DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 107     <-- 107 -->        PDF

nu vrstu i neodređenih imena za razne skupine ptica.
Pojasnit ćemo to na primjeru jastreba, pod kojim se i u
nas šumarnika općenito misli na krupne danje ptice grabljivice
savinuta kljuna koje "tamane" sitnu divljač i
domaću perad, a u koje smo bez dvoumljenja trpali i jastreba
kokošara, i kopca ptičara, sve škanjce, pa i po kojeg
manjeg orla. Sada pak, kad napišemo Jastreb onda
točno znamo da je to određena vrsta latinskog imena
Accipiter gentilis, a ne više primjerice ni Škanjac (Buteo
buteo), ni Škanjac Osaš (Pernis apivorus), od kojih
je prvi naša stanarica i gnjezdarica selica, a drugi gnjezdarica
selica prisutna samo tijekom ljetnog razdoblja
godine. Kako je pravilo pisanja velikim slovom standardnih
imena ptica danas prisutno u svim novijim ornitološkim
knjigama, pa i u originalu ovog priručnika,
za očekivati je da će ga, makar i teška srca, prihvatiti i
naši jezikoslovci.


Kako je za prepoznavanje ptica, uz strpljenje i oštro
oko, od važnosti i fino uho (promatrač ornitolog-amater


Prof. dr. se. Milan Glavaš:


GLJIVIČNE BOLESTI


U prepunoj velikoj dvorani, u Hrvatskom šumarskom
društvu 6. sprnja 1999. godine uz nazočnost


će u šumi više ptica determinirati uhom negoli okom!)


ovom inače odličnom priručniku manjka audiovizualni


dodatak: pjev ptica na gramofonskoj ploči ili Compact


disc (CD). O tom izdavač Hrvatsko ornitološko društvo


treba povesti računa.


Kažimo na kraju da su izdavanje ovog Vodiča uvelike


pomogli Ministarstvo kulture RH i Hrvatska gospodar


ske komora, dok su medijski pokrovitelji bili časopis


Priroda Hrvatskog prirodoslovnog društva, Lovački vje


snik Hrvatskog lovačkog saveza i dnevnik Jutarnji list.


Ovim prikazom neskromno vjerujemo da se na najbolji


mogući način pridružio i naš Šumarski list Hrvatskoga


šumarskog društva.


Džepni vodič Ptice Hrvatske i Europe može se naručiti
kod Hrvatskog ornitološkog društva, 10000 Zagreb,
Učkina 30.


Alojzije Frković


ŠUMSKOGA DRVEĆA


članova obitelji, brojnih šumarskih stručnjaka iz cijele
Hrvatske, kolega i prijatelja, predstavljena nova knjiga


- sveučilišni udžbenik prof. dr. se. Milana Glavaša
"Gljivične bolesti šumskog drveća".
Knjigu su predstavili prof. dr. se. Branimir Prpić, dr.
se. Miroslav Harapin i doc. dr. se. Danko Diminić.
Izdavač je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
pripremu je obavila "Denona" d.o.o Zagreb, a tiskanje
"Targa" d.o.o. Zagreb. Tehnički urednici su doc. dr. se.
Danko Diminić i Marija Glavaš, dipl. inž. šum., a lektorica
je dr. se. Branka Tafra.


Recenziju su obavili prof. dr. se. Midhat Uščupulić
sa šumarskog fakulteta iz Sarajeva, znanstveni savjetnik
dr. se. Miroslav Harapin iz šumarskog instituta
Jastrebarsko, prof. dr. se. Zvonimir Ostojić s
Agronomskog fakulteta.


Knjiga je B5 formata s 281 stranicom i 96 vrlo uspjelih
fotografija u boji, koje svojim odabirom i kakvoćom
daju ovoj knjizi osobitu vrijednost. Popis litertature
sadrži 316 naslova od kojih 48 domaćih.


U knjizi su obrađene samo gljive kao uzročnici različitih
oboljenja šumskoga i parkovnoga drveća i grmlja
zbog činjenice što uzrokuju više od 90% danas poznatih
bolesti. Bakterije, virusi, mikoplazmama slični
organizmi (MLO) te parazitske cvjetnice uzročnici su
manjeg broja bolesti. Navedene uzročnike isti autor je
već ranije ukratko opisao u udžbeniku "Osnove šumarske
fitopatologije" iz 1996. godine.


Autor je gljivične uzročnike bolesti svrstao u sljedeća
poglavlja: Bolesti plodova i sjemena, Polijeganje po
ŠUMARSKI LIST 7-8/1999 str. 108     <-- 108 -->        PDF

nika, Deformacije biljnih organa, Bolesti bjelogorice,
Bolesti crnogorice, Obojavanje (plavilo) drva i Trulež
drva. Osnovu ove knjige čine dva velika poglavlja
Bolesti bjelogorice i Bolesti crnogorice u kojima po
glavnim vrstama, odnosno rodovima drveća u Hrvatskoj
autor obraduje pojedine gljivične organizme. U ostalim
spomenutim poglavljima nije bilo moguće na isti način
svrstati fitopatogene gljive, jer npr. gljiva Armillaria
mellea kao uzročnik truleži drva napada vrste drveća i
bjelogorice i crnogorice.


Ono što ovo djelo čini jedinstvenim i aktualnim je
upravo stajalište s aspekta šumarske fitopatologije u
Hrvatskoj. U svakom od navedena dva glavna poglavlja
autor obrađuje one fitopatogene gljive koje su u nas
najčešći uzročnici različitih bolesti pojedinih vrsta, odnosno
rodova drveća. U poglavlju Bolesti listača autor
obraduje fitopatogene gljive najvažnijih vrsta: hrasta,
bukve, topole, vrbe, pitomog kestena, brijesta, divljeg
kestena, platane, lipe, javora, jasena i breze. U poglavlju
Bolesti četinjača autor obrađuje fitopatogene gljive
sljedećih vrsta: bora, jele, smreke, čempresa, duglazije,
tuje i borovice.


Držeći se odabranoga kriterija o opisivanju samo
najučestalijih gljivičnih uzročnika bolesti u Hrvatskoj
autor npr. na borovima opisuje najviše fitopatogenih
gljiva, čak 18, dok na pitomom kestenu spominje samo
uzročnika raka kore. Podpoglavlja po pojedinim vrstama
drveća nisu zasebno naznačena, a autor fitopatogene
gljive navodi po svakoj vrsti (rodu) drveća redoslijedom
važnosti same gljive za određenog domaćina. Tako
npr. na hrastu prvo opisuje hrastovu pepelnicu Microsphaera
alphitoides, ektoparazita koji napada prvenstveno
lišće hrasta, dok na topolama prvo opisuje
uzročnika upale kore i raka gljivu Cryptodiaporthepopulea.
I jedna i druga navedene gljive danas su po svojoj
važnosti s aspekta fitopatologije, odnosno zaštite šuma
na prvome mjestu. Takav redoslijed nije do kraja
mogao biti ispoštovan kod opisivanja fitopatogenih
gljiva na borovima te je autor prvo opisao uzročnike
bolesti iglica a zatim ostale gljive. U poglavlju o uzročnicima
truleži drva na prvome su mjestu također po
svojoj važnosti gljive iz roda Armillaria te gljiva Heterobasidion
annosum.


Kod opisa svake pojedine gljive, odnosno u tekstu o
pojedinoj gljivi, autor u naslovu navodi hrvatski naziv
bolesti. Za pojedine bolesti hrvatski nazivi nisu postojali
te ih je sam autor stvorio na način, kako i sam kaže, "motiviran
glavnim značajkama patogena, simptoma i štete".
Tako je npr. bolesti iglica bora uzrokovanu poznatom
gljivom Lophodermium pinastri dao naziv - osipanje
starijih borovih iglica, a uzročniku truleži drva gljivi
Daedalea auercina dao naziv - hrastova labirintica.


Dalje u tekstu o pojedinoj gljivi slijede njen latinski
naziv, eventualni sinonimi, zatim ukoliko postoji


opisan i naziv konidijskoga stadija. Zatim slijede domaćini
koje gljiva napada te njena rasprostranjenost u
svijetu. Nakon toga autor daje kraći tekst općenito o pojedinom
patogenu.


Glavninu teksta čine četiri jasno odvojena podpoglavlja:
Patogen, Biologija, Simptomi i štetnost. Upodpoglavlju
Patogen autor iznosi osnovna obilježja patogena:
opis plodnih tijela, spora, njihovu veličinu i dr. U
podpoglavlju Biologija autor opisuje eventualne razvojne
stadije gljive te njen razvojni ciklus. U podpoglavlju
Simptomi opisani su simptomi karakteristični
za svaku pojedinu bolest. U podpoglavlju štetnost izneseni
su podaci o štetnosti pojedinog gljivičnog organizma,
a time i njegove važnosti za pojedinu vrstu drveća.


Navedeni način opisa svake pojedine gljive omogućuje
na jednostavan i brz način njihovu međusobnu usporedbu,
npr. simptomi koje uzrokuje određeni gljivični
organizam, ili štete koje uzrokuje na pojedinoj vrsti
drveća.


Značenje ove knjige sveučilišnog udžbenika i autor a
za odnosno područje šumarstva razvidno je iz prikaza
stručnjaka-znanstvenika. Tako Prpić posebno podcrtava.


"Knjiga ima posebnu vrijednost za hrvatsko šumarstvo
jer potanko i znalački opisuje gljivične bolesti
koje se pojavljuju u našim prorodnim šumama, a posebnu
pozornost autor daje čestim i opakim bolestima primjerice
hrastovoj pepelnici, raku kestenove kore, raku
bukve, što knjizi daje veliko praktično značenje.


Svaka biljna bolest opisana je za čitatelja rauzumljivo
i to redosljedom: hrvatski naziv, latinski naziv, sinonimi,
domaćin, rasprostranjenost, povijesni zapis o bolesti
od pojave do danas, zatim patogeni, biologija,
simptomi i štetnost.


Prof. dr. se. Milan Glavaš vrijeđanje znanstvenik i
sveučilišni predavač što potvrđuje izdavanje ove knjige
koja slijedi za samo četiri godine poslije izdavanja njegovih
Osnova šumarske fitopatologije 1995. godine.
Da to nije kraj ambicija profesora Glavaša vidimo iz
najave zaštite biljaka od ovdje opisanih bolesti koja će
se obraditi na drugom mjestu.


Čestitam u prvome redu profesoru Glavašu, ali i svima
onima koji su pomogli da sveučilišni udžbenik
Gljivične bolesti šumskog drveća ugleda svjetlo dana.
Izvrstan opis pojedinih bolesti u ovoj knjizi, vrlo uspjele
fotografije, objašnjenje stručnih pojmova, popis
gljiva, kukaca i domaćina te bogat popis domaće i
strane literature, približava šumarsku fitopatologiju
šumaru praktičaru ali i znanstveniku srodnih područja.
Pedagoški dobro napisan ovaj udžbenik omogućit će
studentima da lakše svladaju ovu tešku šumarsku disciplinu.


I nakraju ću s ponosom ustvrditi kako je šumarska
fitopatologija došla u šumarske ruke".