DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. lamaj: "PROMIŠLJANI; () STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKK NA PRACiU 21. STOLJEĆA" Šumarski lislbr.7 X.CXX1I (1998), 305-308
PROMIŠLJANJE O STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKE NA PRAGU 21. STOLJEĆA
Ivan Tarnaj, dipl. inž. direktor "Hrvatskih šuma", p.oo.
.. Zagreb -Poticaj za raspravu na 102. skupštinu HŠD-a


Pokušavajući sagledati hrvatsko šumarstvo u stoljeću
pred nama, sjetih se davno izrečene sintagme koja
glasi: "Najbolji način da se predvidi budućnost je razumijevanje
prošlosti". I zaista, da bismo mogli sagledati
mogući pravac razvoja u budućnosti, valja se pozabaviti
prošlošću, ne zadržavajući se u njoj predugo, kao i
analizom sadašnjega stanja u šumarstvu Hrvatske, kako
bismo na takvim temeljima mogli sagledati trendove
razvoja u vremenu pred nama.


Kakva je dakle ta prošlost i sadašnjost hrvatskoga
šumarstva?


Osnovna značajka prošlosti hrvatskoga šumarstva
je život tog istog šumarstva, kao i same hrvatske nacije
u raznim društveno-političkim tvorbama i nametnutim
državno-političkim asocijacijama, sve do konačnog narodnog
oslobođenja i stvaranja nacionalne i suverene
države hrvatskoga naroda kroz Domovinski rat. Tijekom
proteklih razdoblja, hrvatsko je šumarstvo karakterizirala
njemačko-austrijska šumarska doktrina, s
vrlo naglašenom autoktonom šumarskom strategijom
potrajnog gospodarenja prirodnim šumama. Zahvaljujući
ovoj činjenici, koju neizostavno treba uvijek isticati
i baštinili smo relativno stabilne i očuvane prirodne
šume, koje u europskim razmjerima rijetko tko ima.
Raznolikost vrsta drveća i tipova šuma naše je obilježje,
što samo po sebi predstavlja izuzetnu vrijednost, ali
i zahtjev za stručno postupanje i korišćenje.


Valja se ovom prilikom prisjetiti i na vrlo česte organizacijske
promjene u proteklom vremenu, uvjetovane
razno-raznim razlozima, kao i različitim ciljevima podešavane.


Šumarstvo, kao konzervativna gospodarska djelatnost
veliku učestalost promjena organizacijsko-upravljačkih
oblika teško podnosi, pa stoga valja težiti dugotrajnijoj
organizaciji, koja će imati pozitivne učinke na
ostvarenje postavljenih ciljeva gospodarenja šumama i
šumskim zemljištem.


Po svojoj šumovitosti, Hrvatska se svrstava u red
šumovitijih zemalja. Ukupna površina šuma (državnih i
privatnih) u Republici Hrvatskoj iznosi 2 458 053 ha, a
svrstane su u 941 gospodarsku jedinicu.


Ukupna drvna zaliha iznosi 247 619 600 m3 ili 207
mVha, dok je ukupni godišnji tekući prirast 7 188 700
m3. Iz tako utvrđenoga tekućeg prirasta, osnove gospodarenja
i programi gospodarenja šumama propisuju ukupni
godišnji etat u visini od 5 338 000 m3 brutto mase.
Kako se gospodarenje šumama u nas temelji na prirodnim
šumama, valja već na ovome mjestu upozoriti na
potrebu posebne i pravovremene pozornosti radovima
jednostavne biološke reprodukcije. Osim toga, valjalo


bi izraditi dugoročne programe (investicijske) kojima
bi se izvršile konverzije degradiranih šuma u sjemenjače
za tako utvrđenih oko 900 000 ha. Nadalje, biološkoj
proizvodnji pošumljavanjem čistina treba također, realizacijom
dugoročnih investicija, privesti produkciju
takvih oko 600 000 ha.


Ukoliko bi se intenziviralo gospodarenje šumama u
Hrvatskoj (prije svega pojačanom izgradnjom prometnica)
u relativno kratkom vremenu godišnji bi se
etat mogao podići, na neupitnih po stabilnost sastojina,
6 mil. m3. Valja napomenuti daje današnja otvorenost
šuma na razini oko 7 km/1000 ha. Kompleksno značenje
šuma za hrvatsko društvo utvrđeno je uvrštavanjem
u ZOS na samom pragu stvaranja Republike Hrvatske
kao neovisne države već 1990. godine, članka koji propisuje
izdvajanje 0,07% iz ukupnog prihoda cjelokupnoga
gospodarstva za općekorisne funkcije šuma. Po
ovom institutu spadamo u red rijetkih zemalja koje su
ovo pitanje uredile na ovaj način. Novčana sredstva
prikupljena na ovaj način, isključivo se moraju koristiti
za investicije u proširenoj biološkoj reprodukciji. Lucidno
i dalekosežno promišljanje ovakvog pristupa, Hrvatski
državni sabor trasirao je u novoj državi novo određenje
prema šumarstvu kakvo na ovim prostorima
Europe nije zabilježeno. Vrijeme u kojem se dogodio
ovaj, za šumarstvo povijesni iskorak (1990. -pred početak
Domovinskog rata) čini ovu odluku još značajnijom.
Hrvatsko se društvo, dakle, vrlo vjerodostojno odredilo
prema šumi kao takvoj, no upravo zbog takvog
određenja zakonodavca, hrvatska šumarska struka mora
preuzeti odgovornost za predlaganje šumarskih politika
u gospodarenju s šumama.


Usuđujem se ustvrditi da na takav zahtjev kao struka
možemo kvalitetno i kompetentno odgovoriti. Ovdje se
postavlja pitanje oblika i načina komunikacije između
Sabora i Vlade sjedne i šumarske struke s druge strane.
Mišljenja sam da hrvatska šumarska struka svoju komunikaciju
s javnošću treba institucionalno artikulirati,
a s Vladom i Hrvatskim državnim saborom nametnuti
kroz korespodenciju s jasnim određenjima o svim pitanjima
koja se tiču šumarstva u nas.


Vratimo se nakratko proširenoj biološkoj reprodukciji.
Današnja praksa je da se sredstva za proširenu biološku
reprodukciju, prikupljena fiskalnim instrumentom
od cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, koriste isključivo
po programima "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb. Kako
se radi o strogo namjenskim sredstvima, ista mogu biti
korištena samo i isključivo po stručno verificiranim
programima. Dakle, sredstva trebaju dobivati programi
(privatni ili državni) a ne institucije kao takve.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 8     <-- 8 -->        PDF

1. lamaj: "PROMIŠLJANI-: () STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKE NA PRAGU 21. SI0L.IKĆA" Šumarski list br. 7 X. CXXII (1998). 303-308
Kakva je praksa u nas?


Jedini i ekskluzivni korisnik navedenih sredstava su
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb, no pored podrške programima
proširene biološke reprodukcije, ova se sredstva
koriste kao podrška drugim potrebama (kreditiranje
tekuće likvidnosti) s posljedicom realnog obezvrijedenja,
budući se zaštitne kamate ne obračunavaju na
takva posezanja, ili su primijenjene stope neadekvatne
za tako posuđeni kapital.


Dakle, ovdje se postavlja pitanje, može li se posezati
za ovim strogo namjenskim sredstvima na do sada
uobičajeni način, a pogotovo se mora razmotriti stanje
u kojem zbog nepostojanja programa ova sredstva ostaju
neiskorištena.


Osjetljivost statusa sredstava za proširenu biološku
reprodukciju u ovom vremenu potenciraju teškoće s likvidnošću
u cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu, koje
u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji ova sredstva izdvaja.
Principijelno određenje zakonodavca da u realizaciji
programa proširene biološke reprodukcije sudjeluje svojim
doprinosom cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, upućujc
na razmišljanje nije li to poziv prije svega hrvatskim
šumarskim organizacijama, šumarskoj stručnoj
javnosti da učini dodatne napore, te dodatnim vezivanjem
bankarskih sredstava (temeljem depozita sredstava
OKFŠ-a) povećava ta sredstva. Da takva razmišljanja
imaju osnove, valja se samo prisjetiti potreba za konverzijom
degradiranili sastojina kao i čistina i goleti koje
valja privesti šumskoj proizvodnji. Sigurno bi bilo korisno
kada bi se stručno kompetentno utvrdilo kada započinje
projektiranje i priprema sadnog materijala, a kada isti
završava (da lije to završna faza njege mladika ili čišćenja
guštika, ili je pak to faza uzrasta letvika).


Tko ocjenjuje uspjeh (ili neuspjeh) projekta, a nadasve
tko konačno kolaudacijom utvrđuje adekvatnost
utroška ovih sredstava? Trebalo bi možda čitavo ovo
područje urediti posebnim pravilnikom Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, kojim bi institucionalni nadzor
i nadležnost bile precizno definirani.


Ambijent funkcioniranja šumarstva u


Republici Hrvatskoj od 1990. do danas


Nasljeđena razjedinjenost šumarstva najeklatantnije
je došla do izražaja neposredno nakon prvih demokratskih
izbora. Prisjetimo se samo masovnog građanskog
zahtjeva u proljeće 1990., koji zahtijeva konačnu integraciju
LŠG "Jelen" Beograd u hrvatski šumarsko-lovni
i gospodarski korpus. Nadalje, nepostojanje jedinstvene
šumarske organizacije za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem preko noći stvara potrebu za radnjama
koje će pozitivno odgovoriti na takva, moramo reći,
opravdana opća narodna traženja. Najjednostavniji i najkraći
put u to vrijeme (sjetimo se, u to doba vrijede još


Ustav SFRJ i SRH, kao i zakoni SFRJ i SRH) bio je da se
izvrši intervencija u postojeći Zakon o šumama, koji u
skraćenoj proceduri sva tri vijeća Sabora SRH, inaugurira
promjene koje dovode do objedinjavanja cjelokupnog
šumarskog prostora i stvaranja javnog poduzeća "Hrvatske
šume", p.o. Zagreb s 15 uprava šuma.


Prvoga siječnja 1991. javno poduzeće "Hrvatske šume",
p.o. Zagreb i formalno-pravno započinje radom.
Bez izgrađene organizacijske infrastrukture, bez kadrovske
ekipiranosti, bez tehničko-materijalnih uvjeta, s
nasljeđem bivših šumskih gospodarstava, započet je dinamičan
i mukotrpan posao koji još uvijek traje. Pri
određivanju uprava šuma, polazišta su bila u ozračju političkih
predviđanja koja su se nazirala, i određenja da ne
smije doći do cijepanja šumsko-gospodarskih jedinica.


Ocjenjujući optimalnost ustrojenih uprava šuma iz
tog vremena, gore navedeno svakako valja imati na
umu ukoliko se pretendira na objektivnost.


Ja sam osobno danas mišljenja daje organizacijski
trostupanjski oblik (Šumarija - Uprava Šuma - Direkcija)
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb odgovarajući model,
no za razliku i od vremena kada je kao takav utemeljen,
danas bi ga valjalo dograditi uvođenjem još tri uprave
šuma, a decentralizacijom funkcija glavne Direkcije,
uprave šuma učiniti kreativnijima za dobrobit šuma i
uposlenih u njima.


Izrada kvalitetne fizibiliti studije u tome bi pogledu
trebala biti prvi korak, poglavito ima li se na umu da se
redefiniranje ciljeva gospodarenja šumama najavljuje
kroz novi Zakon o šumama ili izmjene i dopune postojećeg
Zakona. Decentralizacija u upravljanju i gospodarenju
šumama postaje aksiom i iz puke potrebe za
kreativnošću velikog broja stručnih ljudi iz čega bi trebala
proizići i veća učinkovitost gospodarenja javnim
poduzećem "Hrvatske šume", p.o. Zagreb.


Temeljna pitanja na kojima bi se u mirnodopskom
vremenu trebala graditi šumarska politika (ili politike),
u svakom bi slučaju trebalo raspraviti i prema njima se
odrediti prije svih stručna šumarska javnost, a potom
(ili na takvom određenju) ponuditi rješenja Vladi i Saboru
na donošenje.


Izostavljanje relevantnih šumarskih institucija iz
ovoga projekta, kao i zaobilaženje uglednih stručnih
pojedinaca i znanstvenika, značilo bi uredovanje u šumarstvu
u Hrvatskoj onih kojima šuma treba poslužiti
za ostvarenje osobnih ciljeva, koji su u pravilu usko
materijalni ili pak samo političko promotivni.


Danas, kada se kao narod suočavamo i nosimo s potrebama
poslijeratne obnove i nužnosti razvojnog iskoraka,
valja odgovorno, stručno, pa ako hoćete i patriotski,
razmotriti sve mogućnosti kojima i kao šumari i kao domoljubi
možemo doprinijesti naporima za što brži i bezbolniji
uspjeh takvih nastojanja čitave naše zajednice.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Tarnaj: "PROMIŠLJANI: O STANJU ŠUMARSTVA I1RVATSKK NA I´RACiU 21
Ogromne ratne štete u našoj zemlji traže napor svih
resursa, kako bi nakon njihove sanacije hrvatsko društvo
bilo osposobljeno nositi se sa standardom razvijenoga
svijeta. Na temelju šumarske produkcije, svoj
kruh zaslužuje velik broj našeg naroda. Napori koje čine
hrvatske vlasti na održavanju zaposlenosti, kao i na
stvaranju uvjeta novog zapošljavanja, ne mogu i ne
smiju ostati samo bitka Vlade, već se tim i takvim nastojanjima
djelatno trebamo priključiti i mi, i to na način
da povećavajući svoju učinkovitost korištenja resursa
omogućimo trajnu i stabilnu potporu drvno-priredivačkoj
i papirnoj industriji i proizvodnji i izvozu svoje
produkcije. Upravo je sada vrijeme da mi kao stručno
najodgovorniji ljudi u zemlji ponudimo Vladi Republike
Hrvatske takva rješenja (zajedno s drvoprerađivačima)
koja će biti na tragu ostvaraja globalnih ciljeva, za
koje smo se i politički i etički opredijelili.


Ne mogu se ovdje ne prisjetiti cijene koju su šume
Lijepe naše platile pri obnovi zemlje iza II. svjetskog
rata. Bez šumarske asistencije u odabiru rješenja iz tog
vremena, posljedice otklanjamo još i danas.


Međutim, vrijeme i okolnosti pod kojima su donesene
i provedene mjere uvećanih (čistih) sječa neposredno
iz II. svjetskog rata i ono što bi trebalo danas učiniti
u potpunoj su opreci, prije svega po motivaciji i razumijevanju
takve potpore, koja niti može niti smije biti
učinjena bez nas šumara. Dakle, mišljenja smo da kvalitetnu
i stabilnu (po količini, strukturi, kvaliteti i dinamici)
opskrbu sirovinom finalne prerade drva, a poglavito
one koja svoju produkciju izvozi, treba urediti na
načelima dobrog partnerstva i kodeksu poslovno i politički
odgovornih ljudi.


Mišljenja sam da takvom zahtjevu možemo udovoljiti,
pogotovo ima li se na umu da dugoročnost (kao
konstanta) građenja poslovnih odnosa s drvnom i papirnom
industrijom je jednako tako i naš interes. Obnovljivost
resursa, kao osnovna karakteristika naše grane, ostavlja
mogućnosti trajnog razvoja šumarsta i drvne industrije,
što kao komparativnu pogodnost moramo valorizirati
i koristiti u naporima u izgradnji boljega života
za sve nas.


Imaju li "Hrvatske šume", p.o. Zagreb tako kompleksnu
zadaću pred sobom?


Po meni svakako da. Izgubljeni dijalog (i bilateralni
i institucionalni) ne samo da treba ponovo izgraditi, već
ga valja postaviti na nove dugoročne osnove, redefinirajući
ciljeve sukladno globalnim kretanjima u hrvatskom
društvu. Za ostvarenje globalnih nacionalnih i
gospodarskih ciljeva, šumarstvo može i mora biti poluga
Vladi, a nikada i nipošto na štetu šume kao takve.


Po mom shvaćanju odnosa šumarstva sjedne i svih
drugih subjekata s druge strane, treba se okaniti politike
kojoj je cilj postizanje učinaka iz potrebe dnevno-poli


STOLJEĆA" Šumarski list br. 7 X. (XXII (1WS). 303-3UX


tičkih kretanja ili zbog potpore (neprincipijelne) pojedinim
interesnim grupama.


Javnost rada i transparentnost stavova treba biti obilježje,
a činjenice i na njima zasnovani zaključci trebaju
određivati mjere kojima će se ostvariti uspješnost ostvarivanja
postavljenih ciljeva.


Društveno-gospodarski položaj koji šumarstvo ima


u nas treba nas učiniti odgovornijima pri raspolaganju


resursom, i otkloniti svaku bahatost u odnosima s jav


nošću, kao poglavito u odnosima s partnerima - korisni


cima naših roba i usluga.


Neprihvatljiva su rješenja koja idu za time da se potraživanja
od kupaca za našu robu ili usluge ("Spačva")
pretvaraju u vlasnički ulog. Takva rješenja nisu dobra,
te ako bi postala šira praksa dovela bi šumarstvo u ulogu
taoca i nove etatizacije hrvatskog gospodarstva. Nastale
(ili naslijeđene) probleme treba rješavati drugim
instrumentarijem, primjerenim tržnom gospodarstvu.


Istraživanja za potrebe planiranja sadašnjosti i budućnosti
trebaju biti stalnim procesom. Zbog toga valja
graditi takve institucionalne odnose sa subjektima i pojedinim
stručnjacima koji mogu dati validne elemente
za razmatranje pojedinih problema, kako bi poslovne
poteze mogli temeljiti na predvidivim učincima.


Našoj struci nije potrebno političko tutorstvo, jer ni


kome ne treba dopustiti politički, a još manje patriotski


ekskluzivitet. Vrijeme iza nas reklo je podosta o nama i


kao interesnoj grupi i kao pojedincima. Još više ćemo


biti ocjenjivani po tome što ćemo činiti (ili pak ne činiti


- a trebali bi) u buduće. Prema tomu, pozivam Vas da
svojim djelovanjem na načelima najbolje šumarske
etike date doprinos razvoju hrvatskoga šumarstva i
hrvatskoga društva.
Mrtvi kapitali


U svom romanu "Mrtvi kapitali", Josip Kozarac otkriva
nedostatke u društvenom životu, loše gospodarenje
zemljom i pogrešan odgoj i obrazovanje intelektualaca.


Ovdje upotrebljena sintagma "Mrtvi kapitali" treba
ukazati na pogreške koje činimo mi u šumarstvu Hrvatske
danas, kada se nalazimo pred imperativom zadovoljavanja
potrebe za obnovom zemlje iza ratnih razaranja
i istovremenim osiguranjem pretpostavki za razvojem
i šumarstva i hrvatskoga društva na pragu novog
stoljeća.


Što se to danas u Hrvatskoj, a posebice u šumarstvu
može staviti pod ovaj naslov. Nisu to neiskorištene šume,
već su to neiskorišteni sposobni i stručni ljudi. Zapanjujuće
veliki broj kreativnih, stručnih i etički neupitnih
ljudi pasivizirano je raznim kombinatorikama kadroviranja
bez kriterija (ili ipak).


Pravi li se učinak takve politike? Tko snosi odgovornost
za takve avanture? Kako ispraviti loše učinke
takvih nepromišljenih poteza?
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. Tiiniiij: "PROMIŠLJANE O STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKE NA PRAGU 21. STOLJEĆA" Šumarski list br. 7 X. CXXI1 (1998), 303-308
Kada se naša zemlja našla na udaru velikosrpske
agresije, sve što se domoljubno osjećalo stavljalo se u
službu obrane. I mi se šumari, svoga udjela u tome časnom
činu ne moramo stidjeti. Dapače. Zbog karaktera
djelatnosti, koja nas između ostalog čini narodu bliskima,
mnogi od nas našli smo se i bukvalno u prvim redovima
(političkim, vojnim, organizacijsko-logističkim i
radnim) stvaranja i obrane svoje zemlje.


Ne pomućuje to određenje i činjenica daje, istina i
Bog, bilo i takvih koji su dezertirali no, ovdje želim reći
samo to da se to zna, pa čak da se znaju i sva imena takvih
danas "velikih Hrvata".


Ti pojedinci nisu nikada bili od posebnog značenja, i
čini mi se bolje ih je prepustiti povijesnoj ocjeni, nego da
danas, pod još uvijek snažnim emocijama raspravljamo


o tome.
Držim, međutim, za zabrinjavajuću činjenicu da je
iz svakodnevnog života u našem šumarstvu isključen
marginaliziranjem velik broj stručno dokazanih ljudi.
Društvo koje si dopušta takav luksuz, osuđeno je na
propast. Sjetite se samo činjenice da danas visoko razvijene
zemlje današnjega svijeta tu svoju razvijenost
zahvaljuju u velikoj mjeri upravo obrazovanim i kreativnim
ljudima.
Što mi to činimo? Smjenjujemo ljude ne zato što su
stručno-poslovno nesposobni (iščitajmo rezultate, brojke,
za njihova mandata i usporedimo ih s današnjim, s
rezultatima njihovih nasljednika) već, najčešće bez obrazložcnja,
činilo se to komesarski, a sudski sporovi
koji se tim povodom vode (i gube "Hrvatske šume")
postaju dijelom troška poslovanja, a zakonitost izvršenja
ovrhe po presudama tek predstoji, plaćanje odšteta i
vraćanje ljudi na ranija radna mjesta. U situaciji u kojoj
se nalazi, poslijeratna Hrvatska traži maksimalnu
mobilizaciju svojih ljudskih resursa, a napose onih koji
mogu i znaju kreativno raditi. U ime i za račun kojih ciljeva
se to čini.
Znate li gospodo da je ljudsko-kadrovski resurs u
Hrvatskoj jedan od najoskudnijih, znate li da poigravanje
s ljudima i po Božjim i po ljudskim zakonima biva
pogubno za ciljeve kojima narod teži, a to je, kada smo
u pitanju mi, demokracija, ljudska prava i slobode i konačno
bolji život za sve u ovoj državi.
Sa čime i kako tako postavljene nacionalne ciljeve
postići?
Odgovor je zapravo jednostavan. S ljudima, sa sposobnim
i moralno neupitnim ljudima. Sa istim ovakvim
kovom ljudi s kojima se ova država politički
utemeljila i vojno obranila. Otvorimo pristup svima
koji žele pošteno raditi, a vođenje poslova prepustimo
najboljima među nama, bez obzira za koji hrvatski
tim navijali.
Pokušajmo se ponašati profesionalno i politički zrelo,
i okanimo se primitivizma jer je skup, poguban i šte


tan za hrvatsko šumarstvo i za hrvatsko društvo u cjelini.
Aktivirajmo te neobične mrtve kapitale u šumarstvu Hrvatske,
to je naša obveza i politička i moralna i stručna.


Izazov pred kojim se nalazi hrvatsko šumarstvo na
samom kraju 20. stoljeća, a pred zahtjevima novoga doba
u koje valja zakoraknuti, traže novo redefmiranje šumarskih
politika. Procjenjujem da će se već danas prisutan
trend valorizacije općekorisnih funkcija šuma nastaviti
još jače, i da nismo daleko od vremena kada će
uređivanje pravila korištenja šume, kao biološkog fenomena,
biti određivano izvannacionalno (EU), pa i
sveplanetarno. Tko to ne vidi i ne shvaća, suočit će se
osjećajem izgubljenosti u vremenu i prostoru.


Globalizacija ukupnog života na zemlji među prvim
mjerama ustanovit će opće standarde glede ponašanja u
gospodarenju šumama. Velike i ekološki svjesne gospodarsko-
političke asocijacije u Europi i svijetu u stanju
su nametnuti pravila ponašanja. Bezprimjerno uništavanje
šuma (Indonezija, Brazil) može biti zaustavljeno
na način da se proizvodima iz tako pribavljenih
sirovina nametne bojkot, jer već danas kao upozorenje
za tržište Europske unije mora se na deklaraciji naznačiti
sirovinska provencijencija.


Dakle, budući da težimo euro-atlanskim integracijama,
za očekivati je da u dogledno vrijeme postulati gospodarenja
šumama i za nas budu određeni na globalnoj


- Eurposkoj razini. Imajući ove činjenice na umu, valja
promišljati rješenja koja će, što se šumarstva tiče, biti
kreirana, predlagana i donošena. Iz takve spoznaje proizlazi
potreba prisutnosti u međunarodnim razmatranjima
problematike vezane za šume, šumarstvo i ekologiju.
Takvoj zadaći mogu odgovoriti samo određeni
stručni ljudi, za međunarodnu komunikaciju osposobljeni
i stručno usavršeni. Mi u Hrvatskoj takvih imamo,
no da li ih i koristimo?
Raznolikost vrsta i tipova šuma u nas traži i svestraniji
pristup u promišljanju rješenja, čiji ćemo predlagatelji
od sada biti i međunarodnim asocijacijama, čijem
članstvu težimo.


I na kraju, u pokušaju ocjene sadašnjega trenutka hrvatskog
šumarstva, sa specifičnim zahtjevima poslijeratne
obnove i cjelokupne tranzicije hrvatskog društva i
njenog gospodarstva, želio sam ukazati na neke nepoželjne,
pa time i ukupno negativne pojave i za šumarstvo
i za hrvatsko društvo u cjelini. Isto tako, na temelju
spoznaja i informacija koje imam, pokušao sam ukazati
na prisutne trendove na globalnoj Europskoj i svjetskoj
razini, s naznakom potrebe adekvatnog uključivanja u
tako prisutne procese. Upravo će ti procesi koji se vode
na globalnoj razini nesumnjivo odrediti i položaj hrvatskoga
šumarstva i "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u 21.
stoljeću.