DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Požar na poluotoku Pelješcu - da li seje mogao izbjeći?
(Foto: I. Šimić)


8.
Osiguranje interventne opreme, vode i vozila na
svakom organiziranom punktu protupožarne preventive
(lopate, čelične metle, motorne pile, brente i
drugo), kao i organizirane i obučene udarne grupe sa
zadatkom brze intervencije, ali i daljnjeg rukovođenja
obranom od požara. Činjenica je, naime, da
nije važno osigurati velik broj gasitelja, nego je
puno važnija njihova kvalitetna uvježbanost u gašenju
šumskih požara, uvažavajući regionalne razlike
u vrstama požara i tehnologiji gašenja.
9.
U najkritičnije vrijeme vrlo velike opasnosti pojave
šumskih požara, moguće je i učinkovito organiziranje
avio-promatranja i dojave pojave požara, pa tako
i brze reakcije u njegovu gašenju.
10.Svi sudionici u provedbi preventivnih i kurativnih
mjera iz Programa zaštite od požara na razini države
mogu zadovoljiti u izvršenju svojih zadaća, samo
ako budu organizirani na osnovama stručnosti i
ustrojeni u jedan jedinstveni sustav rukovođenja.


Temeljni smisao ovoga što predlažem šumarskoj
struci na javnu raspravu, je kvalitetno i učinkovito organizirana
preventiva, koja će osigurati gašenje pojave
vatre, a učinkovitije spriječiti širenje samog požara.
Pristupimo li izradi jedinstvenog i stručnog Programa
za zaštitu šuma od požara na razini države, u kojem će
na njegovoj provedbi svatko od sudionika odgovorno
ponijeti i provesti svoj dio zadaće, naravno, uz dostatna
i dugoročno osigurana financijska sredstva, možemo
vjerovati u ozbiljno smanjenje broja požara, opožarenih
površina i ono štoje najvažnije, tragičnih posljediea
za prirodna i kulturna dobra naše Domovine. To smo,
kao najpozvanija struka u protupožarnoj zaštiti naših
šuma, dužni reći svojoj državi.


Tomislav Starčević dipl inž. šum.


KOMPARATIVNI PODACI O POSLOVANJU "HRVATSKIH SUMA", p.o. ZAGREB
u razdoblju od 1995. do 1997. godine


U radu su prikazani podaci poslovanja posljednje tri godine, uz napomenu daje kao bazna uzeta 1995. godina kao


ratna godina.
1. Proizvodnja drvnih sortimenata
Godina Proizvodnja Proizvodnja
drvnih
sortimenata
Index trupaca Index
m3 m3
1995. 2 607 471 100 1 252 191 100
1996. 2 870 900 110 1 360 765 109
1997. 3 117 762 120 1450 083 116
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon 5 godina poslovanja Poduzeća u ratnim okoljekom
1996. i 1997. godine "Hrvatske šume" djeluju na
nostima vojno-redarstvenim akcijama "Bljesak" i cjelokupnom državnom teritoriju i gospodare svim
"Oluja" do kolovoza 1995. godine oslobođena je trećišumama
i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu
na hrvatskoga područja, a od toga 522 434 ha šuma i u Republici Hrvatskoj.
šumskoga zemljišta. U tomu vremenu ostalo je pod Etatni kapacitet u razdoblju od 1991 do 1995. gookupacijom
još 60 292 ha šuma ili 3 % površine šuma i dine korištenje s 94,6 %, no u 1996. i 1997. godini on
šumskoga zemljišta kojima gospodari poduzeće značajno opada, što je glede okolnosti da se Hrvatska
"Hrvatske šume". Prvog srpnja 1997. godine i ovaj je nalazi u poslijeratnoj obnovi izostanak prihoda, po ovoj
prostor priključen matici Poduzeća u sklopu projekta osnovi, ovu mjeru u najmanju ruku čini i ekonomski i
mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Dakle, ti-politički upitnom i neodrživom.


2. Ostvarenje prodaje drvnih sortimenata
Godina Prodano Ostvarena
drvnih Index vrijednost Index
sortimenata


m3 kn


1995. 2 629 474 100 857 982 808 100


1996. 2 934 177 112 859 969 075 100


1997. 3 131 937 119 889 947 631 104


2.1. Ostvarenje prodaje trupaca - ukupno i javnim nadmetanjem (domaće tržište i izvoz)
Godina Ukupno prodano Ostvarena vrijednost Prodano javnim nadmetanjem
m3 index kuna index količina m3 index vrijednost -kn index
1995. 1 274 443 100 680 703 468 100 426 101 100 267 619 582 100
1996. 1 388 587 109 684 239 744 101 307 897 67 167 489 738 63
1997. 1 490 736 117 712 850 222 105 178 643 39 125 578751 47


2.2. Ostvarenje prodaje trupaca javnim nadmetanjem za domaće tržište
Godina Obj avlj eno Prodano


količina m3 index vrijednost-kn index količina m3 index vrijednost-kn index


1995. 564 475 100 260 261221 100 359 437 100 174 972 379 100


1996. 354 678 64 163 798 194 63 211 937 59 91250 248 52


1997. 144 933 26 63 631 709 24 95 731 27 45 084 781 26


Iako prodaja drvnih sortimenata u 1996. god. po kopa
i nedosljednoj primjeni Hrvatskih normi. Nadalje,
ličini raste za 12 %, a u 1997. za 19 % u odnosu na valja uočiti drastičan pad objavljenih količina trupaca
1995. godinu, rast vrijednosti prodane robe za 1996. za javno nadmetanje za domaće tržište u 1996. godini
godinu izostaje, a za 1997. god. bilježi više nego skroza
36 %, a u 1997. godini za čitavih 74 % u odnosu na
man rast od svega 4 %, što zapravo ukazuje na apsolut1995.
godinu. Posljedica izostanka učinaka iz realizacini
pad ostvarenih cijena u odnosu na ostvarenje iz 1995. je drvnih sortimenata očituje se u smanjenim ulaganjigodine.
Uzrok tomu, prije svega valja pripisati drastičma
u šumskouzgojne radove i izostanku investicija u
nom smanjenju prodaje putem javnoga nadmetanja za osnovna sredstva, a što podaci sljedećih tablica nedvojdomaće
tržište (u 1996. 52 %, a u 1997. svega 26 % u beno ukazuju.
odnosu na ostvarenje u 1995., još uvijek ratnoj godini),
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 69     <-- 69 -->        PDF

3. Ostvarenje šumskouz gojnih radova (čl. 68. i čl. 70. ZOS-a)
God. Jednostavna biološka reprodukcija
ha ind. kuna ind.
Proširena biološka reprodukcija
ha ind. kuna ind.
Ukupno
kuna ind.
1995. 36 465 100 253303729 100 7197 100 35962885 100 289293614 100
1996. 33035 91 254092817 100 7219 100 39720279 110 293820096 102
1997. 30956 85 240192233 95 6850 95 38577206 107 278769439 96


Kao što je u šumarskoj znanosti poznato, ostvarenjem
šumskouzgojnih radova prema propisima šumskogospodarskih
osnova mjeri se uspješnost gospodarenja
šumama. Prema gore navedenim podacima evidentno
je zaostajanje izvršenja ove funkcije gospodarenja
šumama tijekom 1996. i 1997. godine, uzme li se ponajprije
daje dostupnost šuma i šumskog zemljišta u navedenim
godinama omogućena u cijelosti, pa je bilo za
očekivati značajan rast obuhvata šuma i šumskog


zemljišta šumskouzgojnim radovima, kako na području
jednostavne, tako i na području proširene reprodukcije
šuma. Na žalost to se nije dogodilo, i valjalo bi poslušati
razloge, pogotovo ima li se na umu da se sredstva za
proširenu reprodukciju osiguravaju na temelju Zakona


o šumama iz fiskusa kojeg plaća cjelokupno gospodarstvo
Republike Hrvatske, a koja su ostala neutrošena
i korištena mimo Zakonom propisane namjene.
4. Amortizacija osnovnih sredstava
God.


1995.
1996.
1997.


Obračunata Index
amortizacija-kn
90 371 000 100
60 144 000 67
51 839 000 57


Drastičan pad obračuna amortizacije u 1996. godini
i daljnji nastavak erozije amortizacije osnovnih sredstava
u 1997. godini uzrokovanje, između ostalog, smanjenjem
stope amortizacije šumskih prometnica čak za


nevjerojatnih osam puta (sa 4 % u 1995. na nevjerojatnih
0,5 %), a dijelom i prijenosa temeljnog kapitala
iz RJ-a na d.o.o-e, koji su počeli s poslovanjem 1. 07.
1997. (tri d.o.o-a), odnosno 1. 10. 1997. (osam d.o.o-a).


Daje pri sastavljanju godišnjih obračuna za 1996. i
1997. godinu primijenjena stopa amortizacije koja se
primjenjivala u svim ranijim godinama zaključno s
1995., dakle 4 %, tada bi u godišnjim obračunima za
1996. i 1997. godinu u "Hrvatskim šumama" bio iskazan
gubitak. Kakve je pak posljedice po investiranje u
razvoj imala ovakva politika, vidljivo je u nastavku.


5. Investicije
God.


1995.
1996.
1997.


Ukupo ostvarena ulaganja


kuna index
91 119000 100
43 990 165 48
49 425 444 54


Kako je praksa svih ovih godina, otkako je formirano
Javno poduzeće "Hrvatske šume", da se financiranje
šumskih prometnica, objekata niskogradnje i visokogradnje,
te nabavke strojeva i opreme vrši gotovo isključivo
iz vlastitih sredstava, čiji je izvor obračunata
amortizacija osnovnih sredstava, evidentno je opadanje
stope amortizacije i ukupne mase sredstava za investicije
u osnovna sredstva. Primijećujemo da takvom
politikom dolazi do opadanja temeljnog kapitala, zastoja
u razvoju i izostanka smanjenja troškova poslovanja.
Izostanak ulaganja u šumske prometnice, strojeve
i opremu čini proizvodnju u "Hrvatskim šumama"
skupom, što se prenosi na korisnike proizvoda i usluga
ovoga poduzeća.


Šumske prometnice


kuna index
41040 000 100
24 250 000 59
17 855 865 44


U 1997. godini trebalo je početi korištenje kredita
Svjetske banke po "Projektu obnove i zaštite obalnih šuma",
no, iako se na nepovlačenje sredstava plaćaju interkalarne
kamate, projekat je još uvijek "mrtav", a na
području Uprave šuma Split, gdje bi se najveći dio projekta
trebao realizirati, u 1996. i 1997. godini nije izgrađen
niti jedan kilometar protupožarnih cesta. Valjalo bi
svakako vidjeti razloge ovakvom stanju u "Hrvatskim
šumama" i u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.


Ovom prilikom valja upozoriti na visok stupanj otpisanosti
strojeva i opreme, što dodatno upozorava na
nerazboritost u smanjivanju amortizacije osnovnih
sredstava.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 70     <-- 70 -->        PDF

6. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima
6.1. Obveze prema dobavljačima 6.2. Obveze prema zaposlenima
God. Obveza na dan Index God. Obveza na dan Index
31. 12.-kn 31. 12.-kn
1995. 85 662 000 100 1995. 29 771 000 100
1996. 96 882 000 113 1996. 49 060 000 165
1997. 125 406 046 146 1997. 50 508 000 170


Unatoč velikog smanjenja investicija u 1996. i Obveze prema zaposlenima u 1996. i 1997. godini
1997. godini, obveze prema dobavljačima ne opadaju, bilježe drastičan porast.
već naprotiv rastu.


7. Potraživanja od kupaca
God.


1995.
1996.
1997.


Potraživanje Index
na dan 31. 12.
kn
172 386 000 100
198 786 000 115
205 980 380 119


Iako je ostvarenje prodaje drvnih sortimenata poraslo
svega 4 % u 1997. god. u odnosu na 1995. god., potraživanja
su veća za 19 % zbog pada prodaje trupaca
putem javnog nadmetanja, što dovodi u pitanje podmirivanje
obveza prema dobavljačima, poduzetnicima i
uposlenicima.


8. Interpretacija godišnjih obračuna
8.1. Interpretacija godišnjeg obračuna za 1995. godinu
Godina Ukupni prihod
1995.


I. varijanta 1 358 897 000
II. varijanta 1 358 897 000
1994. godine izvršena je pozajmica Sindikatu u
iznosu 10 059 412 kn, čija opcija povrata teče od 1. 1.
1995. Umjesto da se navedenu pozajmicu u obračunu
tretira kao potraživanje, ista se pretvara u plaću, što ima
za posljedicu obračun poreza i doprinosa, te dosiže
iznos od 22 390 050 kn, što izaziva iskaz gubitka u
iznosu od 4 353 000 kune, stoje osnovna namjera sastavljača
obračuna. Ovako iskazan gubitak dodatno se


8.2. Interpretacija godišn eg obračuna za 1996. godinu
Godina Ukupni prihod Ukupni rashod Dobit


kn


1996. 1 390 770 000 1 366 822 000 +25 948 000


Zbog manje obračunate amortizacije u 1996. za
30 227 000 kn nego u 1995. godini (vidi točku 4.) smanjen
je poslovni rashod i na taj je način iskazana dobit
od 25 948 000 kuna.


Ukupni rashod dobit-gubitak
kn


1 340 861 000 + 18 036 000


1 363 250 000 -14 353 000


uvećava za 10 000 000 kuna koji su uplaćeni 1996.
god., a na teret ratne 1995. godine. Ovakvoj varijanti
obračuna za 1995. god. priklanja se i Upravni odbor, ne
uzimajući u obzir daje u akcijama "Bljesak" i "Oluja"
sudjelovalo prosječno 1 033 radnika tijekom cijele godine
s određenim sredstvima rada, što je povećalo
rashode za 50,1 mil. kuna.


8.3. Interpretacija godišnjeg obračuna za 1997. godinu
Godina Ukupni prihod Ukupni rashod Dobit
kn
1997. 415 404 000 1393 831000 21573 000


Kako je za razdoblje 1997. obračunato manje amortizacije
nego za 1995. godinu za 38 532 000 kuna,
Poduzeće je trebalo iskazati gubitak od 16 959 000 kn,
a ne dobit 21 573 000 kune.