DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFFESSIONAL PAPERS Šumarski listbr. 7 8, CXXII (1998), 339-346
UDK: 630* 226 (Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969)


PREBORNI OBLIK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA
BUKVE I JELE NA PAPUKU (ekološki pristup)


MANAGEMENT IN SELECTION FOREST COMMUNITY ABIETI-FAGETUM
PANNONICUM IN MOUNTAIN PAPUK (ecological aproach)


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Na području Zapadnog Papuka nalazi se šumska biljna zajednica,
fitocenoza, panonska šuma bukve i jele ( Abieti -Fagetum pannonicum
prov. Pelcer). Donedavno se ovom šumskom biljnom zajednicom gospodarilo
kao šumom visokog, regularnog oblika, a obnova sastojina obavljala se oplodnim
sječama. Dugogodišnjim praćenjem šumskih sastojina, edafskih i klimatskih
čimbenika, zamijećeno je da se biljna zajednica bukva i jele rasprostire na
kiselim, distričnim smeđim šumskim tlima, na eruptivno/ i efiizivnoj matičnoj
podlozi. Istražvanjem vertikalne i horizontalne strukture sastojina, te pomlađivanja,
zaključeno je da se jela obnavlja, pomlađuje u grupama, oponašajući
vertikalnu razvedenost sastojim, preborni oblik gospodarskih sastojina. Bukva
u zajednici s jelom obnavlja se na jednak način, no kao čista i u većim grupama
preferira oblik visoke, regularne sastojine. Odabirom omjera smjese bukve i
jele moguće je polučiti maksimalnu proizvodnost tla i sastojine, ali gospodarenje
ovom šumskom biljnom zajednicom traži stručan i znanstven pristup.


Temeljne prirodne zakonitosti nastanka tla i biljne zajednice te utjecaj čovjeka
na reguliranje zakonitosti između anorganskog i živog svijeta date su
grubim matematičkim modelima, koje bi trebalo dopuniti konkretnim istraživanjima.
Razmatranja su preliminarnog karaktera a namjera je ukazati na
kompleksnost problematike gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele
na Papuku u svijetlu ekoloških čimbenika.


Ključne riječi: Prebormo gospodarenje, edajški uvjeti, biljna zajednica,
proizvodnost, ekološka stabilnost, aktivnost čovjeka.


UVODNE NAPOMENE - Introduction


Iz određene posebnosti područja Zapadnog Papuka Takav oblik gopodarenja sastojinama primjenuje se
obradit ćemo dvije povezane teme. To je odnos tla, podnajčešće
za šumske zajednice bukve i jele na podučju
neblja i biljke, te čovjeka kao regulatora spoznatih privisokoga
gorja Primorja, Like i Gorskog kotara. U konrodnih
zakonitosti. tinentalnom dijelu Hrvatske preborni oblik gospo


darenja nije bio uobičajen.


Na temelju međusobne uvjetovanosti navedenih
čimbenika, šumari su počeli primjenjivati za naše kraGeološka
građa ovoga dijela Papuka je vrlo heterojeve
drukčiji oblik gospodarenja šumom i šumskim sasgena.
Petrografska istraživanja pokazuju daje najveći
tojinama. To je tzv. preborni oblik gospodarenja šumdio
stijena nastao metamorfozom eruptiva granita. U
skim sastojinama. Preborna šumska sastojina je stalne klasifikaciji efuzivnih (metamorfnih) stijena najviše su
strukture, ona je u vremenu malo promjenjiva, podjezastupljeni
kristalasti škriljci, granodioriti, biotitski
dnake starosti i uzrasta, te je ekološki prihvatljivija. gnajsi, anfiboliti, kvarciti, plagioklasi, kvarcni pješ


čenjci, andeziti... U kategoriju vapnenastih stijena nas


* Mr. sc. Juraj Zelić "Hrvatske šume". MilkeTrnine2. Požega talih u trijasu ističe se vapnenac na i oko vrha Papuka,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. /die: PREBORN1 OBLIK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA BUKVE I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7 8. CXX11 (1998). 339-346
Ivačke glave, Koprivnatog brda. Mjestimično su unutar
vapnenaca uloženi i dolomiti.


U donjem dijelu, južnom prigorju Papuka, nalaze se
kvartarni sedimenti nastali sedimentacijom na obodima
Panonskog mora ili su organogenog podrijetla s prepoznatljivim
intruzijama školjaka i puževa. To su, također,
vapnenaste stijene, lapori, laporoviti vapnenci, dovine
i gline, pijesci i pješčenjaci.


Tlo nastalo na geološkoj podlozi silikata i karbonatna
daje bitno različita obilježja koja se odražavaju na
njegovu proizvodnu sposobnost, te uspijevanje šumskih
i poljoprivrednih biljnih zajednica.


1. ODNOS TLA, BILJKE
Granitne (eruptivne) stijene, metamorfhe stijene
(efuzivi), kristalasti škriljci, kvarciti i kvarcitni pješčenjaci
imaju dominantan utjecaj na razvoj humusno-si


likatnih i smeđih kiselih tala.
Upravo \zjizikalno-kemijskih odnosa minerala, koji
sačinjavaju matičnu stijenu i na njoj razvijeno tlo, pod
utjecajem podneblja razvija se adekvatno moguća biosfera
sa čovjekom i njegovim svjesnim djelovanjem u
prirodi.


I ČOVJEKA - Interaction


between, plant and man activites


U odnosu tla, biljke i čovjeka važne su uzročno-posljcdične
veze (lanac) u međusobnoj uvjetovanosti, hijerarhijskom
odnosu, simbiozi i toleranciji, te prirodni
zakoni kao univerzalna pravila neživog i živog svijeta.
U sferi anorganskog svijeta događaju se odnosi uvjetovani
fizikalno-kemijskim zakonima, podložni tzv. zakonu
entropije kao ravnotežnom stanju, odnosno stanju
aktivnosti, mirovanja i umiranja. U organskom i živom
svijetu nastavlja se zakonitost iz anorganskog svijeta,
no fizikalno-kemijski zakoni podvrgnuti su novoj kvaliteti,
redukciji entropije, čiji se izraz ogleda u formi živog
bića, koje se reproducira, vrši izmjenu tvari i energije,
raste, razvija se i giba u prostoru.


Živi svijet, biljke , životinje i čovjek uspostavljaju
nove odnose u lancu prirode čija je bit u pozitivnom rastu,
progresiji, redukciji entropije, a samo svjesnim i
destruktivnim radnjama čovjeka remeti se težnja prema
složenijem i savršenijem.


Geneza tla i njegova svojstva


Vrsta tla, tankog površinskog sloja biosfere uvjetovana
je vrstom matične podloge, stijene, koja je sastavljena
od različitih minerala, a ovi su sastavljeni od konačnog
broja prirodnih elemenata.


U grubo se stijene mogu podijeliti na silikatne i karbonatne,
kao predstavnike dviju temeljnih skupina tala,
po njihovoj kiselosti i lužnatosti. Između ovih krajnosti
nalazi se niz prjelaznih, neutralnih skupina. Da bismo
razumjeli procese, tj. fizikalno-kemijske reakcije u tlu,
navest ćemo temeljne karakteristike tla, koje su relevantne
za uspostavljanje neprekidnog dinamičkog međusobnog
odnosa.


Tla Papuka istraživala je Mirjana Kalinić (1981), a
određene analize rađene su pri uređivanju šuma gospodarske
jedinice "Zapadni Papuk II-Zvečevački, te B.
Puača (1997) u sklopu magistarske specijalističke rad


nje i znanstvenici Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Instituta
u Jastrebarskom u sklopu pedoloških, fitocenoloških
i tipoloških istraživanja. Rezultati su predočeni u
godišnjim izvještajima o znanstvenim istraživanjima.


Cestice tla, organskog i anorganskog porijekla rastopljene
u vodi, nazvane koloidnom otopinom, manifestiraju
se u u fizikalnom i kemijskom obliku. Kao temeljna
fizikalna svojstva tla navodimo: kapacitet tla za vodu,
kapacitet tla za zrak, veličina čestica tla i stabilnost
strukturnih agregata. Navedena svojstva su u međusobno
upravnom ili obrnuto upravnom odnosu; tako su u
upravno-ovisnom odnosu kapacitet za vodu i zrak, tj.
ako je jedan veći, veći je i drugi (pore zraka popunjavaju
se vodom). Obrnuto proporcionalan je odnos veličine
čestica i poroznosti: što su čestice manje, to je poroznost
manja, manje je moguće vezati vode u tlo, stabilnost
strukturnog agregata tla je veća. Između vode, zraka i
čestica tla uspostavlja se dinamična veza, osobito u slučaju
uzimanja hranjiva, minerala iz tla, od strane biljke.
Između čestica tla, koloida i vode postoji određeni energetski
potencijal. Snaga usisavanja biljaka kao razlika
kemijskih energetskih potencijala u biljci, u odnosu na
fizikalno vezanu vodu na čestici koloida tla je između 6
do 16 atmosfera. Ukoliko je sila usisavanja manja od sile
vezanja vode na česticu tla, dolazi do točke venuća
biljke, jer više nema fiziološki aktivne vode.


Kemijski odnosi, reakcije i veze u tlu, odnosno koloidnoj
otopini tla, ovise o vrsti minerala i kemijskih
elemenata, koji se pojavljuju u obliku iona i ionskih
skupina koje mogu imati pozitivan (kation) ili negativan
(anion) naboj. Ukoliko je odnos iona i ionskih skupina
uravnotežen, tla su neutralne reakcije, a ukoliko je
tzv. adsorpcijski kompleks tla nezasićen bazama, tlo je
kisele reakcije. Adsorpcijski kopleks je ustvari skup kationa
(vodika i drugih elemenata) koji imaju sposobnost
vezivanja i izmjenjivaja drugih skupina iona. On je
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 43     <-- 43 -->        PDF

J. /die: PREBORN1 OBLIK GOSPODARENJA SUMSKIM SASTOJINAMA BUKVE 1 JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7-8, CXXH (1998), 339-346
ujedno rezervoar hrane (minerala ) i čuva važne sastojke
tla od ispiranja.


U površinskom dijelu tla nalazi se organska tvar
(humus), nastala kao rezultat umrlih biljaka ili životinja
ili njihovih sekrecija. Glavni sastojci humusa su organski
spojevi ugljika i dušika, uglavnom huminske i fulvo
kiseline. Pod utjecajem virusa i bakterija ponovno se
mineraliziraju i prelaze u anorganske tvari. Virusi i bakterije
čine kariku u lancu živog i neživog svijeta.


Pored spomenutih baza, zemnoalkalijskih elemenata,
važnu ulogu u kompleksu tla imaju i tzv. fiziološki
aktivna hranjiva, fosfor i kalij. Fosfor je krucijalni sastojak
ribonukleinske kiseline (RNK) i dezoksiribonukleinske
kiseline (DNK), temeljnih samoreplicirajućih
jedinica proteina i naslijednog koda u živim stanicama.
U obliku adenozin-trifosfata (ATP), fosfor koristi kao
izvor energije za sintezu proteina, nukleinskih kiselina,
masti i šećera. Kalij igra važnu ulogu u stvaranju koncentracije
protoplazme stanice, te staničnih procesa u
stanici i između stanica, osobito prilikom regulacije
procesa fotosinteze biljaka.


Analizom distričnog smedeg tla nastalog na silikatima,
eruptivnim i efuzivnim stijenama "Zapadog Papuka",
prikupljene su karakteristike tla, koje su odredile
nastanak i opstanak biljne zajednice bukve i jele. Evo karakterističnih
svojstava distričnog smedeg šumskog tla:


-
sloj listinca, 1-2 cm
-
humusni horzont, plitak
-
dubina, 50-90 cm
boja, sivo smeda ili tamno smeđa
porozitet, 40-60 vol. % , porozna i vrlo porozna
struktura čestica, mrvičasta i krupnomrvičasta
mehanički sastav, pjeskovito-ilovasta, ilovasta, glinasto
ilovasta
-
umjereno koloidna
sadržaj humusa u A - horizontu, 6,0-16,3 , znatno
humozna
odnos huminske i fulvo kiseline, 1:2, 1:3
odnos ugljika i dušika u humusu, C:N = 27,94 u
A(B) horizontu, sirovi humus
stupanj zasićenosti adsorpcijskog kompleksa bazama
V = 30 % , nezasićen
reakcija pH / H20, 5,2
fosfor (P2 05), 5-10 mg/100 g tla, umjereno opskrbljena
kalij (K20), 18-38 mg/100 g tla, umjereno opskrbljena
silicijev diosid (Si 02), oko 67% u kompleksu tla
aluminijski oksid (A1203), oko 20% u kompleksu tla
željezni oksid (Fe203), oko 8% u kompleksu tla
kalcijev oksid (CaO), oko 1 % u kompleksu tla
manganov oksid ( MaO), oko 0,5% u kompleksu tla
Prema istraživanjima pedologa i fitocenologa ustanovljeno
je da biljna zajednica jele i bukve (Fageto abietum
pannonicum ) dolazi isključivo na silikatnim
stjenama (distričnim smeđim tlima) na Papuku. To je
ujedno potvrda da se životna zajednica biljaka i životinja
veže za posebne i za nju svojstvene uvjete. Naravno
da su na razvoj tala i biljne zajednice utjecali i drugi
čimbenici; klima, reljef, inklinacija i ekspozicija, povijesni
razvoj. Komparativnom analizom flornih elemenata
zaključeno je da je diskontinuirani areal jele na
Papuku relikt iz postglacijalnog doba (Trinajstić i
drugi 1997.).


Biljna zajednica kao rezultat stanišnih uvjeta


Pcdogeneza tla na eruptivima i efuzivima papučkog
gorja, uvjetovala je pojavu biljne zajednice bukve i jele.
U takvoj šumskoj zajednici rastu specifične vrste drveća,
grmlja i zeljastog bilja. Vezu s tlom biljka vrši preko
korijenovog sustava, koji više ili manje prorašćuje tlo,
na većoj ili manjoj dubini. Živo i mrtvo korijenje svojim
dubinskim i lateralnim razvojem nalazi se, u dubljim
slojevima, B - horizontu. Tako je utvrđeno da se u
smedem šumskom tlu nade 50-60 korjenova kitnjaka i
običnog graba po kvadratnom centimetru tla, u A - horizontu,
odnosno 30-40, u B - horizontu. U zajednici
bukve i jele broj korjenova je oko 60/dnf u A- horizontu
i oko 40 u B- horizontu.


Utjecaj na stvaranje tla vrše i drugi biološki čimbenici.
To je tzv. mikroflora i mikrofauna tla, s najvažnijim
predstavnicima virusima, bakterijama, algama,
gljivama, lišajevima. Zbog važne spone u lancu živog
i neživog svijeta zanimljivi su virusi i bakterije,
kao najjednostavniji oblici života , te svoje karakteristike
protežu u svaku živu stanicu viših i složenijih oblika
života.


Zbog karaktera ekološkog pristupa naznačenoj teme
podsjećamo na njihovu temeljnu ulogu u sponi nežive i
žive prirode.


Virusi su ustvari makromolekule nukleinskih kiselina
(RNK, DNK) s mogućnošću samoreplikacije, stvaranja
i izmjene organskih tvari. Za njihov život je nužno
naslanjanje na domaćina, u simbiotskom obliku.


Bakterije su viši oblik živoga bića, koja mogu živjeti
samostalno, naslonjenog na anorganski i organski
svijet. Gledano biološki, to je također organizirana nakupina
organskih molekula, tzv. prokariotska stanica.
Kao prokariotska stanica nema izdiferenciranu staničnu
jezgru i protopazmu, nema staničnu membranu. Svi
geni sabrani su u jednu DNK, koja se replicira, a uz pomoć
RNK i kemijskih procesa oksidacije, redukcije,
sinteze i razlaganja provodi se red u prividnom neredu
organskih makromolekula.


Alge, gljive i lišajevi (kao simbionti alge i gljive), pripadaju
već svijetu izdiferenciranih živih bića. Imaju tzv.


341
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Zelić: PREB0RN1 OBLIK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA BUKVH I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7 X, CXXI1 (1998). 339-346
eukariotsku stanicu sa staničnom jezgrom i staničnom
membranom, kromosomima, genima (DNK, RNK).


Na temelju grade stanice biljke i životinje ilustrirat
ćemo temeljno načelo ekologije, kao hijerathijsko načelo
ustrojstva (strukture), od žive stanice do ljudskog
društva.


Eukariotski tip stanice viših biljaka i životinja temelji
se na načelou simbiotske veze triju uvjetno rečeno
prokariotskih tipova stanica. To su mitohondriji, plasticli
i spirohete. Ovi sastavni djelovi stanice su djelomično
autonomni, djelomično zavisni. Moglo bi se reći da
su se u procesu evolucije "ugnijezdili" u vidu složenije
stanice, zbog zajedničkog interesa.


Mitohondrij, kao prokariotski tip stanice (stanice u
stanici) služi za stvaranje potrebne energije u stanici, sagorijevanjem
kisika iz zraka. Djeluje kao "kemijska
tvornica", pretvara glukozu, masti i proteine u ATF adenozin
trifosfat, hranu koju koristi životinjska stanica.


Plastidi, kao tip prokariotske stanice u obliku kloroplasta,
odnosno klorofila, služe za stvaranje organske
tvari pomoću ugljičnog dioksida (C02), vode i svjetlosti.
Važan su dio svake biljne stanice.


Spirohete su također prokariotski tip stanice, a dolaze
do izražaja u stvaranju spolnih stanica, koje trebaju
biti pokretne prigodom oplodnje. Kao primjer navodimo
sprermatozoide pokretane pomoću repica. Do izražaja
dolaze u životinjskom svjetu.


Svaki od navedena tri temeljna dijela stanice je autonoman
(može se replicirati i vršiti izmjenu tvari), ali
je ujedno ovisan, poput virusa, o domaćinu stanici i
procesima u njoj. U slobodnoj prirodi manifestira se
kao prokariotska bakterija, osim plastida koji su svojstveni
biljci. Stvaranjem organskih tvari, fotosintezom,
biljka postaje neophodna za život životinjskog svijeta.
Integriranost i simbioza entiteta stanice predstavlja temeljno
obilježje života; reprodukciju, izmjenu tvari i
energije i samopokretljivost.


Čovjek, regulator prirodnih procesa


Protegnuvši odnose i procese od neživog k živom
svijetu, sve do čovjeka kao pripadnika njegovoj vrsti i
prirodi, ali i čovjeka koji po svojim spoznajama i duhu
izlazi iz svijeta prirode kao globalnog okruženja, dolazi
se do čovjeka regulatora prirodnih procesa. Odatle potiču
i ona vječna kulturološka pitanja izražena kroz filozofiju,
prirodne znanosti i religiju, danas aktualizirana
kao globalna ekološka pitanja; odnos pojedinca i društva
(individualnog i kolektivnog), autonomnosti i ovisnosti,
dijela i cjeline, pojedinačnog i općeg.


U gradi stanice svih živoh bića nalazi se i temeljno
pitanje determinizma i nužnosti, te neodređenosti i
slučajnosti s tzv. kaosom, "redu u neredu".


No, primjer temeljnog oblika života stanice nas
upućuje daje individua uvijek dio integracijske strukture.
Tu je izraženo načelo hijerarhijske strukture, koja
povezuje podskupove struktura u cjelinu, određene
razine, a ova opet teži punini integracije. Da bi se proces
održao, nužni su simbioza, tolerancija i kompromis.
To je ona redukcija entropije, svojstvena živim bićima.


Sira hijerarhijska simbioza je ekološka zajednica.


Daje ekološka zajednica integracijska struktura živoga
svijeta, svjedoči nam "zajednički građevni jezik".
Za izgradnju temeljnih oganskih molekula života,proteina,
sva živa bića koriste dvadeset istih aminokiselina,
a za slanje inormacija koriste zajednički jezik od četiri
slova četiri baze (DNK, RNK). Ta se sekvenca provlači
od virusa do čovjeka. Upotrebljava se jedno pismo
za sve jezike živog svijeta. Prema načelu korisnosti
uspostavlja se koordinacija i kooperacija, podređenost i
nadređenost.


Živi organizam nije mozaik nagomilanih elementarnih
fizičko-kemijskih procesa, već hijerarhija dijelova
u kojoj su svaki entitet, od podstaničnih organela (mitohondriji,
plazmidi, spirohete) naviše, čvrsto spojene
strukture s vlastitim samoregulirajućim mehanizmom i
stanovitim stupnjem samouprave. Takav entitet s dva
svojstva naziva se holon.


Holonje dakle entitet s dva lica, koji imaju obilježje
i nezavisnih bića i međusobnih dijelova. To je onaj rimski
bog Janus, koji stoji na vratima, ulazu ali i izlazu, s
dva lica iste glave, koja u tijeku vremena gleda u prošlost
i budućnost. Zato ekolozi i kibernetičari govore o
tzv. holističkom pristupu čovjeka i prirode.


Poslije ovih razmatranja trebalo bi nam biti jasnije
zašto se na kamenskom Papuku, na stijenama eruptiva i
efuziva (silikatima) razvilo tlo takvih svojstava (distrično
smeđe tlo), koje je uz klimatske uvjete omogućilo
nastanak biljne zajednice bukve i jele, kao hijerarhijska
simbioza nižih i viših biljaka i životinja.


Na temelju odnosa staništa i bilja u šumskoj bioeenozi
osnovana je tzv. tipologija šuma ifitocenologija.


Tako pod tipom šume razumijevamo "grupaciju drveća
i drugog bilja koja je nastala međusobnim utjecajem
jednih biljaka na druge. Svakom tipu šume, nazvanom
po jednoj karakterističnoj biljci - u sloju prizemnoga
rašća - odgovara određeni prirast drvne mase".


U fitocenološkoj klasifikaciji osnovna je jedinica
biljna zajednica (asocijacija fitocenoza) pod kojom razumijevamo
"zajednicu određenog florističogsastava,
jednakih stanišnih uvjeta i jednakog izgleda". Ista vrsta
drveća različito prirašćuje u različitim biljnim zajednicama.


Rast i prirast šumskog drveća podložan je utjecaju
dviju sila, međusobno oprečnih, sila rasta i sile prigušenja
rasta. Svakoj jedinki je genetskim kodom određen
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Zelić: PREBORNI OBLIK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA BUKVE I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7 8, CXXI1 (1998), 339-346
njen fizički i vremenski "gabarit", a stanišnim uvjetima Sloj grmlja: Evonimus latifolia, Lonicera xylostese
regulira mogući doseg toga maksimuma. um, Daphne mesereum, Daphne laureola. Ilex aquifoli-
Na temelju mogućih visina stabala različitih vrsta drum,
Sambucus nigra, Sambcus racemosa.


veća, određena je dobrota staništa (bonitet), kao ograničavajućeg
čimbenika rasta i prirasta.


Dobrata staništa ovisi prije svega o edafskim čimbenicima
(tlo) i klimatskim čimbenicima koji su utjecali na
razvoj tla. U daljem toku formiranja biocenoze, biljka
utječe na razvoj tla i klime. Tu je opet potvrđena nužna
veza svih entiteta u cilju integracijskog procesa.


Čovjek, kao jedini svjesni entitet u integracijskom
procesu prirode, razumjeva te zakonitosti te ih svjesnim
postupcima želi regulirati.


Fitocenoza Abieti-Fagetum pannonicum prov.
Pelcer - panonska šuma bukve i jele
Na području "Zapadnog Papuka" nalazi se homogena
cjelina ove zajednice na površini oko 1870 hektara.
U omjeru smjese u bukva i jela prilagođene stanišnim
uvjetima. Bukva preferira neutralna i slabo kisela tla, a
jela podnaša kisela i jače kisela tla. Cilj šumara je regulirati
uzgojnim mjerama omjer smjese, bukve (0,4) i jele
(0,6). To je moguće samo suptilnim poznavanjem
stanišnih uvjeta, te biološkh svojstava bukve i jele. Floristički
sastav je sljedeći:


Sloj drveća: Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus,
Fraxsinus exscelsior, Acer platanoides,
Ulmus montanus.


Sloj prizemnog rašća: Lusula pilosa, Lusula lusuloides,
Lusula silvatica, Vaccinium myrtilus, Blechnum
spicant, Hieracium umbelatum, Aposeris foetida, Prenanthes
purpurea, Dentaria bulbifera, Mercurialis perenis,
Allium ursinum, Galium sylvaticum, Anemone
nemorosa, Asarum europeum, Euphorbia amygdaloides,
Epilobium montanum, Veronica officinalis, Senecio
nemorensis, Impatiens noli- tangere, Gentiana asclepiadea,
Sanicula europaea, Glechoma hirsuta, Circea
luteciana, Hieracium murrorum.


Kao pokazatelj kiselih tala uočljive su biljke iz roda
Lusula - bekice . U klimatu relativno niže prosječne godišnje
temperature, 8,9" C i relativne vlažnosti zraka
oko 78%, te dužeg zadržavanja snijega, povećana je
vlažnost tla i sporija organska razgradnja humusa. To je
od bitnog utjecaja na regeneraciju i klijavost sjemena.


Bukva i jela, dvije važne gospodarske vrste Papuka,
i biološki su različite, no što se tiče sličnosti i zahtjeva
prema staništu mogu se uzgajati u mješovitim šumskim
sastojinama, maksimalno koristeći njihovu proizvodnu
sposobnost drvne mase. Vodeći računa o proizvodnoj
sposobnosti, ali i o ekološkoj funkciji šume, šumarski
stručnjaci su 1996. godine odabrali tzv. preborni oblik
gospodarenja.


2. PREBORNI OBLIK GOSPODARENJA KAO FUNKCIJA MAKSIMALNE
PROIZVODNOSTI I EKOLOŠKE STABILNOSTI
Management in uneven-aged forest as a function of maximal
productivity and ecological stability


Preborni oblik gospodarenja šumskim zajednicama
bukve i jele na Papuku je svjesni odabir čovjeka (šumarskog
stručnjaka) nakon iskustva i znanstvenih spoznaja,
te ekoloških zahtjeva vremena u kojemu živimo.


Praćenjem umiranja šuma u Hrvatskoj, a posebice
na Papuku, registrirana je pojava sušenja jele i bukve i
znakova bolesti (kloroza lista i iglica). Osobito je ugrožena
jela na silikatima, kiselim tlima, koja se dodatnim
zakiseljavanjem iz zraka u obliku "kiselih kiša", još više
opterećuju nezasićenim adsorpcijskim kompleksom.
Da bi se uzgojnim mjerama utjecalo na stabilnost edafskog
čimbenika, odabran je preborni oblik gospodarenja
mješovitom sastojinom bukve i jele, kao stabilniji i
manje ugrožen.


Preborna sastojina po svojoj strukturi je takva da na
istoj površini (1 ha), rastu stabla bukve i jele različite starosti,
od jedne do sto godina. Kaže se daje preborna šuma
uvijek iste starosti, a stabla različite starosti čine niz


različitih uzrasta (visina) i debljinskih stupnjeva (promjera
stabala).


U prebornim sastojinama stručnim i znanstvenim istraživanjima
otkriveno je niz prirodnih zakonitosti koje
se mogu izraziti u numeričkom, matematičkom obliku.


Jedan od najvažnijih parametara u gospodarenju
prebornom sastojinom je tzv. normalna drvna zaliha ili
normala. Normalna drvna zaliha izražava se u mVha.


Drugi važan parametar je broj stabala po hektaru i
njihova distribucija po debljinskim stupnjevima. Poznavatelji
strukture jednodobnih regularnih sastojina
znaju da se distribucija broja stabala po debljinskim
stupnjevima, za određenu starost, može grafički prikazati
zvonolikom krivuljom, Gaussovom distribucijom.
Distribucija broja stabala po debljinskim stupnjevima u
prebornim sastojinama može se grafički prikazati kao
hiperbola, Liocourtova distribucija. Po obliku navede
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Zelić: PREBORNI OBI.IK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA BUKVE I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7-X. CXXII (I 998). 339-346


nih krivulja šumarski stručnjaci lako zaključuju o normalnosti
konkretne šumske sastojine.


Zbroj svih kružnih ploha stabala (plošnih presjeka u
prsnoj visini stabla ) po jednom hektaru naziva se temeljnica.


Ako se temeljnica pojedinačnog stabla pomnoži visinom
stabla i korekcijskim čimbenikom (zbog koničnosti
stabla) dobije se volumen stabla. Umnožak volumena
pojedinačnih stabala i broja stabala po hektaru
daje ukupnu drvnu masu po hektaru sastojine.


Na temelju konkretnih mjerenja u prebornim sastojinama
došlo se do zanimljivih matematičkih veličina
pomoću kojih se može "ad hoc" odrediti temeljne elemente
i stanje sastojine. Navodimo takav primjer za područje
gospodarske jedinice "Zapadni Papuk":


Prosječna visina dominantnih stabala jele je oko 30
m, te se slijedom toga određuje bonitet staništa stupnjem
III, kao prosječna dobrota staništa. Orijentacijski


Deblj. stupanj 15 20 25 30
Broj stabala 108 81 59 45


je u prebornoj sastojini visina stabla izražena u metrima
jednaka temeljnici po hektaru, izraženoj u kvadratnim
metrima, (H = G). Za III bonitet normalna temeljnica
bila bi 30 m2. Ako se visina pomnoži sa 10, udesetorostruči,
dobije se normalna drvna zaliha po hektaru (10
*H = V). To daje iznos od oko 300 m´/ha, što bi bila
normala za jelu na Papuku. Točniji iznos normale dobije
se matematičkim izrazom, kvadratom visine podijeljenom
s 3, (V= H73).


Normalan broj stabala po hektaru za III bonitet i deb-
Ijinske stupnjeve od 15 do 60 cm izračuna se pomoću
faktora (q), geometrijske progresije Liocourtove krivulje,
koji za jelu i III bonitet iznosi 1,34 (Kl ep a c 1997).


Normalan broj stabala u debljinskom stupnju 15 cm
je 108 stabala. Broj stabala u višem stupnju, 20 cm, je
ako broj stabala prethodnog stupnja (108), podijelimo s


1,34 (q), 108/1,34 = 81. Za sljedeći debljinski stupanj,
25 cm, normalni broj stabala bio bi 81/1,34 = 59 ,...


35 40 45 50 55 60
34 25 18 14 11 8


Ukupan, normalan broj stabala po hektaru je 403, odnosno bez prvog debljinskog stupnja 295 stabala.


Ako ukupnu normalnu drvnu zalihu po hektaru
podijelimo s normalnim brojem stabala dobit ćemo volumen,
drvnu masu prosječnog stabla, 300/403 = 0,74,
(v = 0,74 m3). Volumen prosječnog stabla, bez prvog
debljinskog stupnja (15 cm) je oko lm3 (300/295).


Debljinski stupanj od 60 cm u prsnoj visini odabran
je kao ciljni promjersječne zrelosti, tehničke i financijske
zrelosti. Kod odabiranja stabala za sječu, doznačuju
se sva stabla iznad 60 cm debljine, te razlika između
normalnog i konkretnog broja stabala u pojedinim debljinskim
stupnjevima. Sječa se u sastojini vrši obično
svakih 10 godina (ophodnjica).


Pravilo je da se smije sjeći do tečajnog, desetgodišnjeg
prirasta. Prirast, odnosno postotak prirasta izračuna
se iz tzv. vremena prijelaza (T), potrebnog broja
godina da se poveća debljina stabla za jedan debljinski
stupanj, 5 cm. Tako npr. da stablo pređe iz debljinskog
stupnja 30 cm u debljinski stupanj 35 cm. potrebno je
10 godina (T= 10).


Postotak prirasta izračuna se tako da se 100 podijeli
s trostrukim vremenom prijelaza (100/3*T), u našem
slučaju to je 100/3*10 = 3,33, odnosno 3,33%.


Prirast se izračuna umnoškom temeljne normalne
drvne zalihe i postotka prirasta (P = M*p/100), P =
300* 3,33/100, cea 10 mVgod. To znači da bi se svakih
10 godina moglo sjeći maksimalno 100 mVha, a da se
ne naruši normalitet sastojine. No, u praksi postoji niz
sastojina koje više ili manje odstupaju od normalnih, pa
se za svaku sječivi etat određuje posebno.


U biljnoj zajednici bukve i jele, normale za bukvu su
drukčije, nešto niže za isti bonitet, te se sječivi etat
određuje prema omjeru smjese obje vrste.


Pod normalama se smatraju optimalne drvne zalihe,
ni prevelike, ni premale, koje omogućuju trajno pomlađivanje
i daju optimalan prirast.


Pomlađivanje je trajni proces u prebornim sastojinama,
a vezanje uz tzv. priljev stabala u sastojinu.


Za priljev stabala u sastojinu, koji je rezultat regeneracije,
postoji numerička veličina. Kaže se daje priljev
normalan, ako iznosi 1 m3 godišnje. Ako je manji, pomlađivanje
je slabo a ako je veći, pomlađivanje je preobilno.
Šumarski stručnjaci trebaju voditi računa o priljevu,
te mjerama regulacije svjetla i topline u sastojini,
pomlađivanje dovesti u optimalno stanje.


Znajući biologiju bukve, njenu sklonost da teži kompaktnijim
jednodobnim grupama, te zahtjeva nešto drukčije
edafske i okolišne uvjete, a kao listača ima drukčiji
razvoj debla i krošnje, može se prilagoditi njen optimalni
prirast i regeneracija. Poznato je da se bukov pomladak
rado pojavljuje podjelom , a jelov pod bukvom.


Jelov pomladak dobro se razvija do visine 40 cm iznad
tla, u sloju povećane koncentracije ugljičnog dioksida,
kojeg jelov pomladak koristi za povećanu asimilaciju
i fotosintezu, u ograničenim uvjetima svijetla. Na
većoj visini iznad tla nestaje kompenzacija asimilacije
ugljičnim dioksidom, te je treba stimulirati dovođenjem
više svjetla.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PREBORNI OBLIK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SASTOJINAMA BUKVE I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7 8, CXXII (1998), 339-346


Drugi kritičan moment u razvoju individua jele Gornji primjer je pokušaj da se na uprošten način,
odnosi se na debljinski stupanj od 30 cm, koji za dalji pomoću prirodih zakona izraženih jednostavnim mateoptimalni
volumni prirast traži razbijanje vertikalne matičkim oblicima, predoči praktična mogućnost prostrukture
sastojine. To je upravo i oblik gospodarenja vođenja novog oblika gospodarenja na Papuku.
prebornim sastojinama, pa jela u njima postiže optimalan
prirast, odnosno produkciju po hektaru površine.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - Conclusions


Člankom Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama
bukve i jele na Papuku nešto specifičnijeg
karakera (ekološki pistup) želi se skrenuti pažnja na
nužnost znanstvenog pristupa novoodabranom načinu
gospodarenja sastojinama bukve i jele u kontinentalnom
dijelu Hrvatske, pobliže u gospodarskoj jednici
Zapadni Papuk.


Praktičnoj primjeni metodom prebornog gosgodarenja
prišlo se na temelju znanstvenih spoznaja s drugih
područja Hrvatske, gdje se tradicionalno primjenjuje
kao najprimjereniji način.


Prirodnim formiranjem grupa i tendencijom pomlađivanja,
te raščlanjenjem vertilkalne stukturc i drugih
relevantnih elemenata, ukazuje se na mogućnost prebornog
načina gospodarenja sastojinama bukve i jele
na Papuku. Odabirom metode gospodarenja želi se optimalno
iskoristiti proizvodna sposobnost stanišnih
uvjeta i ekološka stabilnost (trajnost).


Postavke su iznesene na temelju literature i spoznaja
znanstvenika Šumarskog fakulteta i Instituta, na temelju
vlastitih spoznaja uzgajanja i iskorištavanja predmetnih
šumskih sastojina.


Analizom stanišnih uvjeta, odnosa tla, biljke i čovjeka
nameće se doza opreza u gospodarenju, jer su u
prošlosti tzv. "proširenjem areala jele", činjene pogreške
podsijavanjem i sadnjom jele na staništima koja im
edafski i klimatski ne odgovaraju.


Pokušajem sinteze stručnih i znanstvernih postavki
napisom se ukazuje na temeljne postulate gospodarenja
prebornim načinom, jer na to ukazuju poznati "takacioni
elementi".


Istraživanja kokretnih sastojina, način gospodarenja
po egzaktnim, mjerljivim veličinama cilj je budućih istraživanja.
To će biti ujedno i potvrda valjanosti u odabiru
načina gospodarenja.


LITERATURA References


1. Dubravec, K D. i Regula, I.: Fiziologija bilja,
6. Tri naj stić, L., Franj i ć, J., Samarđić, L 1997:
Školska knjiga Zagreb, 1995.
O važnosti otkrića vrste Equi.setum sylvaticum L.
(Equisetaceae) za razumijevanje autoktonosti o


2. Kal i n ić, M: Tla Papuka kao ekološki faktor hrasbične
jele (Abies alba Mill., Finaceae) u Požeš


tovih i bukovih sastojina, Institut za šumarstvo i


kom gorju, Šumarski list 121(11-12): 593-597.


drvnu industriju Beograd, Beograd, 1981.


7. Osnova gospodarenja i program gospodarenja gos3.
Kl epac , D.: Novi sistem uređivanja šuma, "Hrvatpodarske
jedinice Zapadni Papuk II


ske šume", Zagreb, 1997.


(Zvečevački), "Hrvatske šume", Požega, 1997.


4.
Kl epac , D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i
sastojina, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1963. 8. Silvae nostrae croatiae, Zagreb, 1994.
5. Rusan , R.: Od gee do sebičnog gena, zbornik radova,
hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1997.
SUMMARY: In the area of the management unit "Zapadni Papuk IIZvečevački"
we found the forest community Abieti-Fagetum pannonicum
prov. Pelcer For the past period the natural fir and beech has been managed a
high regular forest. The regeneration in even-aged forests, was carried out by
clear-cutting under the cover of old trees. A permanent monitoring of forest
communities of fir and beech directed towards connections between phytocenosis,
soils and man activities. The forest community Abieti-Fagetum pannonicum
occupies Dystric Cambisols, on eruptive and effusive silicate rocks.


345
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.1. /die: I´RIIiORNI QUI IK GOSPODARENJA ŠUMSKIM SAS [´(MINAMA BUKVE I JELE NA PAPUKU Šumarski list br. 7 -S. CXXII (1998), 339-346


The investegation of the impact of vertical and horizontal structure on regeneration,
proved true, that phytocenosis beech and fir are uneven-aged
forests. The manner of menagement in uneven-aged forests is selection-group
selection system and selection-group cutting. Normals are established for all
uneven-aged pure or mixed stands of beech and fir forests.


Howeve, the beech prefers pure stands, as a high regular cummunity, and
on this area the thinning method is very important. The principles of tending
are the following; management of uneven-aged forest, basal volume per
hectare should not be reduced more than normal volume. Diameter structure
has most often hyperbolic shape of tree distribution. The combination betveen
beech and fir groups is such that achieves the highest producivity and ecological
stability. In these forests it is very important to plan and manage on scientific
bases.


In this paper the author presented the preliminary management aspects of
the beech and fir forest community and the need for investigation.
Key w o rds: uneven- aged management, forest community of beech and
fir, ecological conditions, phytocenosis, productivity, stability, man activities