DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPhRS Šumarski list br. 7 X, CXXII (1998), 347-352
UDK 630* 156 I 945.3


REZULTATI OSTVARIVANJA PROGRAMA ŠUMARSKE ŠKOLE KARLOVAC
NA OSPOSOBLJAVANJU ZAPOSLENIKA "HRVATSKIH ŠUMA"
ZA OCJENJIVAČE LOVAČKIH TROFEJA


THE RESULTS OF CREATING THE KARLOVAC FORESTRY SCHOOL PROGRAMME
FOR TRAINING THE EMPLOYEES OF "HRVATSKE ŠUME"
IN EVALUATING THE HUNTING TROPHIES


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: Tijekom svoga 50-godišnjeg rada i djelovanja (1947-1997),
Šumarska škola Karlovac uspješno je ostvarivala svoje brojne programe i sadržaje
obrazovanja šumarskih, lovnih i drvodjelskih tehničara. Počevši od
sredine 1996. škola je preuzela obvezu organiziranja seminara i ispita za ocjenjivače
lovačkih trofeja za zaposlenike "Hrvatskih šuma". U razdoblju od 12.
srpnja 1993. do 23. travnja 1998., nakon održanih 13 stručnih seminara i 10 ispita,
pred ispitnim povjerenstvom Šumarske škole Karlovac, odnosno Hrvatskog
lovačkog saveza ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja uspješno je položilo
137stručnih šumarskih i lovnih zaposlenika iz 14područnih Uprava šuma i Direkcije
JP "Hrvatske šume"p.o. Zagreb. Svim kandidatima koji su položili ispit,
izdato je uvjerenje škole kao i diploma Hrvatskog lovačkog saveza o položenom
ispitu za ocjenjivača trofeja.


Ključne riječi: Šumarska škola Karlovac, "Hrvatskešume", p.o. Zagreb,
seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.


UVOD


U okviru gospodarenja državnim, šumama i šumvrijednosti
za pojedinu stečenu trofeju lovcima, koriskim
zemljištem jedna od prioritetnih zadaća Javnog snicima lovne usluge, utvrđuje se i naplaćuje naknada,
poduzeća "Hrvatske šume" p.o. Zagreb je i unapređivaodstrjelna
taksa.
nje lovnog gospodarstva. Kao pravni slijedbenik bivših


U želji da za ovaj odgovoran posao osposobi potrešumskih
gospodarstava, ovo poduzeće danas gospodari


ban broj svojih stručnih šumarskih i lovnih uposlenika,
s oko 400 tisuća hektara biranih državnih lovišta, u ko


Služba za proizvodnju Direkcije "Hrvatskih šuma" gojima
se već punih pet godina kao osnovna zadaća pro


dine 1993. obraća se Hrvatskom lovačkom savezu
vodi obnova ratom uništenih fondova divljači. Iako je


(HLS), u čijoj je organizaciji iste godine i održan prvi
to, kada je riječ o krupnim trofejnim vrstama divljači,


seminar i prvi ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja (Frprekratko
razdoblje za ostvarenje većih uspjeha, činje


kovi ć 1993). Ispiti su održani 12. i 13. srpnja 1993. u
nica je da se počevši od prošle lovne sezone (1997/98.)


Lipovljanima na kojima je 14 uposlenika US Zagreb
lovišta "Hrvatskih šuma" ponovno vraćaju na lovnotu


položilo ispit. Kako je kao nečlanici stožerne lovačke
rističko tržište Hrvatske.


organizacije cijena usluge HLS bila previsoka (za ospo


Odredbom članka 69. Zakona o lovu (Narodne novisobljavanje
planiranih 200 uposlenika za poslove ocjene
10/1994.) stečeni trofeji krupne trofejne divljači monjivanja
lovačkih trofeja poduzeće je trebalo izdvojiti
raju se ocijeniti, a ocjenjuju ih komisije sastavljene od 160.000 kn), u međuvremenu novo ustanovljena Služovlaštenih
ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjeba
za lovstvo "Hrvatskih šuma" uspostavlja prisnu sunjivača
trofeja. Na osnovi brojčano izražene trofejne radnju sa Šumarskom školom Karlovac, poznatom i


priznatom srednjoškolskom ustanovom, koja je tije


* Alojzije Frković. dipl. inž. šum., JP "Hrvatske šume" p.o.
kom minulih 50 godina rada i djelovanja mnogo uradila


Zagreb. 10000 Zagreb, Lj . F. Vukotinovića 2
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 50     <-- 50 -->        PDF

\ I rković: RHZULIATI OSTVARIVANJA PROOKAMA SLMARSKI´ ŠKOLI: KARLOVAC Šumarski lisl bi. 7 X. CXXII (1998), 347-352


na osposobljavanju lovnih kadrova (Lipovšča k i
Jerman 1963.,Pleše 1974, Matič ić 1986, Mari no
vič 1987, K 1 jaić 1987). Nakon HLS koji je organizirao
prve ispite za ocjenjivače trofeja divljači (Ra i ć
1969), Šumarska škola Karlovac prva je srednjoškolska
ustanova koja je nakon stupanja na snagu novog Zakona
o lovu (1994.) u svoje programe i sadržaje obrazovanja
šumarskih i drvodjelskih tehničara ugradila gradivo
iz oblasti ocjenjivanja trofeja divljači.


Na temelju vlastitog programa za osposobljavanje
kadrova za ocjenjivanje trojeja divljači, karlovačka Šumarska
škola posebnim ugovorom od 10. lipnja 1996.


preuzima obvezu organizirati nastavu, polaganje ispita
i izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za ocjenjivače
trofeja za zaposlenike "Hrvatskih šuma" (Frković
1997, Š i muni ć 1997).


Uz smanjenje ukupnih troškova na gotovo jednu
trećinu, ovim se ugovorom dobilo i na kvaliteti organiziranja
nastave i samih ispita. Škola je naime za
svoje vanjske suradnike imenovala trojicu vrsnih stručnjaka
iz oblasti lovne trofejistike, inače članove
stalnog peteročlanog povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih
trofeja HLS, od kojih su dvojica zaposlenici
"Hrvatskih šuma".


PROGRAM ODRŽAVANJA SEMINARA I ISPITA


Rad stručnih seminara odvijao se prema odredbama
Programa seminara za ocjenjivanje trofeja divljači HLS
iz 1995. godine. Uz demonstraciju uzimanja mjera, postupka
i načina ocjenjivanja rogovlja jelena običnog, jelena
lopatara i srnjaka, rogova muflona i divojarca/divokoze,
kljova vepra te lubanja i krzna smeđeg medvjeda,
vuka, risa i divlje mačke, tijekom 15 sati predavanja i 15
sati vježbi seminarom su obuhvaćene i ove nastavne jedinice:
Značenje i vrste lovačkih trofeja. Trofejne značajke
krupne divljači; razvoj rogovlja i utvrđivanje starosti
pojedine jedinke na osnovu trofeje; determiniranje i
razlikovanje pojedinih trofejnih krznašica. Skidanje,
obrada i pripremanje lovačkih trofeja (rogovlje, kljove,
krzna) za ocjenjivanje; podlošci za trofeje i njihova
montaža. Povijesni prikaz lovne trofejistike; Nadlerova
formula; Međunarodni lovački savjet (CIC) i prve internacionalne
formule za ocjenjivanje lovačkih trofeja;
izmjene i dopune formula; tipične, atipične i abnormalne
trofeje. Lovačke izložbe u Europi i Hrvatskoj; vrhunske
lovačke trofeje u zemlji i svijetu. Zakonski i drugi propisi
o lovačkim trofejima; trofejni list. Organizacija smotri
i izložbi lovačkih trofeja; katalog izložbe. Opća pravila i
pribor za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Propozicije za
nagrađivanje lovačkih trofeja.


Za potrebna precizna mjerenja trofeja, na seminarima
je korišćen najsuvremeniji pribor i pomagala (čelična
mjerna vrpca, obična i specijalna hidrostatska vaga,
^pomične metalne mjerke i dr.), koji je pribor u svhu ispravnog
ocjenjivanja trofeja za sve područne uprave
šuma pribavila Služba lovstva Direkcije. Za spremanje
ispita kandidati su se služili knjigom "Lovačke trofeje obrada,
ocjenjivanje i vrednovanje" (Zagreb 1989),


službenim i propisanim udžbenikom. HLS.


Program ispita za ocjenjivače trofeja divljači, kako
to određuje stari, ali još uvijek na snazi, Pravilnik o programu
za ispit i načinu polaganja ispita za ocjenjivače
trofeja divljači (Narodne novine 4/1977), sastojao se iz
teoretskog i praktičnog dijela ispita. Na teoretskom (us


menom) dijelu ispita kandidati su morali pokazati potrebna
znanja iz nastavnih jedinica predočenih programom
seminara, posebice postupak i način ocjenjivanja
trofeja te poznavanje i razumijevanje formula i naputaka
CIC-a za ocjenjivanje. U praktičnom dijelu ispita, u
grupama ođ po dva odnosno tri ispitanika zajedno, kandidati
su morali ocijeniti po jedno rogovlje jelena običnog,
jelena lopatara i srnjaka, kuke divojarca/divokoze
i puževe muflona, kljove vepra te po jedno krzno i lubanju
jedne od četiriju krupnih trofejnih krznašica.


Slika I. Međunarodna CIC formula za ocjenjivanje rogovlja jelena
lopatara, kako zbog većeg broja mjernih elemenata tako još
više zbog delikatnosti prosudbe točaka za dodatke i odbitke,
kandidatima je zadavala najviše teškoća; sa seminara u
lovačkoj kući Lacići, Uprava šuma Našiee, 11. lipanj 1997.


Foto: Z. Belošcvić


Radi smanjivanja ukupnih troškova rada i seminari i
ispiti održavani su na terenu, pri pojedinim upravama
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 51     <-- 51 -->        PDF

A. ITković: RKZULTATI OSTVARIVANJA PROGRAMA ŠUMARSKI-. ŠKOLE KARLOVAC Šumarski list br. 7 X, (XXII (199X), 347-352
šuma. Uz izuzetak ispita održanih u Đakovu, Cerni,
Koški i Makarskoj, kojima su pristupili samo kandidati
jedne (područne) uprave šuma, na svim ostalim ispitima
bili su nazočni kandidati iz dviju ili više uprava šuma.


Kao vanjski suradnici karlovačke Šumarske škole,
ujedno i članovi stalnog povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih
trofeja HLS, ispitno povjerenstvo Šumarske ško


le Karlovac sačinjavali su dipl. inž. šumarstva Alojzije
Frković i Milan Će lap, savjetnik, odnosno stručni
suradnik za lovstvo Direkcije "Hrvatskih šuma´1 te dr. se.
Antun Alegro iz HLS.


Uz izuzetak seminara i ispita održanih u Lipovljanima,
prva su dvojica bila i redovni predavači na svih
preostalih 12 održanih seminara.*


REZULTATI ISPITA ZA OCJENJIVAČE TROFEJA DIVLJACI


U razdoblju od 12. srpnja 1993., kada su održani prvi
ispiti u Lipovljanima za djelatnike UŠ Zagreb, pa do
završnih ispita u Makarskoj 22. i 23. travnja 1998., pred
ispitnim povjerenstvom Šumarske škole Karlovac, odnosno
HLS, ispit za ocjenjivače trofeja divljači uspješno
je položilo 137 zaposlenika "Hrvatskih šuma", od
kojih iz UŠ Vinkovci 9, UŠ Osijek 16, UŠ Našice 8, UŠ
Nova Gradiška 8, UŠ Bjelovar 10, UŠ Zagreb 19, UŠ
Sisak 2, UŠ Karlovac 4, UŠ Ogulin 9, UŠ Delnice 8,
UŠ Senj 7, UŠ Gospić 13, UŠ Buzet 3, UŠ Split 20 i Direkcije
"Hrvatskih šuma" jedan zaposlenik. Na do sada
održanim ispitima nisu jedino pristupili djelatnici UŠ
Koprivnica i UŠ Požega.


Poimenični rezultati ispita za ocjenjivače trofeja
divljači Šumarske škole Karlovac (1993-1998.)


1. Ispiti održani u Šumariji Lipovljani, UŠ Zagreb, u
lovačkoj kući Opeke, 12. i 13. srpnja 1993.
Ispit položilo ukupno 14 kandidata, svi iz UŠ Zagreb.
Od dipl. inž. šum. ispit položili: Zvonko Bale n
(agron.), Mirko Bauern freund, mr. se. Mijo Caspar
o v i ć, Dinko H a c, Davor H 1 e b e c, Branko I v i ček,
Ivan J e 1 č i ć, mr. se. Ivan L o v r i ć, Stjepan P e tres,
Tomislav Stiegleitner i Miodrag Tomaz.
Od šum. tehn. i ostalih zaposlenih ispit položili: Mijo
Šul ić, Josip Tom i ć i Mirko Zun i ć .


2. Ispiti održani u Šumarskoj školi Karlovac 27. lipnja
1996. Ispit položilo ukupno 10 kandidata, od kojih
iz UŠ Zagreb 5, UŠ Karlovac 3 i UŠ Sisak 2 kandidata.
Od dipl. inž. šum. ispit položili: Darko Abram o v ić i
Davor Ciprić (iz UŠ Sisak); Marijan Barulek, Kazimir
Čaklec, Tvrtko Kolarić i Milan Pavičić
(iz UŠ Zagreb); Dražen Kratofil i Ivan Pavličić
(iz UŠ Karlovac). Od šum. tehn. i ostalih zaposlenika
ispit položili: Anđelko G ro s p i ć (iz UŠ Zagreb) i Antun
R e n d u 1 i ć (iz UŠ Karlovac).
3. Ispiti održani u Šumariji Nova Kapela, UŠ Nova
Gradiška, u lovačkoj kući Radinje, 22. i 23. listopada
1996.
* Seminar u Lipovljanima za djelatnike Uprave šuma Zagreb održanom u
organizaciji HLS 28. i 29.lipnja 1993. vodili su A. Frković i Đ. Nikolandie,
dokje ispitno povjerenstvo na ispitima održanim 12. i 13. srpnja 1993. sačinjavali
A. Frković, Đ. Nikolandie i Ž. Štahan
Ispit položilo ukupno 18 kandidata, od kojih iz UŠ
Bjelovar 10 i UŠ Nova Gradiška 8 kandidata. Od dipl.
inž. šum. ispit položili: Slaven Ernjak , Goran Godi na,
Stjepan Ivezić, Nenad Nekvapil i Zlatko
N j e g o v e c (iz UŠ Bjelovar); Ivan D u v n j a k, Damir
Matošević i Ivan Višić (iz UŠ Nova Gradiška).
Od šum. tehn. i ostalih zaposlenika ispit položili: Antun
Dumenčić, Matija Šimunović i Antun Vidlan
o v i ć (iz UŠ Nova Gradiška); Dean D i e b a 1 o, Darko
Hab a lij a, Stevo Lalić i Mladen Lužanić (iz
UŠ Bjelovar).


4. Ispiti održani u Šumariji Novi Vinodolski, UŠ
Senj, u radničkom domu Lukovo, 10. i 11. prosinca
1996.
Ispit položilo ukupno 10 kandidata, od kojih iz UŠ
Senj 6, UŠ Buzet 3 i izvan "Hrvatskih šuma" jedan kandidat.
Od dipl. inž. šum. ispit položili: Krunoslav Bo zi
č e v i ć (iz UŠ Buzet); Boris M i k 1 i ć, Jurica To m lj
anović i Zdravko Vukel ić (iz UŠ Senj). Od šum.
tehn. i ostalih zaposlenika ispit položili: Ivica Blaže
vi ć, Željko Blažičević i Goran N ovotn i (iz
UŠ Senj); Milan Ruka v i na i Edi Vozi 1 a (iz UŠ
Buzet). Ispit je položio i Josip Tomljanović iz LD
Senj.


5. Ispiti održani u Šumariji Lokve, UŠ Delnice, u
Park šumi Golubinjak, 17. i 18. prosinca 1996.
Ispit položilo ukupno 16 kandidata, od kojih iz US
Delnice 4, UŠ Ogulin 9, UŠ Karlovac 1 i izvan "Hrvatskih
šuma" 2 kandidata, Od dipl. inž. šum. ispit položi


li: Dario Majnarić ( iz UŠ Delnice); Branko Blašk
o v i ć, Dubravko H o d a k, Branko S abljak ,
Mario St ipetić, Željko Tatalo vić i Nenad Vuka di
novi ć (iz UŠ Ogulin); Suzana Trn i n ić (iz Drž.
uprava zgb županije). Od šum. tehn. i ostalih zaposlenika
ispit položili: Franjo Brentar, Mihajlo Kovačevi
ć i Slaven Š ere er (iz UŠ Delnice); Franjo
Lipošćak, Ivan Meašić i Branko Puškarić (iz
UŠ Ogulin); Ivica Erdeljac (izUŠ Karlovac); Nenad
R o d i ć (iz LD "Srna" Samobor).
6. Ispiti održani u Šumariji Đakovo, UŠ Osijek, u
lovačkoj kući Mačkovac, 12. i 13. studenog 1997.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 52     <-- 52 -->        PDF

A. Frković: REZULTATI OSTVARIVANJA PROCiRAMA ŠUMARSKE ŠKOLE KARLOVAC ... Šumarski list br. 7 8. CXXII (1998). 347-352
Ispit položilo ukupno 18 kandidata, od kojih iz UŠ
Osijek 16 i izvan "Hrvatskih šuma" 2 kandidata. Od
dipl. inž. šum. ispit položili: Šimo Barišić , Zvonko
Brdar, Vladimir Brezovac, Petar K lepo, Dražen
Košutić, Danko Radoš i Stjepan Vidaković (iz
UŠ Osijek); dr. se. Zlatko Hard i (iz Veter. st. Đakovo)
i Nevenka Radunović (šum. i lov. insp.). Od šum.
tehn. i ostalih zaposlenika ispit položili: Dušan Brko vić,
Franjo Crnov, Branko H an ul ak, Lajoš Kostolić,
Branimir Kundih, Kazimir Lončarević,
Ivica Rogar, Darko Verhas i Stjepan Verhas .


Slika 2. Polaznici seminara Uprave šuma Osijek s predavačima;
Mačkovac, Đakovo, 17. lipanj 1997. ^ . „ ,
Foto: A. Frkovic


7. Ispiti održani u Šumariji Cerna, UŠ Vinkovci, u
lovačkoj kući Merolino 30. rujna i 1. listopada 1997.
Ispit položilo ukupno 9 kandidata, svi iz UŠ Vinkov


ci. Od dipl. inž. šum. ispit položili: Đuro Bertić, mr.
se. Darko Beuk, Željko Bodroži ć i DamirCvrkov
i ć . Od šum. tehn. i ostalih zaposlenika ispit položili:
Pero Babić, Ilija Čač ić, Alojzije I has, Martin Jovan
o v a c i Petar K 1 a r i ć.
Slika 3. Praktični dio ispita za ocjenjivače lovačkih trofeja u lovačkoj
kuci Merolino, Uprava šuma Vinkovci, 1. listopad 1997.
Foto: A. Frković


8. Ispiti održani u Šumariji Koska, UŠ Našice, u lovačkoj
kući Lacići 22. i 23. listopada 1997.
Ispit položilo ukupno 10 kandidata, od kojih iz UŠ
Našice 8, iz UŠ Nova Gradiška 1 i izvan "Hrvatskih šuma"
2 kandidata. Od dipl. inž. šum. ispit položili: Josip
J ugo vić i Hrvoje Vučinić. Od šum. tehn. i ostalih
zaposlenika ispit položili: Stevo Jurina, Dario Šimunović
i Dražen Veber (iz UŠ Našice); Stjepan
Trtanj (iz UŠ Nova Gradiška); Zvonko Beloševi ć
i Stipe J u r č e v i ć (iz LD "Jelen" Našice).


9. Ispiti održani u Šumariji Korenica, UŠ Gospić, u
upravnoj zgradi šumarije, 9. i 10. prosinca 1997.
Ispit položilo ukupno 19 kandidata od kojih iz UŠ
Gospić 13, UŠ Delnice 4, UŠ Senj 1 i iz Direkcije "Hrvatskih
šuma" jedan kandidat. Od dipl. inž. šum. ispit
položili: Marin Toma i ć (iz Direkcije HŠ); Siniša Bogojević,
Hrvoje Mažu ran, mr. se. Branimir Mikić,
Denis Milosevic, Darko Smerdel, Milan
Š ti mac, Tomislav Užare vić i Davor Zec (iz UŠ
Gospić); Marijan Mal nar i Zvonimir Pršle (iz UŠ
Delnice); Dalibor Toniljanović (iz UŠ Senj). Od
šum. tehn. i ostalih zaposlenika ispit položili: Danko
Brk 1 j ačić, Marijan Jelinić, Željko Krešić, Darko
Pavel ić i Marko Rukavina (iz UŠ Gospić);
Željko P o d o b n i k i Miroslav Š a f a r (iz UŠ Delnice).


Slika 4. Lovačka kuća Jadovno, Uprava šuma Gospić, bila je mjesto
održavanja seminara za ličke šumamike. Predavač dipl.
inž. šum. Milan Cclap pri obradi postupka i načina ocjenjivanja
rogovlja srnjaka.


Foto: A. Frković


10. Ispiti održani u Šumariji Makarska, UŠ Split, u
hotelu "Meteor" Makarska, 22. i 23. travnja 1998.
Ispit položio ukupno 21 kandidat, od kojih iz UŠ
Split 20 i izvan "Hrvatskih šuma" jedan kandidat. Od
dipl. inž. šum. ispit položili: Slaven Bačić, Branimir
Bariče v i ć, Željko Bral ić, Živko Bubalo, Žcljka
Gugić, Danka Jelen, Branko Kekcl ić, Ivo Kovač,
Vesna Krpi na, Vlatko K utero vac, Davor
Lalić, Zlatko Lalić, Ivan Melvan, Andrija Ru
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 53     <-- 53 -->        PDF

A. Frković: RKZULI AI 1 OSTVARIVANJA PROGRAMA SUMARSKH SKOLK KARLOVAC . Šumarski list br. 7 8, CXX11 (1998), 347-352
bin, Dario V r a n j e š, Dragica Ž aj a i Goran Ž i v k o vić
(iz UŠ Split); Boris Jurković, priv. lovozakupnik
iz Šibenika. Od šum. tehn. i ostalih zaposlenika
ispit položili: Mladen B i k i ć, Anđelko Č u 1 i n a i Lecio
M atešić.


Slika 5. Između 20 šumarnika Uprave šuma Split koji su uspješno
položili ispit za ocjenjivače trofeja bile su i tri šumarice;
dipl. inž. šum. Dragica Žaja u društvu svojih kolega Branimira
Baričevića i Davora Lalića na ispitima u Makarskoj,


23. travnja 1998.
Foto: A. Frković
Tablica


Pregled održanih seminara za ocjenjivače trofeja divljači za zaposlenike
"Hrvatskih šuma" Šumarske škole Karlovac


Redni Mjesto održavanja Datum Polaznici seminara iz broj
broj seminara održavanja uprave šuma


l.* Lipovljani, lov. kuća Opeke 28. i 29. Zagreb 15


6. 1993.
2. Lokve, park šuma Golubinjak 7. i 8. Delnice 6
3. 1996.
3. Velika Gorica, lov. kuća Krušak 14. i 15. Zagreb, Karlovac i 16
3. 1996. Sisak
4. Bjelovar, lov. kuća Rogović kut 19. i 20. Bjelovar 12
6. 1996.
5. Nova Kapela, lov. kuća Radinje 24. i 25. Nova Gradiška i 12
6. 1996. Požega.
6. Novi Vinodolski, rad. hotel Breze 5. i 6. Senj i 16
10. 1996. Buzet
7. Josipdol, rasadnik Oštarije 14. i 15. Ogulin 11
11. 1996.
8. Đakovo, lov. kuća Mačkovac 17. i 18. Osijek 22
6. 1997.
9. Vinkovci, lov. kuća Kunjevci 27. i 28. Vinkovci 10
5. 1997.
10. Koska, lov. kuća Lacići lO.i 11. Našice 15
6. 1997.
11. Gospić, lov. kuća Jadovno 18. i 19. Gospić i 20
11. 1997. Senj
12. Šibenik, lugarnica Stari mlin na Krki 17.i 18. Split (sj.) 13
3. 1998.
13. Makarska, lov. dom LD "Biokovo" Mak. 19.120. Split (jug) 13
3. 1998.
seminar održan u organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 54     <-- 54 -->        PDF

A. Frković: REZULTATI OSTVARIVANJA PROCiRAMA ŠUMARSKE ŠKOLE KARLOVAC . Šumarski list br. 7-8. CXXII (I99X), 347-352
ZAKLJUČAK


Uz obnovu ratom uništenih fondova krupne divljači jekom svog 50.godišnjeg rada uspješno provodila izou
dodijeljenim im državnim lovištima, jedan od prioribrazbu
lovnih kadrova.
tetnih zadataka Službe lovstva"Hrvatskih šuma" je osSa
137 novih ispitanih ocjenjivača trofeja divljači
posobljavanje i usavršavanje zaposlenika za sve zahregrutiranih
iz 14 područnih uprava šuma .IP "Hrvatske
tjevnije zadatke u gospodarenju lovištima. Medu više šume" p.o. Zagreb, uz pedesetak zaposlenika koji od raobrazovnih
aktivnosti u tom poduzeću tijekom minule nije imaju položen taj ispit, ovo je javno poduzeće u citri
godine spada i ona na osposobljavanju stručnih šujelosti
ispunilo zakonske odredbe u tom segmentu lovmarskih
i lovnih djelatnika za ocjenjivanje lovačkih ne aktivnosti. Ostaje obveza da direktor poduzeća na
trofeja. Uz puni stručni angažman svojih neposrednih prijedlog upravitelja područnih uprava šuma, temeljem
stručnjaka, uskih specijalista za lovnu trofejistiku, taj je članka 34 Pravilnika o lovu imenuje članove ocjenjizadatak
povjeren Šumarskoj školi Karlovac, koja je tivačkih
povjerenstava i njihove zamjenike.


LITERATURA


Frković , A. 1993: Prednjači Uprava šuma Zagreb. Matičić , D. 1986: Nastava u lovištu (Viša lovnoLovački
vjesnik 10, str, 61. tehnička škola u Karlovcu). Lovački vjesnik 11,
str. 399.


Frković , A. 1997: Novi ocjenjivači lovačkih trofeja.
Lovački vjesnik 1-2, str. 33. Pleše , B. 1974: Lovstvo u šumarskim školama Jugoslavije.
Lovački vjesnik 5, str. 126-127.


Kljaić , M. 1987: Više ocjenjivača trofeja. Lovački
vjesnik 5, str. 24-25. Raić , L. 1969: Prvi ocjenjivači lovačkih trofeja polo


Lipovšćak , J. iJerman , S. 1963: Šumarska škola žili ispit pred komisijom LSH. Lovački vjesnik
u Karlovcu. U: Šumarska nastava u Hrvatskoj 5, str. 131.
1860-1960. str. 543-554. Šumarski fakultet Za***
1997: Šumarska škola Karlovac 1947-1997. (uredgreb.
nik Martin Šimunić), Karlovac.


Marinović , E. 1987: Iz klupa u lovište (Odgojno
obrazovni šumarski centar Karlovac). Lovački
vjesnik 4, str. 105.


SUMMARY: In the fifty years of its activity (1947-1997), the Karlovac Forestry
School has been successfully accomplishing the many programmes for
educating foresters, hunters and wood technicians. Since 1996 the school took
the task of organizing seminars and examinations for evaluators of the hunting
trophies for "Hrvatske šume ". Between July 12 1993 and April 23 1998, after
13 specialized seminars and 10 examinations before the examining commission
of the Karlovac Forestry School and the Croatian Hunting Association,
137 experts from 14 forest managements and the "Hrvatske šume "headquarters
successfully passed the tests. All candidates who passed the eamination
were given certificates of the School and the diploma of the Croatian
Hunting Association.


Key w o rds: Forestry school Karlovac, "Hrvatske šume ", seminars and
examinations for evaluating the hunting trophies.