DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 94     <-- 94 -->        PDF

3.
Izostanak slobodne stručne misli, zastranjivanje u
provedbi učinkovite organiziranosti, proizvodi gubitak
motiviranosti u stvaranju dohotka i kreativnog
stvaralaštva kod šumarskih stručnjaka.
4.
Nužno je da šumarska struka zauzme stav i zaštiti
interese struke glede priprema, donošenja i provedbe
Zakona, Pravilnika i drugih odredbi, koje se donose
jednostrano i na štetu šumarske struke, a zadiru
u probleme šumarstva u užem i širem smislu.
Primjeri:


-
Zakon o zaštiti prirode
Pravilnik o unutarnjem redu Parka prirode "Kopački
rit"
Zakon o inženjerskim komorama
Zakon o otocima
Zakon o cestama
Zakona o lovu i dr.


Skupština HŠD-a zahtijeva da se u Zakon o zaštiti
prirode ugradi obveza izrade Programa gospodarenja
šumama.


5.
Nužno je uspostaviti i razvijati tržišne odnose između
šumarstva i prerade drva.
6.
Skupština HŠD-a je jedinstvena u stavu da je sve
radove u šumarstvu potrebno licencirati, što znači
zahtijevati od izvođača radova stručnu osposobljenost
i ekipiranost po kadrovima od visoke i srednje
stručne spreme do visokokvalificiranih i kvalificiranih
radnika.
7.
Skupština HŠD-a prihvaća prijedlog Upravnog odbora
da se u budućnosti sve aktivnosti glede rada i
promidžbe šumarstva i prerade drva nastoje realizirati
putem Hrvatskoga šumarskog društva, uz stručnu
i ostalu pomoć svih svojih članova.
Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl. inž. v.r.


8.
Ukupan razvoj šumarstva na cjelovitom putu prema
ciljevima, nužno mora pratiti šumarska znanost i
sveobuhvatna stručna naobrazba, uključivši i srednjoškolsku.
9.
Glede "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb i općenitog
stava o šumama i šumarstvu Hrvatske, Skupština
HŠD-a jednoglasno podržava i podupire mišljenje i
stav direktora "Hrvatskih šuma" Ivana Tarnaja, dipl.
inž. šum., kojeg je izložio u referatu "Promišljanje o
stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća".
10.Prilikom vodotehničkih i drugih investicijskih zahvata,
posebice u arealu nizinskih šuma, potrebno ih
je izvesti na način da se ne bi izmjenile hidrološke
prilike biotopa i ugrozio opstanak nizinskih šumskih
ekosustava. Kod izgradnje prometnica i postavljanja
različitih vodova (cjevovodi, dalekovodi)
potrebno je prilikom planiranja izbjeći vrijedne
šumske površine.


1 l.Što se tiče Društava s ograničenom odgovornošću,
potrebno je žurno izvršiti investicijska ulaganja (oprema
i ostalo), izbjeći mjesečna i uvesti godišnja
javna nadmetanja i poštivati dogovorne cijene usluga
iz kalkulacija kod osnivanja D.o.o.-a.


12. Eksploataciju šuma potrebno je tretirati kao integralni
dio šumarstva a ne izdvajati je iz šumarstva,
jer je ona samo njegov sastavni dio (uzgojni zahvat).
13.S obzirom na 95% prirodnih šuma, u Hrvatskoj je
već postignut traženi svjetski prosjek od 15% zaštićenih
površina, pa nije potrebito izdvajati nove
površine za zaštitu.
14. Potrebito je i dalje podržavati tiskanje znanstvenih i
stručnih publikacija na hrvatskome i svjetskim jezicima,
jer su one u svijetu najbolja promidžba struke,
a i Hrvatske.
Predsjednik HŠD-a
Prof dr. sc. Slavko Matić v.r.


Ovjerovitelji zapisnika
Prof. dr. sc. Nikola Lukić, v.r.
Zvonko Rožić, dipl. inž., v.r.