DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 93     <-- 93 -->        PDF

niti kopiranje svega iz inozemstva. Primjerice Nacionalni
park Risnjak se proširuje da bi se zaštitilo nešto
iznimno vrijedno. Od koga, da li od onoga koji je do sada
s njim gospodario? To su naravno šumari. A kako to
da je to iznimno vrijedno sačuvano ako šumari s njim
ne znaju gospodariti? Ista stvar događa se s Plitvičkim
jezerima i Velebitom? Treba li čovjek koji živi u tako
zaštićenom kraju biti time kažnjen? Da li će se stanje
poboljšati ili će izumrijeti naselja i ljudi na tome "zaštićenom
području". Ako čovjek od zaštite može živjeti,
on će on tu i ostati i biti čuvar te prirode.


Drugi problem o kojemu je govorio je pitanje zastupanja
stava i iznošenja mišljenja u ime radne organizacije,
firme ili asocijacije. Bez rasprave i stava bilo Fakulteta,
Instituta, tijela "Hrvatskih šuma", pa tako i njihovog
Zaposleničkog vijeća, pojedinac ne može u zajedničko
ime iznositi osobne stavove a da za njih ne odgovara.
Tim više, kada se radi o notornim neistinama.
Moramo naučiti da ne budemo pasivni promatrači,
nego da se aktivno uključimo i tražimo opoziv onih koji
ne zastupaju mišljenja onih koji su ih izabrali, nego
im je cilj osobni interes, služeći se još i neistinama. Iduće
smo godine domaćini IUFRO kongresa iz problematike
iskorišćivanja šuma, mehanizacije i organizacije
rada, a godinu iza toga i iz uzgajanja šuma s problematikom
hrasta i genetike, kojega su nam prepustili Francuzi,
čuvši naše referate u Freiburgu te zaključivši kako
oni u odnosu na nas nemaju što reći. Naravno da smo
zbog toga ponosni, da nas svijet uvažava što kod kuće
nije uvijek slučaj. Najavivši ujesen obilježavanje 100
godina visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj,
uputio je svima poziv za ponovni zajednički sastanak.


Milan Presečan u svoje osobno i u ime HŠD-a
ogranka Bjelovar podržava sve ovdje rečeno. Kao zaposlenik
"Hrvatskih šuma" kada govori o šumarstvu to
se naravno tiče i stanja u firmi, što mu ne bi smjelo biti
zamjereno. Na tri stručne rasprave od 1996. do danas, u
spomenutom ogranku raspravljalo se o problemima
šumarstva, a doneseni su i zaključci koji su upućeni
HSD-u, "Hrvatskim šumama" i na druge adrese. Oni su
se uglavnom poklapali s mišljenjem i zaključcima
HŠD-a i kasnije s zaključcima 101. skupštine HŠD-a.


Cilj svih tih zaključaka je da svima nama u budućnosti
bude bolje. Podržava izlaganje Ivana Tarnaja, posebice
u dijelu o decentralizaciji, trostupanjskoj organizaciji
(direkcija-uprava-šumarija) i mogućnosti novog zapošljavanja,
davanja prednosti stručnosti i uspostavljanju
izgubljenog dijaloga s prerađivačima.


Joso Gračan naznačio je teškoće u radu Šumarskoga
instituta koje ga očekuju u novom tisućljeću,
posebice glede kadrova, a s obzirom na tragediju kojom
je pogođen smrću petorice svojih znanstvenika. Stoga
je zatražio podršku struke za premošćenje trenutnoga
stanja. Iskoristio je priliku da se zahvali svima, posebice
Ministarstvu znanosti i tehnologije koje im je
omogućilo prijam pet znanstvenih novaka. Što se tiče
šumarstva u 21. stoljeću, naše šume su i u Lisabonu istaknute
kao primjer raznolikosti, ali kod Osnova gospodarenja
moramo ugraditi nacionalni program očuvanja
biodiverziteta i naših genetskih resursa. Taj program
mora sadržavati nešto o našim rijetkim vrstama - kako
se njima gospodari i kako ih sačuvati (primjer crne
topole kojaje nestala u Europi). Zajedništvo je ono koje
će nam omogućiti da ostvarimo sve postavljene nam
ciljeve.


Vlado Topić govoreći o području krša s kojeg dolazi
- područje Mediterana čini 27% površine Hrvatske
(ili 1,5 mil. ha, a od toga su 1 mil. šume i šumska zemljišta)
- ocjenjuje to kao izuzetno nacionalno bogatstvo
koje je šumarima dano na upravljanje. Taj vrlo osjetljivi
ekosustav s vrlo niskom ekološkom valencijom
reagira na sve promjene koje se dešavaju u njemu i ako
nisu sa stajališta struke potkrepljene u smislu zaustavljanja
progresivnog razvoja vegetacije, ni sa čime se
ne mogu opravdati. Ovakav ustroj HŠD-a omogućava
međusobne razmjene iskustava, posebice pri stručnim
ekskurzijama, omogućava i veće razumijevanje problema
i pomoć u njihovom rješavanju. Stoga i poziva kolege
iz drugih ogranaka na međusobnu razmjenu jer su
ovakve ekskurzije od velike pomoći struci.


Nakon ovako opsežne rasprave, član Povjerenstva
za zaključke pomoćnik ministra Robert L a g i n j a pročitao
je sačinjeni prijedlog zaključaka koje je skupština
jednoglasno usvojila.


ZAKLJUČCI 102. REDOVITE SKUPŠTINE HSD-a


1.
Šumarstvu 21. stoljeća nužni su intelektualni, slobodni,
pošteni i hrabri šumarski stručnjaci, naoružani
mnogim specijalističkim znanjima iz područja
biologije, ekologije, informatike, i dalje sve do promidžbe.
Potrebna mu je dobro i stabilno konstituirana
pravna država.
2.
Okupljanje struke i njeno jedinstvo u koncepciji i
strategiji razvoja, njegovanje i razvijanje kreativnosti
i motiviranosti kod pojedinaca na razini revira,
šumarije i radne jedinice, treba suprotstaviti centralizmu
na svim područjima, koji je pothranjivan preživjelom
iluzijom kako je moguć napredak bez
suprotstavljanja i borbe mišljenja.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 94     <-- 94 -->        PDF

3.
Izostanak slobodne stručne misli, zastranjivanje u
provedbi učinkovite organiziranosti, proizvodi gubitak
motiviranosti u stvaranju dohotka i kreativnog
stvaralaštva kod šumarskih stručnjaka.
4.
Nužno je da šumarska struka zauzme stav i zaštiti
interese struke glede priprema, donošenja i provedbe
Zakona, Pravilnika i drugih odredbi, koje se donose
jednostrano i na štetu šumarske struke, a zadiru
u probleme šumarstva u užem i širem smislu.
Primjeri:


-
Zakon o zaštiti prirode
Pravilnik o unutarnjem redu Parka prirode "Kopački
rit"
Zakon o inženjerskim komorama
Zakon o otocima
Zakon o cestama
Zakona o lovu i dr.


Skupština HŠD-a zahtijeva da se u Zakon o zaštiti
prirode ugradi obveza izrade Programa gospodarenja
šumama.


5.
Nužno je uspostaviti i razvijati tržišne odnose između
šumarstva i prerade drva.
6.
Skupština HŠD-a je jedinstvena u stavu da je sve
radove u šumarstvu potrebno licencirati, što znači
zahtijevati od izvođača radova stručnu osposobljenost
i ekipiranost po kadrovima od visoke i srednje
stručne spreme do visokokvalificiranih i kvalificiranih
radnika.
7.
Skupština HŠD-a prihvaća prijedlog Upravnog odbora
da se u budućnosti sve aktivnosti glede rada i
promidžbe šumarstva i prerade drva nastoje realizirati
putem Hrvatskoga šumarskog društva, uz stručnu
i ostalu pomoć svih svojih članova.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl. inž. v.r.


8.
Ukupan razvoj šumarstva na cjelovitom putu prema
ciljevima, nužno mora pratiti šumarska znanost i
sveobuhvatna stručna naobrazba, uključivši i srednjoškolsku.
9.
Glede "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb i općenitog
stava o šumama i šumarstvu Hrvatske, Skupština
HŠD-a jednoglasno podržava i podupire mišljenje i
stav direktora "Hrvatskih šuma" Ivana Tarnaja, dipl.
inž. šum., kojeg je izložio u referatu "Promišljanje o
stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća".
10.Prilikom vodotehničkih i drugih investicijskih zahvata,
posebice u arealu nizinskih šuma, potrebno ih
je izvesti na način da se ne bi izmjenile hidrološke
prilike biotopa i ugrozio opstanak nizinskih šumskih
ekosustava. Kod izgradnje prometnica i postavljanja
različitih vodova (cjevovodi, dalekovodi)
potrebno je prilikom planiranja izbjeći vrijedne
šumske površine.


1 l.Što se tiče Društava s ograničenom odgovornošću,
potrebno je žurno izvršiti investicijska ulaganja (oprema
i ostalo), izbjeći mjesečna i uvesti godišnja
javna nadmetanja i poštivati dogovorne cijene usluga
iz kalkulacija kod osnivanja D.o.o.-a.


12. Eksploataciju šuma potrebno je tretirati kao integralni
dio šumarstva a ne izdvajati je iz šumarstva,
jer je ona samo njegov sastavni dio (uzgojni zahvat).
13.S obzirom na 95% prirodnih šuma, u Hrvatskoj je
već postignut traženi svjetski prosjek od 15% zaštićenih
površina, pa nije potrebito izdvajati nove
površine za zaštitu.
14. Potrebito je i dalje podržavati tiskanje znanstvenih i
stručnih publikacija na hrvatskome i svjetskim jezicima,
jer su one u svijetu najbolja promidžba struke,
a i Hrvatske.
Predsjednik HŠD-a
Prof dr. sc. Slavko Matić v.r.


Ovjerovitelji zapisnika
Prof. dr. sc. Nikola Lukić, v.r.
Zvonko Rožić, dipl. inž., v.r.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 95     <-- 95 -->        PDF

s€*8%j?6djednako ö;sigüravajuekološke, općekorisner i gospodarske funkcije šume,
"Hrvatske šume", pTo. Zagreb, uvećavaju nacionalno


bogatstvo, i^pridonose^opstojnosti hrvatske države.


~*´f r ´ 55?**«r:


—5


-W


t, - : »---
S^žf^gŽrA ft- .*. - ´* V-: . ^-KfC^´V? - * **L