pa godine 1947. sve


RAZDOBLJE DO 1957. GODINE


Do 1945. godine šumama Medvednice upravljaju i
gospodare: Grad Zagreb na svom matičnom posjedu u
površini od 1.690 ha (1242. god. Kralj Bela IV Zlatnom
bulom gradu dodjeljuje 733 ha, a ostatak od god.
1926. do 1929. grad otkupljuje od veleposjednika),
bivši veleposjednici (Rauch, Fro 1 ich, kasnije Pre dović,
Kulm er), Zagrebački prvostolni Kaptol, te
zemljišne zajednice. Unutar toga posjeda duboko su u
vidu enklava ušle sitno posjedničke šume s više tisuća
malih parcela.


Sumama takve vlasničke strukture gospodarilo se
prema interesima i željama vlasnika šuna. Samo za matične
šume grada Zagreba i Kaptolske šume postojale
su gospodarske osnove. Šume veleposjednika i zemljišnih
zajednica bile su pod nadzorom upravnih organa
Kotara i za njih su se sastavljali samo godišnji planovi
sječa. U sitno-posjedničkim šumama nije bilo nikakve
kontrole gospodarenja.


Nagli razvoj grada Zagreba od početka stoljeća u industrijsko
središte, povlači za sobom porast pučanstva
koje mijenja način života glede potreba za rekreacijom.
Za zadovoljenje takvih potreba, žitelji grada su se okrenuli
Medvednici, koja postaje njihovim izletištem. To
je dovelo do značajnih rasprava na stručnim i građanskim
skupovima o načinu gospodarenja i potrebi zaštite
šuma Medvednice. Skupština gradskog zastupstva Zagreba
1932. godine zaključuje, da se gradske šume Medvednice,
njen središnji dio u površini od 1.300 ha, proglasi
zaštitnom park-šunom te umjesto regularnog gospodarenja
(ekonomskog) zavede, "konzervativno" preborno
gospodarenje. Također je donijeta odluka da se
za čitavu gradsku šumu ima izraditi jedinstveni program
rada. Za donošenje takve odluke gradsko je poglavarstvo
slijedilo mišljenja i prijedloge tada najpoznatijih
šumarskih stručnjaka profesora Šumarskog fakulteta
i doktora znanosti A. Ugrenovića, A. Petračića
i Đ. Nenadića. Rezultat toga je znatno
smanjenje sječe te povećanje radova na pošumljavanju
i uzgoju šuma, izgradnji prometnica, lugarnica i drugih
objekata.


Ratne godine 1940 - 1945. prekinule su aktivnosti po
zacrtanim planovima, tako da nije izrađena jedinstvena
osnova za te šume. Vrijeme poslije 1945. donijelo je znatne
promjene kako u organizaciji tako i u gospodarenju
šumama u Hrvatskoj državi pa tako i na Medvednici.


Na osnovi zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji
1945. godine, eksproprirane su Kaptolske i veleposjednik
e šume na Medvednici u površini od 2.574 ha u ko


državne šume imaju površinu od 8.562 ha i na toj površini
stručnjaci gospodare na temelju propisa o gospodarenju
šumama.


- The time until the year 1957
rist grada Zagreba i D. Stubice, a posjed Predovića površine
od 427 ha u korist Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
Zagreb.


Iste je godine Zavod za zaštitu prirode Hrvatske na
Medvednici proglasio specijalne rezervate šumske vegetacije
u površini od 996 ha. Navedene su odluke donesene
na temelju mišljenja i ekspertiza šumarskih
stručnjaka koji su bili imenovani u komisiju za davanje
smjernica gospodarenja šumama na Medvednici. Članovi
komisije izradili su 5 referata i to:


Prof. dr. M. A n i ć : "Smjernice za uzgojni tretman šum


skih sastojina Medvednice na bazi fitocenoloških


elemenata".
Prof. dr. D. K1 e p a c : "Smjernice o estetskom uređivanju
Medvednice".
Dipl. inž. J. Š a f a r: "Osnovne smjernice uzgoja i obnove
sastojina u šumama Zagrebačke Gore".
Dipl. inž. R. Kev o i suradnici: "Zaštita i izlučivanje
rezervata na Medvednici".
Dipl. inž. Z. Badovinac : "Uvod u problematiku ze


lenih površina odnosno površina za rekreaciju i


turizam".


Komisija u kojoj su radila dva profesora Šumarskog
fakulteta, direktor Republičkog Zavoda za zaštitu prirode,
predstavnik Šumarskog instituta i predstavnik direkcije
za izgradnju Zagreba, donijela je na znanstveno-
stručnim osnovama, u suradnji s predstavnicima
Šumskoga gospodarstva Zagreb, zaključke koji su ugrađeni
u elaborat: "Uređajna osnova šuma Medvednice"
stanje 1966.g. Važi od 1.1.1967. -31.12.1976. lako
taj elaborat predstavlja jedinstvenu osnovu gospodarenja
za sve šume Medvednice, ipak je sastavljen po gospodarskim
jedinicama i kumulativno.


Porastom stanovništva grada Zagreba, a posebno porastom
industrijske proizvodnje, Medvednica postaje
sve značajnije i posjećenije područje za odmor, rekreaciju,
duhovni i estetski doživljaj. Grade se mnoge šumske
i javne ceste, TV stup 1965. i TV toranj 1975. godine.
Za šumu je iz navedenog razdoblja posebno značajna
1973. godina, kada je razorni orkan u predjelu Adolfovac
- Kraljičin Zdenac porušio preko 20.000 m3drvne
sirovine. Sanacija je bila dugotrajna ali je stručno vođena
i uspješno završena.


U cilju očuvanja, održavanja i korištenja Medvednice
bilo je više aktivnosti. Tako je 1976. godine osnovan
odbor za uređenje Medvednice, a 1977. godine donesen
društveni dogovor o osnovama zajedničkog djelovanja
na organiziranom korišćenju Medvednice.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Š Mcštrović, S. Matić, A Tustonjić i J Pavclić: ŠUMH MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA
Šumarski list br. 7 X, CXX1I (1998), 315-328


Godine 1977. donesena je nova osnova gospodarepan
(Šumarski fakultet Zagreb), dipl. inž. K. Vučenja
na temelju zakonskih propisa. Međutim, umjesto jetić,
dipl. inž. S. Ljevak i dipl. inž. A. Galović
dne osnove gospodarenja za šume Medvednice pod u-(Šumsko gospodarstvo Zagreb) donijela je 1988. godipravom
Šumarija Zagreb i D. Stubica, Sekcija za uređine
studiju "Park prirode Medvednica - smjernice gosvanje
šuma Šumskog gospodarstva Zagreb predložila podarenja šumama". Taje studija bila osnova Sekciji za
je 4 osnove za 4 gospodarske jedinice Sekretarijatu za uređivanje šuma pri donošenju smjernica gospodarenja
privredu grada Zagreba koji ih je i odobrio. Tako je Šuza
osnove gospodarenja koje su izrađene i odobrene s
marija Zagreb i Šumarija D. Stubica gospodarila do važnošću 1988-1997. godine. Također na temelju nave1987.
godine na temelju navedenih osnova. dene studije, Republički Zavod za zaštitu prirode Za


greb pokrenuo je postupak proglašenja posebno zašti


Sumama Medvednice gospodareno je na temelju oćenih
objekata prirode.


snova gospodarenja, a stručnjaci su se gotovo striktno
pridržavali propisa o smjernicama gospodarenja. NaveTako
je u kategoriju šuma s posebnom namjenom izdenu
činjenicu utvrdila je i komisija Šumskog gospodvojeno
668,40 ha i to: vršna zona u park šumu 442,61
darstva Zagreb osnovana 1986. god. sa zadatkom da ha, strogi rezervati 32,68 ha, specijalni rezervati 160,44
definira osnovne smjernice gospodarenja šumama na ha i sjemenske sastojine 7,57 ha. Pored navedenog, na
Medvednici. Komisija: prof. dr. Š. Meštrovi ć, direktemelju
zakonskih propisa o šumama 194,03 ha su izdtor
Republičkog Zavoda za zaštitu prirode Zagreb, vojena kao zaštitne šume, a 7,57 ha kao sjemenske baze.
prof. dr. B. Prpić,prof. dr. S. Matić i prof. dr. A. Kr


Šumski fond državnih šuma 1957. godine - Forest Reserve of State Forests in 1957


Tablica - Table 1.


Broj Površina - Area Drvna zaliha Wood stock Prirast - current God.
Gospodarska šum. obraneoetat
jedinica predj. sla brasla Svega bukva jela hrast OTB Svega Poha Tečajni Po ha
Management N"of forebare
total beech (bor) oak other total per ha prirast per ha
unit forest sted fir hardcurrent
Felling
sections
ha
(pine) woods
m1
increment volume
Sljeme 58 1831 90 1921 288923 117950 33770 36589 477232 260.0 7121 3.9 6.204
Markuševačka 40 2062 33 2095 98268 26359 41663 19961 186251 90.0 4869 2.3 3.343
Gora/M.G.
Medvedgradskc 42 1376 3 1379 89765 267 60426 36164 186622 136.0 3185 2.4 2.427
šume
Medvedgrad
Forests
Bistranska Gora -792 -792 23080 12804 5243 12800 53927 68.0 2950 3.7 1.106
Stub. preb. -1004 1004 28450 10390 -6318 45158 -2360 -
Gora jedn. -668 -668 11881 2664 3837 7319 25701 42.0 1658 2.4 2.091
Svega-Total: -7733 126 7859 540367 170434 144939 119151 974891 126.0 22143 2.8 15.181


Prema tomu sve državne šume ("Hrvatske šume"
Tijekom 1997. godine izvršena je izmjera svih dr


p.o. Zagreb i Šumarski fakultet) su prema namjeni požavnih
šuma na Medvednici, pa su nam dostupni svi
dijeljene na:
podaci o površinama, drvnim zalihama prirastu, ctatu,
izvršenim sječama po gospodarskim jedinicama i vrsta


gospodarske šume 7.427,22 ha
ma drveća. Podaci su prikazani u tablicama 2 i 3. Pose


zaštitne šume 194,03 ha
bno su iskazani podaci po namjeni šuma i vrstama drve


zaštićene šume 668,40 ha
ća (tablica 4).


sjemenske sastojine 7.67 ha
Ukupno: 8.291,25 ha Znakovito je da su i sve prethodne osnove gospoda


lako je vrijeme važenja navedenih gospodarskih osrenja
donesene na temelju terenske izmjere. Rezultati
nova za Medvednicu bilo posebno teško glede predrattih
mjerenja iskazani su u elaboratima po gospodarskim
nih, ratnih i poratnih događanja, može se utvrditi daje u jedinicama te odjelima i odsjecima. Ovdje donosimo


okviru jedinstvenog poduzeća šumarstva "Hrvatske ukupne rezultate u tablici 5, kako bi se mogla izvršiti
šume" p.o. Zagreb, Uprava šuma Zagreb sa Šumarijom usporedba stanja za svakih 10 godina, kako su se kretali
Zagreb, uspješno gospodarila šumama Medvednice, drvna zaliha prirasti i etati za sve šume Medvednice.
poštivajući zacrtane smjernice gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 20     <-- 20 -->        PDF

drvna zaliha i prirast državnih šuma po gospodarskim jedinicama (jednodobne i pregorne šume) - stanje 1957. godine
stock and increment of state forests per management units (even-aged and selection forests) the 1957 status
Tablic


Gospodarska jedinica - Management unit Ukupn
NŠPO Sljeme Bistranska gora Stubička gora Markuševačka g. Sljeme-Mcdv. šume Stubičko podg. Zelinskc šume
Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvn
masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast mas
Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Woo
mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mas
increment increment increment increment increment increment increment
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
--1633 65 ----------163
--44474 1773 55090 1850 93167 2355 183307 4025 4407 118 4219 147 38466
--------1508 22 ----150
33891 508 221816 6171 217863 7429 293977 8673 436524 9813 4419 182 20435 663 122892
--4014 100 --4444 106 8485 226 ----1694
--8062 317 19654 875 12752 443 32617 1169 1703 43 680 26 7546
--11821 244 8894 273 25668 796 16833 588 --33 2 6324
--------151 12 -------
532 50 --3483 149 --4 -401
--3846 125 13583 831 11191 234 33380 921 17 1 1837 80 6385


--------35 1 ---9031
135 9849 273 11531 411 6827 191 20607 606 1249 26 126 3 5922
--2369 69 2051 111 ----50 2 562 13 503


--------79 -i ---


--1704 55 2888 137 1949 87 8445 228 38 2 --1502
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Drvna


Wood
mass


66899


109821


Tablic
Gospodarskajedinica - Management unit Ukupn
NŠPO Sljeme Bistranska gora Stubička gora Markuševačka g. Sljeme-Medv. šume Stubičko podg. Zelinskc šume
God. teč. Drvna God. tcč. Drvna God. teč. Drvna God. tcč. Drvna God. teč. Drvna God. teč. Drvna God. teč. Drvn
masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast mas
Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Woo
annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mas
increment increment increment increment increment increment increment
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
1507 81468 1396 70442 1970 72110 1670 19066 336 ----30998
--12082 498 1167 72 3459 155 2724 59 16 1 48 4 1949
--1287 76 3711 200 --3098 110 860 21 --895
------------1116 55 111
----1883 164 ----2824 89 --470
----226 15 --------
--------365 11 ----
--799 35 311 18 1381 101 185 8 ----267
2150 405224 11197 409826 14406 526925 14811 770892 18287 15583 486 29060 992 226733
355,96 1318,22 1685,48 2017,73 2683,30 88,89 145,19
309 6,00 306 8,46 243 8,55 261 7,35 287 6,82 175 5,46 200 7,00
355,96 1363,26 1719,71 2093,64 2753,95 89,59 146,21
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 22     <-- 22 -->        PDF

S Meštrović, S. Matić, A Tustoniić i J Pavclic: SUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7-8. CXXII (1998). 3 15-328
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 23     <-- 23 -->        PDF

S Mcštrović. S. Mane, A Tustonjić i .1 Pavclic: SUME MhUVLDNIlT. JUCKR - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 X, CXXI1 (l´WX). 315-32X


Prikaz taksacijskih parametara i ctata u parku prirode "Medvednica" za polurazdoblje 1998 - 2007.
The taxation parameters and felling volumes in the nature park of Medvednica 1998 - 2007


Gospodarska
jedinica
Management
unit


"Sljemc-
Medvcdgradske
sume
"Markuševačka
gora


"Bistranska


gora


"Stubička


gora"


Ukupno


Total


"Zelinskc


šume"


"Stubičko


podgorje"


NPŠO


"Sljeme"


Ukupno


Total


Sveukupno za


park prirode


prirode


Medvednica


Total of the


Medvednica


Nature Park


Uzgojni
Oblik
Siivicultural
form


jed./even-aged
preb./selcctivc
X
jed./evcn-agcd
preb./selcctivc
I
jed./even-aged
prcb./selective


s


jed./even-aged
preb./selective


s


jed./even-aged
preb./selective


X


jed./even-aged


jed./even-aged


preb./sclcctive


jed./even-aged
preb./selective
I
jed./even-aged
preb./selective
X


Tablica - Table 3.
Površina - Area Drvna zaliha - Wood stock Prirast- Increment 10-godišnji
Obrasla
Forested
Ukupno
Total
Ukupno
Total
PO ha
Per ha
Ukupno
Total
Poha
Per ha
etat
10-year
felling
volume
ha m´
2563,86 709523 277 17162 6,7 137536
119,44 61369 514 1125 9,4 9489
2683,30 2753,95 770892 287 18287 6,8 147025
1422,63 323815 228 9744 6,8 58782
595,10 203110 341 5067 8,5 36296
2017,73 2093,64 526925 261 14811 7,3 95078
660,01 171867 260 6313 9,6 25679
658,21 233357 355 4883 7,4 40561
1318,22 1363,26 405224 307 11196 8,5 66240
1064,00 229227 215 9383 8,8 29060
621,48 180599 271 5023 8,1 35240
1685,48 1719,71 409826 243 14406 8,5 64300
5710,50 1434432 251 42602 7,5 251057
1994,22 678435 340 16098 8,1 121586
7704,73 7930,56 2112867 274 58700 7,6 372643
145,19 146,21 29060 200 992 7,0 3372
88,89 89,59 15583 175 486 5,0 1568
355,96 355,96 109821 309 2150 6,0 -
234,08 44643 191 1478 6,3 4940
355,96 109821 309 2150 6,0 -
590,04 591,76 154464 3628 6,1 4940
5944,58 1479075 249 44080 7,4 255997
2350,19 788256 335 18248 7,8 121586
8294,77 8522,32 2267331 273 62328 7,5 377583
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 24     <-- 24 -->        PDF

drvna zaliha i prirast državnih šuma pparka prorode Medvednica po namjeni - stanje 1957. godine
stock and increment of state forests of the Medvednica nature park - the 1957 status
Tablic
Gospodarske-Manag. II. Zaštitne-Protection
Namjena šuma - Forest function
III. Šume posebne namjene-Special reserves Ukupn
Sljeme.-Med. forests Park-šume-Park forests Spec. rez.-Spec, reserv. Strogi rez.-Strict res. Ukupno -Total
Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvn
masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast mas
Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Woo
mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mas
increment increment increment increment increment increment increment

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
1663 65 ------------
337002 9449 16590 326 18 -7023 108 20417 322 3434 63 31072 493 38466
1061225 30008 12531 275 1419 28 124474 2556 27017 505 2259 67 155169 3156 122892
67762 2626 2587 94 --3906 114 676 23 537 16 5119 153 7546
51557 1583 1401 34 27 -8540 225 1712 60 12 1 10291 286 6324
151 12 ------------
3352 144 517 41 --150 14 ----150 14 401
60532 2124 704 16 --1692 33 564 11 362 8 2618 52 6385
52577 1497 1118 37 --4074 85 1351 24 100 3 5525 112 5922
24 1 55 2 ----------
4953 189 ----79 6 ----79 6
13630 462 901 36 --329 6 73 2 91 2 493 10 1502
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Tablica-Namjena šuma - Forest function
Gospodarske-Manag. II. Zaštitne-Protection III. Sume posebne namjene-Special reserves
Sljeme.-Med. forests Park-šume-Park forests Spec. rez.-Spec, reserv. Strogi rez.-Strict res Ukupno - Total
Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvna God. tec. Drvn
masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast masa prirast mas
Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Wood Current Woo
mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mass annual mas
increment increment increment increment increment increment increment

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
253010 5876 1404 23 3969 37 42926 749 8466 187 210 7 55571 980 30998
16367 710 ----2546 71 --583 8 3129 79 1949
9703 448 109 5 ------260 9 260 9 1007
226 15 ------------
365 11 ----------
3153 216 ----1554 36 ----1554 36
2504 153 76 5 6 -90 4 ----96 4
----------1508 22 1508 22
----------35 1 35 1
3815 94 ----12861 327 160 4 107 7 13128 338 1694
1116 55 ------------
1943583 55678 37744 879 5349 65 208158 4266 60436 1138 9498 214 285888 5822 226722
7427,22 194,03 7,57 442,61 160.44 32.68 675,9
261 7,50 194 4,5 718 8,59 470 9,63 377 7,09 291 6.55 423 8.6
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S Meštrović, S. Matić, A Tustonjić i J Pavelić: ŠUME VIHDVKDNICK JUCKR - DANAS - SUTRA Šumarski list bi. 7 X. t´XXIl (1998), 315-32X


Sumarni prikaz stanja državnih šuma parka prirode Medvednica od 1957. do 1996. za 4 glavne gospodarske jedinice


A summarized presentation of 4 major management units of the state forest nature park of Medvednica from 1957 until 1996
Tablica -Table 5.


Godina Površina-Area Drvna zaliha - Wood stock Prirast - Increment 10-god Etat
Year Obrasla Ukupno Ukupno po ha Ukupno po ha 10-year
Forcsled Total Total Per ha Total Per ha felling volume
ha m:
1957 7733,00 7859,00 974891 126 22143 2,9 271650
1966 7829,00 7955,00 1308389 167 33069 4,2 281233
1976 7817,66 7966,81 1577885 202 44412 5,7 274899
1988 7757,06 7948,98 1950446 251 55277 7,1 303795
1996 7704,73 7930,56 2112867 274 58700 7,6 372643


REZULTATI GOSPODARENJA DRŽAVNIM SUMAMA MEDVEDNICE
ZA 40-GODIŠNJE RAZDOBLJE
Management results in the state forests of Medvednica in the period of 40 years


Prva je osnova gospodarenja za gradske šume Medvednice
u površini od 463 ha napravljena 1877. godine.
Osnovu gospodarenja nemamo, ali su nam poznati neki
podaci. Omjer smjese bio je: bukva 68%, kesten 14%,
jela 12% i brijest 6%, a drvna je zaliha po ha iznosila
195 m´. Kako znamo daje to šumsko područje koje danas
pripada gospodarskoj jedinici Sljeme-Medvedgradske
šume, prosječne podatke po ha iz 1877. godine
možemo usporediti s ovima danas, dakle 120 godina
kasnije. Danas je u toj gospodarskoj jedinici zastupljenost
vrsta ovakva: bukva 57%, hrast kitnjak 24%, kesten
4%, obični grab 4%, jela 3%, gorski javor 2%. Vidljivo
je da se struktura izmijenila u korist hrasta, a na
štetu kestena, brijesta i jele. Prosječna je drvna zaliha
porasla na 287 mVha.


Mnogo bolju usporedbu rezultata gospodarenja možemo
dati za posljednjih 40 godina i to po gospodarskim
jedinicama kojih su granice ostale iste, a obrasla
površina se neznatno mijenjala, i po drvnoj zalihi i vrstama
drveća i ukupno. Usporedimo li podatke iz tabli


ce 1. za stanje 1957. godine, sa stanjem 1997. godine iz
tablice 2., dobivamo podatke navedene u tablici 6.


Iz podataka je vidljivo daje prosječna drvna zaliha
na cijeloj Medvednici porasla od 126 mVha na 273
mVha. Kada promatramo vrste drveća, možemo reći da
je od 15% udjela hrast došao na 17%, dok je udjel bukve
neznatno smanjen na račun javora i ostale bjelogorice.
Prema tomu, za 40 godina ne samo daje više nego
udvostručena drvna zaliha, već je i kvalitetno poboljšana.
To je rezultat stručnog gospodarenja državnim šumama
Medvednice baziranog na znanstvenim dostignućima
koja su utemeljili i pratili znanstvenici Šumarskoga
fakulteta u Zagrebu.


Kretanje drvnih zaliha, prirasta i etata za razdoblje
od po 10 godina po gospodarskim jedinicama i ukupno,
iskazana su u tablicama 7, 8, 9 i 10 za državne šume kojima
gospodare "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.


Kao što se vidi iz tablice 6., obrasla površina ostala
je gotovo ista, pa su podaci komparabilni, kako u cjelini
tako i u pojedinim gospodarskim jedinicama.


Tablica -Table 6


Drvna zaliha po vrstama drveća (m!) - Wood stock


Godina Površina ha Bukva Jela (Bor) Hrast OTB Svega
Year Area ha Beech Fir (Pine) Oak Other hardwoods Total
1957. 7.733 540367 170434 144939 119151 974891
1 70 22 19 15 126
1997. 8.295 1228925 347528 387803 303075 2267331
1 148 42 47 36 273
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Š Meštrović, S. Matić, A Tustonjić i .) Pavelić: ŠUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 8, ("XXII (1998), 315-328


Drvna zaliha rasla je posebno značajno u prve tri dePrirast
na drvnoj zalihi stalno je rastao i to od 2,9
kade, jer je ukupno na početku promatranog razdoblja mVha prosječno u 1957. godini na 7,6 mVha u 1997. go1957.
godine bila daleko ispod normale. Cilj gospodadini.
Postotak priraštaje u posljednjih 30 godina ostao
renja bio je dostići normalno stanje. To je postignuto, isti. To je znak kvalitete gospodarenja.
pa je u posljednjih 10 godina povećanje drvne zalihe saO
etatu je bilo mnogo rasprave, ali je umjereni etat
mo 8%. prilagođen stanju šuma i posebnoj ulozi Medvednice


Tabelarni prikaz stanja državnih šuma parka prirode Medvednica od 1957. do 1996. za četiri glavne gospodarske jedinice
The status of the four major management units of the state forest nature park of Medvednica for the period from 1957 until 1996


l. POVRŠINE-AREA Tablica -Table 7.
Gospodarska Sljeme-Markuševačka Bistranska gora Stubičk a gora Ukupno
jedinica Medvedgrad, šume gora Total
Management
unit
Godina Obrasla Ukupno Obrasla Ukupno Obrasla Ukupno Obrasla Ukupno Obrasla Ukupno
uređivanja Forested Total Forested Total Forested Total Forested Total Forested Total
Management ha ha ha ha ha
year
1957 3207,00 3300,00 2062,00 2095,00 792,00 792,00 1672,00 1672,00 7733,00 7859,00
1966 2737,00 2800,00 2046,00 2069,00 1343,00 1367,00 1703,00 1719,00 7829,00 7955,00
1975 2731,59 2791,04 2056,26 2090,07 1335,58 1367,58 1694,23 1717,62 7817,66 7966,81
1987 2710,12 2771,48 2036,47 2095,11 1328,99 1364,89 1681,48 1717,50 7757,06 7948,98
1996 2683,30 2753,95 2017,73 2093,64 1318,21 1363,26 1685,48 1719,71 7704,72 7930,56


2. DRVNA ZALIHA -WOOD STOCK Tablica -Table 8.
Gospodarska Sljeme-Markuševačka Bistranska Stubieka gora Ukupno Razlika
jedinica Mcdvedgrad, šume gora gora Total Difference
Management
unit
Godina m´ mVha m3 mVha nr mVha m´ mVha m´ mVha m´ %


uređivanja
Management
year


1957 663854 207 186251 90 53927 67 7859 42 974891 126


1966 594380 217 267634 131 307504 229 138871 82 1308389 167 +334477 +34%
1975 620623 227 365474 178 366983 274 224805 133 1577885 202 +269496 +21%
1987 744625 275 439830 216 408902 308 357089 212 1950446 251 +372561 +24%
1996 770892 287 526925 261 405224 307 49826 243 2112867 274 +162421 +8%
Razlika 1957-1996 +1138955 +116%


3. PRIRAST-INCREMENT Tablica -Table 9.
Gospodarska SljemeMarkuševačka
Bistranska gora Stubička gora Ukupno
jedinica Mcdvedgrad, šume gora Total
Management
unit
Godina m3 mVha % m3 mVha % m´ m´/ha % ITV mVha % nr ni Vha %
uređivanja
Management
year
1957 10306 3,2 1,6 4869 2,4 2.6 2950 3,7 5,6 4018 2,4 5,7 22143 2,9 2.3
1966 11113 4,1 1,9 8810 4,3 3,3 7858 5,9 2,6 5288 3,1 33069 4,2 2,5
1975 13189 4,8 2,1 11336 5.5 3,1 10619 8,0 2,9 9268 5,5 4,1 44412 5.7 2,8
1988 17428 6,4 2,3 12193 6,0 2,8 11402 8,6 2,8 14254 8,5 4,0 55277 7,1 2,8
1996 18287 6,8 2,4 14811 7,3 2,8 11196 8,5 2.8 14406 8.5 3,5 58700 7,6 2,8
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Š Mcštrović, S. Miitić, A Tustonjić i .1 Pavclić: ŠUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 8, CXXII (1998). 3 15-328


4. ETAT- FELLING VOLUME Tablica -Table 10.
Gospodarska
jedinica
Management
unit
Godina
uređivanja
Management
year


1957


1966
1975
1988
1996


Sljeme-Markuševačka Bistranska gora Stubička gora
Medvedgrad. šume gora
Površina Sjećiva Površina Sjećiva Površina Sjećiva Površina Sjećiva


Area masa Area masa Area masa Area masa
Felling Felling Felling Felling
volume volume volume volume


3 3 5 3


ha mha mha mha m


2822,00 109304 2016,00 96564 1114,00 37259 1945,00 38106
2682,64 106184 1911,82 78669 50416 1544,97 36630
1940,58 121986 1695,86 90615 1118,40 51753 1545,60 39441


2413,43 147025 1715,84 95078


našao svoj rezon opstanka. Realizacija etata uvijek je
bila negdje oko predviđenog. Sada, kada su šume Medvednice
manje-više normalne po drvnoj zalihi, etat može
biti veći, ali nikako preko 75% od prirasta.


Međutim, ako promatramo kretanje istih elemenata
(drvna zaliha, prirasti, etati - tablice 8, 9 i 10) po gospodarskim
jedinicama, uočavamo velike razlike u etatu
1957. godine i gotovo normalno stanje u svim gospodarskim
jedinicama na kraju promatranog razdoblja
1997. godine. To je još jedan dokaz stručnog planiranja
i vođenja svih šuma na Medvednici koju je vodila jedna
uprava šuma.


66240 64300


Ukupno
Total
Površina Sjećiva


Area masa
Felling
volume


ha m3


7897 281233
274899
6300,44 303795
372643


Najuočljiviji je primjer u gospodarskoj jedinici Bistranska
gora, gdje je prosječna drvna zaliha 1957. godine
bila samo 67 m3 po hektaru, da bi 1997. ona iznosila
prosječno 307 mVha. Sasvim je normalno daje i tekući
volumni prirast povećan od 3,7 na 8,5 mVha godišnje.
Jedino je gospodarska jedinica Sljeme - Medvedgradske
šume, na čijem je većem dijelu od 1877. godine gospodareno
na temelju osnove gospodarenja (gradske
šume) ili godišnjih planova (vlastelinske i Kaptolske),
godine 1957. imala gotovo normalnu drvnu zalihu 207
mVha koja je pravilnim gospodarenjem narasla na normalnih
287 mVha uz znatan porast kvalitete pojedinih
sastojina.


KAKO UBUDUĆE GOSPODARITI SUMAMA MEDVEDNICE
How to manage the Medvednica Forests in future?


Rezultati postignuti gospodarenjem šumama na
Medvednici koje se nalaze pod upravom "Hrvatskih šuma"
p.o. Zagreb i Šumarskog fakulteta Zagreb, daju
nam pravo zaključiti daje ono bilo na znanstvenim osnovama
stručno i uspješno vođeno. Prema tomu, tretman
šuma zacrtan u studiji "Park prirode Medvednica smjernice
gospodarenja šumama" Zagreb 1988. god.,
kojeg je napravila grupa autora, treba biti i ubuduće putokaz
onima koji provode osnove gospodarenja.


Općenito, možemo reći da će i u buduće, u parku
prirode Medvednica biti i drugim kategorijama zaštićenih
prirodnih cjelina (park šuma, rezervat, sekundarna
prašuma) i da o tome u gospodarskim odrednicama treba
voditi računa. Treba provoditi aktivnu zaštitu, a to
znači uzgojnim mjerama svakog dijela šume, svake vrste
drveća, njenog uzgojnog oblika i dobi, voditi šumu
tako da ona pruža što veću trajnu korist u ekonomskom,
socijalnom i ekološkom pogledu, osiguravajući stabilnost
ekosustava i biodiverzitet. Pasivnu zaštitu smanjiti
na najmanju prihvatljivu mjeru, a to znači samo za tzv.


sekundarne prašume. U šumama s jelom voditi preborno
stablimično ili grupimično gospodarenje, dok u ostalim
šumama treba primjenjivati zasade regularnog
gospodarenja s oplodnim sječama u grupama s dužim
pomladnim razdobljem s prirodnom obnovom. To je
moguće, jer se sve vrste od prirode dobro obnavljaju.


Za vršnu zonu koja je u kategoriji park-šume, treba
izraditi program uređenja i korištenja. To se odnosi na
uređenje staza, šetnica, klupa, odmarališta, raznog parkovnog
namještaja, dok za šumu treba propisati preborno
gospodarenje utemeljeno na normalama.


Privatne šume na Medvednici su zaseban problem,
jer se u prvome redu nalaze na nižim dijelovima bliže
naseljima, slabije su kvalitete, mali posjedi velikog
broja vlasnika. Glede položaja i funkcije tih šuma, s njima
bi trebalo jednako gospodariti kao i s državnim. Da
je to moguće, pokazuje lijep primjer zadružne privatne
šume Kulmerica (230 ha), kojom vlasnici gospodare po
osnovi gospodarenja i kvalitetno se ne razlikuje od
okolne državne šume.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Š Meštrović, S. Matić, A Tustonjić i ,1 Pavclić: SUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 8, CXXI1 (1998), 315-32«


ZAKLJUČAK -Conclusion


Od ukupne površine Parka prirode Medvednica koja
iznosi 22.826 ha, šume pokrivaju 14.550 ha od čega


8.562 ha državnih šuma, a 5.988 ha privatnih.
Neki dijelovi državnih šuma imaju osnove gospodarenja
od 1877. godine, ali sve državne šume su uređene
tek 1947. godine i od tada svakih 10 godina donose se
nove uređajne osnove na temelju stvarne izmjere.
Šumarija Zagreb u sklopu Uprave šuma Zagreb
gospodari i upravlja državnim šumama Medvednice na
temelju zakonskih propisa i osnova gospodarenja izrađenih
na znanstvenim načelima. Rezultati o stanju šuma
pokazuju vrlo visoku razinu i kvalitetu gospodarenja
u kojoj je gledajući samo drvnu zalihu ona povećana
za 11 % tijekom posljednjih 40 godina.
Sadašnja prosječna drvna zaliha svih šuma na Medvednici
je normalna, pa je jasno da tim šumama treba i
dalje gospodariti Šumarija Zagreb, čiji su stručnjaci


uspješno doveli do normalnog stanja.
Privatnim šumama treba osigurati stručno upravljanje
i gospodarenje.
Etat državnih šuma na Medvednici može biti do oko
75% od prirasta ili oko 40.000 m3. Daleko je važnije


gdje, kada i kako se sječe, te kakav je transport odnosno
privlačenje. Kod privlačenja treba koristiti konjsku vuču,
a ako se koristi traktorska, onda lakši traktori sa sortimentnom
metodom izrade oblovine.


Šume Medvednice predstavljaju školski primjer uspješnog
gospodarenja šumama različitih vrsta drveća i
biljnih zajednica i njihovo dovođenje iz slabog, dijelom
degradiranog stanja do normalnog, uglavnom visokog
uzgojnog oblika stabilnih ekosustava.


Hvale su vrijedne značajne aktivnosti na uređenju
prostora za posjetitelje (klupe, košare, voda i vodeni
elementi, staze i drugo) ali se na vršnoj zoni (park šumi)
osjeća potreba jačeg uređenja stoje neophodno izvesti
temeljem projekta.


Iako na Medvednici livada za odmor i rekreaciju
ima dosta, trebalo bi otvoriti još više manjih površina
na zaravnima koje će imati i sadržaje za igru djece te
odmor odraslih.


Značajnu obrazovnu, odgojnu i praktičnu vrijednost
donijela bi znanstveno-stručna monografija o šumama
Medvednice pa stoga predlažemo njenu izradbu.


-otografije s terenskoga kolokvija Sume
Medvednice jučer, danas i sutra" održanog


20. lipnja 1998. godine u povodu Dana
hrvatskoga šumarstva.
(Foto: Nives Farkaš-Topolnjak)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 30     <-- 30 -->        PDF

S Meštrović. S. Matić. A Tustonjić i J Pavelić: ŠUME MEDVEDNICE JUČER - DANAS - SUTRA Šumarski list br. 7 8, CXXI1 (1998), 315-328


LITERATURA - References


Fabijani ć G., et all (1986): Sumskogospodarska o-Majer, D. ( 1980): Šume Medvednice kao rekreacij


snova Hrvatske (knjiga 1) "Hrvatske šume" p.o. sko, područje grada Zagreba, Šumarski list br. 7


Zagreb, str. 1-616. 8, Zagreb
Grupa autora (1979): Park prirode Medvednica - stuMeštrović,
Š., Matić, S., Krpan, A., Vučetić,
dija zaštite prirode RZZP Zagreb. K., Ljevak, S.,Galo vi ć, A. (1988): Park pri


K e r n , A. (1909): Gospodarstvena osnova za šumu kr. i rode Medvednica - smjernice gospodarenja šu


slob. grada Zagreba, Šumarski list, str. 161-175. mama, Studija str. 1.-31. Zagreb
Klepac , D. (1964): Smjernice o estetskom i rekrea-Meštrović , Š., Matić , S. (1990): Smjernice gospodarenja
šumama u parku prirode Medvednica,


tivnom uređenju Medvednice, Šumarski list,
Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, str.


str. 1-9.
63-66.


M aj e r, D. (1967): Uredajna osnova šuma Medvednice,
Stanje 1966. Važi od 1. 1 . 1967. do 31. 12. Smi laj ,I. (1957): Prostorno uređivanje šuma NR Hr1976.
Zagreb str. 1-180. vatske, Šumarski list, str. 246-274. Zagreb.


SUMMARY: The management methods and the results achieved in the forests of
the Medvednica Mountain are the topic of the paper. A particular attention has been
paid to the former forests of the city of Zagreb, now state forests. The results indicate
constant increase of the wood reserve in the course of the last 50 years, which refers
to all state forests managed by the forestry organization. In 1981, a western
22,826 ha area of the Medvednica was proclaimed a nature reserve.


Of the total area, 8,185 ha are managed by the Zagreb "Hrvatske Sume " enterprise.
The management results for the 10-year-periods between 1957 and 1996 are
presented in tables 7, 8, 9 and 10. The management method of active protection, as
applied on Medvednica in the last 60 years by forestry experts in collaboration with
the scientists of the Forestry Faculty of Zagreb University and the Forestry Institute,
has yielded top results. Thanks to this, the citizens of Zagreb and all Croatia
are able to use this mountain´s fine forests with diversity of trees and bushes and
other flora and fauna for their recreation and sports.


Key words: management, active protection, nature park, wood reserve, managementplan,
recreation.