DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7 X.CXXII (1998), 329-337
UDK 630* 325 + 859 (001)


UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM
PROMJERA ZA OBIČNU BUKVU U JEDNODOBNIM SASTOJINAMA


THE PROPORTION OF WOOD ASSORTMENTS IN THE STEMWOOD VOLUME OF
UP-TO-7 CM-DIAMETER COMMON BEECH TIMBER IN EVEN-AGED STANDS


Andrija ŠTEFANČIĆ*


SAŽETAK: Zajednodobne sastojim obične bukve u radu je prikazan udio
drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera. Na temelju
istraživanih 450 stabala obavljena su mjerenja i razvrstavanje drvnih sortimenata
u razrede kakvoće, određene Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja
šuma, te utvrđen utjecaj prsnog promjera (debljinskog stupnja) i visine
stabala (tarifnog niza) na udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva.
Korelacijskom analizom izmjerenih i izjednačenih podataka utvrđeni su
koeficijenti korelacije, a pomoću t-testa provjerena je pouzdanost rezultata istraživanja.
Za izračun količine drvnih sortimenata određene su odgovarajuće


jednadžbe. Rezultati istraživanja prikazani su u obliku tablica, slika i jednadžbi.
Ključne riječi:drvni sortimenti, postotak drvnih sortimenata, volumen
krupnoga drva, obična bukva.


1. UVOD - Introduction
U šumama Hrvatske najzastupljenija vrsta drveća je Količina i kakvoća drvnih sortimenata ovisi od veobična
bukva s drvnom zalihom od 117,676.000 m3, golikog
broja čimbenika, a najznačajniji su vrsta drveća,
dišnjim prirastom 3,301.927 m3 i godišnjim etatom dimenzije stabala (prsni promjer i visina) i njihova ka1,596.892
m\ Za utvrđivanje vrijednosti etata i planova kvoća. Za sastojine i doznačena stabla za sječu rasposječa
važno je znati količinu i kakvoću drvnih sortimelažemo
s egzaktno utvrđenim podacima o vrstama drnata,
koje je stručnim radom moguće proizvesti, uvažaveća,
prsnim promjerima i visinama stabala, a ostali pavajući
propise važećih Hrvatskih normi za proizvode rametri s kojima se iskazuje kakvoća stabala rezultat su
iskorištavanja šuma. Ovaj zadatak moguće je dobro procjene šumarskih stručnjaka. Zato smo našim istražiobaviti
ako raspolažemo s dovoljno točnim podacima o vanjem nastojali utvrditi utjecaj prsnog promjera i vistrukturi
drvnih sortimenata (sortimentnim tablicama) sine stabala bukve na udio drvnih sortimenata u volukoje
možemo racionalno primjeniti na izmjerene paramenu
krupnog drva do 7 cm promjera.
metre o etatu i planovima sječa.


2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA - Research aims
Istraživanjem smo željeli:


Za bukvu u jednodobnim sastojinama po debljin-2. Utvrditi utjecaj visine stabala (tarifnog niza) na od


skim stupnjevima odrediti udjel drvnih sortimenata nos drvnih sortimenata i volumena krupnog drva do


u odnosu na volumen krupnog drva do 7 cm pro7
cm promjera.


mjera. 3. Izraditi pomagala (tablice, jednadžbe i grafikone)


koja omogućuju primjenu rezultata istraživanja u


* Aadrija Štefančić, dipl.inž.šumarstva. "Hrvatske šume", p.o. Zagreb
Uprava šuma Našiee praksi.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 32     <-- 32 -->        PDF

A. Stefančić: UDIO DRVNIH SORTTMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 cm PROMJERA ... Šumarski list br. 7 X, CXXI1 (1998), 329-337
3. PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA - Research issues
Od svih autoktonih vrsta drveća u Hrvatskoj, obična
bukva ima horizontalno i vertikalno najrasprostranjeniji
areal. Raste u prebornim šumama s jelom i smrekom
u planinskom dijelu, te mješovitim i čistim jednodobnim
sastojinama kontinentalnog dijela Hrvatske. Rasprostranjenost
areala i različiti uzgojni oblici imaju
značajan utjecaj na kakvoću sastojina, dimenzije stabala
i pojavnost grešaka te količinu i kakvoću drvnih
sortimenata, što ovo istraživanje čini veoma složenim.
Zato smo odlučili da naša istraživanja ograničimo na
jednodobne mješovite i čiste sastojine obične bukve na
Krndiji i Papuku.


Najmanje dimenzije drvnih sortimenata, veličina i
broj dozvoljenih grešaka propisani su Hrvatskim normama
proizvoda iskorištavanja šuma. Dimenzije drvnih
sortimenata u tijesnoj su vezi s prsnim promjerom i


visinom stabla, a pojavnost grešaka, njihova veličina i
broj, slučajnog su karaktera te nisu u korelaciji ni s jednim
mjerljivim parametrom stabla. Zato je gotovo nemoguće
izraditi tablice drvnih sortimenata koje će davati
dovoljno točne podatke za svako stablo i biti primjenjive
u šumarskoj paksi. Moguće ih je izraditi s
određenim pojednostavljenjima, kao tzv. prosječne tablice
drvnih sortimenata. Količina i kakvoća drvnih
sortimenata pojedinačnoga stabla znatno će odstupati
od rezultata u tablicama. Povećanjem uzoraka (10-20
stabala istih dimenzija) ova se odstupanja međusobno
poništavaju i rezultati poprimaju prosječne vrijednosti,
te u pravilu tablice daju dovoljno točne rezultate. Primjenjena
pojednostavljenja i pretpostavke korištene u
ovom istraživanju opisani su u poglavljima Metoda rada
i Rezultati istraživanja.


4. IZVOR PODATAKA Source of data
Za ovo istraživanje su korišteni izmjereni podaci u
mješovitim i čistim jednodobnim sastojinama obične
bukve na području Uprave šuma Našice. Potrebna mjerenja
i prikupljanje podataka obavljeni su:


1.
U šumariji Orahovica:
-
gospodarska jedinica "Dulučka planina",
odsjek 12e,
-
gospodarska jedinica "Pištanske prigorske
šume", odsjeci 29a i 30a,
2.
U šumariji Slatina:
-
gospodarska jedinica "Slatinske prigorske
šume", odsjek 62a,
-
gospodarska jedinica "Kupres - Slana voda",
odsjeci 2b, 14c i 15ab,
3.
U šumariji Voćin:
-
gospodarska jedinica "Kupres - Slana voda",
odsjek 59a.
5.
METODA RADA
5.1.
Pripremni radovi - Preparation work papers
Prije početka istraživanja odredili smo koje sve podatke
za stabla i drvne Sortimente treba izmjeriti. Za
prikupljanje podataka koristili smo obrazac S-l s podacima
o stablu i izrađenim drvnim sortimentima i
obrazac S-2 s podacima o izrađenom prostornom drvu.
Osim toga donijeli smo sljedeće odluke:


1.
Istraživanje ćemo obaviti u redovitim sječinama
glavnog i prethodnog prihoda po metodi nasumičnih
uzoraka.
2.
Mjerenjem ćemo obuhvatiti stabla prsnog promjera
većeg od 10 centimetara.
Potrebna mjerenja i prikupljanje podataka u razdoblju
od 15. studenog 1996. do 28. veljače 1998. godine,
obavili su vrlo marljivo i savjesno diplomirani inženjeri
šumarstva - pripravnici:


-
Vesna Brkić, dipl.inž. šumarstva
-
Siniša Kovačić, dipl.inž.šumarstva
-
Tihomir Marović, dipl.inž.šumarstva
-
Zlatko Mezak, dipl.inž.šumarstva
- Ante Spajić, dipl.inž.šumarstva
Izmjereni su podaci za 450 stabala obične bukve, od
čega za 48 stabala nije izmjereno prostorno drvo, tako
da su isti podaci korišteni samo kod utvrđivanja učešća
trupaca po razredima kakvoće i utjecaja tarifnog niza
na udio trupaca u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera.
Volumen krupnog drva izmjerenih stabala iznosio
je 952,52 m\


-
Works method
3.
Izradu, mjerenje i razvrstavanje drvnih sortimenata
treba obaviti prema kriterijima propisanima Hrvatskim
normama za proizvode iskorištavanja šuma.
4.
Za vrijeme istraživanja proizvodit ćemo i tanju tehničku
oblovinu koja nije propisana Hrvatskim normama,
a u šumarstvu Hrvatske proizvodi se godinama.
5.
Prikrajanje, mjerenje i razvrstavanje drvnih sortimenata
obavit će diplomirani inženjeri šumarstva
zaposleni kao pripravnici, koji nisu opterećeni dosadašnjim
navikama.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 33     <-- 33 -->        PDF

A. Štefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 cm PROMJERA ... Šumarski list br. 7 8. CXX11 (1998), 329-337
6.
Prije početka rada na istraživanju, angažirani šumarski
stručnjaci morali su detaljno upoznati Hrvatske
norme proizvoda iskorištavanja šuma, a na terenu
su praktično obučeni za obavljanje prikrajanja,
mjerenja i razvrstavanja drvnih sortimenata.
5.2.
Sakupljanje podataka - Collecting the data
Prije početka mjerenja u obrazac S-1 upisujemo podatke
o mjestu istraživanja (uprava šuma, šumarija,
gospodarska jedinica, odsjek i sječno-izvozna jedinica).
Nakon obaranja stabla u isti obrazac upisujemo
redni broj stabla, vrstu drveća, prsni promjer (duo), visinu
stabla (dužinu oborenog stabla) i dužinu deblovine
mjerenu od perca do prve žive grane promjera > od
15% prsnog promjera. Na perač napišemo šumskom
kredom redni broj stabla i obavimo prikrajanje trupaca i
tanje tehničke oblovine. Kada ovaj postupak obavimo
na 3-5 stabala, radnik pristupa izradi drvnih sortimenata
oblovine, razmjcravanju i prepiljivanju prostornog
drva a mjeritelj odlazi kod drugog radnika i ponavlja
naprijed opisani postupak. Poslije toga ponovno se vraća
kod prvog radnika i obavlja mjerenje i razvrstavanje
izrađenih trupaca i tanje tehničke oblovine, te izmjerene
podatke unosi u obrazac S-l. Srednji promjeri drvnih
sortimenata mjereni su i upisani s korom. Na čelo
svakoga trupca šumskom kredom smo napisali u obliku
razlomka redni broj stabla kroz redni broj trupca u stablu,
što nam je omogućilo naknadnu kontrolu izvršenih
mjerenja i razvrstavanja. Nakon prepiljivanja prostornog
drva (prije cijepanja) izmjerili smo srednji promjer
svake oblice i upisali u obrazac S-2, poslije toga je radnik
mogao obaviti cijepanje i slaganje prostornog drva.


U tijeku istraživanja smo na terenu obavili kontrolu
izvršenih mjerenja i razvrstavanja drvnih sortimenata
prema kakvoći, poslije čega su snimljeni podaci sakupljeni
u Upravi šuma Našice, gdje je izvršena njihova
obrada.


5.3.
Obrada podataka - Data processing
Sakupljene podatke o svakom izmjerenom stablu i
izrađenim drvnim sortimentima grupirali smo po debljinskim
stupnjevima. Na temelju debljinskog stupnja
i visine za svako stablo smo pomoću dvoulaznih tablica
za bukvu - Spirancc, 1975., odredili volumen krupnog
drva do 7 cm promjera. Izračunali smo volumen trupaca
i tanje tehničke oblovine bez kore, a prostornog
drva s korom. Za određivanje debljine kore koristili
smo podatke iz programa HS-Pro. Izračunali smo postotke
drvnih sortimenata i otpada od volumena krupnog
drva za svaki debljinski stupanj. Vrijednosti izračunatih
postotaka drvnih sortimenata nanijeli smo u koordinatni
sustav na milimetarskom papiru i prostoručno
ucrtali krivulje njihovih izjednačenja. Izračunate i izjednačene
postotke drvnih sortimenata unijeli smo u


osobno računalo. Korelacijskom analizom odredili smo
korelacijske koeficijente (R) između izračunatih i izjednačenih
postotaka drvnih sortimenata a pomoću t-
testa obavili smo provjeru 95-postotne vjerojatnosti izjednačenih
podataka.


Izračunati i izjednačeni postoci drvnih sortimenata i
otpada po debljinskim stupnjevima, te rezultati korelacijske
analize i t-testa prikazani su u tablici 1.


Utjecaj visine stabala na postotak trupaca u volumenu
krupnog drva utvrdili smo na sljedeći način:


1.
Za istraživana stabla s prsnim promjerom većim od
25 centimetara izračunali smo srednji prsni promjer
45,19 centimetara i srednju visinu stabala 28,59
metara.
2.
Utvrdili smo da istraživani uzorak stabla bukve pripada
tarifnom nizu broj 075 (obrojčan po programu
HS-Fond).
3.
Istraživana stabla unutar svakog debljinskog stupnja
i ukupno, sortirali smo po izmjerenim visinama
iskazanima u metrima. Za stabla iste visine izračunali
smo postotak trupaca od volumena krupnog drva.
Izračunate postotke trupaca nanijeli smo u koordinatni
sustav na milimetarskom papiru i izjednačili
pravcem koji prolazi kroz točku čije su koordinate:
x = srednja visina stabala istraživanog uzorka


y = prosječni postotak trupaca za istraživani uzorak.
Za pravac izjednačenja izračunali smo jednadžbu
koja glasi: y = 0,625x + 41,250


4.
Pomoću jednadžbe izjednačenja izračunali smo postotak
trupaca za sve izmjerene visine stabala. Korelacijskom
analizom utvrdili smo korelacijski koeficijent
(R) a provjeru 95-postotne vjerojatnosti izjednačenih
podataka, obavili smo pomoću t-testa. Dobiveni
rezultati prikazani su u tablici 2 i na slici 3.
5.
Budući daje utjecaj visine stabala na postotak trupaca
u volumenu krupnog drva izražen pravcem, možemo
izračunati postotak trupaca i za visine stabala
koje nisu obuhvaćene mjerenjem. Isti smo izračunali
za sve visine stabala koje su obuhvaćene istraživanim
tarifnim nizom.
6.
Na istraživanom uzorku nismo uspjeli utvrditi utjecaj
visina stabala na udio količine trupaca po razredima
kakvoće u volumenu krupnog drva. Zato smo
za trupce ukupno istraživanjem utvrdili relativni
faktor f, koji smo primijenili za sve razrede kakvoće
trupaca.
7.
Analizirajući utjecaj visina stabala na postotak prostornog
drva, došli smo do zaključka daje on obrnuto
proporcionalan utjecaju istih na postotak trupaca.
8.
Na istraživanom uzorku nismo uspjeli utvrditi utjecaj
visina stabala na postotak tanje tehničke oblovine
od volumena krupnoga drva.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 34     <-- 34 -->        PDF

BUKVA - Izračunati i izjednačeni postoci drvnih sortimenata od volumena krupnog drva do 7 cm promjera, rezultati korelacijske analiz
BEECH - Calculated and equalized percentages of wood assortiments from the mass of up to 7 cm -diameter stemwood; results of th
Tablic


Volumen Trupci za furnir Trupci za piljenje Ukupno Tanja Prostorno
krupnog drva Veneer logs Logs for trupci tehnička drvo
do 7 cm sawn wood Total oblovina


promjera logs Thin Stacked
Mass of up to roundwood wood
7 cm diameter


roundwood F L 1 11 III
in´ % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %izj. % izr. %1ZJ. % izr. %izj. % izr. % izj.
0,861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 97,00
4.760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 91,20 92,50
15,953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 10,00 82,53 82,00
38,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,59 19,00 0,83 1,50 23,42 20,50 13,85 14,00 53,14 56,00
54,759 0,00 0,00 0,00 0,00 16,51 15,00 30,66 27.00 5,17 2,80 52,34 44,80 2,95 3,50 36,64 41,00
104,764 0.00 0,00 11,08 11,00 21,17 19,00 14,25 19,00 11,54 4,70 58.04 53,70 1,49 1,50 28,67 33,00
86,991 5,14 4,00 18,38 18,00 17,30 15,00 11,35 12,50 11,35 8,20 63,52 57,70 0.91 1,00 22,94 28,50
86.763 11,71 13,00 12,16 13,00 10,85 12,50 11,12 11,50 13,78 10,60 59,62 60,60 0,53 0,70 28,80 25,00
113,402 17,92 16,50 6,58 9,50 9,37 11,00 13,58 11,70 13,74 12,60 61,19 61,30 0,18 0,50 24,14 23,70
84,701 8,08 15,50 9,40 8,00 17,13 10,70 12,22 12,30 10,87 15,00 57,70 61,50 0,93 0,30 25,79 23,00
108,888 13,21 14,50 6,37 6.70 11,99 10,50 12,97 13,00 14,33 16,90 58,87 61,60 0,12 0,10 24,92 22,50
46,298 26,86 13,50 2,15 5,80 7.22 10,30 14,58 13,80 15.82 18,20 66,63 61,60 0,00 0,00 20,79 22.10
26,997 5,32 12,50 3.57 5,00 16,56 10,10 17,38 14,60 23,11 19,30 65,94 61,50 0,00 0,00 27,49 21,80
30,395 7,31 11,50 0,00 4.50 30,22 10,00 19,94 15,20 8,48 20,20 65,95 61,40 0,00 0,00 17.78 21,60
faktor (R) 0,81 0,96 0,79 0,96 0,83 0,99 0,99 0,99
factor
vrijednost t (t I7R ) 0,385 0,042 0,069 0.122 0,477 0,028 0,161 0,349


vrijednost t (tTAB) 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145
IAB)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 35     <-- 35 -->        PDF

A. Stcfančić: UDIO DRVNIH SORTIMLNATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 cm PROMJERA ... Šumarski list br. 7 X, CXXII (199X1. 329-337
9.
Za utvrđivanje volumena krupnoga drva, u pravilu na postotak trupaca za svaki tarifni niz izrazili relase
koriste jednoulazne tablice, tzv. tarife, koje se sa- tivnim faktorom f, koji za tarifni niz istraživanoga
stoje od tarifnih nizova, koji su određeni visinskim uzorka iznosi 1,000.
krivuljama stabala. Zato smo utjecaj visine stabala
OBIČNA BUKVA - Utjecaj visine stabala na postotak trupaca od volumena krupnog drva do 7 cm promjera,
rezultati korelacijske analize i t-testa
COMMON BEECH- Impact of tree height upon the log percentage in the mass of up-to-7 cm-diameter stemwood
the results of the correlation analysis and t-test


Tablica - Table 2.
Visina Broj Volumen Volumen trupaca Postotak trupaca
izmjerenih izmjerenih krupnog drva Timber volume Percentage of logs
stabala stabala do 7 cm promj.
Height of Number of Mass of to
measured measured 7 cm diameter izmjereno izjednačeno izmjereno izjednačeno
trees trees roundwood Measured Equalizad Measured Equalizad
m kom m3 m3 m! % %
14 50,000
15 50,625
16 51,250
17 51,875
18 52,500
19 2 1,275 0,294 0,677 23,06 53,125
20 1 0,792 0,537 0,426 67,80 53,750
21 1 0,837 0,595 0,455 71,09 54,375
22 7 9,082 3,900 4,995 42,94 55,000
23 13 16,306 8,788 9,070 53,89 55,625
24 19 20,833 10,019 11,719 48,09 56,250
25 24 33,974 15,843 19,323 46,63 56,875
26 33 48,193 26,479 27,711 54,94 57,500
27 41 75,736 43,134 44,022 56,95 58,125
28 45 98,597 60,285 57,926 61,14 58,750
29 48 114,802 68,312 68,164 59,50 59,375
30 40 105,926 67,113 63,556 63,36 60,000
31 37 105,543 61,436 63,985 58,21 60,625
32 39 131,170 83,718 80,342 63,82 61,250
33 20 85,294 51,819 52,776 60,75 61,875
34 9 36,390 22,394 22,744 61,54 62,500
35 5 22,883 13,389 14,445 58,51 63,125
36 4 19,938 11,070 12,710 55,52 63,750
37 1 3,375 2,423 2,173 71,79 64,375
38 65,000
39 65,625
40 66,250
X 389 930,946 551,548 557,219 59,25 59,855
Korelacijski koeficijent (R) 0,998 0,457
Correlation factor
Izračunata vrijednost t (t ]/R ) 0,239 0,206
Calculated value t
Tablična vrijednost t (t TAB) 2,093 2,093
Table value (t IAH)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 36     <-- 36 -->        PDF

OBIČNA BUKVA - Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
COMMON BEECH - Ratio of wood assortments in the mass of the up-to-7 cm-diameter stemwood


Tablica-«pF 0,01 «p, 0.01 »p, 0,01-ft, 0,01 «pn, 0,01 «p, 0,01 «p,,, 0,01« pp
class


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,970
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,925
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.100 0,820
0,000 0,000 0,000 0,190 0,015 0,205 0,140 0,560
0,000 0,000 0,150 0,270 0,028 0,448 0,035 0,410
0,000 0,110 0,190 0,190 0,047 0,537 0,015 0,330
0,040 0,180 0,150 0,125 0,082 0,577 0,010 0,285
0,130 0,130 0,125 0,115 0,106 0,606 0,007 0,250
0,165 0.095 0,110 0,117 0,126 0,613 0,005 0,237
0,155 0,080 0,107 0,123 0,150 0,615 0,003 0,230
0,145 0,067 0,105 0,130 0,169 0,616 0,001 0,225


0.135 0,058 0,103 0,138 0.182 0,616 0,000 0,221
0,125 0,050 0,101 0,146 0,193 0,615 0.000 0,218
0,115 0,045 0,100 0,152 0,202 0,614 0,000 0,216
0,105 0,040 0,099 0,156 0,213 0,613 0,000 0,215
0,095 0,035 0,098 0,159 0,225 0,612 0,000 0,215
0,087 0,032 0,097 0,162 0,233 0,611 0,000 0,215
0,080 0,030 0,096 0,164 0,240 0,610 0,000 0,215
OBIČNA BUKVA - Utjecaj tarifnog niza na udio trupaca u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
COMMON BEECH- Impact of the tarif series upon the log ratio in the up-to-7 cm-diameter stemwood
Tablica-


063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 08


0,852 0,865 0,876 0,889 0,903 0,916 0,928 0,939 0,951 0,965 0,977 0,988 1,000 1,013 1,024 1,036 1.048 1,060 1,072 1,085 1,09
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 37     <-- 37 -->        PDF

A. Stefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 cm PROMJERA . Šumarski lisl br. 7 8, CXXII (1998). 329-337
|
90%


80%


Otpad
5= 70´%, -Waste


Prostorno drvo
| 60% -—
Stacked wood
CS


HO Tanja teh. oblovina


50%


Thin foundwood


40%, -— — —
Trupci ukupno
5
Logs total


a 30%


20%


10%,


2,5 17.5 22.5 27,5 32,5 37,5 42.5 47,5 52,5 57.5 62,5 67.5 72.5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5


Deblj. stupanj (cm) - Diam. class


Slika 1. Obična bukva - Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
Fig. 1 .Common beech - Ratio of wood assortments in the mass of the up-to-7 cm-diameter stemwood


70%


50%,
40%,


60%,
FfflHI


30%,
20%,
10%
0%


lllltTrupci /a piljenje III razred kakvoće
Logs for sawn wood 3rd class
D Trupci za piljenje II razred kakvoće
Logs lor sawn wood 2nd class


Trupci za piljenje I razred kakvoće
Logs for sawn wood 1 st class
El Trupci za Ijuštenje L
Logs for bark peeling L
D Trupci za furnir F
Veneer logs F


27,5 32,5 37,5 42.5 47,5 52,5 57,5 62,5 67.5 72.5 77,5 82,5 87,5 92.5 97.5
Deblj. stupanj (cm) - Diam. class


Slika 2. Obična bukva - Udio trupaca u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
Fig. 2. Common beech - Ratio percentage from the up-to-7 cm-diameter stemwood
|f|
&
75%
70%
65%
60%
55%
<.
<
m"
^ ^ >
« <
4
4> ^^ >
4
4
4*
^ 50%
i45%
| 40%
2 35%
<
4r J
y= 0,6 25 x + 41 251 )
1 30%
25%, <>
20%, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Visina stabala (m) - Tree heigs rn
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Slika 3. Obična bukva - Utjecaj visine stabala na postotak trupaca u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera
Fig. 3. Common beech - Impact of tree height upon the log percentage in the mass of up-to-7 cm-diameter
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A. Stefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 cm PROMJERA Šumarski lisl br. 7 X, CXXII (1998), 329-337
6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
6.1. Utjecaj prsnog promjera na udio Pi, = postotak trupaca za piljenje - II. razred kakvoće
drvnih sortimenata u volumenu Pm = postotak trupaca za piljenje - III. razred kakvoće
krupnoga drva do 7 cm promjera


P, = postotak trupaca ukupno
Na udjel drvnih sortimenata u volumene krupnog drPt0
= postotak tanje tehničke oblovinc
va do 7 cm promjera, najveći utjecaj ima prsni promjer


Pp = postotak prostornog drva


stabla. Udio drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima
iskazali smo izrazom 0,01 *p, što pojednostavljuje P0 = postotak otpada
daljnja računanja i povećava preglednost dobivenih
rezultata. Podaci su prikazani u tablici 3. i slici 1 i 2.


6.2. Utjecaj tarifnog niza na udio
Za debljinske stupnjeve 82,5 cm, 87,5 cm, 92,5 cm i


drvnih sortimenata u volumenu krupnog


97,5 cm nismo imali izmjerene podatke. Produžava


drva do 7 cm promjera


njem krivulja izjednačenja utvrdili smo postotke drvnih
sortimenata za ove debljinske stupnjeve. Ovo smo moZa
utvrđivanje volumena krupnog drva u pravilu se
gli učiniti jer je pojava stabala s prsnim promjerom vekoriste
jednoulazne tablice tzv. tarife, koje se sastoje od
ćim od 70 cm relativno rijetka, a utjecaj prsnog protarifnih
nizova. Zato smo rezultate istraživanja utjecaja
mjera na promjenu postotka drvnih sortimenata veoma tarifnog niza na strukturu drvnih sortimenata u volumali.
menu krupnog drva izrazili relativnim faktorom f, koje


U tablicama su rabljene sljedeće oznake: ga je jednostavno ugraditi u postojeće programe za


izračun količine drvnih sortimenata na osobnim raču


P = postotak drvnih sortimenata


nalima.


P[ = postotak trupaca za furnir


Rezultati istraživanja prikazani su u tablici 4, gdje je


PL = postotak trupaca za ljuštenje


obrojčavanje tarifnih nizova izvršeno kao u programu
P] = postotak trupaca za piljenje -1. razred kakvoće HS-Fond.


6.3. Izračun količine drvnih sortimenata
Količina drvnih sortimenata izračunava se za svaki debljinski stupanj posebno, a zbrajanjem istih dobijemo
ukupnu količinu drvnih sortimenata.


Izračun se obavlja po sljedećim jednadžbama:


1. V, (V, 0.01* PlF + V2 0.0 * P2F + + vn 0.0 P„F) *f
2. vL (V, 0.01» Pu. + V2 0.0 P2L+-
+vn 0.0 P„L) *f
3. v, (V, 0.01 -Pu + V2 0.0 P21 + + vn 0.0 Pnl) * f
4. v„ (V, 0.01-Pin + V2 0.0 ´P21I + -
+vn 0.0 Pnll) *f
5. v,„ = (V, 0.01* PIIII + V 2 0.0 P2III+-
+v„ 0.0 PnIIl)*f
6. v, = (V, 0.01« Pit + V2 0.0 p2t +.. . + v
y n
0.0 Pm) *f
7. vt0 = v, 0.01P,
to + V2 0.0
P2.0 + ..
+ vn 0.0 Pnto
8. Vp (V, * 0.01Pip
+ V2 0.0
* p2 p + +vn 0.0 * Pnp) ±
+ (V, 0.01» Pi. + V2 0.0 p 2t +.. . + v
v n
0.0 Pm) *( 0
9. v„ = v. 0.01* Plo + V2 ´ 0.0 P20 + -.
+v 0.0 * Pno


gdjeje:
V, volumen trupaca za furnir
VL volumen trupaca za ljuštenje
v, volumen trupaca za piljenje -1. razred kakvoće
v„ volumen trupaca za piljenje -II. razred kakvoće
volumen trupaca za piljenje - III. razred kakvoće
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 39     <-- 39 -->        PDF

A. Stclančić: UDIO DRVNIH SORTIVIHNATA U VOI.UMl-.NU KRUPNOCi DRVA DO 7 cm PROMJERA Šumarski list br. 7 X, CXXII (1998), 329-337
V, = volumen trupaca ukupno


Vt0 = volumen tanje tehničke oblovine


Vp = volumen prostornog drva


V0 = volumen otpada


V|, V2,... V„ = volumen krupnog drva odgovarajućeg debljinskog stupnja


Vrijednosti 0,01 pF, 0,01 pL,.... 0,01 p0, za odgovarajući debljinski stupanj očitamo iz tablice 3, a vrijednost
relativnog faktora / za odgovarajući tarifni niz očitamo iz tablice 4.


7. ZAKLJUČAK - Conclusion
Za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama istramjerenih
i izjednačenih podataka, te zadovoljavajuću
živanjem smo pokušali, prema propisima Hrvatskih pouzdanost dobivenih rezultata. Rezultati istraživanja
normi za proizvode iskorištavanja šuma, odrediti udio prikazani su u tablicama broj 3-4, slikama 1-3 i jeddrvnih
sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm nadžbama 1-9. Pomoću njih možemo jednostavno i brpromjera.
Pokušali smo također utvrditi utjecaj prsnog zo, na temelju poznatih prsnih promjera (debljinskih
promjera (debljinskog stupnja) i tarifnog niza (visine stupnjeva) i tarifnih nizova, odrediti količinu i kakvoću
stabala) na udio drvnih sortimenata u volumenu krupdrvnih
sortimenata. Rezultate istraživanja jednostavno
nog drva. je ugraditi u postojeće programe za izračun količine


drvnih sortimenata na osobnim računalima.


Istraživanje smo obavili na 450 stabala u mješovitim
i čistim jednodobnim sastojinama obične bukve. Dobivene rezultate bilo bi korisno provjeriti u jeObradom
izmjerenih podataka utvrdili smo primjerenu dnodobnim sastojinama obične bukve na području druzavisnost
udjela drvnih sortimenata u volumenu krupgih
uprava šuma.
nog drva do 7 cm promjera o prsnim promjerima i visiZa
preborne sastojine obične bukve trebalo bi nastanama
stabala. Utvrdili smo visok stupanj korelacije izviti
daljnja istraživanja.


8. LITERATURA - References
Meštrović , Š. - Fabijanić, G., 1995: Priručnik za lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip.
uređivanje šuma. Ministarstvo poljoprivrede i Šumarski list broj 9-10, Zagreb, 1997.
šumarstva Hrvatske, Zagreb, 1995.


Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma.
Pranjić , A., 1990: Šumarska biometrika. Sveučilište II. izdanje. Državni zavod za normizaciju i mjeu
Zagrebu, Šumarski fakultet riteljstvo.


Rebula , E., 1996: Sortimentne i vrijednosne tablice : Mali šumarsko-tehnički priručnik. Sekcija šuza
deblovinu jele. Mehanizacija šumarstva broj marstva i drvne industrije društva inženjera i teh4,
Zagreb, 1996. ničara NR Hrvatske, Zagreb, 1949.


Štefančić,A., 1997: Udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7 cm promjera za hrast


SUMMARY: The paper presents the proportion of wood assortments in the


volume of up-to-7cm-dimater timber. The research on 450 trees was the base
for publishing the measurements and classification of wood assortments in
quality classes as prescribed by the Croatian standards for forestry products.


The influence of the breast-height-diameter and tree height upon the proportion
of wood assortments in the volume of big timber has been established. The
correlation analysis of the measured and equalized data determined the correlation
coefficients, while the t-test checked the reliability of the research results.
Appropriate equations were determined for calculating the quantities of
wood assortments. The research results are presented in the form of tables,
pictures and equations.


Key w o rds: wood assortments, percentage of wood assortments, timber
volume, Common Beech.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 40     <-- 40 -->        PDF

\öUNIKOMERC d.o.o.


4M


** i i ´S´* i;. iM


i


it * * ´*´ \ Fi -.*«.*´4w.´