DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 69     <-- 69 -->        PDF

putem ovlaštenih vještaka Državne uprave za zaštitu
prirode i okoliša, te se predlaže nastavak njihove djelatnosti
istom metodologijom koja se pokazala učinkovitom;


2. U svrhu što veće učinkovitosti i prikupljanja što
kvalitetnijih podataka prilikom obavljanja uviđaja, predlaže
se:
-
povećati broj ovlaštenih vještaka,
prirediti novi Naputak o postupcima prilikom
utvrđivanja šteta od zaštićenih životinjskih vrsta
s odštetnim cjenikom,
sastaviti zapisnike i za slučajeve prijavljenih šte


ta u kojima je i bez uviđaja očito daje štetu načinio
čagalj ili pas;


3. Budući daje zbog objektivnih okolnosti došlo do
povećanja troškova obavljanja očevida, traži se od Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša da sklopi nove
ugovore s vještacima koji će uključivati odgovarajuću
naknadu;
4. Načelno se podržava izloženi Privremeni plan
gospodarenja vukom u Hrvatskoj, koji je priredilo
Povjerenstvo za praćenje populacije risa i vuka pri
DUZPO-u;
5. Predlaže se tijekom izrade novog Zakona o zaštiti
prirode predvidjeti mogućnost dopuštanja hvatanja ili
ubijanja pojedinih zaštićenih životinja zbog gospodarskih
i/ili sigurnosnih razloga, kako slijedi:
"Iznimno, na osnovi dopuštenja Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša, može se dopustiti uklanjanje
pojedinih jedinki ili dijelova populacija zaštićenih životinjskih
vrsta. Dopuštenje se izdaje u slučaju većih
gospodarskih šteta i zbog potreba javnog zdravlja i sigurnosti".


Do donošenja novog Zakona potrebno je iznaći privremeno
zakonski prihvatljivo rješenje;


6. Podržava se stav Povjerenstva za praćenje populacija
risa i vuka pri DUZPO-u, temeljen na obvezujućim
odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti i
osnovnim načelima zaštite prirode, da su divlje životinje
prirodni plijen velikih grabežljivaca te se stoga ne
obavljaju uviđaji za tako stradale životinje. Predlaže se
stalno praćenje utjecaja velikih zvijeri na divljač;
7. Potiče se DUZPO da što prije započne s akcijama
prevencije šteta na stoci, a posebice s akcijom kupnje i
podjele štenaca autoktone pasmine pastirskih pasa tornjaka,
kojom će se postići dva cilja: smanjenje šteta od
vukova na stoci i osnivanje matičnog fonda ove rijetke
pasmine koja predstavlja dio hrvatske biološke raznolikosti
i kulturne baštine;
8. Izražava se zabrinutost zbog velikog broja nezakonito
ubijenih zaštićenih zvijeri, te se zahtijeva od
DUZPO-a pokretanje odgovarajućih prekršajnih postupaka
protiv poznatih i nepoznatih počinitelja;


9. Preliminarnom analizom ispunjenih upitnika u
svezi s podacima o vuku, risu, čaglju i podivljalim psima
može se zaključiti, daje u razdoblju nakon održavanja
2. seminara (1977) brojnost vuka blago porasla, dok
je brojnost risa na istoj razini ili čak u blagom padu;
10. Ris i vuk trebaju ostati zaštićene životinjske vrste
kojima se upravlja na stručno i znanstveno utemeljenim
planovima gospodarenja;
11. Potiče se Povjerenstvo za praćenje populacije risa
i vuka pri DUZPO-u da što žurnije započne s izradom
Plana gospodarenja risom;
12. U svrhu zauzimanja stavova oko zaštite velikih
zvijeri, potiče se suradnja između DUZPO-a i Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, radi iznalaženja optimalnih
rješenja u svezi s gospodarenjem velikim zvijerima
i smanjivanjem šteta;
13. Predlaže se da se tijekom izrade predviđenih
planova gospodarenja risom i medvjedom provedu ankete,
kojima će se ispitati stav i mišljenje pripadnika
svih interesnih skupina;
14. Daje se potpora istraživačkom projektu prof. dr.
sc. Alistaira Batha: Sociološki segment upravljanja vukom
u Hrvatskoj, te se iskazuje spremnost sudionika
seminara za moguću participaciju;
15. Predlaže se tražiti financijsku pomoć za provođenje
zaštite velikih zvijeri iz odgovarajućih inozemnih
izvora;
16. Izražava se zadovoljstvo međunarodnim karakterom
seminara kojemu su Ijubezno doprinijeli prof. dr.
sc. Alistair Bath iz Memorial University Newfoundland,
predstavnik Međunarodnog fonda za prirodu
(WWF) i stručnjak za sociološki aspekt zaštite velikih
zvijeri, te dipl. biol. Janez Čop iz Ljubljane, Slovenija,
priznati stručnjak za zaštitu risa;
17. Potrebno je unaprijediti međunarodnu suradnju
u smislu razmjena iskustva na problemima utvrđivanja
šteta od velikih zvijeri i načina rješavanja plaćanja odštete.
Predlaže se da DUZPO razmotri mogućnost posjeta
Nacionalnom parku Mercantour u Francuskoj, čija
je Uprava suočena sa sličnim problemima i razvija
sličnu metodologiju utvrđivanja uzročnika štete i isplaćivanja
odštete;
18. U kontekstu učestalih šteta na ovcama na otoku
Krku, koje se pripisuju medvjedu, a u vezi s tim predviđenih
pritisaka za pojedinačni ulov ovog grabežljivca u
gorskom zaleđu (Gorski kotar), zahtjeva se od nadležnog
upravnog tijela Promorsko-goranske županije da
pri prvoj većoj šteti na ovcama omogući grupi ovlaštenih
vještaka DUZPO-a da izvrši stručni uviđaj i druge