DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 71     <-- 71 -->        PDF

9. Korištenje tuđih sredstava za financiranje poslovanja u 1997. godini
a) posudba sredstava iz čl. 70. ZOŠ-a u iznosu oko Za nenamjenski korištena sredstva pod a) i b) nije
80 000 000 kuna obračunata kamata, niti je ista uknjižena u rashode pob)
posudba sredstava iz čl. 58. i 68. ZOŠ-a u iznosu slovanja.
oko 28 000 000 kuna.


Zaključna razmatranja


Iz gore navedenih podataka nedvojbeno se može zanju
Poduzeća. Velika je vjerojatnost da Poduzeće neće
ključiti daje proces koji je prisutan u "Hrvatskim šumabiti
u mogućnosti izvršavati zahtjeve Zakona o šumama
ma", p.o. Zagreb izrazito negativnih tendencija. Ukolii
propise šumskogospodarske osnove, što će imati za
ko se ne poduzmu radikalne mjere u zaustavljanju ovih posjedicu daljnje pogoršavanje uvjeta privređivanja i u
negativnih kretanja (smanjenje obračunate amortizadrvnoj
preradi i u drugim djelatnostima, koje se oslacije,
pad dugoročnih ulaganja u dugotrajnu imovinu i njaju na produkte šumartva čiji proizvodi čine osnovnu
biološku reprodukciju šuma, drastično smanjenje prosirovinsku
bazu istih.
daje putem javnog nadmetanja i dr.), a prije svega mobilizacijom
svih kreativnih kadrova prisutnih u Podu


mr. se. Josip Dundović, dipl. inž. šum.


zeću i Državi, za očekivati je daljnju eroziju u poslova-


U BUDUĆNOSTI BROJNE POPULACIJE PTICA MOČVARICA STJECAJEM
EKOLOŠKIH OKOLNOSTI ZAOBILAZIT ĆE KOPAČKI RIT


POČETAK KRAJA KOPAČKOG JEZERA U BARANJI


Vrbov mladik oteo se svim predviđanjima i postepeno osvaja
najveću vodenu površinu Kopačkog rita


Brojnim našim napisima i publikacijama pokušali
smo skrenuti pozornost odgovornih na nestanak najveće
bare u Hrvatskoj, Kopačkoga jezera. Više puta isticano
je značenje koje ova bara ima u Posebnom zoološkom
rezervatu Kopački rit za brojne vrste močvarica,
koje se ovdje zadržavaju i hrane ili povremeno borave
u vrijeme jesenje i proljetne migracije. Opisivali
smo nepovoljni trend evolucije ekosustava Kopačkoga
rita koji je podložan prirodnim silama i procesima, ali i
utjecaju suvremenoga čovjeka. Gradnjom obrambenih
nasipa, kanala i drugim hidromelioracijskim zahvatima
u prostoru zaobalja rijeka Dunava i Drave koje se provode
već više od 280 godina, cijeli se krajolik promijenio
do neprepoznatljivih granica. Neshvatljiva glad
za zemljom za poljodjelskim oranicama kroz povijest
ovog kraja dovela je krajolik Kopačkoga rita u jednu


nelogičnu i neprihvatljivu krajnost. Zbog smanjenja zaobalja
ugrozilo se izvanredno prirodno mrijestilište i gojilištc
riječne ribe, lijepa i jedinstvena priroda. Zbog tih
promjena mnoge vrste ptica močvarica su nestale, a neke
su vrste pred izumiranjem, tako da bi se danas, daje kojim
slučajem živ, A. Brehm, A. Moj sisovics ili E.
Rössler , čudom čudili i ne bi vjerovali da se nalaze na
tlu one predivne močvare koju su imali sreću upoznati u
vrijeme svojega života i boravka na tlu Baranje.


Međutim, nije shvatljivo da neki suvremeni znanstveno-
obrazovni ekolozi očevidci promjena prepuštaju
prirodi njen logični, ali sa stajališta zaštite prirode
destruktivni tijek koji će dovesti do nestanka Kopačkoga
jezera, što u svakom slučaju neće zadovoljiti mnoge
ornitologe, ljubitelje prirode i sve one koji Kopačko jezero
poznaju iz svoje mladosti.


KOPAČKO JEZERO I "POLUOTOK" PRIJE DOMOVINSKOG RATA 1991. GODINE


Za one koji ne poznaju Baranju, Lovište "Belje", reći
ćemo daje Kopačko jezero najveća vodena površina
u Kopačkome ritu. Zavisno od vodostaja promjenjivog
je oblika i veličine. U mnogim napisima spominje se
veličina od 250 ha pa i 300 ha. Tijekom ljeta i jeseni gubi
vodu pa poprima izgled "kifle" i kasnije "kapi" vode
(Skica 1). U takvim prilikama najveća dubina jedva da
prelazi 2,5 metra.


Porastom vodostaja rijeke Dunava dolazi do naplavljivanja
Kopačkoga rita. Pejsaž rita postepeno se mijenja,
pa u vodi nestaju poznati krajolici, medu ostalim i
spomenuti "Poluotok". Kod još viših vodostaja, onih
iznad 450 cm, nestat će obala Kopačkoga jezera i cijeli
će krajolik poprimiti izgled velike aluvijalne površine,
kojoj nije moguće odrediti obalu ni veličinu. Pogledom
iz zrakoplova, obale postaju kosine obrambenih nasipa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Skica 1. Izgled Kopačkog jezera kod različitih vodostaja


. vtt»on>ttut ... __


u m »i nnniu


LEGENDA:


-
Granica Kopačkog
jezera za visokog
vodostaja
-
Granica Kop. jez.
za niskog vodostaja ^
-
Vrbaci G c^^
-
Ritske livade * * 4
370
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 73     <-- 73 -->        PDF

u Baranji i Bačkoj, a rijeku Dunav krivudavi vodotok
stopljen u pejzažu označavaju samo krošnje stabala koje
proviruju iz vode. Da ih nema, ne bi se mogla zamijetiti
rijeka.


S postupnim opadanjem vodostaja pojavit će se poznate
obalne terase Vemeljskoga dunavca, kanala Nađhat
i Hulovo. Kopačko jezero će poprimiti izgled jezera
s prepoznatljivim obalama i uzvišenjem koje duboko
zadire u akvatorij južnoga dijela jezera. Zbog svog izgleda,
podsjeća na poluotok pa mu otuda i ime.
"Poluotok" je inače ilovasto-pjeskovita "greda" koja se
pojavljuje padom vodostaja na 220 cm (prema vodomjeru
u Apatinu, K - 78,84 m.n.m.).


Do rata je "Poluotok" bio prekriven grbkom (Rorippa
amphibia), koji bi u vrijeme poplave ožutio krajolik.
Mjestimično bi se javio rašac {Trapa natans) i
plavun (Nymphoides peltata), a ranijih godina lopoč
(Nymphea alba). Davne 1967. godine skidali bi s motornoga
čamca zamotaje zapletenih stabljika lopoča i
plavuna. Tijekom ljeta i jeseni biljke bi se na "Poluotoku"
osušile i gotovo nestale. Tlo bi na ljetnom suncu ispucalo,
tvoreći nepravilni mozaik osušenoga tla. Krajo


lik bi poprimio izgled nekog tropskog predjela. Pukotine
u tlu često su bile dublje od 10 cm, poslužile bi kao
jedino sigurno sklonište žabama, gujavicama, kukcima,
puževima, školjkama i drugim životinjama i biljkama.


Nesumnjivo, daje za prostorni razmještaj biljnih zajednica
od posebnoga značenja poplava. Njeno trajanje,
visine vodostaja, brzina protoka, možda su najhitniji
ekološki čimbenici, rekli bi nevidljive ruke čudnovatog
vrtlara, koji po njemu znanim kriterijima raspoređuje
biljke i biljne zajednice u prostoru Kopačkoga rita.


Iako u Kopačkom ritu ne nalazimo veliki broj biljnih
vrsta, one su njegov nezamjenljivi ukras; daju mu
osebujan izgled, pa ga malo tko može zamijeniti sa sličnim
poplavnim područjima u drugim zemljama Europe
i svijeta. Promjene u brojnosti pripadnika pojedinih
biljnih zajednica, njihov prostorni raspored je začuđujući
i gotovo nevjerovatan.


Nažalost, izgled krajolika Kopačkoga jezera znatno
se promijenio. Očigledno da više sukcesije, u ovom
slučaju vrba, zauzima vodeni prostor Kopačkoga jezera.
Što će se dalje događati manje-više je poznato. No
uvijek postoje iznenađenja.


VRBACI "POLUOTOKA", MJESTO GNJEZĐENJA VELIKIH VRANACA - KORMORANA


Do rata je sjeverna obala "Poluotoka" bila nalik na
prostrani pjeskovito-muljevit riječni sprud, kojega su
tijekom jeseni i pred zimu zaposjedala jata močvarica
(Slika 1 ). Posjetitelji bi ih rado promatrali i fotografirali.
U mnoštvu najbrojnijih kormorana nalazila su se
jata žličarki, malih bijelih čapljica, običnih galebova i
gotovo neprimjetna jata prutki i žalara. Sa bilo kojeg
dijela "Poluotoka" moglo se vidjeti gotovo cijelo Kopačko
jezero i njegovi pernati rezidenti. Danas je to
manje moguće zbog gustoga mladika vrbe.


Slika 1. Zapadni dio "Poluotoka" na Kopačkom jezeru 1990. godine.
Vodostaj nizak ispod 100 cm (prema vodomjeru na Sakadašu
K - 79,00 m.n.m.). U prednjem je planu zajednica
krute šašike (Carex elatae W. Koch, 1926.), na nju se prema
obali jezera nadovezuje biljna zajednica trbulje i močvarnoga
grpka (Oenantho - Rorippetum Lohm. 1950), zatim
dolazi muljevita obala i voda.


(Foto: D. Getz)


Na "Poluotoku" su se nalazila još tri manja vrbaka,
jedan na samom utoku kanala Hulovo u Kopačko jezero
(Poroszlo), koji je od 1986. godine zaposjednut velikim
vrancima (Phalacrocorax carba sinensis Blum.
1796.-1810.), drugi je bio negdje u sredini znatno manji
od prvoga i zadnji veći koji ima izgled manjega
šumarka kod utoka kanala Čonakut u Kopačko jezero.
Danas su od tri, dva vrbaka zagnijezdili kormorani pa
imje sudbina neizvjesna. Vjerovatno će se s vremenom
osušiti, istrunuti i nestati, kao onaj u Nađhatu i na
spomenutom Poroszlovu. Proces traje pet, šest pa i više


Slika 2. Isto mjesto sedam godina kasnije. Primjećuje se jaki obrastaj
bijele vrbe (Salix alba) i drugih vrsta vrba.
(Foto: D. Gctz)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 74     <-- 74 -->        PDF

godina, dotle se možemo nadati da bi se nešto moglo prema biljnim zajednicama "Poluotoka", koje su pod
promijeniti u korist ovih lijepih i uočljivih vrbaka na utjecajem češćih manjih "valova" poplava. Zbog toga
Kopačkom jezeru. Vrbak kod Hordovanja u zajednici su promjene u zastupljenosti pojedinih biljnih zajednisa
šašem (Cariceto - Salicetum albae prov.) granica je ca izražajnije.


VRBOV MLADIK ZAUZEO VEĆI DIO "POLUOTOKA"


Blage promjene u obrastaju "Poluotoka" zapažale
su se već 1990. godine. Mladik vrbe (stabalca dužine
do oko 30 cm) gusto je niknuo na najistočnijem dijelu
"Poluotoka" kod Poroszloa (Slika 2). Nismo mu pridavali
veću pozornost, jer smo pretpostavljali da će ga
iduća poplava zagušiti i sve će biti kao prije. Nakon 6
godina i 8 mjeseci, nekad jedva primjetljiv mladik, prerastao
je u neprohodni vrbak (vidi sliku 3). Izgleda da
se oteo poplavi i vjerojatno će izrasti u gustu šumu.


Pojava više biljne sukcesije, u ovom slučaju mladika
bijele vrbe, znak je propadanja Kopačkoga jezera, te
najveće i najatraktivnije bare ZOO rezervata. Za ljubi-


Slika 3. Obrastaj mlađika vrbe zahvatio je cijeli "Poluotok" Kopač


koga jezera. U pozadini nova kolonija velikog vranca


(Phulacrocorax carbo sinensis Sh. - Nod.)


(Foto: D. Getz)


Slika 4. Iako je dijelove vrbaka "ugušila" poplava, on će se obnoviti
u sljedećoj povoljnoj situaciji, odnosno uginule biljčice
bit će podloga za novi pokušaj nastanka mladika (malada).
(Foto: D. Getz)


Slika 5. "Raskrižje" kanala Gorbe, Hulova i Poroszloa 1990. godine.
Glavnina vode na slici pripada kanalu Poroszlo, lijevo
je na slici kanal Hulovo a desno Gorba.


(Foto: D. Getz)


Slika 6. Kanal Hulovo: desno na slici (3) utoka kanala Poroszlo, a
lijevo (1) kanala Gorbe. Ispred (2) je dio "Poluotoka" koji
je obrastao mladikom vrbe, stabalcima mjestimično višim
od 4 metra. Snimljeno sedam godina kasnije.


(Foto: D. Getz)


telje ptica bit će to veliki gubitak brojnih jata divljih gusaka,
pataka, čaplji i vivčarica, koje su tijekom seobe i
u lokalnim migracijama nalazile ovdje sigurno utočište
(od lovaca), mjesto bogato maločetinjašima, ličinkama
kukaca, puževima, školjkama, žabama, ribom i drugim
životinjama kojima se hrane. Zasigurno će neki tvrditi
daje sve pod kontrolom, da će vrbov mladik dobro doći
čapljama koje gnijezde izvan ZOO rezervata, no ne pomišlja
se da priroda ima svoju logiku koja često zbunjuje
i najbolje poznavatelje ovog područja.