DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 66     <-- 66 -->        PDF

požara čovjek, što znači da se i najveći dio mjera u protupožarnoj
preventivi mora odnositi na čovjeka.


No, prije nego ukazem na bitne preventivne mjere,
treba istaći kako je nužna pretpostavka osmišljene protupožarne
preventive, ali i programa razvoja šumarstva,
poljoprivrede, stočarstva, turizma i svih ostalih gospodarskih
grana, utvrđivanje i donošenje Prostornog
plana Primorske Hrvatske, od Istre do Dubrovnika, koji
će vrlo strogo podijeliti prostor i njegovu namjenu. Na
taj način izostat će dvojba oko toga koje će površine biti
namijenjene pošumljavanju, koje izgradnji turističkih
naselja, a koje poljoprivredi, ekstenzivnom stočarstvu
ili pak nekoj drugoj namjeni.


Nakon takve podjele prostora bit će moguća primjena
sankcija na temeljeu Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, zbog višegodišnjeg zapuštanja poljoprivrednog
zemljišta, koje je najčešće mjesto nastanka ili pak
pronosa požara. Činjenica je da je već nekoliko
desetljeća u našem priobalju prisutan proces zapuštanja
poljoprivrede u korist turizma, pa je ta promjena načina
života nezaobilazna činjenica u izradi dugoročnog programa
zaštite od požara.


Zakonska regulativa u pogledu zaštite od požara u
šumi i na šumskom zemljištu, morala bi doživjeti nešto
radikalnije izmjene. Nelogično je da se na području mediterana
u određenim terminima zabranjuje ili pak dopušta
loženje otvorene vatre. Iz TV špota koji se zbog
preventive učestalo ponavlja na HTV-u proizlazi daje
od 1.06. do 30. 09. zabranjeno loženje otvorene vatre, a
daje izvan toga termina otvorena vatra dopuštena. Dobro
je znano daje na području mediterana prisutna zapravo
trajna opasnost od pojave vatre, nerijetko, čak vrlo
izražena zimi ili u rano proljeće prije vegetacije zeljastog
raslinja.


Treba reći kako se i odnos čovjeka prema prirodi
bitno narušio na štetu prirode. Naši djedovi bili su dobri
poznavatelji prirode, živjeli su s njom i od nje, bili njeni
prijatelji, dok današnji čovjek sve manje zna o prirodi,
ne pozna njezine ćudi, pa joj stoga i ne prilazi s dužnim
poštovanjem. Spoznaja o tragičnim posljedicama požara
na šumskom ekosustavu, od šteta i uništenja tla,
njegove entomofaune, prizemnog rašća, do divljači i
ornitofaune, uz pogubnu činjenicu da smo požarom
šumsko stanište stvarano stoljećima vratili na početni
položaj, i daje pred tim šumskim ekosustavom ponovno
stoljetno razdoblje povratka u stanje prije požara,
mora biti razlogom našeg opredjeljenja prema ozbiljnom
i odgovornom zadatku izrade i provedbe jedinstvenog
Programa protupožarne zaštite svih šuma, posebice
šuma u našem priobalju s naglaskom na sveobuhvatne
mjere protupožarne preventive. Na tom zadatku
moraju se sresti svi, država, gospodarstvo, školstvo,
stanovništvo, mediji i si., a svi vodeni multidisciplinarnim
stručnim stožerom na razini države.


Evo samo nekih najhitnijih preventivnih i represivnih
mjera i aktivnosti:


1.
Opasnost od šumskog požara mora djelotvorno i
psihološki prijemčljivo biti dnevna zadaća od kućnog
odgoja i škole do radnih prostora, kao i prostora
namijenjenih odmoru i rekreaciji. Od televizije,
radija i tiska, do letaka, postera, plakata, stoljnjaka i
ubrusa do suncobrana, sve mora biti u funkciji nenametljivog
ali stalnog podsjećanja na opasnost od
vatre i njenih posljedica.
2.
Na svim mjestima gdje čovjek dolazi u kontakt sa
šumom ili prirodom, bilo to u okviru rada, odmora
ili rekreacije, mora mu biti istaknuto upozorenje na
opasnost od požara kao i strogo određena mjesta i
osigurano te ograđeno mjesto gdje može ložiti vatru.
Posebice treba odrediti odlagališta za opuške.
3.
Gospodarskim mjerama u svim šumama priobalja
nužno je propisati, ali i provoditi takve zahvate koji
će kontinuirano čuvati sklop sastojina, pa time i relativnu
vlažnost prizemnog sloja rašća, dajući svakim
zahvatom prednost autoktonim vrstama bjelogorice
u odnosu na čiste sastojine borova, poštivajući
strogo odredbe šumskoga reda.
4.
Uz sve postojeće komunikacije, dakako i one koje
će se u međuvremenu graditi, nužno je osigurati trajno
očišćene površine svijetlih pruga širine 3-5m,
koje će biti prepreka prijenosu vatre na nove površine,
ali i osiguran pristup za gasitelje i protupožarnu
opremu.
5.
Sve šumske površine moraju biti obuhvaćene projektom
izgradnje mreže protupožarnih prosjeka s
elementima šumskih cesta, neovisno o vlasništvu.
Njihova gustoća (na svakih 500m, širine 6-8m), kao
i dinamika izvođenja, bit će uvjetovana redovno osiguranim
priljevom financijskih sredstava. Radi
učinkovitosti provedbe ovih projekata nužno je izbjeći
imovinsko pravne sporove proglašenjem općeg
interesa na površinama državnog vlasništva,
dok je na području privatnog vlasništva to moguće
provesti postupkom eksproprijacije.
6.
Sustavom promatračkih (primarnih i sekundarnih)
stanica moraju se pokriti svi tereni, uz nužnu opremu
terenskim topografskim kartama, geodetskim
instrumentima za određivanje mjesta i udaljenosti
pojave vatre, kao i sredstvima veze radi brze dojave.
7.
Služba ophodnje i promatranja, čvrsto i stručno organizirana
unutar "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb,
obučena u propisane službene odore, mora vrlo dosljedno
i učinkovito sprječavati i prijavljivati svaki
pokušaj paljenja otvorene vatre. Sigurno je da će,
akcija, podržana od pravosudnih organa u početku
brojnog sankcioniranja svakog pokušaja loženja
otvorene vatre, bitno utjecati na smanjenje broja
šumskih požara.